Įstatymo spragos saugo kelių "vaiduoklius"

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-21 06:00
Lietuvos automobilių parkas toks senas, kad daugumai į avarijas patekusių ir jose apgadintų mašinų galėtų būti visam laikui sustabdytas leidimas dalyvauti eisme. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Jei va­ži­nė­ja­te se­nes­niu nei de­šim­ties me­tų au­to­mo­bi­liu, o ke­ly­je į jū­sų ma­ši­ną at­si­tren­kė ki­tas au­to­mo­bi­lis, po­li­ci­jos ge­riau ne­kvies­ki­te, ki­taip ga­li­te pra­ras­ti sa­vo trans­por­to prie­mo­nę. Toks par­adok­sas užp­rog­ra­muo­tas per­nai lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­ju­sia­me Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­me.

Šis įsta­ty­mas dėl aki­vaiz­džių spra­gų kai ku­rio­se jo nuo­sta­to­se bu­vo tai­so­mas jau ke­lis kar­tus. At­ro­do, Sei­mo na­riams tai da­ry­ti rei­kės dar bent kar­tą, mat įsta­ty­me pa­lik­ta spra­ga gre­sia eis­mo sau­gu­mui.

Kaip dip­lo­ma­tiš­kai dien­raš­tį LŽ pa­ti­ki­no bend­ro­vės „Trans­por­to stu­di­ja“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Vė­la­vi­čus, „įs­ta­ty­me trūks­ta nuo­sek­lu­mo“. Eks­per­to tei­gi­mu, pa­gal Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas nuo­sta­tas vie­ni vai­ruo­to­jai sta­to­mi į ne­ly­gią pa­dė­tį su ki­tais. Kur to­kios dis­kri­mi­na­ci­jos es­mė? Pa­gal jau dau­giau nei pus­me­tį ga­lio­jan­čias įsta­ty­mo nuo­sta­tas, pri­va­lu stab­dy­ti lei­di­mą au­to­mo­bi­liui da­ly­vau­ti eis­me, jei ma­ši­na bu­vo stip­riai pa­žeis­ta ava­ri­jo­je. Ta­čiau dau­gu­ma vai­ruo­to­jų šios prie­vo­lės leng­vai iš­ven­gia ir po eis­mo įvy­kių pa­su­ka į ke­lius, pa­sak R. Vė­la­vi­čiaus, jau grės­mę sau­giam eis­mui ke­lian­čio­mis ma­ši­no­mis.

Kai ma­ši­na virs­ta „bomba“

Vie­nas „Trans­por­to stu­di­jos“ va­do­vų pra­dė­jo nuo tų vai­ruo­to­jų, ku­rie ne­ga­li iš­si­suk­ti nuo įsta­ty­mo rūs­ty­bės. R. Vė­la­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar ga­lio­jan­čios Ke­lių eis­mo tai­syk­lės (KET) nu­ma­to, kad įvy­kus eis­mo įvy­kiui po­li­ci­ją bū­ti­na kvies­ti tik to­kiu at­ve­ju, jei­gu yra nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių. „Jei ava­ri­jo­je nu­ken­čia žmo­nės, pri­va­lu iš­kvies­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nus. Pa­gal per­nai lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­ju­sį nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mą, tei­sę su­stab­dy­ti lei­di­mą trans­por­to prie­mo­nei da­ly­vau­ti eis­me ir­gi tu­ri tik­tai po­li­ci­jos par­ei­gū­nas. Jis tai ir pa­da­ro, jei­gu ma­to, kad eis­mo įvy­ky­je da­ly­va­vu­sios trans­por­to prie­mo­nė ar prie­mo­nės yra stip­riai pa­žeis­tos“, - pa­sa­ko­jo R. Vė­la­vi­čius.

Ramūnas Vėlavičius: "Sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti eisme galii tiktai policijos pareigūnas." /LŽ archyvo nuotrauka

Ta­čiau KET nu­ma­ty­ta ir ga­li­my­bė ne­kvies­ti po­li­ci­jos, jei ava­ri­jo­je nė­ra nu­ken­tė­ju­sių­jų. To­kiu at­ve­ju dvie­jų su­dau­žy­tų ma­ši­nų vai­ruo­to­jams už­ten­ka su­si­tar­ti, kas iš jų kal­tas dėl eis­mo įvy­kio, už­pil­dy­ti dek­la­ra­ci­jas, ir jie­du ga­li va­žiuo­ti kas sau. „Ne pa­slap­tis, kad daž­nai ava­ri­jo­je net ir stip­riai ap­dau­žy­ta ma­ši­na dar ga­li va­žiuo­ti. Gal­būt si­tua­ci­ja ne­bū­tų to­kia bai­si, jei tie ap­dau­žy­mai ne­grės­tų eis­mo sau­gu­mui. Bet at­si­tin­ka ir taip, jog per ava­ri­ją au­to­mo­bi­lis di­de­liu grei­čiu at­si­tren­kia į ša­li­gat­vio bor­tą ar ki­tą kie­tą kliū­tį, stip­riai pa­žei­džia­ma jo pa­ka­ba, pa­vyz­džiui, ap­ga­di­na­mi lanks­tai. Bet jei ma­ši­na dar ga­li rie­dė­ti, už­pil­džius dek­la­ra­ci­jas ji lyg nie­kur nie­ko pa­lie­ka ava­ri­jos vie­tą ir net ga­li va­ži­nė­ti il­gai ne­su­re­mon­tuo­ta. Ypač jei trans­por­to prie­mo­nė pri­klau­so ava­ri­jos kal­ti­nin­kui, ku­ris ne­re­tai ne­tu­ri pi­ni­gų re­mon­tui at­lik­ti“, - dės­tė „Trans­por­to stu­di­jos“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Pa­sak R. Ve­la­vi­čiaus, toks au­to­mo­bi­lis il­gam lai­kui virs­ta ju­dan­čia už­dels­to vei­ki­mo "bom­ba" ša­lies ke­liuo­se. Ypač di­de­lis pa­vo­jus ki­tiems eis­mo da­ly­viams ky­la, jei yra pa­žeis­tos au­to­mo­bi­lio lai­kan­čio­sios kons­truk­ci­jos, trans­por­to prie­mo­nės geo­me­tri­ja.

Pa­na­cė­ja se­nie­nų valdytojams

R. Vė­la­vi­čius pri­pa­ži­no, kad da­bar­ti­nė tvar­ka nau­din­ga ir se­nais au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­jan­tiems vai­ruo­to­jams. „Ki­tas da­ly­kas, ką nu­ma­to Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas, kad lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me ga­li bū­ti stab­do­mas ir toms eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­ju­sioms trans­por­to prie­mo­nėms, jei­gu jų at­sta­ty­mas eko­no­mi­niu po­žiū­riu yra ne­tiks­lin­gas. Prie šių trans­por­to prie­mo­nių pri­ski­ria­mos tos, ku­rių iš­lai­dos re­mon­tui yra di­des­nės, nei kai­nuo­ja pa­ti ma­ši­na. Daž­niau­siai po įsta­ty­mo kir­viu pa­kliū­va se­ni pi­gūs au­to­mo­bi­liai, ku­riais va­ži­nė­ja dau­gu­ma Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų. Ne­re­tai už­ten­ka to­kiai ma­ši­nai įlenk­ti kė­bu­lą, kad jai bū­tų užd­raus­ta da­ly­vau­ti eis­me“, - pa­sa­ko­jo R. Vė­la­vi­čius.

Grei­čiau­siai ši trans­por­to prie­mo­nė jau nie­kuo­met ne­grįš į eis­mą, Lie­tu­vo­je – tai ti­krai. „To­kiais at­ve­jais pi­gaus au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką gel­bė­ja tai, kad ne­išk­vie­tus po­li­ci­jos par­ei­gū­no į įvy­kio vie­tą ga­li­ma už­pil­dy­ti dek­la­ra­ci­ją“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Ki­ta ver­tus, anot eks­per­to, įsta­ty­mo nuo­sta­ta, su­si­ju­si su to­les­niu ma­ši­nos nau­do­ji­mo eko­no­mi­niu ne­tiks­lin­gu­mu, ir­gi to­bu­lin­ti­na. „Ne­ga­li­ma plak­ti į vie­ną krū­vą tų au­to­mo­bi­lių, ku­riems pa­žei­džia­mos eis­mo sau­gu­mui gre­sian­čios kons­truk­ci­jos ir maz­gai, su tais, ku­riems, pa­vyz­džiui, su­lanks­to­mas tik­tai kė­bu­las ar jį gau­bian­čios de­ta­lės. Jei to­kiai ma­ši­nai bus pa­lik­ta ga­li­my­bė da­ly­vau­ti eis­me, jo sau­gu­mas ti­krai ne­nu­ken­tės. Kė­bu­lo, jo gau­bian­čių­jų da­lių re­mon­tas, jei jis at­lik­tas tin­ka­mai, ti­krai ne­pab­lo­gi­na ma­ši­nos eksp­loa­ta­ci­jos sa­vy­bių“, - tvir­ti­no R. Vė­la­vi­čius.

Jei ši Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­ta bū­tų pa­keis­ta, bū­tų ga­li­my­bė lik­ti „su ra­tais“ ir dau­ge­liui se­nų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų, ku­rie ne­tu­ri pa­kan­ka­mai lė­šų ki­tai ma­ši­nai nu­si­pirk­ti.

FAKTAI

Nau­jau­siais vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo duo­me­ni­mis, 2014 me­tais vi­du­ti­nis eksp­loa­tuo­ja­mų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių par­ko am­žius pa­di­dė­jo iki 15 me­tų (nuo 14).

Par­kas sens­ta į Lie­tu­vą įve­žant vis se­nes­nius nau­do­tus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius ir ša­ly­je re­gis­truo­jant pa­ly­gin­ti ne­daug nau­jų au­to­mo­bi­lių. Per­nai Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą re­gis­truo­ti leng­vie­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai bu­vo vi­du­ti­niš­kai 11 me­tų (2 me­tais se­nes­ni nei įre­gis­truo­ti 2013 me­tais).

Iš vi­so per­nai ke­lių trans­por­to prie­mo­nių par­ką pa­pil­dė 118 184 Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą įre­gis­truo­ti leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, bet tik ne­di­de­lė jų da­lis (11 325) bu­vo nau­ji.

2015 me­tų sau­sio 1 die­nos duo­me­ni­mis, Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre iš vi­so bu­vo re­gis­truo­tos 1 488 899 trans­por­to prie­mo­nės, iš jų 1 212 886 bu­vo leng­vie­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Atsisaukimas  78.60.168.138 2015-01-21 07:03:23
Galbut technines prieziuros centrams trukta (vis dar) klientu? Atsaukime deklaracijas!
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami