Ką privalu žinoti renkantis žiemines padangas?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-03 12:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-03 12:00
Žiemą vairuotojams nepatariama važinėti žemo profilio ir/ar plačiomis padangomis, nes sningant ar pasnigus automobilis bet kuriuo metu gali tapti nevaldomas.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Iki lap­kri­čio 10 die­nos vai­ruo­to­jai pri­va­lo pa­kei­ti va­sa­ri­nes pa­dan­gas į žie­mi­nes. Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, pa­dan­gų kei­ti­mo karš­ti­nės lau­kia­ma Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tam ter­mi­nui ei­nant į pa­bai­gą, gal­būt - ne­tgi pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis ar va­lan­do­mis.

Per­kan­tiems nau­jas pa­dan­gas jų eks­per­tas, elek­tro­ni­nės parduotuvės pa­dan­gus­pe­cia­lis­tas.lt pro­duk­tų gru­pės va­do­vas Liu­tau­ras Po­cius ra­gi­na vai­ruo­to­jus at­kreip­ti dė­me­sį į ke­le­tą svar­biau­sių da­ly­kų.

1. Au­to­mo­bi­li­nin­kų po­rei­kiai yra la­bai skir­tin­gi, to­dėl ren­kan­tis nau­jas pa­dan­gas bū­ti­na pa­si­kon­sul­tuo­ti su kva­li­fi­kuo­tais spe­cia­lis­tais ir at­siž­velg­ti, kiek ir ko­kiais ke­liais ten­ka va­ži­nė­ti, ar ten­ka ke­liau­ti į Va­ka­rų ar Šiau­rės Eu­ro­pą ir t. t. Nuo to pri­klau­so spren­di­mas – kie­tos gu­mos mi­ši­nio ne­dyg­liuo­tos, minkš­tos gu­mos mi­ši­nio ne­dyg­liuo­tos ar dyg­liuo­tos pa­dan­gos.

2. Dyg­liuo­tos pa­dan­gos yra sau­giau­sios be­veik vi­so­mis žie­mos są­ly­go­mis, ta­čiau tu­ri ir ke­le­tą trū­ku­mų – ke­lia dau­giau (maž­daug 3–5 de­ci­be­lais) triukš­mo, va­žiuo­jant sau­su as­fal­tu yra šiek tiek sli­des­nės. Be to, dyg­liai la­biau ar­do as­fal­to pa­vir­šių bei ho­ri­zon­ta­lų­jį ženk­li­ni­mą (ant as­fal­to esan­čias li­ni­jas ir ženk­lus), to­dėl ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ne vi­so­se už­sie­nio ša­ly­se. Va­žiuo­jant snie­gu ar le­du, dyg­liuo­tų pa­dan­gų stab­dy­mo ke­lias sie­kia maž­daug 37 me­trus, o ge­riau­sių ne­dyg­liuo­tų – apie 57. Net ly­gi­nant pa­čias pi­giau­sias dyg­liuo­tas pa­dan­gas su pa­čio­mis ge­riau­sio­mis ne­dyg­liuo­to­mis, pa­sta­ro­sios su­stab­do be­veik 4 me­trais to­liau. „Skan­di­na­viš­ko­mis“ eis­mo są­ly­go­mis dyg­liuo­tos pa­dan­gos ava­ri­jų ti­ki­my­bę su­ma­ži­na iki 40 proc.

3. Dyg­liuo­tų pa­dan­gų pro­tek­to­riaus blo­ke­liai yra ma­sy­ves­ni ir stan­des­ni, pro­tek­to­rius daž­nai „gru­bes­nis“, to­dėl au­to­mo­bi­lis bū­na sta­bi­les­nis po­sū­kiuo­se. Šių pa­dan­gų ri­da be­ne 30 proc. di­des­nė, be to, jos ge­riau iš­stu­mia van­de­nį, „iš­si­va­lo“ esant šlapd­ri­bai ir ge­riau su­kim­ba su ke­lio pa­vir­šiu­mi. To­kį „a­pa­vą“ ma­ši­nos pa­pras­tai ga­li dė­vė­ti tris ar pen­kis se­zo­nus. Ta­čiau nu­spren­dus pa­si­rink­ti to­kio ti­po pa­dan­gas, rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad de­ga­lų są­nau­dos bus 4–8 proc. di­des­nės.

4. Vai­ruo­to­jams, gy­ve­nan­tiems di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ir dau­giau­sia va­ži­nė­jan­tiems ge­rai pri­žiū­ri­mais ma­gis­tra­li­niais ke­liais ar nuo­lat ke­liau­jan­tiems į Se­no­jo že­my­no pie­ti­nes vals­ty­bes (ne­tgi Len­ki­jo­je dyg­liuo­tos pa­dan­gos yra drau­džia­mos), pa­ta­ria­ma rink­tis kie­to gu­mos mi­ši­nio ne­dyg­liuo­tas pa­dan­gas.

5. Minkš­to gu­mos mi­ši­nio ne­dyg­liuo­tos pa­dan­gos, tu­rin­čios dau­gy­bę la­me­lių, lei­džia sau­giai ke­liau­ti aps­nig­tais ke­liais, ta­čiau va­žiuo­jant šva­riu as­fal­tu da­ro „meš­kos pa­slau­gą“ – esant ma­žes­niam bend­ram pro­tek­to­riaus tvir­tu­mui, iš­cen­tri­nių jė­gų vei­kia­mas au­to­mo­bi­lis pra­de­da „plau­kio­ti“, o stab­dy­mo ke­lias il­gė­ja.

6. Dar vie­nas fak­to­rius, ma­ži­nan­tis pa­sta­ro­jo ti­po žie­mi­nių pa­dan­gų pa­trauk­lu­mą – itin di­de­lis jų nu­si­dė­vė­ji­mo koe­fi­cien­tas. Sie­kiant, kad to­kios pa­dan­gos ne­sting­tų šal­ty­je, nau­do­ja­mi itin minkš­ti gu­mos mi­ši­niai, to­dėl vie­nas pro­tek­to­riaus mi­li­me­tras nu­dy­la maž­daug 2–3 kar­tus grei­čiau nei dyg­liuo­tos ar stan­des­nės ne­dyg­liuo­tos žie­mi­nės pa­dan­gos. Dau­giau ar ag­re­sy­ves­niu sti­liu­mi vai­ruo­jan­tiems bei tu­rin­tiems au­to­mo­bi­lius su ga­lin­gais va­rik­liais to­kių pa­dan­gų ga­li ne­už­tek­ti vie­nam se­zo­nui. Va­ži­nė­jant „pro­tin­gai“ ne­dyg­liuo­tos stan­des­nės pa­dan­gos tu­rė­tų tar­nau­ti du ar tris se­zo­nus.

7. Žie­mi­nių pa­dan­gų eksp­loa­ta­ci­jos pri­nci­pai iš es­mės ne­sis­ki­ria nuo va­sa­ri­nių. Bū­ti­na ste­bė­ti slė­gį pa­dan­go­se ir pro­tek­to­riaus dė­vė­ji­mą­si. Jei pro­tek­to­riaus raš­to gy­lis ski­ria­si dau­giau nei vie­nu mi­li­me­tru – ra­tus nuo prie­ki­nės ašies pa­ta­ria­ma per­kel­ti ant ga­li­nės. Šią pro­ce­dū­rą rei­kė­tų at­lik­ti kas­kart nu­va­žia­vus maž­daug 10 tūkst. ki­lo­me­trų. Taip pat re­ko­men­duo­ja­ma kas 5–7 tūkst. ki­lo­me­trų keis­ti pa­dan­gas „kryž­miš­kai“ – prie­ki­nę kai­rės pu­sės su ga­li­ne de­ši­nės ir prie­ki­nę de­ši­nės pu­sės su ga­li­ne kai­rės. Toks kei­ti­mas ypač ak­tua­lus au­to­mo­bi­liams, ku­rie tu­ri ga­lin­gus va­rik­lius ar yra va­ro­mi ga­li­niais ra­tais – to­kių au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos grei­čiau ne­to­ly­giai nu­si­dė­vi, „su­si­laip­tuo­ja“.

8. Ren­kan­tis pa­dan­gas be­veik vi­sa­da pa­sit­vir­ti­na po­sa­kis „šykš­tus mo­ka du kar­tus“. Bran­gios ir ko­ky­biš­kos pa­dan­gos bus ty­les­nės, tau­pys de­ga­lus, stab­dant su­stos grei­čiau, su jo­mis va­žiuo­ti bus sau­giau, o tar­naus – daug il­giau. Jei pa­sip­rie­ši­ni­mas rie­dė­ji­mui yra ma­žes­nis 3–4 proc., per vi­są eksp­loa­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį jos pa­de­da su­tau­py­ti tiek, kiek kai­nuo­ja vie­na pa­dan­ga.

9. Žie­mą va­ži­nė­ti pla­čio­mis že­mo pro­fi­lio pa­dan­go­mis yra itin pa­vo­jin­ga, ka­dan­gi to­kios pa­dan­gos ne­už­ti­kri­na ge­ro su­ki­bi­mo. Bū­ti­na nau­do­ti tik au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jo ati­tin­ka­mų iš­ma­ta­vi­mų re­ko­men­duo­ja­mas pa­dan­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami