Japoniškas ir korėjietiškas grumiasi dėl simpatijų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-08 06:00
"Hyundai i30", palyginti su  "Nissan Pulsar",  pirmiausia simpatijas pelno talpumu ir praktiškumu.  Vidmanto Užusienio nuotrauka
Perf­ra­zuo­ta į šiuo­lai­ki­nę kal­bą liau­dies iš­min­tis sa­ko, kad no­rint ge­riau­siai įver­tin­ti daik­tą rei­kia jį pa­ly­gin­ti su ki­tais. LŽ žur­na­lis­tas tu­rė­jo pro­gą ban­dy­da­mas pa­ly­gin­ti du kom­pak­ti­nės kla­sės nau­jus au­to­mo­bi­lių mo­de­lius – „Nis­san Pul­sar“ ir „Hyun­dai i30 CW“.

Kas pra­na­šes­nis popieriuje

Pra­di­nė in­for­ma­ci­ja apie ma­ši­nas, ma­no aki­mis, bu­vo kom­pak­tiš­ko uni­ver­sa­lo „Hyun­dai i30 CW“ nau­dai.

„Nis­san Pul­sar“ yra vi­siš­kai nau­jas, pra­kti­ko­je dar iki ga­lo ne­pa­ti­krin­tas mo­de­lis. O šit nau­ja­sis „Hyun­dai“ uni­ver­sa­las pri­klau­so jau an­tra­jai 2007 me­tais pra­dė­to ga­min­ti „i30“ mo­de­lio lai­dai. Tai reiš­kia, kad mo­de­lis pa­tei­si­no ga­min­to­jo lū­kes­čius, dėl to bu­vo pra­tęs­ta ir jo eg­zis­ten­ci­ja.

Abu au­to­mo­bi­liai va­ro­mi ben­zi­nu, ta­čiau „Hyun­dai“ uni­ver­sa­lo va­rik­lio di­des­nis dar­bi­nis tū­ris (1,6 l) ir ga­lin­gu­mas (135 AG) ne­gu „Pul­sar“ (ati­tin­ka­mai 1,2 l ir 114 AG). Nors tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se nu­ro­dy­tas abie­jų ma­ši­nų di­džiau­sias grei­tis (ati­tin­ka­mai – 195 km/h ir 185 km/h) sky­rė­si pa­ly­gin­ti ne­daug, mo­to­rų pa­jė­gu­mo skir­tu­mą kuo pui­kiau­siai par­odė pa­grei­tė­ji­mo iki 100 km re­zul­ta­tai – „Hyun­dai i30 CW“ to­kį grei­tį pa­sie­kia per 9,9 sek., „Nis­san Pul­sar“ – per 12,7 se­kun­dės.

Kai de­ga­lai yra bran­gūs, vie­nas svar­biau­sių ro­dik­lių vai­ruo­to­jams yra de­ga­lų są­nau­dos. Nors uni­ver­sa­las ir tu­ri 21 AG dau­giau, vi­du­ti­niš­kai už heč­be­ką 100 ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti dek­la­ruo­ja su­nau­do­jąs vos 0,2 l dau­giau (dek­la­ruo­ja­mo­sios vi­du­ti­nės „Hyun­dai i30 CW“ są­nau­dos yra 5,3 l/100 km, „Nis­san Pul­sar“ – 5,1 l/100 km).

Mie­ga­ma­sis ant ratų

Nuo­lat keis­da­mie­si ban­do­mais au­to­mo­bi­liais su ko­le­ga nu­va­žia­vo­me maž­daug 500 ki­lo­me­trų. Ban­dy­da­mas ko­rė­jie­tiš­ką uni­ver­sa­lą ir ja­po­niš­ką heč­be­ką su­pra­tau, kad sim­pa­ti­jos ma­ši­nai la­bai daug ga­li pri­klau­sy­ti ir nuo vai­ruo­to­jo am­žiaus. Man 51 me­tai, so­li­dus pu­sam­žis, to­dėl kuo to­liau, tuo la­biau pa­ste­biu sa­vo au­gan­tį po­rei­kį vai­ruo­ti erd­ves­nę, kla­si­ki­nio di­zai­no ma­ši­ną, tu­rin­čią tal­pes­nį ba­ga­žo sky­rių. „Nis­san Pul­sar“ di­zai­nas man pa­si­ro­dė la­biau akį rė­žian­tis, nors ir ne­pa­sa­ky­tum, kad au­to­mo­bi­liu­kas at­ro­do ne­pa­trauk­lus. Ta­čiau la­biau pa­ti­ko ra­mi ir so­li­di „Hyun­dai i30“ iš­orė. Kaip mi­nė­jau, taip gal­būt yra ir dėl am­žiaus.

Dar vie­nas, ma­no po­žiū­riu, di­džiu­lis „Hyun­dai“ pra­na­šu­mas – jis yra uni­ver­sa­las, dėl to il­ges­nis už heč­be­ką (4485 mm ir 4387 mm) ir tu­ri ge­ro­kai erd­ves­nę ba­ga­ži­nę (528 l ir 385 l).

Ma­ža to, „i30“ ba­ga­ži­nės dug­nas su nu­leis­to­mis už­pa­ka­li­nių sė­dy­nių nu­ga­rė­lė­mis su­da­ro ly­gų pa­vir­šių. Pa­pil­do­mų sa­lo­no trans­for­ma­vi­mo ga­li­my­bių su­tei­kė ir pa­ke­lia­mos už­pa­ka­li­nių sė­dy­nių sė­di­mos da­lys. O su­lanks­čius vi­sas sė­dy­nes au­to­mo­bi­lio sa­lo­nas virs­ta ti­kru mie­ga­muo­ju, o tai la­bai pa­to­gu ke­liau­jant ir ne­ra­dus nak­vy­nei tin­ka­mos vie­tos. „Nis­san Pul­sar“ nė iš to­lo ne­ga­li pa­siū­ly­ti ko nors pa­na­šaus.

Tau­pu­mas ar pa­to­gu­mas?

Abu au­to­mo­bi­liai ke­ly­je bu­vo ste­bė­ti­nai sta­bi­lūs, jų pa­ka­bos pui­kiai at­si­lai­kė prieš ke­lių ne­ly­gu­mus. Vis dėl­to „Pul­sar“ va­rik­lis pa­ti­ko la­biau, nes bu­vo ty­les­nis nei „i30“, spė­riau rea­guo­da­vo į grei­čio pa­mi­nos pa­spau­di­mus.

Bai­gus ban­dy­mus nu­vy­lė ir uni­ver­sa­lo vi­du­ti­niš­kai nau­do­tas de­ga­lų kie­kis – bor­to kom­piu­te­ris ro­dė, kad „Hyun­dai i30“ vi­du­ti­niš­kai kas šim­tas ki­lo­me­trų „su­ri­jo“ po 7,6 l ben­zi­no, ar­ba net 2,3 l/100 km dau­giau, nei nu­ro­dy­ta tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se. „Nis­san Pul­sar“ fak­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos daug­maž ati­ti­ko dek­la­ruo­tą­sias.

Ma­no nuo­mo­ne, var­gu ar tau­pu­mas ga­li at­sver­ti pra­ktiš­ku­mą ir pa­to­gu­mą, ku­rį ju­tau sė­dė­da­mas prie „Hyun­dai i30“ vai­ro.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vladas  213.252.196.2 2015-10-08 11:04:48
Jai naujas pakabas sustate Hyundaui gal bent taip nebyres kaip ankstesniu. Pulsar gal ir neblogas daiktas Nissan kelia pasitikejima labiau bet dizainas nestebuklas..
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami