Juodas periodas prekiautojams sunkiuoju transportu

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-02 06:00
Daugiau kaip 3,5 tonos sveriantys sunkvežimiai yra perkami ir vairuotojų mokymui.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pra­ėju­sie­ji me­tai Lie­tu­vos su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to par­da­vė­jams grei­čiau­siai įsi­mins kaip vie­ni blo­giau­sių – Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) fik­suo­tas nuo­smu­kis mū­sų ša­ly­je bu­vo di­džiau­sias tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių ir per­nai gruo­dį, ir vi­sus 2014 me­tus.

Per­nai gruo­dį mū­sų ša­ly­je su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mas smu­ko net 50,7 proc. ir bu­vo di­džiau­sias ES. Nors me­ti­nis re­gis­tra­vi­mo smu­ki­mas bu­vo ke­lis­kart ma­žes­nis (-16,3 proc.), pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­va ir­gi bu­vo pa­sku­ti­nė.

Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pri­ski­ria­mos: 1) leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; 2) dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3) dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); 4) au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis ko­mer­ci­nis trans­por­tas.

Daug ge­res­nį re­zul­ta­tą lie­tu­viai par­odė skai­čiuo­jant, kiek su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to bu­vo re­gis­truo­ta kiek­vie­no­je Bend­ri­jos vals­ty­bė­je at­ski­rai. 2014 me­tais Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės įre­gis­tra­vo 4536 su­nkią­sias ko­mer­ci­nes ma­ši­nas ir pa­gal tai iš 27 ES ša­lių, ku­rių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus skel­bia ACEA (be Mal­tos), užė­mė­me aukš­tą 22-tą vie­tą.

Pra­sta se­zo­no pabaiga

27-io­se bend­ri­jai pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se, kaip ro­do ACEA duo­me­nys, per­nai gruo­dį bu­vo įre­gis­truo­tos 166 742 ko­mer­ci­nės ma­ši­nos, ar­ba 2,5 proc. ma­žiau nei tą pa­tį 2013-ųjų mė­ne­sį. Tie­sa, per vi­sus pra­ėju­sius me­tus įre­gis­tra­vus 1 849 077 su­nkio­jo trans­por­to prie­mo­nių, bu­vo fik­suo­tas vi­sai ne­blo­gas 7,6 proc. ūg­te­lė­ji­mas pa­ly­gin­ti su užp­raė­ju­siais me­tais (1 717 955). Vis dėl­to ži­nant, kad vie­nin­te­liai 2014 me­tų mė­ne­siai, ka­da bu­vo fik­suo­tas ne­igia­mas re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas, bu­vo lap­kri­tis (-0,2 proc.) ir gruo­dis, šiais me­tais ir­gi yra pa­grin­do ti­kė­tis to­les­nio re­zul­ta­tų pra­stė­ji­mo.

Prieš­ta­rin­gos prognozės

Dėl to­liau blo­gė­jan­čių po­li­ti­nių bei eko­no­mi­nių san­ty­kių tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų, da­lis eks­per­tų šie­met pra­na­šau­ja dar pra­stes­nį sce­na­ri­jų ES su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių par­da­vė­jams.

Esą ma­žė­jant kro­vi­nių srau­tui tarp dvie­jų di­de­lių pre­ky­bos par­tne­rių (Ru­si­jai ES ir aps­kri­tai yra di­džiau­sia pre­ky­bos par­tne­rė), ma­žė­ja ir su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to, ypač – vil­ki­kų, po­rei­kis. ACEA pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka bent iš da­lies ir­gi pa­tvir­ti­na to­kią ver­si­ją. Per­nai, ly­gi­nant su 2013 me­tais, Bend­ri­jo­je la­biau­siai smu­ko dau­giau kaip 3,5 t. sve­rian­čių trans­por­to prie­mo­nių (-8,1 proc.), tarp ku­rių daž­nai yra ir su­nkve­ži­mių ar šal­dy­tu­vų, taip pat – di­des­nio nei 16 t svo­rio ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas (-6,1 proc.). Lie­tu­vo­je me­ti­nis nuo­smu­kis dar di­des­nis – jis sie­kė ati­tin­ka­mai -34,2 proc. ir -34,4 proc. Su­nkve­ži­miai yra svar­biau­sia su­nkio­jo trans­por­to ka­te­go­ri­ja, kur­suo­jan­ti tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų.

Vis dėl­to ki­ti rin­kos ži­no­vai at­krei­pia dė­me­sį, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, kai ES ir Ru­si­jos eko­no­mi­nis ka­ras jau bu­vo kaip rei­kiant įsi­siau­tė­jęs, pre­kių srau­tai, tar­kim, iš Lie­tu­vos į Ru­si­ją ne­tgi au­go. Dėl to kal­ba­ma apie ki­tą ti­kė­ti­ną nuo­smu­kio me­tų pa­bai­go­je prie­žas­tį.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos spren­di­mu 2013-ie­ji bu­vo pa­sku­ti­niai me­tai, kai dar bu­vo ga­li­ma ES vals­ty­bė­se re­gis­truo­ti pi­ges­nius “Eu­ro 5” eko­lo­gi­jos stan­dar­tą ati­tin­kan­čius vil­ki­kus. Nuo 2014-ųjų sau­sio 1-osios Bend­ri­jo­je re­gis­truo­ja­mos tik “Eu­ro 6” stan­dar­to ma­ši­nos, ku­rios už pirm­ta­kes yra ke­liais ar ne­tgi ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eu­rų bran­ges­nės. Tei­gia­ma, kad bai­gian­tis 2013-ie­siems ir ne­tgi pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je ES įmo­nės, ypač – lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo, ma­siš­kai pir­ko že­mes­nio eko­lo­gi­nio stan­dar­to pi­ges­nius vil­ki­kus ir jais ap­si­rū­pi­no il­gam. Esą dėl to 2014-ai­siais la­bai su­men­ko pre­ky­ba vil­ki­kais, o la­bai pra­stą pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos re­zul­ta­tą lė­mė dar ir tai, kad lap­kri­čio ir gruo­džio mė­ne­sių re­zul­ta­tas bu­vo skai­čiuo­ja­mas nuo la­bai aukš­tos užp­raė­ju­sių me­tų ly­gi­na­mo­sios ba­zės.

Su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai ES ša­ly­se 2014 m.

VietaValstybėRe­gis­truo­ta t.p. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Prancūzija415 042 (416 917)**-0,4
2.Di­džio­ji Britanija366 595 (330 976)+10,3
3.Vokietija319 945 (305 287)+4,8
4.Italija132 349 (116 166)+13,9
5.Ispanija131 973 (100 261)+31,6
6.Lenkija64 559 (63 280)+2
7.Nyderlandai62 823 (64 674)-2,9
8.Belgija62 316 (61 839)+0,8
9.Švedija48 519 (43 468)+11,6
10.Austrija38 897 (38 857)+0,1
11.Danija32 657 (28 753)+13,6
12.Portugalija29 531 (20 768)+42,2
13.Čekija23 289 (21 203)+9,8
14.Vengrija21 243 (16 835)+26,2
15.Airija18 646 (12 729)+46,5
16.Rumunija14 958 (12 738)+17,4
17.Suomija13 875 (14 301)+3
18.Slovakija9 723 (9 206)+5,6
19.Slovėnija8 638 (8 026)+7,6
20.Kroatija6273 (6017)+4,3
21.Graikija5414 (3876)+39,7
22.Lietuva4 536 (5 420)-16,3
23.Luksemburgas4529 (4262)+6,3
24.Latvija3809 (3844)-9
25.Bulgarija3972 (3614)+9,9
26.Estija3798 (3689)+3
27.Kipras1177 (949)+24***

*Pa­ly­gin­ti su 2013 metais

**Skliaus­te­liuo­se pa­žy­mė­tas re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2013 m.

***Neįs­kai­tant Mal­tos.

Pa­gal ACEA.

ES ša­lių pen­ke­tu­kas, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mas 2014 m. gruo­džio mėn.

VietaŠalisPo­ky­tis (proc.)
1.Graikija+155
2.Ispanija+33,8
3.Kipras+18,9
4.Belgija+16,1
5.Vengrija+10,9

Pa­gal ACEA.

ES ša­lių pen­ke­tu­kas, ku­rio­se su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mas smu­ko la­biau­siai 2014 m. gruo­džio mėn.

VietaŠalisPo­ky­tis (proc.)
1.Lietuva-50,7
2.Kroatija-49,2
3.Nyderlandai-33,1
4.Austrija-22,5
5.Suomija-18,6

Pa­gal ACEA

ES ša­lių pen­ke­tu­kas, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias me­ti­nis su­nkio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas 2014 m.

VietaŠalisPo­ky­tis (proc.)
1.Airija+46,5
2.Portugalija+42,2
3.Graikija+39,7
4.Ispanija+31,6
5.Vengrija+26,2

Pa­gal ACEA

ES ša­lių pen­ke­tu­kas, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias me­ti­nis su­nkio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kis 2014 m.

VietaŠalisPo­ky­tis (proc.)
1.Lietuva-16,3
2.Suomija-3
3.Nyderlandai-2,9
4.Latvija-0,9
5.Prancūzija-0,4

Pa­gal ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami