REKLAMA

Kada padangos tampa „pensininkėmis“

Romas TARVYDAS red@lzinios.lt 2014-10-29 06:00
Romas TARVYDAS
red@lzinios.lt 2014-10-29 06:00
10 metų senumo padangą, net jei ji ir nebuvo naudojama, saugumo sumetimais rekomenduojama pakeisti nauja. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Jau ne pir­mi me­tai prieš pra­si­de­dant pa­dan­gų kei­ti­mo karšt­li­gei ži­niask­lai­do­je pa­si­pi­la pers­pė­ji­mai apie grės­mę, ku­rią sau­giam eis­mui esą ke­lia ne­nau­jas au­to­mo­bi­lių „a­pa­vas“. Da­lis pa­dan­gų par­da­vė­jų skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais ir ti­ki­na, kad ne­va il­gai san­dė­liuo­ja­mos pa­dan­gos pra­ran­da sa­vo dar­bi­nes sa­vy­bes. Bend­ro­vė „Mi­che­lin“ ne­se­niai at­li­ko ty­ri­mą, ku­ris pa­nei­gia to­kius ti­ki­ni­mus.

Lap­kri­čio pra­džio­je vai­ruo­to­jai pri­va­lės va­sa­ri­nes pa­dan­gas pa­keis­ti žie­mi­nė­mis ar­ba uni­ver­sa­lio­mis. Kaip ir kas­met, šie­met aps­tu kri­ti­kos dėl 4-5 me­tus san­dė­liuo­se už­si­gu­lė­ju­sių ir dar ne­nau­do­tų pa­dan­gų. Esą jos pra­ran­da elas­tin­gu­mą, su­kie­tė­ja ir tin­ka­mai ne­su­kim­ba su ke­lio dan­ga. Dar tvir­ti­na­ma, kad su „ga­lio­ji­mo lai­ką“ pra­ra­du­sio­mis pa­dan­go­mis vai­ruo­to­jas ke­ly­je jau­čia­si kaip su nu­di­lu­sio­mis. Ta­ria­mai dėl to smar­kiai pa­il­gė­ja stab­dy­mo ke­lias, au­to­mo­bi­lis ga­li tap­ti ne­val­do­mas.

Sau­go­ji­mo peripetijos

Pa­dan­gų ga­min­to­jai pri­pa­žįs­ta, kad bė­gant lai­kui įvai­rių me­džia­gų ir gu­mos mi­ši­nių, iš ku­rių su­da­ry­tas ma­ši­nų „a­pa­vas“, sa­vy­bės kin­ta. Bet, anot jų, ši­taip nu­tin­ka tik tuo at­ve­ju, jei pa­dan­gos san­dė­liuo­ja­mos ne­tin­ka­mai - jei jas nuo­lat vei­kia tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai, drėg­mė ir tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mai. Kai pa­dan­gų par­da­vė­jai pa­iso ga­min­to­jų ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, per 4-5 me­tus pa­dan­gų sa­vy­bės ne­pa­si­kei­čia. An­tai „Mi­che­lin“ yra nu­sta­čiu­si griež­tus pa­dan­gų san­dė­lia­vi­mo rei­ka­la­vi­mus ir stan­dar­tus pa­dan­gų pre­ky­bi­nin­kams. Jų ne­si­lai­kan­tie­ji tie­siog ne­gau­na šios bend­ro­vės pro­duk­ci­jos.

„Pa­čią di­džiau­sią įta­ką pa­dan­gų se­nė­ji­mui da­ro eksp­loa­ta­vi­mo ypa­tu­mai – va­žia­vi­mo grei­tis, slė­gis pa­dan­go­je, ap­kro­va, prie­žiū­ra ir t. t. Jei vi­siš­kai nau­jos pa­dan­gos dir­ba ag­re­sy­vio­je ap­lin­ko­je, au­to­mo­bi­lis jo­mis di­de­liu grei­čiu va­ži­nė­ja pra­stos ko­ky­bės ke­liais, jų sa­vy­bės per po­rą sa­vai­čių ar­ba pir­mą­jį tūks­tan­tį ki­lo­me­trų pa­si­keis į blo­ga kur kas la­biau, nei ke­le­tą me­tų lai­ky­tų san­dė­ly­je. Ne­rei­kė­tų šių da­ly­kų pa­inio­ti – se­nė­ji­mą le­mia in­ten­sy­vus fi­zi­nis po­vei­kis ir su tuo su­si­ję tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čiai vi­di­nė­je pa­dan­gos kons­truk­ci­jo­je, o ne kas nors ki­ta“, – tei­gė „Mi­che­lin“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­dy­bi­nin­kas Pa­ulius Gau­ril­či­kas.

Tad ne­pa­ly­gin­ti di­des­nę įta­ką sau­gu­mui tu­ri pa­dan­gų prie­žiū­ra ir nau­do­ji­mo są­ly­gos vi­są eksp­loa­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį, o ne lai­kas, ku­rį jos bu­vo san­dė­liuo­ja­mos.

San­dė­liuo­tos pa­dan­gos - pigesnės

Rokas Lipeikis.

Nors šios tie­sos pui­kiai ži­no­mos, gin­čai ne­ty­la. Bend­ro­vės „Eg­zo­ti­ka“ va­do­vas Ro­kas Li­pei­kis tei­gia, kad nuo­lat bau­gin­ti pir­kė­jus dėl pa­dan­gų se­nu­mo kai kam yra eko­no­miš­kai nau­din­ga – ne­san­dė­liuo­tų pa­dan­gų kai­na pa­pras­tai bū­na smar­kiai di­des­nė nei ke­lis mė­ne­sius ar me­tus san­dė­liuo­tų, nors šie kai­nų skir­tu­mai vi­siš­kai ne­su­si­ję su pa­dan­gų ko­ky­be.

„Il­giau iki var­to­to­jų ke­lia­vu­sios pa­dan­gos pi­giau par­duo­da­mos dėl vie­nin­te­lės prie­žas­ties – jas pa­vyks­ta pi­giau įsi­gy­ti did­me­ni­nin­kui. Kuo di­des­nė au­to­mo­bi­lių rin­ka, kuo stam­bes­nis pa­dan­gų par­da­vė­jas, tuo di­des­nius už­sa­ky­mus jis pa­tei­kia ga­min­to­jams ir tuo di­des­nes kai­nų nuo­lai­das iš jų gau­na. Jei kei­čian­tis se­zo­nams lie­ka ne­par­duo­tų pa­dan­gų, to­kie žai­dė­jai mie­lai at­lais­vi­na sa­vo san­dė­lius nau­jo se­zo­no pa­dan­goms, su­teik­da­mi ga­li­my­bę šiuos li­ku­čius (be­je, daž­nai ga­lin­čius pa­ten­kin­ti di­de­lę da­lį vi­sos Lie­tu­vos rin­kos po­rei­kių) įsi­gy­ti ma­žes­niems pa­dan­gų par­da­vė­jams su di­de­lė­mis nuo­lai­do­mis. Mes to­kiais pa­siū­ly­mais sten­gia­mės pa­si­nau­do­ti, nes tu­ri­me ga­na di­de­les ir ko­ky­biš­kas san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pas, ku­rio­se pa­dan­gos sau­giai lau­kia nau­jo­jo par­da­vi­mo se­zo­no“, – aiš­ki­no R. Li­pei­kis.

Ty­ri­mai – ga­min­to­jų pusėje

No­rė­da­ma pa­da­ry­ti ga­lą ne­si­bai­gian­tiems gin­čams ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­sa­me Šiau­rės pus­ru­tu­ly­je, Pra­ncū­zi­jos pa­dan­gų ga­min­to­ja „Mi­che­lin“, bend­ra­dar­biau­da­ma su Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­li­nin­kų klu­bu ADAC, at­li­ko ke­le­tą ne­prik­lau­so­mų ty­ri­mų. Per juos bu­vo ly­gi­na­mos nau­jos ir apy­nau­jės, prieš 1-4 me­tus pa­ga­min­tos pa­dan­gos. Ver­ti­nant pa­dan­gų il­gaam­žiš­ku­mą ir pa­tva­ru­mą ne­bu­vo nu­sta­ty­ta jo­kių es­mi­nių skir­tu­mų tarp nau­jes­nių ir se­nes­nių pa­dan­gų. Taip pat jo­kių reikš­min­gų skir­tu­mų ne­už­fik­suo­ta ir ly­gi­nant ban­dy­mų re­zul­ta­tus ant šla­pios ir snie­go nu­klo­tos dan­gos.

Pa­sak „Mi­che­lin“, pa­dan­gų se­nė­ji­mo pro­ce­so ei­gą le­mia du pa­grin­di­niai veiks­niai: vi­di­nė dir­ban­čios pa­dan­gos kom­po­nen­tų tem­pe­ra­tū­ra bei me­cha­ni­nės jė­gos ir ap­kro­vos, vei­kian­čios pa­dan­gą jos nau­do­ji­mo lai­ko­tar­piu, ku­rios ne­vei­kia san­dė­liuo­ja­mų pa­dan­gų. Vis­kas, kas pa­ke­lia pa­dan­gos tem­pe­ra­tū­rą, pa­grei­ti­na ir che­mi­nes reak­ci­jas, vyks­tan­čias pa­dan­go­je. Tai­gi, kuo aukš­tes­nė tem­pe­ra­tū­ra, tuo ak­ty­viau vyks­ta reak­ci­jos ir kar­tu se­nė­ji­mo pro­ce­sas. Re­mian­tis tem­pe­ra­tū­ros po­vei­kiu che­mi­nėms reak­ci­joms, vie­nus me­tus nau­do­ta ir nu­va­žia­vu­si 19 tūkst. ki­lo­me­trų pa­dan­ga nu­si­dė­vė­jo tiek pat, kiek ir 17 me­tų san­dė­liuo­ta 21 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Taip tei­gia ty­ri­mus at­li­ku­si ga­min­to­ja.

Pa­ly­gi­na­mų­jų ban­dy­mų re­zul­ta­tai liu­di­ja, kad nau­do­ja­ma pa­dan­ga kas tris sa­vai­tes nu­si­dė­vi tiek, kiek ir per vie­nus me­tus pa­sens­ta san­dė­liuo­ja­ma pa­dan­ga. 35 proc. per ma­žai pri­pūs­ta pa­dan­ga per sa­vai­tę nu­si­dė­vi dau­giau ne­gu me­tus san­dė­liuo­to­ji.

„Brid­ges­to­ne“ at­sto­vy­bės Bal­ti­jos ša­ly­se va­do­vas Eu­ge­ni­jus Mar­cin­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį į va­di­na­mą­ją „5+5“ tai­syk­lę. Jos es­mė: ga­min­to­jas nu­ma­to, kad jei pa­dan­ga bus pra­dė­ta eksp­loa­tuo­ti per 5 me­tus nuo pa­ga­mi­ni­mo, tai vi­sa­ver­tis jos nau­do­ji­mas įma­no­mas dar 5 me­tus. Ir tik tuo­met, kai pa­dan­gos pa­ga­min­tos prieš 10 me­tų, sau­gu­mo su­me­ti­mais jas re­ko­men­duo­ja­ma pa­keis­ti nau­jo­mis, net jei vi­zua­liai jos dar at­ro­do ne­prie­kaiš­tin­gai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paulius  88.119.158.44 2014-10-29 15:35:17
http://www.melga.lt/lt/news/view/?id=86
0 1  Netinkamas komentaras
taigi  78.56.209.93 2014-10-29 07:15:55
Ar ne geriau naudotos?
0 2  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami