Ką reikia žinoti, mokantis vairuoti su šeimos nariu

LŽ 2014-07-12 06:00
2014-07-12 06:00
Tvirtinama, kad mokytis vairuoti automobilį su šeimos nariu yra geriau vien dėl to, kad mokinį mažiau spaudžia psichologinė atsakomybė dėl daromų klaidų.   Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­jus nau­joms Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms, 17 me­tų su­lau­ku­siems as­me­nims mo­ky­tis pra­kti­nio vai­ra­vi­mo lei­džia­ma ne tik vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je, bet ir su šei­mos na­riais. Tie­sa, prieš tai rei­kia iš­lai­ky­ti vai­ra­vi­mo teo­ri­jos eg­za­mi­ną vals­ty­bės įmo­nė­je (VĮ) „Re­gi­tra“, ku­riam nuo šiol ga­li­ma pa­si­ruoš­ti ir sa­va­ran­kiš­kai. ar in­ter­ne­te.

Ta­čiau, kad mo­kan­tis vai­ruo­ti ne­bū­tų įkliū­ta po­li­ci­jai, ar - dar blo­giau – pa­tek­ta į eis­mo įvy­kį, ku­rio nuo­sto­lius at­si­sa­kys kom­pen­suo­ti drau­di­mo kom­pa­ni­ja, nuo­to­li­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mo pus­la­pis ket­bi­lie­tai.lt pri­me­na ir kar­tu su įsta­ty­mo pa­tai­so­mis įsi­ga­lio­ju­sius šei­mos na­rių mo­ky­mo rei­ka­la­vi­mus. Juos pa­žei­dus ir gre­sia sank­ci­jos.

Lai­ky­ti eg­za­mi­ną ga­lės ir keturiolikmečiai

Nuo lie­pos pra­džios bū­si­miems vai­ruo­to­jams, no­rin­tiems sės­ti prie leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ro, lei­džia­ma sa­va­ran­kiš­kai mo­ky­tis ir lai­ky­ti vai­ra­vi­mo teo­ri­jos eg­za­mi­ną „Re­gi­tro­je“, jei mo­ki­niui yra 17 me­tų. Sėk­min­gai iš­lai­kęs eg­za­mi­ną toks mo­ki­nys įgys tei­sę vai­ruo­ti B (au­to­mo­bi­liai, ku­rių di­džiau­sio­ji lei­džia­mo­ji ma­sė ne di­des­nė kaip 3 500 kg ir ku­rie skir­ti ir su­pro­jek­tuo­ti vež­ti ne dau­giau kaip aš­tuo­nis ke­lei­vius, ne­įs­kai­tant vai­ruo­to­jo) ir A2 (mo­to­cik­lai, ku­rių ga­lia ne di­des­nė kaip 35 kW, ga­lios ir svo­rio san­ty­kis ne di­des­nis kaip 0,2 kW/kg) ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes. Tie­sa, jas vai­ruo­ti to­kie as­me­nys pa­tys ga­lės nuo 18 me­tų.

Sa­va­ran­kiš­kai pa­si­reng­ti eg­za­mi­nui ir juos lai­ky­ti ga­li ir tas as­muo, ku­riam su­ka­ko 14 me­tų ir jis no­ri įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti AM (jiems pri­ski­ria­mi mo­pe­dai ir leng­vie­ji ke­tur­ra­čiai) ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes. Taip pat – pa­si­ry­žu­sie­ji sės­ti prie A1 (mo­to­cik­lai, ku­rių va­rik­lio dar­bi­nis tū­ris di­des­nis kaip 50 kub. cm, bet ne di­des­nis kaip 125 kub. cm, o ga­lia ne­vir­ši­ja 11 kW) ir B1 (ke­tur­ra­čiai) trans­por­to prie­mo­nių ka­te­go­ri­jų vai­ro 15-me­čiai, sie­kian­tys įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti A (tri­ra­čiai, ku­rių ga­lia di­des­nė kaip 15 kW, ir mo­to­cik­lai) ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes 19-23 me­tų as­me­nys. Tie­sa, pa­sta­rie­siems dar rei­kia tu­rė­ti dvie­jų me­tų A2 ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mo sta­žą ir bū­ti iš­lai­kius pra­kti­kos eg­za­mi­ną A ka­te­go­ri­jos mo­to­cik­lu.

Mi­ni­ma­lus am­žius, nuo ku­rio lei­džia­ma įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti – 20 me­tų, iš­sky­rus tei­sę vai­ruo­ti tri­ra­čius. Prie šių trans­por­to prie­mo­nių vai­ro ga­li­ma sės­ti tik­tai su­lau­kus 21-erių.

Pa­si­ruoš­ti vai­ra­vi­mo teo­ri­jos eg­za­mi­nui bū­si­ma­sis vai­ruo­to­jas ga­li sa­va­ran­kiš­kai stu­di­juo­da­mas ke­lių eis­mo tai­syk­les bei spręs­da­mas Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) bi­lie­tus in­ter­ne­te.

Kas ga­li bū­ti šei­mos instruktoriais

Mo­ky­tis vai­ruo­ti B ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­lį su šei­mos na­riu (šei­mos vai­ra­vi­mo ins­truk­to­riu­mi) ga­li ne jau­nes­ni nei 17 me­tų as­me­nys, iš­lai­kę teo­ri­jos eg­za­mi­ną VĮ „Re­gi­tra“ bei tu­rin­tys ga­lio­jan­čią vai­ruo­to­jo svei­ka­tos ti­kri­ni­mo me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą, pri­me­na ket­bi­lie­tai.lt.

Be spe­cia­lią li­cen­ci­ją tu­rin­čio vai­ra­vi­mo ins­truk­to­riaus, mo­ki­nį ga­li mo­ky­ti šei­mos na­rys (šei­mos vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius), tu­rin­tis ne ma­žes­nį kaip 5 me­tų B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mo sta­žą. Šei­mos vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius ki­tą šei­mos na­rį ga­li mo­ky­ti pra­kti­nio vai­ra­vi­mo tik ta­da, kai šis yra iš­lai­kęs teo­ri­jos ži­nių eg­za­mi­ną vals­ty­bės įmo­nė­je „Re­gi­tra“. Šei­mos na­rių ne­ga­li mo­ky­ti as­me­nys, ku­riems yra ati­mta tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes už KET pa­žei­di­mus.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad tei­siš­kai šei­mos na­riais lai­ko­mi su­tuok­ti­niai ar­ba vie­nas iš tė­vų ar­ba vy­ras ir mo­te­ris, įre­gis­tra­vę sa­vo par­tne­rys­tę įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka, jų vai­kai ir įvai­kiai, bro­liai, se­se­rys, se­ne­liai ir vai­kai­čiai. Tai­gi be­si­mo­kan­čio as­mens dė­dė ar vy­ro bro­lis ne­lai­ko­mi šei­mos na­riais ir mo­ky­ti vai­ruo­ti ne­ga­li. Glo­bė­jų ar rū­pin­to­jų šei­mos na­riais lai­ko­mi vai­kai, ku­riems pa­gal įsta­ty­mus nu­sta­ty­ta glo­ba ar rū­py­ba.

Ran­ki­nio stab­džio vie­ta - ir­gi svarbu

Mo­ky­ti vai­ruo­ti šei­mos na­rį lei­džia­ma įpras­tu B ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­liu, ku­ris yra re­gis­truo­tas, pra­ėjęs tech­ni­nę ap­žiū­rą bei tu­ri ga­lio­jan­tį pri­va­lo­mą­jį ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą. Mo­ky­ti ne­ga­li­ma tik tais B ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­liais, ku­rių sto­vė­ji­mo stab­džio val­dy­mo svir­tis yra įreng­ta ne tarp vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vio sė­dy­nių.

Švie­čian­čio pla­fo­no ant sto­go su „M“ rai­de, pa­pil­do­mų veid­ro­dė­lių bei pe­da­lų, ku­rie yra bū­ti­ni vai­ra­vi­mo mo­kyk­los au­to­mo­bi­liui ne­rei­kia, pri­me­na ket­bi­lie­tai.lt. Ta­čiau mo­ky­mo me­tu trans­por­to prie­mo­nės prie­kis ir ga­las tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ti bal­tu ly­gia­kraš­čio tri­kam­pio for­mos ski­ria­muo­ju ženk­lu su rau­do­nu ap­va­du ir juo­da rai­de „M“ vi­du­ry­je. Tri­kam­pio kraš­ti­nės il­gis – 200–300 mm, ap­va­do plo­tis – 1/10 kraš­ti­nės il­gio. To­kių ženk­lų ga­li­ma įsi­gy­ti dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių, pa­vyz­džiui, mais­to pre­kių.

Mo­ky­tis vai­ruo­ti su šei­mos na­riu ga­li­ma ne il­giau, kaip tris va­lan­das per die­ną. Už KET ir šei­mos na­rių mo­ky­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si mo­ky­mo me­tu at­sa­ko šei­mos vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius. Lai­ky­ti pra­kti­nį eg­za­mi­ną, ku­rį iš­lai­kius bū­tų lei­džia­ma vai­ruo­ti B ir A2 trans­por­to prie­mo­nes, „Re­gi­tro­je“ lei­džia­ma tik ta­da, kai mo­ki­niui yra su­ka­kę 18 me­tų ir jis vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je yra bai­gęs nu­sta­ty­tą 30 va­lan­dų pra­kti­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mo kur­są.

FAKTAI

Šei­mos vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius mo­ky­mo me­tu pri­va­lo tu­rė­ti ir ti­kri­nan­tiems par­ei­gū­nams pa­teik­ti:

1. Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, su­tei­kian­tį tei­sę vai­ruo­ti B ka­te­go­ri­jos mo­to­ri­nes trans­por­to prie­mo­nes ir pa­tvir­ti­nan­tį, kad šei­mos vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius tu­ri ne ma­žes­nį kaip 5 me­tų šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mo sta­žą.

2. Trans­por­to prie­mo­nės re­gis­tra­vi­mo liu­di­ji­mą.

3. Trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros re­zul­ta­tų kor­te­lę (at­as­kai­tą).

4. Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo liu­di­ji­mą (po­li­są).

5. Do­ku­men­tą (-us), pa­gal ku­rį (-iuos) ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kad šei­mos vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius ir mo­ki­nys yra šei­mos na­riai (jei šei­mos vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius yra mo­ki­nio su­tuok­ti­nis – san­tuo­kos liu­di­ji­mą, jei tė­vas ar mo­ti­na – mo­ki­nio gi­mi­mo liu­di­ji­mą ir t.t.). At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad ta pa­ti pa­var­dė as­me­nų gi­mi­nys­tės ne­įro­do.

Mo­ki­nys pri­va­lo tu­rė­ti ir ti­kri­nan­tiems par­ei­gū­nams par­ei­ka­la­vus pa­teik­ti:

1. As­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą (pa­są ar­ba as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę).

2. VĮ „Re­gi­tra“ pa­žy­mą apie iš­lai­ky­tą teo­ri­jos ži­nių eg­za­mi­ną.

3. Ga­lio­jan­čią vai­ruo­to­jo svei­ka­tos ti­kri­ni­mo me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą. Ją ga­li­ma gau­ti sa­vo po­lik­li­ni­ko­je, šei­mos klinikoje

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AUDRIUS  46.249.176.101 2016-08-12 22:00:49
visko skaiciau bet tokios nesamones neskaiciau kad 40 metu turintis staza negali mokiti anuku kie reikia sumoketi seimuj kad rupytusi zmogumi ?????????
0 0  Netinkamas komentaras
Romas  84.46.171.251 2014-07-14 11:11:31
Dar jis būna kairėje vairuotojo sėdynės pusėje.
2 0  Netinkamas komentaras
nbvuu  213.226.131.133 2014-07-12 16:10:27
Amerikos mašinose jis būna po vairaraciu.
2 0  Netinkamas komentaras
mnbv  10.102.1.11 2014-07-12 15:19:35
Tai kur tas rankinis stabdis turi buti jei ne tarp sedyniu?
3 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami