Įspūdingas mašinas demonstruoja meno muziejuje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-06-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-06-03 06:00
Nepraktišką koncepcinį "Norman Timbs Special“ jo autorius N.Timbsas teigė susikūręs "asmeniniam naudojimui". AHAM nuotraukos
JAV At­lan­tos mies­te iki ru­dens veiks ge­gu­žės 21 die­ną du­ris at­vė­ru­si an­tik­va­ri­nių kon­cep­ci­nų au­to­mo­bi­lių par­oda „Sva­jo­nių au­to­mo­bi­liai“ („Dream Cars“). Lan­ky­to­jams pri­sta­to­ma sep­ty­nio­li­ka ka­dai­se pers­pek­ty­viais lai­ky­tų ne­pap­ras­tai re­tų mo­de­lių, ku­rių dau­gu­ma se­ri­ji­niais au­to­mo­bi­liais ne­ta­po tik dėl to, kad pra­ei­ty­je ne­tu­rė­ta rei­kia­mų tech­no­lo­gi­jų.

Au­to­mo­bi­liai de­mons­truo­ja­mi ne šiaip kur, o At­lan­tos aukš­to­jo me­no mu­zie­ju­je. Tai ro­do, kad prieš ke­lias de­šim­tis me­tų ta­len­tin­gų in­ži­nie­rių su­kur­ti kon­cep­ci­niai mo­de­liai ki­ta­dos ap­len­kė lai­ką ne tik drą­siais tech­ni­niais spren­di­mais, bet ir me­no še­dev­rams pri­lygs­tan­čia iš­ore.

„L'Oeuf elec­tri­que“- da­bar­ties pranašas

Kar­tais at­si­lie­pi­mai bū­na la­bai ge­ri, ta­čiau idė­jos pa­vers­ti rea­liu mo­de­liu ne­lei­džia kons­truk­to­rių po­lė­kio nu­lem­tas per­dė­tai įman­trus di­zai­nas. Be to, tuo me­tu, kai bu­vo su­kur­tas vie­nas ar ki­tas re­tas au­to­mo­bi­lis, ne­bu­vo rei­kia­mų tech­no­lo­gi­jų jam ga­min­ti. At­lan­tos aukš­to­jo me­no mu­zie­ju­je de­mons­truo­ja­mi kon­cep­ci­niai mo­de­liai, pa­sak par­odos or­ga­ni­za­to­rių, yra pa­ga­min­ti nuo 1930 iki 2000 me­tų. Tarp jų, sa­ky­ki­me, yra eks­po­nuo­ja­mas 1942-ai­siais gar­saus Pra­ncū­zi­jos in­ži­nie­riaus Pa­ulo Ar­zen­so va­do­vau­ja­mos ko­man­dos su­kur­tas kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „L'Oeuf elec­tri­que“ (iš­ver­tus iš pra­ncū­zų kal­bos - „e­lek­tri­nis kiau­ši­nis“ - aut.).

Pa­sak At­lan­tos aukš­to­sios me­no par­odos anon­so, „L'Oeuf elec­tri­que“ jo kons­truk­to­riai kū­rė kaip ma­žą­jį mies­to au­to­mo­bi­lį, skir­tą nau­do­ti Par­yžiu­je. Ma­ši­na sa­vo iš­ore pa­na­ši į kiau­ši­nį – iš čia ir jos pa­va­di­ni­mas. Šian­dien „L'Oeuf elec­tri­que“ va­di­na­mas ne­tgi mo­der­nių elek­tri­nių iš­ma­nių­jų au­to­mo­bi­lių („Smart Car“) pirm­ta­ku. O ta­da, An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, in­ži­nie­rių su­ma­ny­mu, elek­tra va­ro­mas „kiau­ši­nis“ tu­rė­jo tap­ti efek­ty­via trans­por­to prie­mo­ne vo­kie­čių oku­puo­tu­me Par­yžiu­je, ku­ria­me bu­vo ri­bo­ja­mi de­ga­lai tra­di­ci­nėms ma­ši­noms. Ta­čiau anuo­me­tės tech­no­lo­gi­jos dar ne­bu­vo to­kios, kad kon­cep­ci­nis mo­de­lis virs­tų se­ri­ji­niu. Tie­sa, par­odos or­ga­ni­za­to­riai tei­gia, kad elek­tro­mo­bi­liu „L'Oeuf elec­tri­que“ Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nės gat­vė­mis.

Prancūzų kiaušinio formos koncepcinis „L

Mo­der­naus di­zai­no pionieriai

Ta­čiau dau­gu­ma At­lan­tos par­odos kon­cep­ci­nių au­to­mo­bi­lių įvai­riu lai­ku bu­vo iš­skir­ti­niai pir­miau­sia dėl sa­vo di­zai­no. Lan­ky­to­jai bū­ti­nai at­kreips dė­me­sį į 1948 me­tų „Tas­co“, ku­ria­me, kaip tei­gia eks­po­zi­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai, pir­mą­kart bu­vo pa­nau­do­tas T for­mos sto­go lan­gų di­zai­nas. Ku­riam lai­kui „Tas­co“ di­zai­no nau­jo­vės bus pa­mirš­tos, ta­čiau po dvie­jų de­šimt­me­čių, 1968 me­tais, kur­da­mi spor­ti­nį „Cor­vet­te“ kai ku­riuos jo ele­men­tus pri­si­mi­nė „Chev­ro­let“ kom­pa­ni­jos di­zai­ne­riai. Spor­ti­nia­me au­to­mo­bi­ly­je pa­nau­do­ta dvi­de­šim­ties me­tų se­nu­mo di­zai­no de­ta­lė bu­vo vie­nas iš tų „Chev­ro­let Cor­vet­te“ įdieg­tų nau­jų se­nų da­ly­kų, ku­rie pri­si­dė­jo prie le­gen­di­nės mo­de­lio sėk­mės.

1956-ai­siais, ka­da pa­sau­liui bu­vo pri­sta­ty­tas fu­tu­ris­ti­nis „Buick Cen­tu­rion XP-301“, kai ku­rios jo di­zai­no de­ta­lės, pa­vyz­džiui, gaub­to for­mos prie­ki­nio stik­lo di­zai­nas, at­ro­dė lyg pa­sis­ko­lin­tos iš at­ei­vių kos­mi­nio lai­vo. Ne­įp­ras­ta tais lai­kais ir prie­ky­je ma­ty­ti įky­pas „ka­čių akis“ vie­toj pa­pras­čiau­sių ap­va­lių ži­bin­tų. Ta­čiau au­to­mo­bi­lį kū­rę ame­ri­kie­čiai di­zai­ne­riai Har­lė­jus J.Ear­las ir Char­lis Jor­da­nas žvel­gė to­li į prie­kį – įky­pos for­mos au­to­mo­bi­lių ži­bin­tai šian­dien yra ma­din­gi. Ma­ža to, jie vis „į­ky­pė­ja“, jų for­ma vis la­biau pri­me­na plėš­rū­no ar­ba flir­tuo­jan­čios mo­ters akis, tam­pa la­biau vi­lio­jan­ti.

Iš nau­jes­nių uni­ka­lių kon­cep­ci­nių mo­de­lių pa­mi­nė­ti­nas taip pat ame­ri­kie­čio di­zai­ne­rio Chris­top­he­rio Bang­lio 2001 me­tais su­kur­tas „BMW Gi­na Light Vi­sio­na­ry Mo­del“. Ja­me įkū­ny­tas verž­liai "rau­me­nin­gas" iš­orės di­zai­no li­ni­jas Ba­va­ri­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja ma­siš­kai die­gia sa­vo nau­jau­siuo­se ul­tra­mo­der­niuo­se mo­de­liuo­se.

1948 metais pasirodęs "Tasko" pasižymėjo ir originaliomis ratų arkomis, ir T formos dizaino stogo langu.

Mo­de­lių-uto­pi­jų paradas

Kai ku­rie At­lan­to­je de­mons­truo­ja­mų pra­ei­ties kon­cep­ci­nių au­to­mo­bi­lių di­zai­no ar ki­ti spren­di­mai ne­bu­vo nie­kur pa­nau­do­ti. Jie ir li­ko tik­tai gra­žūs me­no kū­ri­niai, ku­rių idė­jos vi­siš­kai ne­pri­tai­ko­mos pra­kti­ko­je. Ta­čiau žiū­rė­ti į šiuos me­no še­dev­rus yra vie­nas ma­lo­nu­mas.

Vie­nas to­kių mo­de­lių yra 1947 me­tais pa­ga­min­tas kon­cep­ci­nis „Nor­man Timbs Spe­cial“. Au­to­mo­bi­lis ne­tu­ri du­re­lių, o jo kė­bu­las pa­na­šus į dvi vie­na ki­tą ge­nan­čias jū­ros ban­gas. Ka­dai­se krei­vų li­ni­jų au­to­mo­bi­lį kū­ręs ame­ri­kie­čių di­zai­ne­ris Nor­ma­nas Timb­sas ti­ki­no, kad to­kia „Spe­cial“ for­ma smar­kiai su­ma­ži­na oro pa­sip­rie­ši­ni­mą ma­ši­nai va­žiuo­jant. Tai ge­ri­na di­na­mi­nes jos sa­vy­bes ir tau­po de­ga­lus. Ta­čiau ir pats kū­rė­jas su­pra­to, kad ma­ši­na, į ku­rią rei­kia įlip­ti ta­ry­tum į tan­ką iš vir­šaus, yra siau­bin­gai ne­prak­tiš­ka. To­dėl ir sa­kė, kad žo­dis „spe­cial“ au­to­mo­bi­lio pa­va­di­ni­me reiš­kė, kad ma­ši­ną jos au­to­rius su­kū­rė spe­cia­liai sau.

Atlantos (JAV) aukštojo meno muziejuje išskirtinių koncepcinių automobilių modeliai bus demonstruojami pusketvirto mėnesio.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami