Itališkasis „X faktorius“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-08-18 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-08-18 06:00
Visais keturiais ratais varomas "Fiat 500X Cross" gali važiuoti didžiausiu 186 km/h greičiu.  Gamintojo nuotrauka
Ita­lų „Fiat“ kon­cer­nas prie sa­vo po­pu­lia­rio­jo 500-ojo ma­žy­lio pa­va­di­ni­mo pri­dė­jo rai­de­lę X, ku­ri žy­mi nau­ją kom­pak­ti­nį mies­to vi­su­rei­gį ir sle­pia dau­gy­bę klaus­tu­kų.

Iš ti­krų­jų Lie­tu­vo­je „Fiat 500“ nė­ra la­bai po­pu­lia­rus, nors tarp re­gis­truo­ja­mų nau­jų ma­ši­nų mo­de­lių pa­sta­rai­siais me­tais nuo­lat uži­ma pir­mą­sias vie­tas. Dau­gu­ma, kai ku­riais duo­me­ni­mis – net iki 80 proc., per Lie­tu­vą ke­liau­jan­čių ita­liš­kų ma­žy­lių yra reeks­por­tuo­ja­mi. Ne pa­slap­tis, kad toks „Fiat“ par­da­vė­jų mū­sų ša­ly­je el­ge­sys er­zi­na kon­ku­ren­tus, o pyk­čio šak­nys nė­ra iki ga­lo aiš­kios. Ar­gi kam blo­gai ga­li bū­ti nuo to, kad per­par­da­vus au­to­mo­bi­lius gau­ta nau­da lie­ka Lie­tu­vo­je? O „Fiat 500“ tarp lie­tu­vių ne­pak­lau­sus dėl dau­ge­lio prie­žas­čių, iš ku­rių pa­čios svar­biau­sios yra, ma­tyt, tai, kad ma­ši­ny­tė ne­įti­ki­mai ma­ža ir ji la­biau pri­tai­ky­ta pie­tų pla­tu­moms. Ta­čiau nau­juo­ju „Fiat 500X“ ita­lai ban­do keis­ti įvaiz­dį, ku­rį bent jau iki šiol su­nkiai pri­ėmė šiau­rie­čiai.

„X faktorius„

Nau­ja­sis mies­to vi­su­rei­gis daug il­ges­nis ir pla­tes­nis nei jo pirm­ta­kas „Fiat 500“. Ma­ža to, bū­da­mas 4,25 m il­gio, 1,8 m plo­čio ir 1,6 m aukš­čio „500X“ yra di­des­nis už ki­tus sa­vo kla­sės kon­ku­ren­tus „Ci­troen Cac­tus“, „Nis­san Ju­ke“, „Re­nault Cap­tur“. Ne­abe­jo­ti­na, kad erd­ves­nis „500X“ tu­rė­tų la­biau nei „Fiat 500“ do­min­ti ir Lie­tu­vos vai­ruo­to­jus.

Steng­da­mie­si įsi­teik­ti kuo di­des­niam pir­kė­jų bū­riui, nau­jo­jo kom­pak­ti­nio vi­su­rei­gio kū­rė­jai siū­lo jiems dvi ap­dai­los kryp­tis: mies­tui skir­tų su mon­tuo­ja­ma skir­tin­ga įran­ga „Pop“, „Pops­tar“ ir „Loun­ge“, be­ke­lei – „Cross“ ir „Cross Plus“. Po vi­sų „Fiat 500X“ kė­bu­lu yra pa­slėp­ta nau­jo­ji ita­lų ga­min­to­jo plat­for­ma „Small Wi­de“, ant ku­rios ren­ka­mas ir nau­ja­sis ga­min­to­jo vi­su­rei­gis „Jeep Re­ne­ga­te“.

Ban­džiau „Cross“ žy­mek­liu pa­žy­mė­tą „Fiat 500X“, po ku­rio va­rik­lio gaub­tu – 1,6 li­tro dar­bi­nio tū­rio 120 AG ben­zi­ni­nis mo­to­ras. Į kom­pak­ti­nį vi­su­rei­gį ga­li bū­ti mon­tuo­ja­mos 1,4 l, 1,6 l, 2 l dy­ze­li­nės ir ben­zi­ni­nės jė­gai­nės, ku­rių pa­jė­gu­mas – nuo 110 iki 170 AG. Ban­dy­tas au­to­mo­bi­lis, kaip liu­di­jo jo tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos, vi­du­ti­niš­kai 100 ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti tu­rė­tų su­nau­do­ti 4,1 l de­ga­lų, ta­čiau iš ti­krų­jų su­nau­do­to ben­zi­no kie­kis bu­vo bent 2 l di­des­nis.

Bė­dos – pės­čių­jų pe­rė­jų kalneliai

Kom­pak­ti­nis vi­su­rei­gis gal­būt nė­ra iš tų, ku­rie pra­dė­jus va­žiuo­ti įsi­bė­gė­ja grei­čiau­siai, ta­čiau ke­ly­je „Fiat 500X“ yra ge­rai val­do­mas, sta­bi­lus. Jo kons­truk­to­riai lei­džia rink­tis iš tri­jų ga­li­mų va­žia­vi­mo re­ži­mų, ati­tin­kan­čių vai­ruo­to­jų po­rei­kius bei įvai­rias są­ly­gas. Va­ži­nė­jant už­mies­čio ke­liais ge­riau­sias bu­vo „Sport“ re­ži­mas. Įjun­gus jį vi­su­rei­gis ne tik tap­da­vo di­na­miš­kes­nis, bet ir ta­ry­tum „pri­tūp­da­vo“, dėl to net esant di­des­niam grei­čiui pui­kiai įveik­da­vo po­sū­kius, ne­tgi la­bai stai­gius.

Vie­nas trū­ku­mų – mies­te ga­li er­zin­ti pa­brėž­ti­nai kie­ta vi­su­rei­gio pa­ka­ba. Kai gat­vė­se pa­si­tai­ko įvai­rių pla­tes­nių iš­ki­li­mų, tar­ki­me, to­kių kaip pės­čių­jų pe­rė­jų kal­ne­liai, „Fiat 500X“ juos, sa­ky­tu­mei, ne įvei­kia, o tren­kia­si į kliū­tį. Sė­din­tiems au­to­mo­bi­ly­je žmo­nėms ga­li at­si­ras­ti ne­ma­lo­nus jaus­mas, ta­ry­tum ma­ši­na va­žiuo­tų per pla­čią ir gi­lią duo­bę. Ga­li bū­ti, kad ne vi­sai to­bu­lai su­ba­lan­suo­tas vi­su­rei­gio svo­rio cen­tras. To­dėl iš­vy­dus ke­ly­je iš­ki­lią kliū­tį ge­riau­sia vi­su­rei­giu „Fiat 500X“ ją įveik­ti kuo ma­žes­niu grei­čiu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami