Istorinėms mašinoms – derama pagarba

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-12 06:00
„Retromobile“ asociacijos prezidentas R. Kardelis pažymėjo, kad istorinėms transporto priemonėms Lietuvoje taikomi pakankamai griežti reikalavimai. „Retromobile“ nuotraukos
Nuo lie­pos 1 die­nos is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai ga­li kreip­tis į VĮ „Re­gi­tra“, nes ši to­kioms ma­ši­noms jau iš­duo­da nau­jus ru­do fo­no vals­ty­bi­nius nu­me­rius. Įtei­si­nus iš­skir­ti­nį ženk­li­ni­mą ėmė spar­čiai dau­gė­ti žmo­nių, sie­kian­čių, kad jų trans­por­to prie­mo­nė bū­tų pri­pa­žin­ta is­to­ri­ne.

Nu­me­riai – ker­ti­nis akmuo

Kla­si­ka ža­vi tuo, kad yra ne­mir­tin­ga ir pir­miau­sia orien­tuo­ta į es­te­ti­ką bei gro­žį, o ne į ra­cio­na­lų pro­tą. Šian­dien, kai au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, kur­da­mi nau­ją mo­de­lį, skai­čiuo­ja ir ati­tin­ka­mai pa­gal kiek­vie­ną su­de­gin­tą de­ga­lų la­šą ar į at­mos­fe­rą iš­me­ta­mo ang­lies diok­si­do gra­mą mo­de­liuo­ja ma­ši­nos kons­truk­ci­ją bei di­zai­ną, ne­sun­ku su­pras­ti, kuo ža­vi is­to­ri­niai au­to­mo­bi­liai ir mo­to­cik­lai, – ra­cio­na­lu­mo ne­su­var­žy­tu gro­žiu.

Vie­niems an­tik­va­ri­nė trans­por­to prie­mo­nė – tai ga­li­my­bė tie­sio­giai pri­si­lies­ti prie pa­sau­lį pa­kei­tu­sios au­to­mo­bi­lių is­to­ri­jos, ki­tiems – nos­tal­gi­ja jau­nys­tėms die­noms, tre­tiems – pui­ki in­ves­ti­ci­ja, ku­ri il­gai­niui ga­li at­si­pirk­ti ke­le­rio­pai. „I­ki 2010-ųjų se­no­vi­nė tech­ni­ka Lie­tu­vo­je įsta­ty­mų bu­vo pri­ski­ria­ma ne­apib­rėž­tai an­tik­va­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ka­te­go­ri­jai. Tais me­tais pa­vy­ko ženg­ti pir­mą svar­bų žings­nį – įtei­sin­ti is­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės sta­tu­są. Vals­ty­bi­niai nu­me­riai – an­tras ker­ti­nis ak­muo. Juk tai ne­kas­die­nio nau­do­ji­mo trans­por­to prie­mo­nės, to­dėl lo­giš­ka, kad joms de­rė­tų tai­ky­ti ki­to­kius rei­ka­la­vi­mus nei au­to­mo­bi­liams, ku­riais va­ži­nė­ja­me kas­dien. Šios ma­ši­nos tu­rė­tų iš­sis­kir­ti iš ki­tų“, - pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių iš­sau­go­ji­mo aso­cia­ci­jos „Re­tro­mo­bi­le“ pre­zi­den­tas Ra­mū­nas Kar­de­lis.

Is­to­ri­nė mo­to­ri­nė trans­por­to prie­mo­nė – tai prieš 30 me­tų ar anks­čiau pa­ga­min­ta trans­por­to prie­mo­nė, ku­rios mo­de­lis ne­be­ga­mi­na­mas ma­žiau­siai 15 me­tų ir ku­ri yra ori­gi­na­li, tin­ka­ma eksp­loa­tuo­ti, bet ne­nau­do­ja­ma kas­die­nėms reik­mėms. Is­to­ri­nei mo­to­ri­nei trans­por­to prie­mo­nei ga­li bū­ti pri­ski­ria­ma at­kur­ta, au­ten­tiš­ka, ori­gi­na­li, res­tau­ruo­ta ar uni­ka­li trans­por­to prie­mo­nė.

Ti­kri­na eks­per­tų komisija

Pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, spe­cia­lūs vals­ty­bi­niai nu­me­riai, su­pap­ras­tin­ta pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros tvar­ka ir ki­ti pa­leng­vi­ni­mai pa­dės stro­piau puo­se­lė­ti is­to­ri­nes trans­por­to prie­mo­nes Lie­tu­vo­je, taip pat gau­sin­ti jų ger­bė­jų bei šei­mi­nin­kų bū­rį. Šiuo me­tu ba­zi­nius rei­ka­la­vi­mus to­kiai tech­ni­kai nu­sta­tan­ti Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja (VKTI) yra įre­gis­tra­vu­si 145 is­to­ri­nes trans­por­to prie­mo­nes. Be­je, Lat­vi­jo­je tech­ni­kos re­lik­vi­jų už­re­gis­truo­ta apie du tūks­tan­čius. Vie­na to prie­žas­čių, pa­sak R. Kar­de­lio, - lat­viai kiek že­miau yra nu­lei­dę rei­ka­la­vi­mų kar­te­lę.

Iš­skir­ti­nio sta­tu­so sa­vo au­to­mo­bi­liui, mo­to­cik­lui, su­nkve­ži­miui ar au­to­bu­sui pa­gei­dau­jan­tys sa­vi­nin­kai pir­miau­sia tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą, trans­por­to prie­mo­nės do­ku­men­tus ir nuo­trau­ką to­kios tech­ni­kos en­tu­zias­tus vie­ni­jan­čiam klu­bui. Ta­da eks­per­tų ko­mi­si­ja, at­siž­velg­da­ma į tai, kur "se­ne­lis" bu­vo pa­ga­min­tas – Ang­li­jo­je, Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, Pra­ncū­zi­jo­je, So­vie­tų Są­jun­go­je ar ki­to­je vals­ty­bė­je, – kruopš­čiai įver­ti­na pre­ten­den­tą.

„Ly­gi­na­ma, ko­kios tiks­liai komp­lek­ta­ci­jos bū­tent tais me­tais nuo ga­myk­los kon­ve­je­rio rie­dė­jo to mo­de­lio au­to­mo­bi­liai. Ati­džiai įver­ti­na­ma va­žiuok­lė, kė­bu­las, sa­lo­nas, ki­ti ele­men­tai. Jei nu­sta­to­ma, kad ne ma­žiau nei 90 proc. au­to­mo­bi­lio ati­tin­ka ori­gi­na­lą, lei­džia­ma jį įtrauk­ti į VKTI su­da­ro­mą są­ra­šą“, - pa­aiš­ki­no R. Kar­de­lis.

Kas­dien nevažinėja

Šiuo me­tu is­to­ri­nėms trans­por­to prie­mo­nėms tai­ko­ma su­pap­ras­tin­ta pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros pro­ce­dū­ra. Ki­taip ta­riant, ant kel­tu­vo jų nie­kas ne­kra­to, nes ne­at­lai­kiu­sios bran­ge­ny­bės ga­li ir su­by­rė­ti. To­kių ma­ši­nų dū­min­gu­mas taip pat ne­ma­tuo­ja­mas. Ap­žiū­ra at­lie­ka­ma vi­zua­liai, ti­kri­na­ma, ar vei­kia vai­ro ir stab­džių me­cha­niz­mas, ži­bin­tai.

1922 m. pagamintas „Dodge Brothers“ po 90 metų dar kartą įsirašė į metraščius – tapo pirmuoju Lietuvoje registruotu istoriniu automobiliu.

„Nors šie au­to­mo­bi­liai skir­ti ne kas­die­niam nau­do­ji­mui, jiems iki šiol ga­lio­ja toks pat tech­ni­nės ap­žiū­ros ter­mi­nas kaip ir įpras­toms ma­ši­noms – dve­ji me­tai. Sie­kia­me, kad tas lai­ko­tar­pis bū­tų pra­tęs­tas iki de­šim­ties me­tų. Ne­abe­jo­ja­me, kad ne už kal­nų ir au­to­mo­bi­lio mo­kes­tis, – dėl jo is­to­ri­nėms trans­por­to prie­mo­nėms taip pat bū­tų da­ro­ma iš­im­tis“, - to­les­nį veiks­mų pla­ną at­sklei­dė „Re­tro­mo­bi­le“ pre­zi­den­tas.

Aso­cia­ci­ja bend­rau­ja su drau­di­kais ir pra­šo, kad šie is­to­ri­nius au­to­mo­bi­lius draus­tų la­bai trum­pam lai­ko­tar­piui, die­nai ar ke­lioms, bei su­teik­tų ga­li­my­bę ke­lias to­kias trans­por­to prie­mo­nes tu­rin­čiam sa­vi­nin­kui apd­raus­ti jas vie­nu vai­ruo­to­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo liu­di­ji­mu. Is­to­ri­niams su­nkve­ži­miams ir au­to­bu­sams, ku­rie nau­do­ja­mi tik tam ti­kro­mis pro­go­mis, va­žiuo­jant res­pub­li­ki­niais ke­liais iki šiol pri­va­lu pirk­ti ke­lių vin­je­tes, o tai, anot „Re­tro­mo­bi­le“, vi­siš­kai ne­lo­giš­ka.

Pa­šne­ko­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių an­tik­va­ri­nėms trans­por­to prie­mo­nėms tai­ko­mos iš­skir­ti­nės są­ly­gos, ten jos at­lei­džia­mos nuo mo­kes­čių. Tie­sa, bend­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos nor­mų šiuo at­ve­ju nė­ra. Kiek­vie­na vals­ty­bė ga­li at­ski­rai spręs­ti, kaip ver­tins ir sau­gos an­tik­va­ri­nę tech­ni­ką, ko­kias leng­va­tas su­teiks.

„Kai ku­rių Va­ka­rų ša­lių mies­tų se­na­mies­čiuo­se, kur drau­džia­mas mo­to­ri­nio trans­por­to eis­mas, va­žiuo­ti lei­džia­ma bū­tent is­to­ri­niais au­to­mo­bi­liais. Juk kiek­vie­na to­kia ma­ši­na yra mies­to puo­šme­na. Su­si­ta­ria­ma su sa­vi­val­dy­bė­mis, kad, pa­vyz­džiui, per šven­tes, šioms trans­por­to prie­mo­nėms bū­tų lei­džia­ma sto­vė­ti ar įva­žiuo­ti ten, kur ki­tiems ne­ga­li­ma. Ži­no­ma, tai da­ro­ma pro­to ri­bo­se, ne­truk­dant ki­tiems eis­mo da­ly­viams. Žmo­nės, ku­rie ger­bia ir ver­ti­na se­no­vi­nę tech­ni­ką, juk ne­va­ži­nė­ja ja kas­dien. Tai bū­tų per­ne­lyg bran­gu eksp­loa­ta­ci­jos po­žiū­riu“, - tei­gė R. Kar­de­lis.

Ga­lio­ja ne tik Lietuvoje

VKTI Tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas Jus­tas Ra­šo­ma­vi­čius ma­no, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je is­to­ri­niams au­to­mo­bi­liams tai­ko­mi rei­ka­la­vi­mai ir taip ga­na li­be­ra­lūs. „Ži­no­ma, vi­sa­da ga­li­ma im­pro­vi­zuo­ti – kad ir dėl de­šimt me­tų ga­lio­jan­čios tech­ni­nės ap­žiū­ros. At­ei­ty­je ši są­ly­ga gal­būt bus su­pap­ras­tin­ta“, - kal­bė­jo J. Ra­šo­ma­vi­čius.

„Re­gi­tros“ Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­ci­jos me­to­di­kos sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas An­ta­nas Rau­do­nis pa­brė­žė, kad nuo lie­pos pra­džios pra­šy­mus nau­jo ti­po vals­ty­bi­niams nu­me­riams gau­ti pa­tei­kė 36 is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai. „Jo­kios prie­vo­lės šiuo at­ve­ju nė­ra. Is­to­ri­niai au­to­mo­bi­liai ir to­liau ga­li tu­rė­ti įpras­tus ne­ri­bo­to ga­lio­ji­mo vals­ty­bi­nius nu­me­rius. Se­no­vi­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­ti nu­me­riai iš­duo­da­mi de­šim­čiai me­tų – kaip da­bar ga­lio­ja šių prie­mo­nių re­gis­tra­ci­ja. Ži­no­ma, jei sa­vi­nin­kas ir to­liau rū­pin­sis au­to­mo­bi­liu, pra­tęs re­gis­tra­ci­ją, nu­me­rių grą­žin­ti ne­rei­kės“, - aiš­ki­no A. Rau­do­nis.

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, nau­jus ru­dus nu­me­rius tu­rin­čio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis ga­li­ma lais­vai vyk­ti ir į už­sie­nį, be ap­ri­bo­ji­mų da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me eis­me.

Nu­ma­ty­ta, kad nu­me­rio ženk­lai bus iš­dės­ty­ti taip: H13 001. Rai­dė „H“ reiš­kia „his­to­ry“, t. y. is­to­ri­nis; skai­čius 13 – trans­por­to prie­mo­nės pa­ga­mi­ni­mo me­tų du pa­sku­ti­nius skai­čius: 1913, 1958, 1976; pa­sku­ti­niai trys skai­čiai – ženk­lo iš­da­vi­mo ei­lės nu­me­rį nuo 001 iki 999. Is­to­ri­nių mo­to­cik­lų vals­ty­bi­nių nu­me­rių ženk­luo­se sim­bo­lio „H“ ne­bus.

„Bu­vo il­gai dis­ku­tuo­ja­ma, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti is­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nis nu­me­ris. Mąs­tė­me apie juo­dą fo­ną, bet šis va­rian­tas ne­ti­ko, nes bū­tų ki­lu­si pa­inia­va su ka­ri­nė­mis ma­ši­no­mis. Be to, švie­są at­spin­din­ti juo­da plė­ve­lė yra bran­ges­nė. Ap­sis­to­jo­me prie ru­dos spal­vos va­rian­to. Taip pat bu­vo di­de­lės dis­ku­si­jos dėl rai­dės „H“, pir­mo lo­ty­nų kal­bos žo­džio „his­to­ric“ raš­mens. Iš pra­džių ke­ti­no­me pa­si­rink­ti lie­tu­viš­ką „I“, bet ji pra­sčiau ma­to­ma, be to, pa­inio­ja­ma su vie­ne­tu. Ma­nau, ga­lu­ti­nis for­ma­tas yra ti­krai in­for­ma­ty­vus, bus aiš­kiai su­pran­ta­mas ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je“, - pa­ti­ki­no is­to­ri­nės tech­ni­kos iš­sau­go­ji­mu be­si­rū­pi­nan­čios aso­cia­ci­jos „Re­tro­mo­bi­le“ pre­zi­den­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami