Jubiliejaus proga „Renault Sport“ pasidovanojo konceptinį bolidą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-02 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-02 06:00
Koncepcinis "Renault Clio R.S. 16" buvo sukurtas vos per 5 mėnesius.  Gamintojo nuotrauka
Ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų su­kak­tį mi­nin­ti Pra­ncū­zi­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Re­nault“ lenk­ty­ni­nin­kų ko­man­da „Re­nault Sport“ pri­sta­to kon­cep­ci­nį mo­de­lį „Clio R.S.16“. Per ma­žiau nei pen­kis mė­ne­sius „Re­nault Sport“ spe­cia­lis­tų ko­man­dos dir­bo įgy­ven­din­da­mos bep­ro­tiš­ką idė­ją: po „Clio R.S.“ va­rik­liu gaub­tu su­mon­tuo­ti 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio tur­bo­komp­re­so­ri­nį va­rik­lį, ga­lin­tį pa­siek­ti 275 AG ir 360 Nm.

Tam, kad bū­tų iš­nau­do­tas vi­sas šio ga­lin­go va­rik­lio, skir­to spor­ti­niam bo­li­dui „Méga­ne R.S. 275 Trop­hy-R“, po­ten­cia­las, „Clio R.S.16“ nau­do­ja­mi spor­tui su­kur­ti va­žiuok­lės ele­men­tai. 19 co­lių rat­lan­kiai, 60 mm pla­tes­nis kė­bu­las ir ag­re­sy­vus di­zai­nas pa­brė­žia: tai yra ga­lin­giau­sias ke­liuo­se nau­do­ti skir­tas „Re­nault Sport“ au­to­mo­bi­lis.

„Clio R.S.16“ pa­va­di­ni­mas ir nu­da­žy­mo sche­ma yra to­kie pa­tys, kaip ir „For­mu­lės 1“ au­to­mo­bi­lio R.S.16. Taip kon­cep­ci­nis mo­de­lis pa­žy­mi „Re­nault“ kaip „For­mu­lės 1“ au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo su­grį­ži­mą į šį čem­pio­na­tą. Pir­ma­sis „Clio R.S.16“ vie­šas pri­sta­ty­mas su­reng­tas Mo­na­ko Di­džio­jo for­mu­lės pri­zo lenk­ty­nių me­tu, o prie kon­cep­to vai­ro sė­dė­jo „Re­nault Sport For­mu­la One Team“ pi­lo­tas Ke­vi­nas Mag­nus­se­nas.

„Re­nault Clio R.S. 16“ odi­sė­ja pra­si­dė­jo per­nai spa­lį. Tuo­met ko­man­dos in­ži­nie­rius Chris­top­has Cha­pe­lai­nas par­eiš­kė, kad ra­ly­je su­kaup­ta pa­tir­tis ro­do, jog „Clio“ va­žiuok­lė ga­lė­tų pui­kiai at­lai­ky­ti iki 300 AG pa­jė­gu­mo va­rik­lio su­ku­ria­mas ap­kro­vas. Vie­na idė­ja gi­nė ki­tą, kol bu­vo su­kur­ta ga­lu­ti­nė „Clio R.S.“ kon­cep­ci­ja.

„Mes vi­si pri­si­me­na­me, ko­kį pui­kų įspū­dį ka­dai­se pa­li­ko „Clio V6“. Tai­gi no­rė­jo­me su­kur­ti tech­ni­nės kon­cep­ci­jos au­to­mo­bi­lį, ku­ris ne tik pa­si­žy­mė­tų iš­skir­ti­ne di­na­mi­ka, bet ir bū­tų rea­lis­tiš­kas. To­dėl ne­ga­lė­jo­me ati­trūk­ti nuo že­mės, tu­rė­jo­me nau­do­tis pa­pras­tais ir su­ma­niais spren­di­mais. Mes sie­kė­me su­kur­ti ma­ši­ną, ku­ri ga­lė­tų tap­ti se­ri­ji­ne. Be to, sie­kė­me, kad šis pro­jek­tas nuo pra­džių iki pa­bai­gos bū­tų su­kur­tas „Re­nault Sport“,– pri­si­me­na „Re­nault Sport“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Pa­tri­cas Rat­tis. – Teo­riš­kai „Clio R.S.“ su mū­sų ga­lin­giau­siu 275 AG pa­jė­gu­mo 2 li­trų tur­bo­komp­re­so­ri­niu va­rik­liu bu­vo pui­ki min­tis, bet mes tu­rė­jo­me at­lik­ti rim­tą ana­li­zę dėl to­kio de­ri­nio ga­li­my­bės. Grei­čiau nei per mė­ne­sį ne­di­de­lė ko­man­da par­en­gė pre­li­mi­na­rią at­as­kai­tą, ku­ri pa­tvir­ti­no, kad šis va­rik­lis ga­li bū­ti mon­tuo­ja­mas po „Clio“ va­rik­lio gaub­tu. Tuo­met mes su „Re­nault Sport“ tech­ni­kos di­rek­to­riu­mi Thier­ry Land­reau nu­spren­dė­me iš­ban­dy­ti sėk­mę ir su­kur­ti to­kį au­to­mo­bi­lį“.

Vi­sas pro­jek­to koor­di­na­vi­mas bu­vo pa­ti­kė­tas Fran­coi­sui Ra­ti­ne­tui. Jis va­do­va­vo „smo­gia­ma­jam bū­riui“, ku­ris per la­bai trum­pą lai­ką ir at­li­ko dar­bus.

Spor­ti­nio kon­cep­ci­nio bo­li­do, ku­ris ga­li va­žiuo­ti ir įpras­tais ke­lai­si, „Re­nault Clio R.S. 16“ tech­ni­niai duomenys

Au­to­mo­bi­lio il­gis (m)4,09
Plo­tis (m)1,73
Aukš­tis (be ga­li­nio spar­no) (m)1,43
Ra­tų ba­zė (m)2,59
Va­rik­lio dar­bi­nis tū­ris (l)2
Degalaibeš­vi­nis benzinas
Mak­si­ma­li ga­lia (AG)275
Mak­si­ma­lus su­ki­mo momentas360
Pa­va­rų skaičius6
Grei­tis, va­žiuo­jant 1 pa­va­ra ir esant 1 000 aps./min. (km/h)9,2
Va­žiuo­jant 2 pavara14,52
Va­žiuo­jant 3 pavara20,39
Va­žiuo­jant 4 pavara27,55
Va­žiuo­jant 5 pavara34,66
Va­žiuo­jant 6 pavara41,96
Vai­ro tipasse­ri­ji­nis, kin­ta­mos ga­lios stiprintuvas
Ma­žiau­sias ap­si­su­ki­mo dia­me­tras (m)10,93
Prie­ki­nio til­to tipassu ne­prik­lau­so­ma vai­ruo­jan­čią­ja ašimi
Ga­li­nio til­to tipas„Clio R3T“ at­vi­ro pro­fi­lio pa­ka­ba su tor­sio­ni­niu skersiniu
Stan­dar­ti­niai rat­lan­kiai („)8,25J x 19
Stan­dar­ti­nės padangos235/35 R19 91Y
Stab­džių sis­te­mos tipasįstri­ža, at­ski­rų kontūrų
Prie­ki­niai dis­kai (mm)350
Ga­li­niai dis­kai (mm)260

Šal­ti­nis: „Re­nault Sport.“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami