Japoniškas kaubojus taikosi į europiečius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-14 06:00
Naujasis "Toyota Hilux". Vidmanto Užusienio nuotrauka
Nau­jo­jo „Toyo­ta Hi­lux“ kons­truk­to­riai pa­da­rė vis­ką, kad au­to­mo­bi­lis bū­tų kuo pa­to­ges­nis ke­ly­je, ta­čiau ti­kro­ji ja­po­niš­ko pi­ka­po sti­chi­ja li­ko ta pa­ti – be­ke­lė.

Vos iš­ta­rus žo­dį „pi­ka­pas“ pir­miau­sia prieš akis iš­ky­la be­kraš­tės Šiau­rės Ame­ri­kos pre­ri­jos, ku­rio­se šei­mi­nin­kau­ja rūs­tūs kau­bo­jai. Ame­ri­kie­čiai iš ti­krų­jų nu­per­ka dau­giau­sia pi­ka­pų pa­sau­ly­je, bet šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nės, skir­tin­gai nei daug kur Eu­ro­po­je, net nė­ra pri­ski­ria­mos prie ko­mer­ci­nių. Ma­tyt, be­ga­li­nė Ame­ri­kos gy­ven­to­jų mei­lė to­kiems au­to­mo­bi­liams li­ko dar iš tų Lau­ki­nių Va­ka­rų lai­kų, kai at­kly­dė­liai eu­ro­pie­čiai Ame­ri­kos pre­ri­jas rai­žė deng­tais ark­lių kin­ki­niais. Į juos bu­vo leng­va su­si­mes­ti man­tą, su­sės­ti žmo­nėms, o pri­rei­kus to­kie fur­go­nai net at­sto­da­vo ma­žą for­tą. Pir­mie­ji kau­bo­jai kin­ki­nius su­sta­ty­da­vo ra­tu ir at­si­šau­dy­da­vo nuo prieš­o.

Įver­ti­no pa­gal dydį

Ame­ri­kie­čiams pi­ka­pai pa­tin­ka ir dėl jų ne­įti­ki­mo pra­ktiš­ku­mo. Šiais au­to­mo­bi­liais ga­li­ma va­žiuo­ti ir į šo­kių va­ka­rė­lius, ir ap­žiū­rė­ti, ar kur nors pre­ri­jų pa­kraš­ty­je be­si­ga­nan­čių kar­vių ne­puo­la ša­ka­lai. Jais ga­be­na­mos sta­ty­bi­nės me­džia­gos, pa­dar­gai, že­mės ūkio pro­duk­ci­ja. Žo­džiu, pi­ka­pas yra lyg ir tas pats vi­su­rei­gis, tik į šio ba­ga­ži­nę grū­dų ne­su­pil­si, o štai į pi­ka­po – ga­li­ma.

Ta­čiau „Toyo­ta Hi­lux“ rin­ka – vi­sai ne Šiau­rės Ame­ri­ka. Ja­po­nų kom­pa­ni­ja at­šau­kė „Hi­lux“ iš šios rin­kos dar pra­ėju­sio am­žiaus pa­sku­ti­nį de­šimt­me­tį ir pa­kei­tė jį ki­tu mo­de­liu „Ta­co­ma“. Prie­žas­tis pa­pras­ta – ame­ri­kie­čiai mėgs­ta di­de­lius daik­tus, o „Toyo­ta Hi­lux“ yra tik vi­du­ti­nės kla­sės at­sto­vas. Tar­ki­me, nau­jau­sio, aš­tun­tos lai­dos, pi­ka­po il­gis sie­kia „vos“ 5,33 me­tro. Dėl to ame­ri­kie­čiams daug mie­les­nis maž­daug 6 me­trų žvė­ris „Toyo­ta Ta­co­ma“.

Ta­čiau „Toyo­ta Hi­lux“ la­bai mėgs­ta­mi Pie­tų Ame­ri­ko­je ir karš­tuo­se Azi­jos taš­kuo­se – Af­ga­nis­ta­ne, Ira­ke. Ypač įsi­dė­mė­ti­nas fak­tas – jais daž­nai va­ži­nė­ja is­la­mo ko­vo­to­jai. Is­la­mis­tai jau se­niai įver­ti­no, kad pi­ka­pai yra ypač pa­tva­rios, pa­ti­ki­mos ma­ši­nos. Be to, jo­se pa­to­gu įtai­sy­ti kul­kos­vai­dį, o pa­ste­bė­jus prieš­o sraig­tas­par­nį – žai­biš­kai iš­šok­ti iš kė­bu­lo ir pa­sis­lėp­ti.

Eu­ro­pie­čiams, tarp jų ir lie­tu­viams, be pa­ti­ki­mu­mo bei grei­čio, la­biau­siai ver­ti­nan­tiems au­to­mo­bi­liuo­se kom­for­tą, iki šiol pi­ka­pai ne­bu­vo la­bai pa­trauk­lūs. Juos rink­da­vo­si ne­bent miš­ki­nin­kai ar gais­ri­nin­kai, ku­riems svar­bus di­de­lis ma­ši­nos ma­nev­rin­gu­mas, pra­ktiš­ku­mas, pra­va­žu­mas ir ne­pri­lygs­ta­mas pa­tva­ru­mas, o „Toyo­ta Hi­lux“ tuo ir pa­si­žy­mi.

Sal­dai­nis europiečiams

Re­gis, aš­tun­tos lai­dos „Toyo­ta Hi­lux“ no­ri­ma bent jau pa­mė­gin­ti iš­sklai­dy­ti eu­ro­pie­čių skep­tiš­ku­mą. Toks įspū­dis su­si­da­rė, kai „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tas ban­dė pra­ban­giau­sios ver­si­jos pi­ka­pą „Hi­lux In­vi­sib­le“.

Tai – ke­tur­vie­tis au­to­mo­bi­lis, ku­rį va­ro 2,4 li­tro 150 AG dy­ze­li­nis va­rik­lis. Lip­da­mas į pi­ka­pą iš ka­bi­nos ap­dai­los ir jo­je mon­tuo­ja­mos tech­ni­kos daug ne­si­ti­ki. Juk, kad ir ką sa­ky­tum, vi­sų pir­ma tai kro­vi­ni­nė ma­ši­na. Ta­čiau nau­jo­jo „Toyo­ta Hi­lux“ ka­bi­na pri­bloš­kia sa­vo įran­ga ir ap­dai­la. Di­de­lė da­lis sa­lo­no ap­mu­ša­lų – lyg pra­ban­gia­me au­to­mo­bi­ly­je, iš na­tū­ra­lios odos, ku­rią tie­siog ma­lo­nu lies­ti.

Ste­bi­na ir gau­sy­bė įran­gos. Jos bū­tų per akis net ir pres­ti­ži­nei ma­ši­nai. Vai­ruo­to­jų pa­to­gu­mui ban­dy­ta­me mo­de­ly­je „Toyo­ta Hi­lux“ ga­min­to­jai įren­gė už­pa­ka­li­nio vaiz­do ka­me­rą, pa­sto­vaus grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­mą, au­to­ma­ti­nį oro kon­di­cio­nie­rių, prie­blan­dos ju­tik­lį su pa­leng­va už­gęs­tan­čiais prie­ki­niais ži­bin­tais, „Blue­tooth“ lais­vų ran­kų įran­gą, au­to­mo­bi­lio sta­bi­lu­mo kon­tro­lės (VSC), pa­gal­bi­nes va­žia­vi­mo įkal­ne (HAC) ir lei­di­mo­si nuo­kal­ne (DAC), prie­ka­bos siū­ba­vi­mo kon­tro­lės (TSC) sis­te­mas.

Iš­kart pri­si­me­ni, kad pi­ka­pai skir­ti ne vien ūkio dar­bams, bet ir ke­lio­nėms į šo­kius. Ta­čiau nau­juo­ju „Toyo­ta Hi­lux“ ga­li­ma leis­tis net į la­bai il­gą ke­lio­nę, nes jos kom­for­tui už­ti­krin­ti čia vis­ko – per akis.

Kad tai yra pi­ka­pas, pa­jun­ti tik pa­lei­dęs va­rik­lį ir pa­ju­dė­jęs. Dėl la­bai kie­tos pa­ka­bos, ypač dėl jo­je mon­tuo­ja­mų lin­gių, jau­čia­mas kra­ty­mas. Tie­sa, daug silp­nes­nis, nei va­žiuo­jant anks­tes­niu „Toyo­ta Hi­lux“ mo­de­liu, tad grei­tai prie jo pri­pran­ti. Už­tat pi­ka­po prie­ka­bo­je ga­li­ma vež­ti 800–900 ki­log­ra­mų kro­vi­nį.

Ta­čiau ti­kruo­sius pra­na­šu­mus ke­tu­riais ra­tais va­ro­ma ma­ši­na at­sklei­džia įsu­kus į be­ke­lę. Nau­ja­sis „Toyo­ta Hi­lux“ net sta­čius kal­ne­lius įvei­kia la­bai leng­vai, va­žiuo­jant juo ne­bai­su ir pa­vo­jin­gai pa­svir­ti į šo­ną. Ti­kra do­va­na žve­jams ir me­džio­to­jams.

Ban­dy­to „Toyo­ta Hi­lux“ kai­na pra­si­de­da nuo 36 490 eu­rų, o tai dau­ge­liui lie­tu­vių šį pui­kų pi­ka­pą da­ro ne­įper­ka­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami