Ką turėtume žinoti apie automobilių atliekų tvarkymą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-02 10:32
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-02 10:32
Nors gy­ven­to­jų, pa­si­ry­žu­sių vai­ruo­ti kul­tū­rin­gai ir sau­giai, dau­gė­ja, jų są­mo­nin­gu­mas ne­tu­rė­tų nu­slūg­ti iš­li­pus iš trans­por­to prie­mo­nės ar ap­si­ri­bo­ti pa­vyz­din­gu el­ge­siu prie vai­ro.

Kaip ir kiek­vie­no pi­lie­čio, trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­ko par­ei­ga yra rū­pin­tis, kad jo nuo­sa­vy­bė kel­tų kuo ma­žiau ne­igia­mų pa­sek­mių ap­lin­kai – tiek eksp­loa­ta­ci­jos me­tu, tiek vė­liau, už­ti­kri­nant, kad nau­do­to au­to­mo­bi­lio da­lys ne­si­vo­lios pa­miš­kė­se, terš­da­mos ap­lin­ką.

„Au­to­mo­bi­lių at­lie­kos daž­nu at­ve­ju yra pri­ski­ria­mos prie pa­vo­jin­gų­jų. To­dėl bū­ti­na su­pras­ti, kad au­to­mo­bi­lių da­lys, įskai­tant pa­nau­do­tą aly­vą ir ja su­tep­tas šluos­tes, yra spe­ci­fi­nės at­lie­kos, su ku­rio­mis ne­ga­li­ma elg­tis taip pat, kaip su įpras­to­mis, su­si­da­ran­čio­mis bui­ty­je. Ne­tin­ka­mai tvar­ko­mos ar be prie­žiū­ros ir­ti pa­lik­tos at­lie­kos ne tik ter­šia ap­lin­ką, bet ir ga­li kel­ti pa­vo­jų žmo­gaus svei­ka­tai“, – at­krei­pia dė­me­sį dau­giau­siai ša­ly­je pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų su­ren­kan­čios ir jas tvar­kan­čios įmo­nės „Žal­va­ris“ Kau­no re­gio­no va­do­vas My­ko­las Kaz­laus­kas.

Tad ką apie au­to­mo­bi­lių at­lie­kas rei­kia ži­no­ti kiek­vie­nam at­sa­kin­gam vai­ruo­to­jui?

Gau­su pa­vo­jin­gų­jų medžiagų

Pa­nau­do­tos au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, aku­mu­lia­to­riai, amor­ti­za­to­riai yra kenks­min­gi ne tik gam­tai, bet ir ga­li kel­ti pa­vo­jų žmo­nių svei­ka­tai. De­ja, šių at­lie­kų vis dar ga­li­ma ras­ti be­si­mė­tan­čių pa­miš­kė­se ir lau­kuo­se ar pa­lik­tų bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riuo­se. Pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų są­ra­šui pri­ski­ria­ma ir ne­be­tin­ka­ma nau­do­ti aly­va.

Švi­no rūgš­ti­niuo­se aku­mu­lia­to­riuo­se gau­su pa­vo­jin­gų che­mi­nių me­džia­gų – su­nkių­jų me­ta­lų ir elek­tro­li­tų. Pa­gal vals­ty­bės nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ar­dy­ti amor­ti­za­to­rius, aku­mu­lia­to­rius, pil­ti iš jų skys­tį ne­tu­rint tam rei­kia­mos įran­gos – drau­džia­ma.

Pa­žeis­ta, ar­do­ma ar pa­lik­ta ir­ti de­ta­lė į ap­lin­ką sklei­džia pa­vo­jin­gas me­džia­gas. Vie­na iš jų, taip pat ran­da­ma aku­mu­lia­to­riuo­se, sie­ros rūgš­tis, ga­ruo­da­ma ga­li pa­tek­ti į or­ga­niz­mą ir su­kel­ti akių už­de­gi­mus, kvė­pa­vi­mo ta­kų su­sir­gi­mus, bal­so sty­gų, tra­chė­jos už­de­gi­mus, pa­ska­tin­ti nyk­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų glei­vi­nę, no­sies pert­va­rą, pa­kenk­ti dan­tims.

Ap­si­nuo­dy­ti ga­li­ma ir ki­to­mis pa­vo­jin­go­se au­to­mo­bi­lių at­lie­ko­se esan­čio­mis me­džia­go­mis. Da­lis to­kių me­džia­gų, to­kių kaip švi­nas, kau­pia­si or­ga­niz­me, o ne­igia­mas jų po­vei­kis ga­li pa­si­jus­ti ir po dau­ge­lio me­tų. Švi­no ir ki­tų su­nkių­jų me­ta­lų taip pat gau­su aly­vo­je, ja su­tep­tuo­se fil­truo­se ir amor­ti­za­to­riuo­se.

Svar­bu ži­no­ti, kad aly­vos at­lie­kas drau­džia­ma mai­šy­ti su ki­to­mis at­lie­ko­mis ar me­džia­go­mis, pil­ti į van­dens tel­ki­nius, ant dir­vo­že­mio ar į ka­na­li­za­ci­ją.

Tvar­ky­ti rei­kia iš­ma­ny­mo ir spe­cia­lios įrangos

Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ga­lio­jan­čius rei­ka­la­vi­mus, au­to­mo­bi­lių at­lie­kos pri­va­lo bū­ti su­ren­ka­mos ir per­duo­da­mos tvar­ky­ti bei per­dirb­ti at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vėms.

Pa­si­rū­pin­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio at­lie­ko­mis vai­ruo­to­jas ga­li ir pats, at­ve­žęs ne­tin­ka­mas nau­do­ti de­ta­les at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nei. Šios įmo­nės tu­ri vi­są rei­kia­mą įran­gą tin­ka­mai ir sau­giai par­uoš­ti at­lie­kas per­dir­bi­mui ir pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui. Taip pat at­lie­kas ga­li­ma at­vež­ti į di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, ku­rių vi­so­je Lie­tu­vo­je yra 81.

Rū­pin­tis at­lie­ko­mis įpa­rei­go­ti ir au­to­mo­bi­lių ser­vi­sai, tei­kian­tys prie­žiū­ros ir re­mon­to pa­slau­gas. Au­to­ser­vi­sams drau­džia­ma po re­mon­to li­ku­sias at­lie­kas grą­žin­ti au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui – jas jie pri­va­lo ati­duo­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jams ir per­dir­bė­jams.

Pa­si­do­mė­ti, kaip tvar­ko­ma, rei­kia ir patiems

Tie­sa, ne vi­si au­to­ser­vi­sai už­ti­kri­na tin­ka­mą au­to­mo­bi­lių at­lie­kų tvar­ky­mą, tad są­mo­nin­gi trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai tu­rė­tų at­sa­kin­gai rink­tis pa­slau­gų tie­kė­jus.

At­pa­žin­ti at­sa­kin­gą ser­vi­są ga­li­ma jau įėjus į jo te­ri­to­ri­ją ir pa­tal­pas. Ser­vi­so pa­tal­po­se tu­rė­tų sto­vė­ti ke­lios at­lie­kų tal­pyk­los, skir­tos jas iš­rū­šiuo­ti. Į vie­nas krau­na­mi aku­mu­lia­to­riai, į ki­tas – amor­ti­za­to­riai, į tre­čias – įvai­rūs fil­trai, į ket­vir­tas pi­la­ma pa­nau­do­ta aly­va ir t. t. At­lie­kų tal­pyk­los pri­va­lo sto­vė­ti ten, kur jas bū­tų leng­va pa­siek­ti au­to­mo­bi­lių meis­trams – dar­bo pa­tal­po­se ar­ba ša­lia jų. Pa­pras­tai tai bū­na di­de­lio tū­rio, kar-tais net iki 200 li­trų, sta­ti­nės, pa­žy­mė­tos spe­cia­liais lip­du­kais. Tad šias tal­pas ne­sun­ku pa­ste­bė­ti ir į ser­vi­są sa­vo au­to­mo­bi­lį at­va­riu­siems vai­ruo­to­jams.

Vai­ruo­to­jams, no­rin­tiems bū­ti ra­miems, kad jų au­to­mo­bi­lio at­lie­ko­mis bus pa­si­rū­pin­ta tin­ka­mai, į pa­gal­bą sku­ba ir „Žal­va­rio“ ini­ci­juo­tas pro­jek­tas „E­su at­sa­kin­gas vai­ruo­to­jas“. Jo sve­tai­nė­je www.esuat­sa­kin­gas.lt ga­li­ma ras­ti at­sa­kin­gų au­to­mo­bi­lių ser­vi­sų są­ra­šą ir že­mė­la­pį su jų kon­tak­tais.

Ma­žin­ti ža­lą reiš­kia per­dirb­ti

Pa­grin­di­nis bū­das ma­žin­ti ne­igia­mą po­vei­kį gam­tai yra pa­nau­do­tų au­to­mo­bi­lio da­lių per­dir­bi­mas. Fut­bo­lo aikš­te­lių dan­ga, trin­ke­lės, sū­py­nės ir net ba­tai – daik­tai, ku­riuos ga­li­ma pa­ga­min­ti vien iš per­dirb­tų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų. Iš per­dirb­tos aly­vos ga­mi­na­ma nau­ja, o me­ta­li­nės at­lie­kos per­dirb­tos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ne­ri­bo­tą skai­čių.

At­lie­kų, ku­rio­se yra me­ta­lo per­dir­bi­mas – vie­nas svar­biau­sių, sie­kiant ma­žin­ti ža­lą ap­lin­kai. Pa­grin­di­nės me­ta­lo sa­vy­bės ne­kin­ta, o per­dir­bi­mo pro­ce­so me­tu su­nau­do­ja­ma daug ma­žiau ener­gi­jos ne­gu ga­mi­nant nau­jas de­ta­les iš rū­dos. Be to, per­dir­bant taip pat su­nau­do­ja­ma ma­žiau pir­mi­nių ža­lia­vų. Tai lei­džia ma­žin­ti me­ta­lo ka­sy­bos ir rū­dos trans­por­ta­vi­mo me­tu da­ro­mą ne­igia­mą po­vei­kį ap­lin­kai.

Šian­dien ga­mi­na­mi au­to­mo­bi­liai tam­pa vis eko­lo­giš­kes­ni, ta­čiau nuo pa­čių vai­ruo­to­jų ir trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų veiks­mų ir są­mo­nin­gu­mo pri­klau­so la­bai daug, kad pa­to­gus kas­die­nis su­si­sie­ki­mas pa­da­ry­tų kuo ma­žiau ža­los ap­lin­kai. Dau­ge­liu at­ve­jų te­rei­kia pa­pras­tų, bet la­bai svar­bių kiek­vie­no iš mū­sų veiks­mų, kad pra­si­dė­tų tei­gia­mi po­ky­čiai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami