Įvertintas indėlis kuriant trijų Baltijos valstybių įmonę „RB Rail“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-19 11:01
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-19 11:01
Ko­vo 18 d. Gdans­ke (Len­ki­ja) UAB „Rail Bal­ti­ca sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Dai­nius Bud­rys at­siė­mė Bal­ti­jos ten­den­ci­jų kū­rė­jų klu­bo (The Bal­tic Trend­set­ters Club) ser­ti­fi­ka­tą, kas­met ap­do­va­no­ji­mų me­tu ski­ria­mą už drą­sius spren­di­mus rin­ko­je, at­kak­lu­mą ir kū­ry­biš­ku­mą. Ser­ti­fi­ka­tas skir­tas už bend­ro­vės in­dė­lį ku­riant bend­rą tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių įmo­nę „RB Rail“. Šiuos ap­do­va­no­ji­mus kas­met or­ga­ni­zuo­ja žur­na­las „Bal­tic Trans­port Jour­nal“.

„Džiau­giuo­si dėl mū­sų dar­bo įver­ti­ni­mo. „Rail Bal­ti­ca“ – stra­te­gi­nis ES trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tas. Įgy­ven­din­da­mi šį pro­jek­tą, su­kur­si­me eu­ro­pi­nį ko­ri­do­rių, su­da­ry­da­mi pa­trauk­lias są­ly­gas mo­bi­lu­mui ir lo­gis­ti­kai tiek Eu­ro­pos Są­jun­go­je, tiek vi­so­je ry­ti­nė­je Bal­ti­jos jū­ros pa­kran­tė­je. Šian­die­nos kon­teks­te šis pro­jek­tas reiš­kia dar dau­giau – na­cio­na­li­nį sau­gu­mą. Šiuo me­tu mums kaip nie­ka­da rei­kia efek­ty­vios ge­le­žin­ke­lių jung­ties su li­ku­siu Bend­ri­jos „eu­ro­pi­nės“ vė­žės tink­lu“, – sa­ko su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak „Rail Bal­ti­ca sta­ty­ba“ va­do­vo D. Bud­rio, „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tas yra di­džiau­sias ir bran­giau­sias trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tas Bal­ti­jos ša­ly­se, vyk­do­mas po Ne­prik­lau­so­my­bių at­kū­ri­mo.

„Bend­ros tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių bend­ro­vės įkū­ri­mas bu­vo pir­mas, ta­čiau la­bai svar­bus žings­nis į prie­kį. Per trum­pą bend­ros įmo­nės vei­ki­mo lai­ką su­ge­bė­jo­me ženg­ti dar to­liau – jau yra par­eng­ta ir pa­teik­ta jung­ti­nė tri­jų Bal­ti­jos ša­lių par­aiš­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Nuo­šir­džiai ti­kiuo­si, kad mū­sų dar­bas ir pa­stan­gos bus įver­tin­ti, o po ke­le­rių me­tų ta pa­bai­ga, ku­riai pra­džią da­vė bend­ra įmo­nė, bus jau ge­ro­kai ar­čiau. Svar­biau­sias už­da­vi­nys da­bar – im­tis rea­lių pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo veiks­mų“, – tei­gia D. Bud­rys.

Bend­ra Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ge­le­žin­ke­lių įmo­nė „RB Rail“ bu­vo įsteig­ta pra­ėju­sių me­tų spa­lį. Ša­lys val­do po treč­da­lį įsteig­tos įmo­nės ak­ci­jų. Ši įmo­nė pri­žiū­rės, kaip kiek­vie­no­je ša­ly­je įgy­ven­di­na­mos pro­jek­to pro­ce­dū­ros, koor­di­nuos pro­jek­to ei­gą ir teiks ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­slau­gas. Ji bus at­sa­kin­ga už tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“, ku­ris eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­liu su­jungs Bal­ti­jos ša­lis ir Suo­mi­ją bei Len­ki­ją. Šios ša­lys taip pat kvie­čia­mos pri­si­jung­ti prie bend­ros įmo­nės. Pro­jek­tą nuo Lie­tu­vos–­Len­ki­jos sie­nos iki Ta­li­no pla­nuo­ja­ma už­baig­ti iki 2024 me­tų.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jos „Rail Bal­ti­ca“ įvar­di­ja kaip stra­te­gi­nį ir il­ga­lai­kį ge­le­žin­ke­lio pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – iš­vys­ty­ti ir pa­sta­ty­ti eu­ro­pi­nio stan­dar­to (1435 mm) ge­le­žin­ke­lio li­ni­ją, su­jun­gian­čią tris Bal­ti­jos ša­lis ir Va­ka­rų Eu­ro­pą.

Lie­tu­va pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“ ak­ty­viai įgy­ven­di­na jau nuo 2007 m. – pir­mo­jo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo eta­po me­tu, Lie­tu­vo­je 123 km at­kar­po­je nuo Len­ki­jos-Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nos iki Kau­no re­kons­truo­ta esa­ma ir ša­lia ties­ta nau­ja, eu­ro­pi­nio stan­dar­to vė­žė.

2014-2020 m. lai­ko­tar­piu nu­ma­ty­ta pa­baig­ti pir­mo­jo eta­po dar­bus bei pra­dė­ti an­trą­jį eta­pą – stan­dar­ti­nio dvi­ke­lio elek­tri­fi­kuo­to ge­le­žin­ke­lio ruo­žo nuo Kau­no iki Lat­vi­jos-Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nos pro­jek­ta­vi­mą ir sta­ty­bą. Nu­ma­ty­tas pro­jek­ti­nis grei­tis šio­je li­ni­jo­je – iki 240 ki­lo­me­trų per va­lan­dą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami