Išmoko vairuojant taupyti degalus ir tausoti mašiną

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-30 18:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-05-30 18:00
Ekonomiško vairavimo mokymams buvo naudojami specialiai paruošti „Mercedes-Benz Actros“ sunkvežimiai. „Silberauto“ nuotraukos
Prie ga­lin­gų su­nkve­ži­mių vai­ro kiek­vie­ną dar­bo die­ną pra­de­da ne vie­nas tūks­tan­tis ša­lies vai­ruo­to­jų, ku­rie bend­rai kas­dien su­ka­ria šim­tus tūks­tan­čių ki­lo­me­trų Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių ke­liais. Nors trans­por­to tech­no­lo­gi­jos di­džiu­liais žings­niais žen­gia į prie­kį, ta­čiau pa­grin­di­niu sau­gios ir sėk­min­gos ke­lio­nės fak­to­riu­mi iš­lie­ka vai­ruo­to­jas.

Bū­tent nuo vai­ruo­to­jo pri­klau­so su­nkve­ži­mio de­ga­lų są­nau­dų ro­dik­liai. Su­nkve­ži­mius ga­mi­nan­čios kom­pa­ni­jos ir jų at­sto­vai gau­siai rek­la­muo­ja­si, pri­sta­ty­da­mos nau­jau­sius „Eu­ro 6“ stan­dar­to eko­no­miš­kus vil­ki­kus bei mo­ko vai­ruo­to­jus, kaip juos "va­de­lio­ti", va­do­vau­jan­tis eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo pri­nci­pais. To­kios ini­cia­ty­vos, or­ga­ni­zuo­da­ma „The Dri­ver's Fuel Chal­len­ge“ var­žy­bas, ėmė­si „Vol­vo Trucks“ kom­pa­ni­ja. Be­je, šio­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se nuo­lat pui­kiai pa­si­ro­do ir Lie­tu­vos ve­žė­jų įmo­nė­se dir­ban­tys vai­ruo­to­jai, pel­nan­tys aukš­čiau­sias po­zi­ci­jas.

Į mokymams pritaikyto vilkiko kabiną vienu metu sutelpa 7 žmonių ekipažas.

Pa­klau­sa at­si­ra­do pa­bran­gus de­ga­lams

Šį­kart ne­mo­ka­mų mo­ky­mų vil­ki­kų vai­ruo­to­jams „Glo­bal Trai­ning 2015“ ėmė­se „Mer­ce­des-Benz“ at­sto­vai. Mo­ky­muo­se taip pat da­ly­va­vo ir lo­gis­ti­kos įmo­nių va­dy­bi­nin­kai ir va­do­vai, o jų me­tu da­ly­viai bu­vo su­pa­žin­di­na­mi su su­nkve­ži­mių ino­va­ci­jo­mis ir mo­ko­mi eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo.

„2006 me­tais, kai pra­dė­jau ves­ti šiuos mo­ky­mus Lie­tu­vo­je, de­ga­lai bu­vo pi­ges­ni ir rei­kė­da­vo in­ten­sy­viai siū­ly­ti šiuos mo­ky­mus lo­gis­ti­kos įmo­nėms. Ta­čiau kas­met de­ga­lams vis la­biau brangs­tant, įmo­nės sie­kia su­ma­žin­ti per­ve­ži­mų kaš­tus, tad mo­ky­mų po­rei­kis taip iš­au­go, kad da­bar per­ve­ži­mų įmo­nės pa­čios krei­pia­si į mus ir klau­sia, ka­da vyks eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo mo­ky­mai. Įmo­nių va­do­vai su­pra­to, kad eko­no­miš­kas vai­ra­vi­mas ga­li ženk­liai su­ma­žin­ti ke­lio­nės iš­lai­das,“ – tei­gė ga­min­to­jo at­sto­vo Lie­tu­vo­je, bend­ro­vės „Sil­be­rau­to“ ins­truk­to­rius Da­rius Var­naus­kas.

Skai­čiuo­ja­ma, kad vai­ruo­to­jas, da­ly­va­vęs to­kiuo­se mo­ky­muo­se, ga­li su­tau­py­ti iki 15 proc. su­nau­do­ja­mų de­ga­lų. Lai­kant, kad įpras­ta me­ti­nė to­li­mo­jo rei­so vil­ki­ko ri­da – 150 000 ki­lo­me­trų, o 100-ui ki­lo­me­trų su­nkve­ži­mis įpras­tai su­nau­do­ja apie 30 l de­ga­lų, ga­li­ma skai­čiuo­ti, kad per me­tus vie­nas vai­ruo­to­jas įmo­nei ga­li su­tau­py­ti apie 6500 li­trų de­ga­lų. De­šim­tis su­nkve­ži­mių val­dan­čioms įmo­nėms to­kie mo­ky­mai tam­pa iš­si­gel­bė­ji­mu, sie­kiant su­ma­žin­ti pa­slau­gų sa­vi­kai­ną.

Ma­žes­nės eksp­loa­ta­ci­nės išlaidos

Šiuo­se kas­me­ti­niuo­se „Glo­bal Trai­ning“ mo­ky­muo­se bu­vo nau­do­ja­mi spe­cia­liai mo­ky­mams par­uoš­ti „Mer­ce­des-Benz Ac­tros“ su­nkve­ži­miai, ku­riuo­se vie­nu me­tu ga­li sė­dė­ti 7 žmo­nės. Tai lei­džia ins­truk­to­riui dės­ty­ti kur­sus iš kar­to še­šiems vai­ruo­to­jams va­žiuo­jant su­nkve­ži­miu rea­lio­mis eis­mo są­ly­go­mis.

Iš pra­džių vai­ruo­to­jai įvei­kė nu­sta­ty­tą rea­lias są­ly­gas ati­tin­kan­tį marš­ru­tą ir pa­si­žy­mė­jo fak­ti­nes de­ga­lų są­nau­das, tuo­met ins­truk­to­rius „Sil­be­rau­to“ at­sto­vy­bė­je ve­dė teo­ri­nį kur­są, vė­liau tai pa­de­mons­tra­vo pra­ktiš­kai - vai­ruo­da­mas su­nkve­ži­mį ir pa­ga­liau lei­do vai­ruo­to­jams pri­tai­ky­ti nau­jas ži­nias - įveik­ti tą pa­tį at­stu­mą dar kar­tą. Vai­ruo­to­jai ste­bė­jo­si: de­ga­lų są­nau­dos tarp pir­mo ir an­tro va­žia­vi­mo sky­rė­si 10-15 proc.

D. Var­naus­ko tei­gi­mu, įmo­nės įver­ti­na ir tai, kad eko­no­miš­kas vai­ra­vi­mas le­mia ma­žes­nes eksp­loa­ta­ci­nes iš­lai­das. „Tin­ka­mai vai­ruo­jant tau­po­mi su­nkve­ži­mio stab­džių dis­kai, ka­la­dė­lės, pa­dan­gos ir ki­ti maz­gai. Taip, de­ga­lų są­nau­dų su­tau­py­mas ma­to­mas la­biau­siai, ta­čiau įmo­nės at­krei­pia dė­me­sį jau ir į ki­tus su­nkve­ži­mio maz­gus, ku­rių re­sur­są ga­li­ma tau­py­ti,“ – dės­tė D. Var­naus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami