Jei padangos plikos, negelbės nei draudimas, nei atsargumas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-03 06:00
Menkesnis nei 3-4 mm protektorius, padangą paverčia pačiūža. LŽ archyvo nuotrauka
Nei vie­nas svei­ko pro­to vai­ruo­to­jas ne­si­gin­čys, kad nu­si­dė­vė­ju­sios žie­mi­nės pa­dan­gos sli­džia­me ke­ly­je - vie­nas tie­siau­sių ke­lių į ava­ri­ją.

Ar­tė­jant lap­kri­čio 10 die­nai, iki ku­rios pri­va­lu pa­keis­ti au­to­mo­bi­lio apa­vą į žie­mi­nį, drau­di­kai ak­ty­viai pri­me­na, kad nu­si­dė­vė­ju­sios žie­mi­nės pa­dan­gos ne­pa­dės iš­veng­ti nei au­toa­va­ri­jos, nei au­to­mo­bi­lio re­mon­to iš­lai­dų. Jie taip pat tvir­ti­na, kad nau­jų, net ir ne­bran­gių, žie­mi­nių pa­dan­gų kai­na yra ma­žes­nė nei daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tys nuo­sto­liai.

Su­stab­do pir­ma­sis šaltukas

Nu­si­dė­vė­ju­sios ar­ba ne­tin­ka­mos (pa­vyz­džiui, šal­tuo­ju me­tų lai­ku nau­do­ja­mos va­sa­ri­nės) pa­dan­gos pa­blo­gi­na trans­por­to prie­mo­nės sta­bi­lu­mą sli­džia­me ke­ly­je bei pra­il­gi­na stab­dy­mo lai­ką. Ta­čiau kai ku­rie au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai dar svars­to, kas pi­giau – at­sar­giai va­žiuo­ti se­no­mis, ne­be to­kio­mis efek­ty­vio­mis žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis, ri­zi­kuo­jant pa­tek­ti į ne­di­de­lį au­toį­vy­kį, ar ver­čiau pirk­ti nau­jas pa­dan­gas.

„Di­džio­ji da­lis to­kių įvy­kių įvyks­ta ru­dens-žie­mos lai­ko­tar­piu, spus­te­lė­jus pir­ma­jam šal­tu­kui, kai ne­tvar­kin­gos trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jas ne­įver­ti­na au­to­mo­bi­lio tech­ni­nės būk­lės bei ke­lio ir me­teo­ro­lo­gi­nių są­ly­gų. Prie žie­mos są­ly­gų dar ne­įp­ra­tęs vai­ruo­to­jas pa­si­ren­ka įpras­tą dis­tan­ci­ją tarp prie­ky­je va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės ar­ba iš­va­žiuo­da­mas iš kie­mo iš­slys­ta į va­žiuo­ja­mą­ją pa­grin­di­nio ke­lio da­lį“, –pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio ri­zi­kos veiks­nius var­di­jo PZU Ža­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mo­des­tas Ži­lio­nis.

Drau­di­mas ža­los nedengia

Įpras­tos šio ava­rin­go lai­ko­tar­pio eis­mo įvy­kių pa­sek­mės – su­dau­žy­ti prie­ki­niai ži­bin­tai, pra­muš­tas au­to­mo­bi­lio ra­dia­to­rius, su­ga­din­tas prie­ki­nis bu­fe­ris. Drau­di­mo bend­ro­vės, anot PZU at­sto­vo M. Ži­lio­nio, to­kius są­ly­gi­nai ne­di­de­lius nuo­sto­lius įver­ti­na 2–5 tūks­tan­čiais li­tų. Vis dėl­to, jei bus nu­sta­ty­ta, kad nu­ken­tė­jęs au­to­mo­bi­lis įvy­kio me­tu bu­vo su ne­tin­ka­mo­mis pa­dan­go­mis, šias iš­lai­das tu­rės deng­ti pats au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas.

„Svar­bu ne­už­mirš­ti, kad jei­gu įvy­kio prie­žas­ti­mi bus įvar­din­tas pa­gal Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) rei­ka­la­vi­mus ne­pa­kan­ka­mas pa­dan­gų pro­tek­to­riaus gy­lis, pa­gal KAS­KO drau­di­mo są­ly­gas toks įvy­kis bus pri­pa­žin­tas ne­drau­džia­muo­ju, o pri­va­lo­mo­jo vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo at­ve­ju iš­mo­ka bus iš­ieš­ko­ta iš apd­raus­to­jo as­mens“, – pri­me­na M. Ži­lio­nis.

Nu­sta­ty­ta, kad žie­mi­nės pa­dan­gos ne­beat­lie­ka sa­vo funk­ci­jų, kai jų pro­tek­to­riaus gy­lis su­ma­žė­ja iki 3–4 mi­li­me­trų. Ti­krai ne be rei­ka­lo Lie­tu­vo­je ga­lio­ja KET nu­sta­ty­tas rei­ka­la­vi­mas, kad to­kių pa­dan­gų pro­tek­to­riaus gy­lis ne­bū­tų ma­žes­nis nei 3 mm. Lat­vi­jo­je ana­lo­giš­kai rei­ka­lau­ja­ma, kad žie­mi­nės pa­dan­gos tu­rė­tų bent 4 mm gy­lio pro­tek­to­rių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami