Jūrų kapitonai jau gali valdyti ir pramoginius laivus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-03 06:00
Dar prieš kelias dienas jūrų asams be atskirų kursų buvo uždrausta valdyti mažus pramoginius laivelius.  Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotrauka
Nuo ge­gu­žės 1 die­nos įsi­ga­lio­jo prieš tris mė­ne­sius su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ti Mo­to­ri­nių pra­mo­gi­nių lai­vų lai­va­ve­džių ren­gi­mo, kom­pe­ten­ci­jos įgi­ji­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos do­ku­men­tų iš­da­vi­mo nuo­sta­tai, ku­rie įtvir­ti­no ke­lias ša­lies pra­mo­gi­nių lai­vų rin­kai svar­bias nau­jo­ves.

Va­do­vau­jan­tis šiais nuo­sta­tais, 10 AG (7,4 kW) ar ma­žes­nio va­rik­lių ga­lin­gu­mo mo­to­ri­nių pra­mo­gi­nių lai­vų, plau­kio­jan­čių Lie­tu­vos vi­daus van­de­ny­se (iš­sky­rus Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to ak­va­to­ri­ją), lai­va­ve­džiams kva­li­fi­ka­ci­ją pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas bus ne­pri­va­lo­mas.

Vi­siems mo­to­ri­nių pra­mo­gi­nių lai­vų lai­va­ve­džiams bus iš­duo­da­mi kva­li­fi­ka­ci­ją pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai, su­tei­kian­tys tei­sę val­dy­ti ne­ri­bo­to va­rik­lių ga­lin­gu­mo mo­to­ri­nius pra­mo­gi­nius lai­vus, o iš­duo­ti do­ku­men­tai, su­tei­kian­tys tei­sę val­dy­ti ne di­des­nio kaip 50 AG ar 150 AG va­rik­lių ga­lin­gu­mo mo­to­ri­nius pra­mo­gi­nius lai­vus, bus kei­čia­mi.

Nau­jo­vės su­lau­kė ir jū­ri­nin­kų va­do­vai. Nuo 2016 me­tų ge­gu­žės 1 die­nos Lie­tu­vos vi­daus van­de­ny­se ir te­ri­to­ri­nės jū­ros ri­bo­se val­dy­ti pra­mo­gi­nius lai­vus tu­rės tei­sę ir jū­rų lai­vų ka­pi­to­nai, vy­riau­sie­ji ka­pi­to­no pa­dė­jė­jai ar bu­din­tie­ji ka­pi­to­no pa­dė­jė­jai.

Lie­tu­vos sau­gios lai­vy­bos ad­mi­nis­tra­ci­jos (LSLA) at­sto­vas Re­mi­gi­jus Bud­gi­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad anks­tes­nė tvar­ka, kai jū­ro­se plau­kio­jan­tiems lai­vų va­do­vams ne­bu­vo lei­džia­ma val­dy­ti upė­mis ar eže­rais plau­kio­jan­čių pra­mo­gi­nių lai­vų, bu­vo ma­žų ma­žiau­siai ne­lo­giš­ka. „Tai tas pat, kas su­per­mo­der­naus nai­kin­tu­vo pi­lo­tui bū­tų drau­džia­ma at­si­sės­ti, tar­ki­me, prie so­vie­ti­nio „An“ (liau­dy­je po­pu­lia­riai va­di­na­mo „ku­ku­rūz­ni­ku“) štur­va­lo“, – iro­ni­za­vo pa­šne­ko­vas.

Pa­sak R.Bud­gi­no, iki ge­gu­žės 1 die­nos pa­gal tuo me­tu ga­lio­ju­sius nor­mi­nius ak­tus pra­mo­gi­nės pa­skir­ties vi­daus van­de­nų trans­por­te ne­bu­vo pri­pa­žįs­ta­mi jū­rų lai­vų ka­pi­to­nų ir jų pa­dė­jė­jų kva­li­fi­ka­ci­niai liu­di­ji­mai. „Rei­kė­da­vo iš nau­jo baig­ti lai­va­ve­džių kur­sus, lai­ky­ti eg­za­mi­nus ir pa­na­šiai. Nors esu, pa­vyz­džiui, jū­rų tank­lai­vio ka­pi­to­nas ar jo pa­dė­jė­jas, ki­taip ta­riant – daug aukš­tes­nės kla­sės spe­cia­lis­tas už tą, ku­ris dir­ba pra­mo­gi­nia­me mo­to­ri­nia­me lai­ve, ta­čiau ne­ga­lė­jau vai­ruo­ti šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to, nes ga­lio­jo tvar­ka, ku­ri nu­ma­tė vi­siems vie­no­das są­ly­gas val­dy­ti vi­daus van­de­ny­se plau­kio­jan­čius pra­mo­gi­nius lai­vus. Da­bar tas ne­lo­giš­ku­mas iš­tai­sy­tas“, – sa­kė R.Bud­gi­nas.

Pa­sak LSLA di­rek­to­riaus Ro­ber­ti­no Ta­ra­se­vi­čiaus, nau­jo­vė la­biau­siai pra­vers tiems jū­ro­se dir­ban­tiems jū­rų lai­vų ka­pi­to­nams, jų pa­dė­jė­jams ar bu­din­tie­siems ka­pi­to­nų pa­dė­jė­jams, ku­rie įsi­gis ko­kį pra­mo­gi­nį lai­ve­lį sa­vo as­me­ni­nėms reik­mėms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami