Iššūkiai vaikams – ne tik mokykloje, bet ir gatvėje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-01 06:00
R. Šimašius kartu su moksleiviais ir akcijos organizatoriais praktiniu eksperimentu įvertino šalmo, važiuojant dviračiu, naudą. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Še­šio­lik­tus me­tus iš ei­lės sos­ti­nė­je ren­gia­ma moks­lei­vių sau­gu­mo ke­liuo­se ini­cia­ty­va „Ap­sau­gok ma­ne“. Jos or­ga­ni­za­to­riai – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ir di­džiau­sia ša­lies ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ – šie­met sie­kia at­kreip­ti vai­ruo­to­jų ir ki­tų eis­mo da­ly­vių dė­me­sį, kad vai­kai eis­mą ma­to ki­taip, tad vai­ruo­to­jai tu­ri bū­ti dvi­gu­bai at­sar­ges­ni – už sa­ve ir už pės­čią­jį vai­ką.

Daug dė­me­sio ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai šį­kart ski­ria vai­kų švie­ti­mui. „Lie­tu­vos drau­di­mas“ ne tik ne­mo­ka­mai apd­raus vi­sus moks­lei­vius, bet ir pa­do­va­nos vi­soms Vil­niaus pra­di­nėms kla­sėms pri­tai­ky­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­lių kny­ge­les bei su­rengs sau­gaus eis­mo pa­mo­kas maž­daug 2 tūkst. pra­di­nu­kų.

Ruo­šda­ma­si su­in­ten­sy­vė­ju­siam eis­mui rug­sė­jį, sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė „Ap­sau­gok ma­ne“ ženk­lu pa­ženk­li­no dau­giau nei 240 prie mo­kyk­lų esan­čių pės­čių­jų pe­rė­jų (prie jų nu­pieš­ti 677 ak­ci­jos ženk­lo tri­kam­piai), taip pat su­for­ma­vo 23 iš­ki­lią­sias pės­čių­jų pe­rė­jas, 17-oje vie­tų įren­gė kryp­ti­nį pe­rė­jos apš­vie­ti­mą, 11-oje pe­rė­jų – grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lius, 9-io­se – sau­gu­mo sa­le­les. Prieš rug­sė­jo 1-ąją taip pat įreng­ti 132 gel­to­ni sky­dai pės­čių­jų pe­rė­jo­se, 32 gel­to­ni mirk­sin­tys ži­bin­tai, 171 įspė­ja­ma­sis stul­pe­lis bei du grei­čio ro­dy­mo ženk­lai. Ar­tė­jant tam­sia­jam me­tų pe­rio­dui, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nės moks­lei­viams taip pat iš­da­lys 3 tūkst. at­švai­tų.

„Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai šie­met la­bai pa­sis­ten­gė, kad vi­si – ne tik ma­žie­ji eis­mo da­ly­viai, sos­ti­nės san­kry­žo­se jaus­tų­si sau­gūs, o pe­rė­jo­se – la­biau ma­to­mi. Ti­kiu, jog kar­tu su so­cia­liai at­sa­kin­gu vers­lu, par­ei­gū­nais, tė­vais ga­lė­si­me pa­siek­ti, kad tra­giš­kų at­si­ti­ki­mų Vil­niaus ke­liuo­se ne­be­bū­tų. Ne­se­niai pri­sta­tė­me nau­jo­vę, ku­ri leis su­ma­žin­ti spūs­tis ir eis­mo įvy­kių skai­čių mies­te, – gel­to­nas san­kry­žas. O Vil­niaus vie­šuo­ju trans­por­tu vai­kai ga­lės va­žiuo­ti ne tik sau­giau, bet ir pi­giau – spau­dos pla­ti­ni­mo vie­to­se jau pa­si­ro­dė pra­di­nu­ko bi­lie­tas“, – pa­si­džiau­gė Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Klai­džio­jan­tys studentai

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas pa­žy­mė­jo, jog Vil­nius yra jau­nų žmo­nių mies­tas, to­dėl kiek­vie­ną ru­de­nį į ke­lius pa­by­ra ne tik moks­lei­viai, bet ir iš ki­tų ša­lies vie­tų į sos­ti­nę stu­di­juo­ti at­vy­kęs jau­ni­mas.

„Dau­ge­lis pir­ma­kur­sių at­va­žiuo­ja tė­ve­lių pa­do­va­no­tais au­to­mo­bi­liais. Jie pa­pras­tai ne­la­bai pa­žįs­ta mies­tą, su­trin­ka, vai­ruo­ja lė­tai ir at­sar­giai. To­dėl ra­gi­na­me pa­ty­ru­sius vai­ruo­to­jus ne­si­nau­do­ti sig­na­lu, ne­ro­dy­ti ne­pa­do­rių ges­tų. Pri­im­ki­me juos kaip sve­čius, kaip nau­jus gy­ven­to­jus ir pa­dė­ki­me pri­pras­ti prie di­de­lio mies­to eis­mo“, – sa­kė K. Lan­čins­kas.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos duo­me­nys liu­di­ja pa­leng­va ge­rė­jan­čią si­tua­ci­ją ke­liuo­se. Jie ro­do, kad per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį eis­mo įvy­kių rug­sė­jo mė­ne­sį, kai nu­ken­tė­jo pės­tie­ji vai­kai, su­ma­žė­jo dau­giau nei du kar­tus (nuo 58 2005 m. iki 18 2014 m.), o pės­čių­jų vai­kų juo­se su­žeis­ta tris­kart ma­žiau.

„Kaip ir kas­met, rug­sė­jo pir­mo­sio­mis sa­vai­tė­mis ypač daug dė­me­sio Vil­niaus aps­kri­ties po­li­ci­ja skirs sau­gaus eis­mo prie­žiū­rai. Su­stip­rin­si­me eis­mo kon­tro­lę prie vai­kų mo­ky­mo ir ug­dy­mo įstai­gų, ša­lia jų ir ke­liuo­se, ve­dan­čiuo­se į mi­nė­tas įstai­gas, taip pat at­kreip­si­me dė­me­sį į pa­vo­jin­gas, in­ten­sy­viu pės­čių­jų eis­mu pa­si­žy­min­čias pės­čių­jų pe­rė­jas. Ta­čiau vien tik po­li­ci­jos kon­tro­lės ne­pa­kan­ka, bū­ti­na, kad jau­nie­ji eis­mo da­ly­viai įgy­tų ži­nių, kaip elg­tis eis­mo ap­lin­ko­je“, – pa­žy­mė­jo K. Lan­čins­kas.

Pa­vo­jaus metas

„Lie­tu­vos drau­di­mas“ sa­vo nuo­žiū­ra apd­rau­dė vi­sus Lie­tu­vos moks­lei­vius: jiems drau­di­mo ap­sau­ga ga­lios vi­są rug­sė­jo mė­ne­sį, vi­są par­ą, vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, jei apd­raus­ta­sis pa­tek­tų į eis­mo įvy­kį ke­liau­da­mas pės­čio­mis ar va­žiuo­da­mas dvi­ra­čiu. Drau­di­mo su­ma vie­nam vai­kui šie­met sieks 5 tūkst. eu­rų – 14 proc. dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais.

„Prieš 16 me­tų „Lie­tu­vos drau­di­mas“ su sa­vi­val­dy­be pa­ska­ti­no vai­ruo­to­jus su­si­rū­pin­ti po at­os­to­gų į gat­ves ir mo­kyk­las grįž­tan­čių vai­kų sau­gu­mu ir vai­ruo­ti ati­džiau. Mes kas­met apd­rau­džia­me vi­sos Lie­tu­vos vai­kus, ta­čiau di­džiau­sias mū­sų no­ras – kad to drau­di­mo ne­pri­reik­tų ir kad ava­ri­jo­se ne­nu­ken­tė­tų nė vie­nas vai­kas. Nors ke­liuo­se su­žei­džia­ma ma­žiau vai­kų nei prieš de­šimt­me­tį, rug­sė­jo-gruo­džio mė­ne­siai iš­lie­ka pa­tys pa­vo­jin­giau­si – net 50 proc. 4–19 me­tų pės­čių­jų su­žei­džia­ma per šiuos ke­tu­ris mė­ne­sius. Tie­sa, be­veik kas tre­čia ne­lai­mė įvyks­ta dėl pa­čių vai­kų kal­tės, to­dėl šie­met „Ap­sau­gok ma­ne“ ne tik ra­gi­na vai­ruo­to­jus bū­ti ati­des­nius, bet ir ski­ria dė­me­sio vai­kų švie­ti­mui, kaip sau­giai elg­tis ke­ly­je“, – sa­kė „Lie­tu­vos drau­di­mo“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Šer­py­tis.

Jis pri­dū­rė, kad at­si­ti­kus eis­mo įvy­kiui moks­lei­vių tė­vai ar glo­bė­jai tu­rė­tų pra­neš­ti „Lie­tu­vos drau­di­mui“ te­le­fo­nu 1828, ir jiems bus iš­mo­kė­ta kom­pen­sa­ci­ja.

„Lie­tu­vos drau­di­mas“ skai­čiuo­ja, kad per 15 ak­ci­jos me­tų pra­neš­ta apie 64 nu­ken­tė­ju­sius moks­lei­vius, o bend­ra jų tė­vams ar glo­bė­jams iš­mo­kė­tų kom­pen­sa­ci­jų su­ma sie­kia be­veik 30 tūkst. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  193.219.74.33 2015-09-01 12:44:47
Pagrindinis šūkis turėtų būti - "saugok save".
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami