Įspėja apie krovinių vežimo rinkoje gausėjančias įmantrias apgavystes

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-22 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-22 06:00
Sofija Sandra Bisikirska. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Šiuo­lai­kiš­kas in­ter­ne­to pus­la­pis, skaid­rus pa­siū­ly­mas, aukš­čiau­sios ko­ky­bės pa­ža­dai – bū­tent taip dau­ge­lis ve­žė­jų ir eks­pe­di­to­rių rek­la­muo­ja sa­vo pa­slau­gas. Bet gra­žus kiau­tas ga­li bū­ti ap­gau­lin­gas, nes po ne­re­tai sle­pia­si su­kčiai, be­si­ver­čian­tys iš kro­vi­nių ve­ži­mo ir eks­pe­di­ja­vi­mo, tei­gia tarp­tau­ti­nės kro­vi­nių bir­žos Trans.eu spe­cia­lis­tai.

Pa­sak jų, šian­dien ke­lią su­kčiams daž­nai at­ve­ria mo­der­nios tech­no­lo­gi­jos. Ne­rei­kia daug lai­ko ir san­ty­ki­nai daug pi­ni­gų, kad su­kur­tum in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį. O jį su­kū­rus ga­li­ma „ap­si­mes­ti“ ne­tgi ki­ta, rea­liai vei­kian­čia, įmo­ne.

Ne­ma­lo­nu­mai per internetą

Skir­tu­mai ne­di­de­li, pa­vyz­džiui, ga­li skir­tis in­ter­ne­ti­nio ad­re­so ar e.pa­što ga­lū­nė (pa­vyz­džiui, „lt.“ vie­toj „com“) ar aps­kri­tai tik­tai vie­na rai­dė, o vi­sas ki­tas vaiz­das kom­piu­te­ry­je at­ro­dy­ti taip, kaip tos sve­tai­nės, ku­ri pri­klau­so ti­krai įmo­nei. Lai­ku ne­at­krei­pęs dė­me­sio į smulk­me­nas už­sa­ko­vas vė­liau ga­li skau­džiai nu­si­vil­ti. Ne­ma­žai at­ve­jų su­mo­kė­jus avan­są įmo­nė „pra­dings­ta“ kar­tu su sve­tai­ne in­ter­ne­te. Ir tai - ge­riau­siu at­ve­ju. Daug blo­giau, jei ta­ria­mas „ve­žė­jas“ iš­nyks­ta kar­tu su kro­vi­niu.

Su­kčiai pa­tik­lius klien­tus taip pat maus­to nau­do­da­mie­si pa­dirb­tais do­ku­men­tais ar su­klas­to­to­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis, va­di­na­mo­sios in­ter­ne­ti­nės rin­ko­da­ros „iš lū­pų į lū­pas“ triu­kais, tei­gia Trans.eu eks­per­tai.

Ap­gau­na ir po ke­lis kartus

Pa­na­šiai vei­kia ir ne­są­ži­nin­gi eks­pe­di­to­riai. „Į­mo­nės už­sa­ko­vės ne­re­tai bū­na ap­gau­na­mos, nes pa­vir­šu­ti­niš­kai ti­kri­na eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nes. Ne­są­ži­nin­gi už­sa­ko­vai pa­si­nau­do­ja di­de­le kon­ku­ren­ci­ja rin­ko­je ir ve­žė­jų bud­ru­mo sto­ka. Jų su­kčia­vi­mo bū­dai tam­pa vis įman­tres­ni“, - tei­gia Trans.eu Iš­ori­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos jau­nes­nio­ji va­dy­bi­nin­kė Sand­ra So­fi­ja Bi­si­kirs­ka.

Ji iš­ski­ria tris ne­są­ži­nin­gų eks­pe­di­to­rių ap­ga­vys­čių bū­dus. Pa­gal pir­mą­jį jų, ap­gau­ti ga­li rea­liai vei­kian­ti eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nė. „Pa­tei­ku­si už­sa­ky­mą ve­žė­jui ji net ne­ma­no su juo at­sis­kai­ty­ti. Eks­pe­di­to­rius ima avan­są, už­sa­ko ve­ži­mą, o su kon­tra­hen­tu ne­at­sis­kai­to. Pa­si­nau­do­da­ma tuo, kad at­sis­kai­ty­mo lai­ko­tar­pis il­gas, eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nė už­sa­ko dar vie­ną kro­vi­nio ve­ži­mą, po to nu­trau­kia veik­lą ir dings­ta be pėd­sa­ko“, - dės­to S.S.Bi­si­kirs­ka.

Krovinius sukčiai pirmiausia išvilioja iš patiklių,atsipalaidavusių jų savininkų. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Pa­na­šiai, kaip ir su­kčiau­jan­tys kro­vi­nių ve­žė­jai, ne­ti­kri eks­pe­di­to­riai vėl­gi ga­li ap­si­mes­ti ti­krais. La­bai daž­nai – kar­tu su­kur­da­mi su­klas­to­tą in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę, kaip du van­dens la­šai pa­na­šią į rea­liai vei­kian­čio eks­pe­di­to­riaus.

„Tre­čias at­ve­jis dau­giau­sia su­si­jęs su su­klas­to­tais do­ku­men­tais, ku­riuos pa­tei­kia už­sa­ko­vas. Bū­na, pa­vyz­džiui, kad pir­mi 2–3 san­do­riai įgy­ven­di­na­mi sklan­džiai, ta­da su­kčiai grie­bia­si stam­bios ap­ga­vys­tės. Ne­eg­zis­tuo­jan­ti įmo­nė su­klas­to­ja ko­kius nors do­ku­men­tus, ku­rie la­bai pa­na­šūs į ori­gi­na­lus“, - at­krei­pia dė­me­sį Trans.eu. at­sto­vė.

Re­pu­ta­ci­jos ti­kri­ni­mas – iš atsiliepimų

Ku­riam eks­pe­di­to­riui pa­ti­kė­ti kro­vi­nį, kad jis bū­tų sau­giai nu­ga­ben­tas į pa­skir­ties vie­tą? Pa­sak S.S. Bi­si­kirs­kos, tuo pir­miau­sia tu­rė­tų rū­pin­tis kro­vi­nio siun­tė­jas. „Rei­kia pra­dė­ti nuo nuo­dug­naus įmo­nės pa­ti­kri­ni­mo, ku­rią už­sa­ko­vas ke­ti­na pa­si­rink­ti kaip kro­vi­nio eks­pe­di­to­rę, pa­vyz­džiui, re­gis­truo­se ar in­ter­ne­te, ir su­si­siek­ti su šia įmo­ne per elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­są, ku­rį pa­tys ra­do­te, bei pa­skam­bin­ti sta­cio­na­riu te­le­fo­nu. Prieš pa­si­ra­šant su­tar­tį pa­tar­ti­na pa­ti­krin­ti, kaip apie pa­si­rink­tą eks­pe­di­to­rių at­si­lie­pia ki­tos įmo­nės, ku­rios su juo bend­ra­dar­bia­vo, tar­kim, per trans­por­to bir­žas ar rei­tin­gus su­da­ran­čias agen­tū­ras. No­rint ne­si­leis­ti ap­gau­na­mam, rei­kia ti­krin­ti do­ku­men­tus tam ti­kro­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, pa­vyz­džiui, vals­ty­bi­nia­me re­gis­trų cen­tre, ku­ria­me kau­pia­mi įmo­nių duo­me­nys. Ga­vus duo­me­nis iš ke­lių šal­ti­nių grei­tai tu­rė­tų iš­aiš­kė­ti ga­li­mi ne­tiks­lu­mai“, - var­di­ja S.S. Be­si­kirs­ka.

Su­kčių ga­li de­mas­kuo­ti ir jo vairuotojas

Pa­sak Trans.eu Iš­ori­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­to Ar­tū­ro Ly­sio­no­ko, dau­gu­ma pa­ta­ri­mų, kaip ve­žė­jams ap­si­sau­go­ti nuo ne­ti­krų eks­pe­di­to­rių, tin­ka ir ta­da, kai kal­ba­ma apie tai, kaip už­sa­ko­vai tu­rė­tų sau­go­tis nuo su­kčiau­jan­čių ve­žė­jų.

A. Ly­sio­no­kas ti­ki­na, kad rink­da­ma­sis vers­lo par­tne­rį kro­vi­nio siun­tė­jas pir­miau­sia pri­va­lo pa­ti­krin­ti, ar ve­žė­jas tu­ri vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, rei­ka­lin­gus plė­to­ti veik­lai trans­por­to, lo­gis­ti­kos ir eks­pe­di­ja­vi­mo sri­ty­je.“Re­gis­tra­ci­jos liu­di­ji­mas tu­ri bū­ti ti­kri­na­mas kiek­vie­ną kar­tą įkro­vi­mo me­tu. Ne­pap­ras­tai svar­bu, kad duo­me­nys skir­tin­guo­se do­ku­men­tuo­se su­tap­tų. Smulk­me­nų pa­ti­kri­ni­mas daž­nai lei­džia iš­veng­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su ne­są­ži­nin­gais vers­li­nin­kais. Be to, ver­ta pa­ti­krin­ti, ar kiek­vie­nas do­ku­men­tas ori­gi­na­lus, ar ko­pi­jos no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­tos", - tei­gia Trans.eu at­sto­vas.

Jo ti­ki­ni­mu, rei­kė­tų pa­ti­krin­ti, ką api­ma drau­di­mo po­li­sas, nes, jei­gu ve­žė­jas ne­si­lai­ko są­ly­gų, ar įvy­kus ne­nu­ma­ty­tai si­tua­ci­jai, bū­tent šis do­ku­men­tas iš ti­krų­jų ap­sau­go kon­tra­hen­tą. "Be to, ti­kri­nant ve­žė­jo at­sa­ko­my­bės drau­di­mo po­li­są rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į ap­sau­gos apim­tį (iš­ly­gas), drau­di­mo su­mą, sa­vo ža­los da­lį, įna­šo su­mo­kė­ji­mą. Ži­no­ma, kad gau­tum pa­ti­ki­mą in­for­ma­ci­ją, ge­riau­sia tie­sio­giai su­si­siek­ti su drau­di­ku. No­rint ne­leis­ti, kad ne­ti­kras ve­žė­jas pa­vog­tų kro­vi­nį, ver­ta pa­ti­krin­ti vai­ruo­to­jo ta­pa­ty­bę įkro­vi­mo me­tu, o, ki­lus abe­jo­nėms, su­si­siek­ti su ve­žė­ju, sie­kiant įsi­ti­kin­ti, kad dir­ba­ma ne su su­kčiu­mi. Ta­čiau to ne­už­ten­ka, no­rint iš­veng­ti va­gys­tės. Tai ne­pa­dės to­kiu at­ve­ju, jei­gu su­kčius yra ran­go­vas, o ne fak­ti­nė trans­por­ta­vi­mo įmo­nė, su ku­ria eks­pe­di­to­rius su­da­rė trans­por­ta­vi­mo su­tar­tį. Po­kal­bio me­tu rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į smulk­me­nas, nes to­kiu bū­du ga­li­ma leng­vai nu­sta­ty­ti skir­tu­mus tarp in­for­ma­ci­jos, ku­rią su­tei­kė ve­žė­jas, vai­ruo­to­jas ar už­sa­ky­mo koor­di­na­to­rius. Tai ga­li bū­ti ir do­ku­men­tai, ku­riuos tu­ri vai­ruo­to­jas. Rei­kia pa­brėž­ti, kad ve­žė­jas tu­ri bū­ti pa­si­rink­tas tik po to, kai pa­ti­kri­na­mi vi­si ele­men­tai, nes tik iš­sa­mus ran­go­vo pa­ti­kri­ni­mas lei­džia mak­si­ma­liai su­ma­žin­ti va­gys­tės ar ap­gau­lės ri­zi­ką“, - pa­ta­ri­mais da­li­ja­si A. Ly­sio­no­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami