IT skverbiasi į transporto sektorių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-26 14:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-26 14:52
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­rius pa­sta­rai­siais me­tais spar­čiai kei­čia­si – vis dau­giau pro­ce­sų yra au­to­ma­ti­zuo­ja­mi, tai­ko­mos iš­ma­nio­sios skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos.

Tai pui­kiai ži­no ir la­bai stip­rus Lie­tu­vos IT sek­to­rius, ku­ris kur­da­mas elek­tro­ni­nius spren­di­mus ypač di­de­lį dė­me­sį ro­do bū­tent trans­por­to ir lo­gis­ti­kos įmo­nėms, skel­bia­ma ži­niask­lai­dai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Lie­tu­vo­je įsi­kū­ru­sios IT bend­ro­vės yra su­kū­ru­sios ne­ma­žai ino­va­ty­vių spren­di­mų svei­ka­tos ap­sau­gos, vie­ša­jam, švie­ti­mo ir, ži­no­ma, lo­gis­ti­kos sek­to­riams, tei­gia in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nes vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ eks­por­to ir in­ves­ti­ci­jų va­do­vas Pa­ulius Va­liu­lis.

Dokumentų tvarkymo sprendimas logistikos sektoriui.

„Šiuo me­tu Lie­tu­vos prog­ra­mi­nės įran­gos kū­rė­jai in­ten­sy­viai pri­sta­ti­nė­ja lo­gis­ti­kos pro­duk­tus ne tik vie­ti­nei, bet ir už­sie­nio rin­koms. Vyk­do­me tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, kad mū­sų kū­rė­jų e. spren­di­mai tap­tų la­biau ži­no­mi. Il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­čios IT įmo­nės yra iš­ties pa­jė­gios kon­ku­ruo­ti ir sėk­min­giau­sius, Lie­tu­vo­je iš­tes­tuo­tus spren­di­mus pra­de­da eks­por­tuo­ti“, – sa­ko P. Va­liu­lis.

Anot P. Va­liu­lio, di­džiau­sią skait­me­ni­za­ci­jos nau­dą vi­sų pir­ma pa­jus įmo­nės, ku­rios vyk­do tarp­tau­ti­nę veik­lą, o kro­vi­nių ga­be­ni­mo pro­ce­dū­ros at­ei­ty­je taps dar la­biau val­do­mos prog­ra­mo­mis. Tai pa­dės su­tau­py­ti lai­ko bei fi­nan­sų ir ga­liau­siai tei­gia­mai at­si­lieps ga­lu­ti­niam var­to­to­jui.

Dė­me­sys neatsitiktinis

Vo­kie­ti­jos ka­pi­ta­lo lo­gis­ti­kos įmo­nės „Rhe­nus Svo­ris“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Ber­ta­šius pa­ste­bi vis di­dė­jan­čią IT spren­di­mų pa­klau­sa ir pa­siū­lą: „Vien tik per de­šimt­me­tį lo­gis­ti­kos sek­to­riu­je įvy­ko la­bai ryš­kūs po­ky­čiai. Čia vis di­des­nę reikš­mę įgau­na grei­tis, lai­kas ir tiks­lu­mas – tai yra tos prie­žas­tys, ko­dėl įmo­nės skait­me­ni­nes tech­no­lo­gi­jas nau­do­ja taip ak­ty­viai. Trans­por­to sek­to­riaus in­dė­lis į Lie­tu­vos BVP yra itin reikš­min­gas – be­veik 14 proc. Į to­kią di­de­lę po­ten­cia­lių prog­ra­mi­nės įran­gos pir­kė­jų rin­ką orien­tuo­ja­si ir Lie­tu­vos IT bend­ro­vės.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, anks­čiau trans­por­to val­dy­mo sis­te­mos daž­niau­siai bū­da­vo die­gia­mos sie­kiant kon­tro­liuo­ti vai­ruo­to­jus ir ap­sau­go­ti įmo­nės tur­tą, ta­čiau da­bar vis dau­giau įmo­nių jas die­gia­si no­rė­da­mos op­ti­mi­zuo­ti sa­vo veik­lą ir tap­ti efek­ty­ves­nė­mis. Di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja ska­ti­na lo­gis­ti­kos įmo­nes iš­nau­do­ti kiek­vie­ną ga­li­my­bę su­ma­žin­ti iš­lai­das, to­dėl elek­tro­ni­nės sis­te­mos pa­ma­žu tam­pa pri­va­lo­mu įran­kiu.

E. logistikos sprendimas išmaniajame telefone.

Bū­ti­na spėti

Ket­vir­to­ji pra­mo­nės re­vo­liu­ci­ja jau čia, tad apie pri­si­tai­ky­mą prie jos ne­del­siant rei­kia pra­dė­ti gal­vo­ti ir lo­gis­ti­kos įmo­nėms, ku­rios no­ri pra­nok­ti kon­ku­ren­tus, iš­lik­ti kon­ku­ren­cin­gos tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je.

„Vers­lo įmo­nėms ne­rei­kė­tų ati­dė­lio­ti po­ky­čių, kad ga­lė­tų ženg­ti ko­ja ko­jon su ino­va­ci­jo­mis. Nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos yra to­kia sri­tis, kur prog­no­zuo­ti at­ei­tį yra la­bai su­nku, ir ga­li bū­ti, kad lū­žis įvyks kur kas anks­čiau. To­kiu bū­du per vė­lai su­sizg­ri­bu­sios bend­ro­vės ga­li jau ir ne­sus­pė­ti į nu­va­žiuo­jan­tį „Pra­mo­nės 4.0“ trau­ki­nį“, – sa­ko bend­ro­vės „B-NO­VO Tech­no­lo­gies“ va­do­vė Dai­va Jan­ku­vie­nė.

Ne­abe­jo­ja­ma, kad trans­por­to ir lo­gis­ti­kos įmo­nės taip pat tu­rės pri­si­tai­ky­ti, efek­ty­vin­ti ir grei­tin­ti pro­ce­sus. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu jau tes­tuo­ja­mi su­nkve­ži­miai, ku­riems ne­rei­ka­lin­gi vai­ruo­to­jai. To­kios tech­no­lo­gi­jos leis ne tik su­tau­py­ti lai­ko, de­ga­lų, ta­čiau ir iš­veng­ti ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų.

„Nors vi­sa tai kol kas at­ro­do tik to­li­ma at­ei­ties vi­zi­ja, ta­čiau lo­gis­ti­kos bend­ro­vės tu­ri tam ruo­štis. Au­to­ma­ti­za­vus sa­vaei­gio su­nkve­ži­mio dar­bą bus ga­li­ma dar pa­pras­čiau sek­ti trans­por­to prie­mo­nių ju­dė­ji­mą, pla­nuo­ti ter­mi­nus ir leng­viau or­ga­ni­zuo­ti dar­bą. Na­tū­ra­lu, kad la­bai svar­bų vaid­me­nį tu­rės prog­ra­mi­nė įran­ga“, – sa­ko „B-NO­VO Tech­no­lo­gies“ va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, bend­ro­vės ga­mi­na­mas pro­duk­tas, skir­tas trans­por­tui ir eks­pe­di­ci­jai, jau da­bar pa­de­da spren­džiant lai­ko ir dar­bo krū­vio, efek­ty­vu­mo ir dar­bo už­mo­kes­čio kaš­tų ma­ži­ni­mo, au­to­mo­bi­lių par­ko val­dy­mo klau­si­mais. Su šiuo pro­duk­tu – „Bu­si­ness So­cial for Lo­gis­tics“ – įmo­nė sie­kia įsit­vir­tin­ti Es­ti­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Vo­kie­ti­jo­je.

Krovinių sekimo programa

Sau­go ir optimizuoja

Ki­tas ino­va­ty­vios trans­por­to val­dy­mo sis­te­mos pa­vyz­dys yra bend­ro­vės „Rup­te­la“ GPS se­ki­mo įren­gi­niai, ku­rie įmon­tuo­ja­mi į trans­por­to prie­mo­nes, ir prog­ra­mi­nė įran­ga, ku­ria nau­do­ja­si trans­por­to va­dy­bi­nin­kai. Su­mon­tuo­tas įren­gi­nys ren­ka įvai­rius duo­me­nis apie au­to­mo­bi­lį – vie­tą, grei­tį, de­ga­lų ly­gį ir są­nau­das, bor­to kom­piu­te­rio duo­me­nis, du­rų ati­da­ry­mo ir už­da­ry­mo mo­men­tus ir pan.

Su­rink­ti duo­me­nys yra per­duo­da­mi ir ana­li­zuo­ja­mi rea­liu lai­ku vei­kian­čio­je trans­por­to ste­bė­ji­mo ir kon­tro­lės sis­te­mo­je. Nau­do­da­mie­si sis­te­ma trans­por­to va­dy­bi­nin­kai ga­li pri­im­ti spren­di­mus, pa­de­dan­čius ge­riau val­dy­ti tu­ri­mą trans­por­to par­ką.

„Pag­rin­di­nis to­kių sis­te­mų tiks­las yra pa­dė­ti įmo­nėms efek­ty­viau val­dy­ti sa­vo iš­tek­lius, su­si­ju­sius su trans­por­to prie­mo­nė­mis. Šios sis­te­mos yra nau­do­ja­mos ap­si­sau­go­ti nuo su­kčia­vi­mo ir va­gys­čių – de­ga­lų, trans­por­to prie­mo­nės ir kro­vi­nio va­gys­čių, kon­tro­liuo­ti vai­ruo­to­jų dar­bą. Jos taip pat nau­do­ja­mos op­ti­mi­zuo­ti trans­por­to prie­mo­nių veik­lą. Pra­de­dant nuo ge­riau­sio marš­ru­to su­da­ry­mo kro­vi­niams pri­sta­ty­ti ir bai­giant vai­ruo­to­jų vai­ra­vi­mo sti­liaus to­bu­li­ni­mu, sie­kiant eko­no­miš­kes­nio vai­ra­vi­mo.

Dau­giau­sia įmo­nių šiuo spren­di­mu nau­do­ja­si Lie­tu­vo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ukrai­no­je ir Len­ki­jo­je. Taip pat per par­tne­rius šias sis­te­mas tie­kia­me į dau­giau nei 110 vals­ty­bių“, – sa­ko „Rup­te­los“ rin­ko­da­ros ir vers­lo plė­tros va­do­vas Alek­sand­ras Go­lod.

Ki­ti lie­tu­viš­ki e. lo­gis­ti­kos pro­duk­tų pa­vyz­džiai: „E­di­mo­bi­le“ – be­po­pie­ri­nė tie­ki­mo gran­di­nė; „Track-pod“ – pa­sku­ti­nės my­lios val­dy­mas; „E-Kro­vi­nys“ – elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­las, skir­tas pla­nuo­ti ir val­dy­ti vi­sus Lie­tu­vos Ge­le­žin­ke­liais ve­ža­mus kro­vi­nius; „IS OP­KIS“ – ope­ra­ty­vi per­ve­ži­mų kom­piu­te­ri­nė in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ir kt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
skverbiasi tik  88.119.48.108 2016-05-26 19:00:17
skverbikai
0 0  Netinkamas komentaras
Čia tai bent  88.119.97.129 2016-05-26 16:03:42
Tikrai idomu
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami