K. Lančinskas: neretai patys pėstieji kelyje būna neatsargūs

BNS 2014-10-30 16:48
BNS
2014-10-30 16:48
Kęstutis Lančinskas. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pa­sta­ruo­ju me­tu Vil­niu­je dau­gė­jant skau­džių eis­mo ne­lai­mių, ku­rio­se bū­na su­žeis­ti ar žū­va pės­tie­ji, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai sa­ko, kad sos­ti­nė­je yra di­de­lis au­to­mo­bi­lių skai­čius ir prie jo pri­si­tai­ky­ti ne­spė­jan­ti inf­ras­truk­tū­ra. Po­li­ci­ja taip pat ak­cen­tuo­ja, kad pa­tys pės­tie­ji ke­ly­je yra la­bai ne­at­sar­gūs ir ne­draus­min­gi.

Tre­čia­die­nį Vil­niu­je po­li­ci­jos par­ei­gū­no vai­ruo­tas au­to­mo­bi­lis par­tren­kė ir mir­ti­nai su­ža­lo­jo pen­kio­lik­me­tę mer­gi­ną, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Ne­lai­mė įvy­ko 19.10 val. Pi­lai­tės pros­pek­te. „Volks­wa­gen Sha­ran“, ku­rį vai­ra­vo ne­uni­for­muo­tas ne tar­ny­bos me­tu Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vil­niaus mies­to 4-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pos­ti­nis 1972 me­tais gi­męs A.A., par­tren­kė ir mir­ti­nai su­ža­lo­jo per gat­vę ne­re­gu­liuo­ja­ma pės­čių­jų pe­rė­ja ėju­sią pen­kio­lik­me­tę.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, par­ei­gū­nas bu­vo blai­vus, ty­ri­mui pa­im­tas krau­jas.

„Dėl kal­tės nie­ko ne­no­riu ko­men­tuo­ti - vis­ką par­odys ty­ri­mas, nes ap­lin­ky­bės yra la­bai mig­lo­tos. Ne­no­riu nie­ko iš anks­to ko­men­tuo­ti ir iš anks­to kal­tin­ti. Kai vi­si liu­dy­to­jai bus apk­laus­ti, vi­sos eks­per­ti­zės pa­da­ry­tos, ta­da bus ga­li­ma ko­men­tuo­ti“, - per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ket­vir­ta­die­nį sa­kė Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas.

Pa­klaus­tas, kaip pa­aiš­kin­ti, kad įvy­kio vie­to­je ne­ma­ty­ti au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo žy­mių, o žu­vu­sios kū­nas gu­lė­jo už maž­daug 80 me­trų nuo pe­rė­jos, K.Lan­čins­ko tvir­ti­no, jog pa­gal nuo­trau­kas ga­li­ma spė­ti, kad mer­gi­na ku­rį lai­ką bu­vo ve­ža­ma ant va­rik­lio dang­čio.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, ku­ris vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį, po­li­ci­jo­je tar­nau­ja apie 20 me­tų. Pa­sta­ruo­ju me­tu jis ne­dir­bo - dėl prob­le­mų su nu­ga­rą jam tre­čią sa­vai­tę bu­vo pra­tęs­tas ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­pis. Tuo me­tu žur­na­lis­tai sa­kė par­ei­gū­no au­to­mo­bi­ly­je pa­ste­bė­ję dar­bi­nius rū­bus, ap­taš­ky­tus tin­ku.

„Pe­rė­jos sau­gu­mo klau­si­mas yra ne po­li­ci­jos rei­ka­las, čia sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las. Ta pės­čių­jų pe­rė­ja yra to­kia, kaip tos pės­čių­jų pe­rė­jos, ku­rių, ma­no ma­ny­mu, ne­tu­rė­tų bū­ti“, - sa­kė K.Lan­čins­kas.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Vy­tau­tas Čer­ne­vi­čius sa­kė, kad 2012 me­tais šią pe­rė­ją no­rė­ta pa­nai­kin­ti ar­ba pa­da­ry­ti re­gu­liuo­ja­mą. Šie­met po­li­ci­ja su sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais ap­žiū­rė­jo pe­rė­ją ir nu­ta­rė esant ga­li­my­bei pa­da­ry­ti ją re­gu­liuo­ja­mą.

Po­li­ci­jos at­sto­vai iš­reiš­kė ap­gai­les­ta­vi­mą, kad nei pės­tie­ji, nei vai­ruo­to­jai ne­si­do­mi ir ne­ži­no įsi­ga­lio­ju­sių nau­jų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų.

„Daug ne­lai­mių ti­krai iš­veng­tu­me, jei­gu prieš ei­da­mi į pe­rė­ją ap­siž­val­gy­tu­me, įsi­ti­kin­tu­me, kad yra sau­gu, va­žiuo­da­mi pri­stab­dy­tu­me prieš pe­rė­ją, par­ody­tu­me po­sū­kį ri­kiuo­da­mie­si ir ne­lenk­tu­me iš de­ši­nės. Ka­da su­si­de­da di­de­lis trans­por­to kie­kis, no­ras lėk­ti ir ne­at­sa­kin­gu­mas, o jei­gu dar kaž­kas al­ko­ho­lio iš­ge­ria, pa­sek­mės aiš­kios. Jei­gu Lie­tu­va bū­tų la­bai tur­tin­ga, ga­li­ma bū­tų ant kiek­vie­nos san­kry­žos pa­sta­ty­ti po po­li­ci­nin­ką, ta­čiau tai vis tiek ne­iš­gel­bės - vi­si va­žiuos pa­gal tai­syk­les, kol bus ma­to­mas po­li­ci­nin­kas. Kai pra­va­žiuos po­li­ci­nin­ką, vėl pra­si­dės cir­kas, kas ma­ty­ti ke­liuo­se“, - tvir­ti­no K.Lan­čins­kas.

Ke­lių po­li­ci­jos va­do­vas sa­kė, kad šie­met Vil­niu­je nu­baus­ta ke­tu­ris kar­tus dau­giau pės­čių­jų - jie su­da­ro 60 proc. vi­sų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jų.

Kaip ele­men­ta­raus sau­gu­mo ne­pai­sy­mo pa­vyz­dį po­li­ci­ja nu­ro­dė mer­gi­ną, ku­ri ėjo per ne­re­gu­liuo­ja­mą pės­čių­jų pe­rė­ją su au­si­nu­ku ir dar žiū­rė­da­ma į del­ni­nu­ką.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2014-10-30 18:07:45
Taip bus ir toliau, kol pagaliau aiškiai neparašysime ir viešai nepaskelbsime, jog pėsčiųjų perėja yra tik vieta, kur leidžiama pėstiesiems pereiti važiuojamąją kelio dalį (ir ties sankryžomis), tačiau jiems nėra pirmenybės. Pėstieji privalo netrukdyti transporto eismo. O pas mus taisyklės rašomos juristams, bet ne žmonėms. Paskaitykime paskutiniąją KET redakciją ir pabandykime suprasti, kokios pėsčiųjų pareigos: ar ten surašyti reikalavimai taikytini jiems ir perėjose, ar ne. Kvailas užsispyrimas. Jei pėstysis negali trukdyti eismui ir perėjose, tai taip aiškiai ir reikia parašyti: šis reikalavimas taikomas ir einant per nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas. Žūtys perėjose vyksta, o mes ir toliau nenorime nieko keisti. Teko kalbėtis su ne vienu žmogumi, tai ypač moterys yra šventai įsitikinusios jų kaip pėsčiųjų pirmumo teise perėjose. Net ir dalis vairuotojų taip mano. Tai - košmaras.
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami