Ką reikia žinoti apie vasarinį ir žieminį dyzeliną

Audrius MIEŽYS 2015-05-08 13:32
Audrius MIEŽYS
2015-05-08 13:32
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pa­va­sa­rio sau­lė ir ši­lu­ma iš­tirp­do ne tik snie­gą, ta­čiau ir dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų bai­mes dėl ne­už­si­ve­dan­čio au­to­mo­bi­lio. Vis­gi daug kar­tų gir­dė­tos žie­mi­nės de­ga­lų cha­rak­te­ris­ti­kos šil­tuo­ju me­tų lai­ku ga­li kel­ti klau­si­mų – kuo va­sa­ri­nis dy­ze­li­nas ski­ria­si nuo žie­mi­nio ir ku­ris dy­ze­li­nas ge­res­nis?

Skir­tu­mai – pa­gal temperatūrą

Dy­ze­li­nui di­de­lę įta­ką tu­ri ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra. Bū­tent at­siž­vel­giant į ją ir ga­mi­na­mi skir­tin­gų rū­šių dy­ze­li­niai de­ga­lai, nes dar pa­ly­gin­ti ne­že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je dy­ze­li­ne pra­de­da kris­ta­li­zuo­tis par­afi­nai. Jie ga­li už­kimš­ti de­ga­lų fil­trą, vamz­de­lius – su­trik­dy­ti va­rik­lio dar­bą.

Pa­gal oro tem­pe­ra­tū­rą ga­li­ma nu­brai­žy­ti vi­są dy­ze­li­no var­to­ji­mo me­dį: va­sa­ri­nis, tar­pi­nis ir žie­mi­nis, ku­ris dar ga­li bū­ti pir­mos bei an­tros (ark­ti­nis) kla­sės. Va­sa­ri­nis dy­ze­li­nas ne­už­šą­la iki –5° C, tar­pi­nis iki –15° C, pir­mos kla­sės ark­ti­nis iki –26° C, o an­tros kla­sės iki –32° C. Pa­gal nau­jau­sias pa­ten­tuo­tas tech­no­lo­gi­jas iš bio­ma­sės pa­ga­min­tas dy­ze­li­nas at­spa­rus ne­tgi ypa­tin­gai že­mai –37° C tem­pe­ra­tū­rai.

Ki­to­kia sudėtis

To­bu­lė­jant tech­no­lo­gi­joms, kei­čia­si ir dy­ze­li­nių de­ga­lų ga­my­ba. Prieš ke­le­rius me­tus vie­nin­te­lis dy­ze­li­nų skir­tu­mas bu­vo nau­do­ja­mi prie­dai, ta­čiau Suo­mi­jo­je pa­ten­ta­vus NEXBTL tech­no­lo­gi­ją, 2012 m. bu­vo pra­dė­tas ga­min­ti dy­ze­li­nas iš bio­ma­sės. De­ga­lų ga­my­bos pro­ce­sas pa­si­kei­tė iš es­mės – da­bar jie ga­li bū­ti ga­mi­na­mi iš bet ko­kios bio­ma­sės, aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je ap­do­ro­jant van­de­ni­liu.

Pa­gal nau­jau­sią tech­no­lo­gi­ją ga­mi­na­mas dy­ze­li­nas taip pat yra va­sa­ri­nis ir žie­mi­nis. Di­džiau­sias skir­tu­mas tarp šių kla­sių yra jų ener­ge­ti­nė ver­tė ir eksp­loa­ta­ci­nės sa­vy­bės že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je – va­sa­ri­nio dy­ze­li­no ener­ge­ti­nė ver­tė yra kiek di­des­nė nei žie­mi­nio. Pa­grin­di­nės nau­jos kar­tos dy­ze­li­no sa­vy­bės – eko­no­mi­ja, di­des­nė ga­lia ir ma­žes­nė ap­lin­kos tar­ša – iš­lie­ka vi­sus me­tus.

Pa­gal stan­dar­ti­nę tech­no­lo­gi­ją pa­ga­min­to va­sa­ri­nio, tar­pi­nio ir žie­mi­nio dy­ze­li­no es­mi­niai skir­tu­mai taip pat yra tem­pe­ra­tū­ros cha­rak­te­ris­ti­kos. Į va­sa­ri­nį ir tar­pi­nės kla­sės dy­ze­li­ną yra de­da­ma 7% RRME (rie­ba­lų rūgš­čių me­ti­lo es­te­rio), ku­ris ga­mi­na­mas dau­giau­siai iš rap­sų alie­jaus. Pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai De­ga­lų Char­ti­jo­je (World Wi­de Fuel Char­ter Ca­te­go­ry 5) nu­ro­do, kad ne­prieš­ta­rau­ja 7% RRME bu­vi­mui dy­ze­li­ne, ta­čiau kaip sva­jo­nių dy­ze­li­ną jie ma­to dy­ze­li­ną be RRME, mat dėl jo su­si­da­ro nuo­de­gos ant purkš­tu­kų, o tai di­di­na de­ga­lų są­nau­das ir ne­lei­džia au­to­mo­bi­liui par­ody­ti vi­sų sa­vo pri­va­lu­mų.

Vai­ruo­to­jo rū­pes­tis?

Snai­gės prie pro­duk­to – pa­grin­di­nis in­di­ka­to­rius vai­ruo­to­jui su­pras­ti, ko­kį dy­ze­li­ną jis pi­la. Jei­gu snai­gių nė­ra, tai reiš­kia, kad į de­ga­lų ba­ką lie­ja­si va­sa­ri­nis ar­ba tar­pi­nis dy­ze­li­nas. Toks pro­duk­tų žy­mė­ji­mas – pri­va­lo­ma de­ga­li­nės at­sa­ko­my­bė, kar­tu ark­ti­nį pir­mos kla­sės dy­ze­li­ną iš­ski­riant vie­na, o an­tros kla­sės dviem snai­gė­mis. Tad iš es­mės vi­sus me­tus vai­ruo­to­jai ga­li rink­tis ge­riau­sią dy­ze­li­ną pa­gal ga­my­bos tech­no­lo­gi­ją ir po­vei­kį au­to­mo­bi­liui, o žie­mi­nės ir va­sa­ri­nės cha­rak­te­ris­ti­kos lie­ka de­ga­lų par­da­vė­jų rū­pes­čiu.

Va­sa­ri­nio ir žie­mi­nio dy­ze­li­nų pre­ky­bą taip pat re­gu­liuo­ja vals­ty­bė. Ji nu­sta­to, ka­da ko­kie de­ga­lai tu­ri bū­ti par­duo­da­mi, o de­ga­li­nės už­ti­kri­na, kad vai­ruo­to­jai pil­tų­si rei­kia­mus de­ga­lus. Tie­sa, vals­ty­bė ne­reg­la­men­tuo­ja pir­mos ir an­tros ark­ti­nės kla­sės nau­do­ji­mo. Ji tik nu­ro­do, ka­da tu­ri bū­ti pre­kiau­ja­ma ark­ti­niu dy­ze­li­nu, o pir­mos, an­tros ar abe­jo­mis pa­si­ren­ka pa­čios de­ga­li­nės.

Pa­bai­gai vai­ruo­to­jus ga­li­ma nu­ra­min­ti, kad ne­ti­kė­tai va­sa­rą įsi­py­lus žie­mi­nio dy­ze­li­no, jo­kios ža­los au­to­mo­bi­liui ne­bus. Na, o va­sa­ri­nis dy­ze­li­nas žie­mą au­to­mo­bi­lio ba­ke – jau ki­ta is­to­ri­ja, apie ku­rią rei­kės pra­dė­ti gal­vo­ti po ke­lių mė­ne­sių.

Au­to­rius yra „Nes­te Lie­tu­va“ Maž­me­ni­nės pre­ky­bos sky­riaus vadovas

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami