Jei atšaukė ar atidėjo jūsų skrydį

LŽ red@lzinios.lt 2016-07-11 06:00

red@lzinios.lt 2016-07-11 06:00
Galite prašyti kompensacijos, jei jūsų lėktuvas pavėlavo atvykti į numatytą vietą daugiau nei 3 valandomis – tai vadinama „ilgu vėlavimu“. LŽ archyvo nuotrauka
At­šau­kus ar ati­dė­jus skry­dį, ke­lei­viams ky­la ne­men­kas gal­vos skaus­mas – ką da­ry­ti to­liau. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) iš­aiš­ki­no lėk­tu­vų ke­lei­vių tei­sių reg­la­men­tą, o jos pa­ta­ri­mus ver­ta įsi­min­ti tiems, ku­rie ran­ko­se lai­ko skry­džio bi­lie­tus. 

Gied­rė Si­ma­naus­kai­tė iš Eu­rob­lo­gas.lt pa­tei­kė pen­kias tai­syk­les, ku­rias pri­va­lu ži­no­ti to­kie si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­siems ke­lei­viams.

Tai­syk­lė Nr. 1. Jei bu­vo at­si­sa­ky­ta jus vež­ti, jū­sų skry­dis bu­vo at­šauk­tas ar­ba ati­dė­tas il­gam lai­kui ar­ba jums bu­vo pa­skir­ta vie­ta že­mes­nė­je pa­slau­gų kla­sė­je nei nu­ro­dy­ta bi­lie­te, tu­ri­te tei­sę pra­šy­ti kom­pen­sa­ci­jos ir pa­gal­bos. Vi­sa tai apib­rėž­ta spe­cia­lia­me reg­la­men­te. Šį do­ku­men­tą ver­ta bent per­mes­ti aki­mis, ypač per tas nuo­bo­džias ke­le­tą va­lan­dų, kol lau­kia­te įlai­pi­ni­mo oro uos­te.

Jei jus bu­vo at­si­sa­ky­ti įlai­pin­ti dėl lėk­tu­vo per­pil­dy­mo (overbooking) ar­ba dėl tar­ny­bų klai­dos, pvz., oro uos­to dar­buo­to­jai įlei­do jus į iš­vy­ki­mo zo­ną, ta­čiau į lėk­tu­vą ne­pa­te­ko­te dėl jums tai­ko­mų vi­zų rei­ka­la­vi­mo, ga­li­te rei­ka­lau­ti kom­pen­sa­ci­jos.

Tai­syk­lė Nr. 2. Jei įsi­gy­ja­te vie­ną bi­lie­tą ke­le­tui trans­por­to prie­mo­nių, pvz., trau­ki­niui ir skry­džiui lėk­tu­vu, o trau­ki­nys vė­luo­ja, skry­dį vyk­dan­ti bend­ro­vė ne­pri­va­lo kom­pen­suo­ti jū­sų iš­lai­dų bi­lie­tui, jei ne­pa­si­nau­do­jo­te jų pa­slau­ga. Net jei bi­lie­tas bu­vo jung­ti­nis. To­kia jau tvar­ka.

Tai­syk­lė Nr. 3. Ga­li­te pra­šy­ti kom­pen­sa­ci­jos, jei jū­sų lėk­tu­vas pa­vė­la­vo at­vyk­ti į nu­ma­ty­tą vie­tą dau­giau nei 3 va­lan­do­mis. Tai va­di­na­ma „il­gu vė­la­vi­mu“. Jam tai­ko­mos to­kios pat tai­syk­lės, kaip ir at­šau­kiant skry­dį. Jei siek­si­te kom­pen­sa­ci­jos, ga­li­te iš oro li­ni­jų pra­šy­ti ofi­cia­laus do­ku­men­to, ka­da tiks­liai jū­sų lėk­tu­vas at­vy­ko į nu­ma­ty­tą oro uos­tą.

Tai­syk­lė Nr. 4. Jei jū­sų skry­dis bu­vo at­šauk­tas, oro li­ni­jos tu­ri pa­siū­ly­ti ki­tą skry­dį. Jei ir al­ter­na­ty­vus skry­dis at­šau­kia­mas, nu­krei­pia­mas ki­tur ar pa­vė­luo­ja, jums pri­klau­so dar vie­na kom­pen­sa­ci­ja. Pri­si­min­ki­te: at­šau­kus skry­dį, bend­ro­vė tu­ri pa­siū­ly­ti ki­tą. Jei ji to ne­pa­da­ro ir nu­si­per­ka­te nau­ją bi­lie­tą, ga­li­te rei­ka­lau­ti ap­mo­kė­ti ke­lio­nės iš­lai­das. Bet, jei at­si­sa­ko­te pa­siū­ly­tos al­ter­na­ty­vos, kom­pen­sa­ci­ja ne­prik­lau­so.

Ka­da lėk­tu­vas vė­luo­ja? Svar­bus at­vy­ki­mo lai­kas į bi­lie­te nu­ma­ty­tą ga­lu­ti­nį, o ne tar­pi­nį punk­tą. Jei pir­ma­sis skry­dis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos mies­to dėl bend­ro­vės kal­tės pa­vė­luo­ja ma­žiau kaip 3 va­lan­das, bet dėl to ne­spė­ja­te per­sės­ti į ki­tą lėk­tu­vą (ne­svar­bu, ar skry­dis vyk­do­mas ES, ar už jos ri­bų) ir at­vyks­ta­te į pa­skir­ties taš­ką pa­vė­la­vęs dau­giau nei 3 va­lan­das, tu­ri­te tei­sę į kom­pen­sa­ci­ją, ne­svar­bu, ar skry­džius vyk­dė ES, ar ne ES bend­ro­vė. Ta­čiau tu­rė­ki­te ome­ny­je to­kį da­ly­ką: jei skren­da­te iš ne ES ša­lies ir dėl ne ES ve­žė­jo kal­tės pa­vė­luo­ja­ma per­sės­ti į ES ve­žė­jo lėk­tu­vą, kom­pen­sa­ci­ja ne­prik­lau­so. Kon­tro­liuo­ja­me sa­vo rin­kos žai­dė­jus.

Tai­syk­lė Nr. 5. Jei jū­sų skry­dis bu­vo ati­dė­tas, bend­ro­vė tu­ri par­ūpin­ti mais­to ir gai­vių­jų gė­ri­mų, su­teik­ti ga­li­my­bę pa­skam­bin­ti ar iš­siųs­ti ži­nu­tę, o, jei skry­dis ati­de­da­mas nak­čiai, pa­si­rū­pin­ti ir ap­gy­ven­di­ni­mu, trans­por­tu į nak­vy­nės vie­tą bei at­gal į oro uos­tą. Tie­sa, kom­pen­sa­ci­jos ne­si­ti­kė­ki­te, jei skry­dis bu­vo at­šauk­tas ar ati­dė­tas dėl ypa­tin­gų, nuo bend­ro­vės ne­prik­lau­san­čių ap­lin­ky­bių – blo­go oro, strei­ko, pa­si­kei­tu­sios sau­gu­mo si­tua­ci­jos.

Svar­biau­sia įsi­min­ti: už kom­pen­sa­ci­jų rei­ka­la­vi­mą esa­te at­sa­kin­gi pa­tys. Dau­ge­lio oro li­ni­jų in­ter­ne­to pus­la­piuo­se nu­ro­dy­tos for­mos, ku­rias už­pil­džius ga­li­te rei­ka­lau­ti kom­pen­sa­ci­jos. Ten pat iš­dės­ty­tos ir kom­pen­sa­ci­jų sky­ri­mo bei skun­dų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos. Jei jū­sų skun­das ne­nag­ri­nė­ja­mas ar­ba jums skir­ta ma­žes­nė nei nu­ma­ty­ta kom­pen­sa­ci­ja, ga­li­te kreip­tis į Vals­ty­bi­nę var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą ar­ba į Eu­ro­pos var­to­to­jų cen­trą. Šios ins­ti­tu­ci­jos at­sa­kin­gos už pa­gal­bą jums. Nau­do­ki­tes jų pa­slau­go­mis.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami