Kad nepasikartotų „Volkswagen“ atvejis

Elzbieta BIENKOWSKA, EK narė, atsakinga už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ  2016-01-26 06:00
Elzbieta BIENKOWSKA, EK narė, atsakinga už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ 
2016-01-26 06:00
Paaiškėjus, kad „Volkswagen“ sukčiauja, tapo būtina skubiai imtis pokyčių. AFP/Scanpix nuotraukos
Au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė ku­ria dar­bo vie­tas ga­my­bos, pla­ti­ni­mo, par­da­vi­mo ir prie­žiū­ros gran­dy­se, taip pat pa­žan­gių­jų moks­li­nių ty­ri­mų sri­ty­je. Ta­čiau šios pra­mo­nės ša­kos au­gi­mas pats sa­vai­me nė­ra tiks­lin­gas. Bū­ti­na su­de­rin­ti pra­mo­nės ir var­to­to­jų in­te­re­sus bei ap­lin­ko­sau­gos pri­nci­pus.

At­skleis­ti bend­ro­vės „Volks­wa­gen“ pa­žei­di­mai (jų mas­tą pri­va­lu sku­biai iš­siaiš­kin­ti) ne tik pri­bloš­kia, bet ir ro­do ne­ati­dė­lio­ti­ną bū­ti­ny­bę im­tis po­ky­čių. Tu­ri­me už­ti­krin­ti, kad to­kių da­ly­kų dau­giau ne­be­pa­si­kar­to­tų.

Ge­rai val­do­mo­se au­to­mo­bi­lių ga­my­bos bend­ro­vė­se yra įdieg­tos pa­ti­ki­mos vi­daus kon­tro­lės prie­mo­nės, čia tin­ka­mai val­do­ma ri­zi­ka ir lai­ko­ma­si įsta­ty­mų. Šios įmo­nės su klien­tais el­gia­si do­rai ir są­ži­nin­gai, kon­ku­ruo­ja siek­da­mos ino­va­ci­jų to­kio­se sri­ty­se kaip au­to­ma­ti­nis trans­por­to prie­mo­nės val­dy­mas bei ke­lei­vių sau­ga. Pri­klau­so­my­bės nuo iš­kas­ti­nio ku­ro ma­ži­ni­mą jos su­vo­kia kaip ga­li­my­bę, o ne kaip grės­mę ar­ba, kaip kom­pa­ni­ja „Volks­wa­gen“, sri­tį, ku­rio­je ga­li­ma ap­gau­di­nė­ti.

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sė drau­džia nau­do­tis ma­ni­pu­lia­vi­mo įran­kiais. Na­cio­na­li­nės ins­ti­tu­ci­jos yra įpa­rei­go­tos nuo­lat kon­tro­liuo­ti ir už­ti­krin­ti, kad šio drau­di­mo bū­tų lai­ko­ma­si. Ta­čiau to ne­už­ten­ka. To­dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) griež­ti­na tai­syk­les.

Elzbieta Bienkowska

Įve­da­mi nau­ji ban­dy­mai NOx ir ki­tiems iš­me­ta­miems oro ter­ša­lams ma­tuo­ti. Jų re­zul­ta­tai tiks­les­ni ir su­nkiau pa­dir­ba­mi. ES – vie­nin­te­lis pa­sau­ly­je re­gio­nas, ku­ria­me bus pra­dė­ti to­kie ban­dy­mai. Be to, rei­kia at­siž­velg­ti į fak­tą, kad mies­tuo­se la­biau­siai ter­šia au­to­mo­bi­liai, kai pa­lei­džia­mas jų šal­tas va­rik­lis ir va­žiuo­ja­ma ne­il­gą at­stu­mą. Taip pat bū­ti­na to­bu­lin­ti iš­me­ta­mo CO2 kie­kio ma­ta­vi­mo bū­dus.

Pa­si­keis­ti pri­va­lo ne vien pra­mo­nė. Bend­ro­je rin­ko­je la­bai svar­bu, kad tai­syk­lių lai­ky­tų­si kiek­vie­nas. Di­de­lę reikš­mę tu­ri veiks­min­ga rin­kos prie­žiū­ra ir tai­syk­lių lai­ky­mo­si už­ti­kri­ni­mas, ypač pra­mo­nė­je, ku­ri, kaip dau­ge­lis ma­no, glau­džiai su­si­ju­si su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Ar­ti­miau­siu me­tu teik­siu sis­te­mos pert­var­ky­mo pa­siū­ly­mų. Pa­gal juos na­cio­na­li­nės ins­ti­tu­ci­jos, prieš iš­leis­da­mos trans­por­to prie­mo­nę į ES rin­ką, tu­rės pa­tvir­tin­ti, kad ši ati­tin­ka vi­sus ES sau­gos, ap­lin­kos ir ga­my­bos rei­ka­la­vi­mus. Da­bar­ti­nė sis­te­ma grin­džia­ma sa­vi­tar­pio pa­si­ti­kė­ji­mu: vie­no­je vals­ty­bė­je na­rė­je pa­tvir­tin­tas au­to­mo­bi­lis ga­li lais­vai ju­dė­ti vi­so­je ES. Abi­pu­sio pri­pa­ži­ni­mo pri­nci­pą, ku­ris yra ES bend­ros rin­kos pa­grin­das, iš­lai­ky­si­me, tik tu­ri­me pa­ša­lin­ti sis­te­mos trū­ku­mus.

Pir­ma, bū­ti­na už­ti­krin­ti di­des­nį trans­por­to prie­mo­nių ban­dy­mų ne­prik­lau­so­mu­mą – įver­tin­ti, kas mo­ka tech­ni­nei tar­ny­bai ir kaip ta tar­ny­ba pa­skir­ta. An­tra, vals­ty­bės na­rės ga­lė­tų ge­riau tar­pu­sa­vy­je keis­tis in­for­ma­ci­ja apie jų te­ri­to­ri­jo­je va­ži­nė­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes. Vi­sos ES ša­lys tu­rė­tų im­tis ap­sau­gos prie­mo­nių nuo rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių au­to­mo­bi­lių ir ne­lauk­ti, kol veiks­mų grieb­sis ki­ti. Tre­čia, pri­va­lu su­griež­tin­ti rin­kos prie­žiū­rą, nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę at­lik­ti pa­ti­krą, kai ma­ši­na jau nau­do­ja­ma. Be to, rei­kia ge­res­nės eu­ro­pi­nės prie­žiū­ros, kad EK bū­tų su­teik­ti įga­lio­ji­mai at­lik­ti ti­kri­na­muo­sius ban­dy­mus, o pri­rei­kus – ini­ci­juo­ti at­šau­ki­mą ir tai­ky­ti sank­ci­jas. Ta­čiau ne­ma­nau, jog tam bū­ti­na kur­ti nau­ją ES agen­tū­rą. Pir­me­ny­bę teik­čiau pra­gma­tiš­kam, laips­niš­kam spren­di­mui, bet at­si­sa­ky­ti šios min­ties ne­de­rė­tų.

Kad at­kur­tu­me sa­vo var­to­to­jų, in­ves­tuo­to­jų ir tarp­tau­ti­nių par­tne­rių pa­si­ti­kė­ji­mą, tu­ri­me veik­ti grei­tai. Tam rei­ka­lin­gas eu­ro­par­la­men­ta­rų ir vals­ty­bių na­rių, taip pat var­to­to­jų ir, ži­no­ma, pra­mo­nės pa­lai­ky­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami