Išvirtę ratai nuneš į griovį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-20 06:00
Modernia įranga automobilio ratų geometrija ištaisoma tiksliausiai. LŽ archyvo nuotrauka
Ar­tė­jant sli­džia­jam vai­ra­vi­mo se­zo­nui ir va­sa­ri­nes au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas kei­čiant į žie­mi­nes, me­tas at­kreip­ti dė­me­sį į ra­tų geo­me­tri­ją.

Ma­ši­nos sta­bi­lu­mas ke­ly­je, ypač žie­mą, yra ne­įkai­no­ja­ma ver­ty­bė vai­ruo­to­jui. Pro­tin­giau­sie­ji net su­ge­ba pa­skai­čiuo­ti, kiek ne­su­re­gu­liuo­ta ra­tų geo­me­tri­ja, jų iš­vir­ti­mas tam ti­kru pro­cen­tu, iš­au­gi­na ir de­ga­lų są­nau­das. Jos žie­mą ir taip pa­ste­bi­mai iš­au­ga, tad ver­ta pa­tau­py­ti.

Ge­riau klau­so vairo

Jei ra­tų geo­me­tri­ja yra iš­ba­lan­suo­ta, tai ap­sun­ki­na ne tik au­to­mo­bi­lio val­dy­mą ke­ly­je, bet ir pa­dan­gos su­si­dė­vi kur kas grei­čiau. Anks­čiau ar vė­liau va­di­na­mą­jį ra­tų suvedimą bū­ti­na at­lik­ti kiek­vie­nam au­to­mo­bi­liui. Tam ga­li bū­ti įvai­rių prie­žas­čių. Tai ne tik se­zo­ni­nis pa­dan­gų kei­ti­mas, bet ir va­žiuok­lės ele­men­tų su­si­dė­vė­ji­mas, ne­se­niai at­lik­tas vai­ro sis­te­mos ar pa­ka­bos re­mon­tas, ava­ri­jos pa­sek­mės. Vie­nas iš pir­mų­jų sig­na­lų apie pra­stą kė­bu­lo ir­/ar ra­tų geo­me­tri­ją – skir­tin­gai nu­si­dė­vė­jęs tos pa­čios ašies pa­dan­gų pro­tek­to­rius.

„Ra­tų geo­me­tri­ją bū­ti­na re­gu­liuo­ti dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia, su­re­gu­lia­vus ra­tų iš­vir­ti­mą, au­to­mo­bi­lis bus sta­bi­les­nis ke­ly­je, klau­sys vai­ro ir vai­ruo­to­jo. Ma­ši­nos ne­trauks į ša­lį, bus leng­va va­žiuo­ti tie­sia tra­jek­to­ri­ja. An­tra, au­to­mo­bi­lį bus leng­viau val­dy­ti, jis taps la­biau ma­nev­rin­gas ir ma­žiau lin­kęs šo­ni­niam sly­di­mui. Tre­čia, esant tei­sin­gai ra­tų geo­me­tri­jai – iš­vir­ti­mo par­ame­trams, bus ma­žiau su­nau­do­ja­ma de­ga­lų bei il­gės pa­dan­gų nau­do­ji­mo am­žius“, – pro­ce­dū­ros svar­bą pa­žy­mė­jo au­to­mo­bi­lių re­mon­to cen­tro me­cha­ni­kas Ro­kas Mak­ši­mas.

Meis­tro tei­gi­mu, bet koks įsi­ki­ši­mas į au­to­mo­bi­lio va­žiuok­lę dau­giau ar ma­žiau iš­de­ri­na nu­sta­ty­tus ra­tų iš­vir­ti­mo kam­pus ir au­to­mo­bi­lio elg­se­ną va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je. Ra­tų geo­me­tri­jos par­ame­trai pri­klau­so ir nuo ki­tų veiks­nių - pa­dan­gų slė­gio, nu­si­dė­vė­ji­mo, va­žiuok­lės de­ta­lių lais­vu­mo.

Ga­li­my­bės skiriasi

At­lie­kant re­gu­lia­vi­mą, prie­ki­niai ra­tai nu­sta­to­mi tam ti­kru kam­pu kė­bu­lo ir va­žiuok­lės ele­men­tų at­žvil­giu. Da­lies au­to­mo­bi­lių mo­de­lių prie­ki­nės pa­ka­bos kons­truk­ci­ja lei­džia re­gu­liuo­ti vi­sus es­mi­nius ra­tų geo­me­tri­jos par­ame­trus. Jei kons­truk­ci­ja ne­lei­džia keis­ti iš­vir­ti­mo ir kasterio, o šie iš­si­ba­lan­sa­vę aki­vaiz­džiai ap­sun­ki­na vai­ra­vi­mą, teks im­tis pa­ka­bos re­gu­lia­vi­mo.

Su­ve­di­mu va­di­na­mas at­stu­mo tarp rat­lan­kių kraš­tų skir­tu­mas prie­ky­je ir už­pa­ka­ly­je, kai vai­ruo­ja­mie­ji ra­tai yra ne­utra­lio­je pa­dė­ty­je, nu­sta­ty­mas - su­re­gu­liuo­ja­mas kam­pas tarp ju­dė­ji­mo kryp­ties ir ra­tų su­ki­mo­si plokš­tu­mos. Kai ku­riuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ga­li­ma su­re­gu­liuo­ti tiek prie­ki­nių, tiek ir ga­li­nių ra­tų su­ve­di­mą.

Ne vi­siems vai­ruo­to­jams gir­dė­tas kasteris – tai iš­il­gi­nis ra­tų pos­vy­ris, ku­ris, pri­klau­so­mai nuo au­to­mo­bi­lio grei­čio, už­ti­kri­na ra­tų iš­si­ly­gi­ni­mą. Mėgs­tan­tys spor­ti­nį vai­ra­vi­mą, nu­sis­ta­to šį dy­dį ke­liais laips­niais di­des­nį už ga­myk­los nu­sta­ty­tus par­ame­trus, kas sta­bi­li­zuo­ja au­to­mo­bi­lio ju­dė­ji­mą ir pa­di­di­na au­to­mo­bi­lio ga­li­my­bę va­žiuo­ti tie­sią­ja. Nau­juo­se au­to­mo­bi­lių mo­de­liuo­se su kom­piu­te­ri­niu bū­du re­gu­liuo­ja­ma pa­ka­ba, kasterio kam­pas kin­ta, įjun­gus pa­ka­bos „Sport“ re­ži­mą.

„Su­re­gu­lia­vus ra­tų geo­me­tri­ją, au­to­mo­bi­lį bus ne­sun­ku su­val­dy­ti jam slys­tant, įvei­kiant „van­dens pleiš­tą“, ku­ris su­si­da­ro po lie­taus. Tai ypač svar­bu ru­dens-pa­va­sa­rio se­zo­nu“, - pa­žy­mė­jo R. Mak­ši­mas.

La­ze­riu ko­re­guo­ja tiksliausiai

Me­cha­ni­ko tei­gi­mu, il­gą lai­ką au­to­ser­vi­suo­se bu­vo nau­do­ja­mi pa­tys pa­pras­čiau­si op­ti­niai ra­tų geo­me­tri­jos sten­dai. Kai ku­rie pri­va­čiai dir­ban­tys re­mon­ti­nin­kai juos nau­do­ja iki šiol, ta­čiau pa­ma­žu, jie tam­pa pra­ei­ties re­lik­tu taip, kaip is­to­ri­jos me­traš­čiuo­se li­ko so­viet­me­čiu pa­pli­tęs re­gu­lia­vi­mas su lyg­ma­čiu ir svam­ba­lu. Tie­sa, tiems, ku­rie no­ri žūt­būt su­tau­py­ti, ga­li pa­kak­ti ir pro­ce­dū­ros su pa­pras­tu sten­du. Šiuo at­ve­ju, ga­lio­ja po­sa­kis: svar­bu ne įran­kiai, o auk­si­nės meis­tro ran­kos.

„Vis dėl­to kom­piu­te­ris ga­ran­tuo­ja kur kas tiks­les­nį ra­tų su­ve­di­mą. Di­džiau­sią tiks­lu­mą už­ti­kri­na la­ze­ri­niai ir 3D ra­tų geo­me­tri­jos su­ve­di­mo sten­dai. Dar vie­nas pa­sta­rų­jų pra­na­šu­mas – pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma la­bai grei­tai. Tu­ri­ma duo­me­nų ba­zė lei­džia su­re­gu­liuo­ti be­veik vi­sų au­to­mo­bi­lių ra­tų geo­me­tri­ją – nuo eu­ro­pi­nių iki ja­po­niš­kų ar ga­mi­na­mų Ame­ri­ko­je“, - sa­kė spe­cia­lis­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami