Kai automatinei dėžei prireikia keisti tepalus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-02 06:00
Jei nusprendžiate keisti automatinės pavarų dėžės tepalus, taupyti tikrai neverta. „Car Advice“ nuotrauka
Va­rik­lio te­pa­lus rei­kia keis­ti pe­rio­diš­kai – tai ži­no kiek­vie­nas bent mi­ni­ma­liai au­to­mo­bi­lio me­cha­ni­ką su­pran­tan­tis vai­ruo­to­jas. Ta­čiau dau­ge­lis už­mirš­ta apie pa­va­rų dė­žės te­pa­lų kei­ti­mą. Pa­pil­do­mą dė­me­sį rei­kia skir­ti ne me­cha­ni­nėms, bet au­to­ma­ti­nėms pa­va­rų dė­žėms (APD), ku­rios vis la­biau po­pu­lia­rė­ja ne tik Va­ka­ruo­se, bet ir Lie­tu­vo­je.

Tai, kad te­pi­mas va­rik­liui bū­ti­nas, ta­po aiš­ku dar XIX am­žiaus vi­du­ry­je, kai pir­mą­jį vi­daus de­gi­mo va­rik­lį su­kons­tra­vęs bel­gų in­ži­nie­rius Etien­ne'as Le­noi­ras su­si­dū­rė su prob­le­ma: vi­si iš­ra­dė­jo ban­dy­mai su­kur­ti pa­ti­ki­mai vei­kian­tį va­rik­lį baig­da­vo­si pa­na­šiai – stū­mok­liai strig­da­vo ci­lind­re ir va­rik­liai ges­da­vo. Prob­le­ma bu­vo iš­spręs­ta su­kū­rus va­rik­lio te­pi­mo ir au­ši­ni­mo sis­te­mas.

Nors pa­va­rų dė­žės te­pa­lų ga­li ne­pri­reik­ti keis­ti per vi­są au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­jos lai­ką, at­si­ra­dus su­nku­mui per­jung­ti pa­va­ras tai ga­li bū­ti ženk­lu, jog aly­vą vis­gi rei­kė­tų at­nau­jin­ti. Lai­ku ne­pa­kei­tus te­pa­lų, ky­la grės­mė, kad su­dils APD guo­liai ir krump­lia­ra­čiai.

„Pa­va­rų dė­žės te­pa­lų kei­ti­mas pri­klau­so nuo au­to­mo­bi­lio am­žiaus. Tai ypač ak­tua­lu se­nes­niems au­to­mo­bi­liams. To­kie il­gai nau­do­ti au­to­mo­bi­liai kar­tais dir­ba eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis. Be to, da­lis skys­čio pa­si­lie­ka hid­ro­trans­for­ma­to­riu­je, vož­tu­vuo­se, siurb­ly­je ir ki­to­se trans­mi­si­jos ert­mė­se, to­dėl ran­ko­mis ga­li­ma pa­keis­ti tik da­lį vi­so skys­čio tū­rio, ki­taip sa­kant, skys­tis at­nau­ji­na­mas, bet ne pa­kei­čia­mas“, – aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių re­mon­to dirb­tu­vių „Eksp­re­ser­vis“ me­cha­ni­kas Liu­das Griš­ko­nis.

Ma­tuok­lius tu­ri ne visi

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, trans­mi­si­nės aly­vos ti­kri­ni­mas ar­ba jos kei­ti­mas nė­ra su­dė­tin­gas pro­ce­sas šios sri­ties spe­cia­lis­tams, ta­čiau ne vi­si ži­no, kaip tin­ka­mai tai rei­kia at­lik­ti, nes ga­min­to­jai ne vi­suo­met pa­tei­kia kon­kre­čias ins­truk­ci­jas. Iš ti­krų­jų kiek­vie­no au­to­mo­bi­lio mo­de­lio ti­kri­ni­mo in­ter­va­las yra skir­tin­gas. Re­ko­men­duo­ja­ma, kad aly­vos pa­ti­kri­ni­mus at­lik­tų spe­cia­li­zuo­ti ser­vi­sai, kur dir­ba kva­li­fi­kuo­ti meis­trai, tu­rin­tys pro­fe­sio­na­lams skir­tą įran­gą.

„Bū­na ke­li ti­kri­ni­mo bū­dai, ku­rie pri­klau­so nuo au­to­mo­bi­lio mo­de­lio. Ne vi­si mo­de­liai tu­ri pa­va­rų dė­žės aly­vos ly­gio ma­tuok­lį. Jei jo nė­ra, pa­čiam vai­ruo­to­jui tai at­lik­ti yra ne­įma­no­ma. Bet jei­gu aly­vos ly­gio ma­tuok­lis yra, tuo­met ret­kar­čiais rei­kia ti­krin­ti aly­vos ly­gį ir, jei­gu rei­kia, – pa­pil­dy­ti. Aly­vos kei­ti­mo in­ter­va­las yra nu­ro­dy­tas au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jo re­ko­men­da­ci­jo­se. Kai ku­rie au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai nu­ro­do, kad APD ne­rei­ka­lin­ga jo­kia prie­žiū­ra. Ta­čiau to­kiais at­ve­jais nu­va­žia­vus apie 100 tūkst. ki­lo­me­trų aš vis tiek pa­tar­čiau keis­ti aly­vą ir fil­trus. Ži­no­ma, vi­suo­met at­si­ras aiš­ki­nan­čių­jų, jog APD te­pa­lai am­ži­ni, keis­ti jų ne­ver­ta, ta­čiau ge­di­mai, ku­riuos ma­to­me sa­vo ser­vi­se, by­lo­ja prieš­in­gai“, – sa­kė L.Griš­ko­nis.

Aly­vos ly­gį, esant ma­tuok­liui, rei­kia ti­krin­ti vei­kiant va­rik­liui, nu­spau­dus sto­vė­ji­mo stab­džio pe­da­lą ir val­dy­mo svir­tį nu­sta­čius į pa­dė­tį P. Au­to­mo­bi­lis tu­ri sto­vė­ti ly­gio­je vie­to­je.

„Prieš ti­krin­da­mi leis­ki­te va­rik­liui 1–2 mi­nu­tes dirb­ti tuš­čia ei­ga. Ma­tuok­lei va­ly­ti nau­do­ki­te šva­rią, bep­luoš­tę, ge­riau­siai odi­nę, šluos­tę. Aly­vą pil­ki­te į ma­tuok­lės ert­mę tik per tan­kų sie­te­lį. Net ne­di­de­li ne­šva­ru­mai ga­li su­ga­din­ti grei­čių dė­žę“, – pa­ta­rė pa­šne­ko­vas.

Pers­pė­ja lemputė

Jei­gu nė­ra in­for­ma­ci­jos apie au­to­mo­bi­lio aly­vos kei­ti­mo in­ter­va­lą, tuo­met ne­lie­ka nie­ko ki­ta, kaip orien­tuo­tis pa­gal pa­čios aly­vos būk­lę: jei­gu ji pa­tam­sė­ju­si ir jun­ta­mas naf­tos pro­duk­tų de­gi­mo kva­pas, tai jau pir­mie­ji po­žy­miai, kad lai­kas aly­vą keis­ti. Kai ku­rių au­to­mo­bi­lių prie­tai­sų sky­de­ly­je įreng­ta įspė­ji­mo lem­pu­tė, už­si­de­gan­ti, kai ky­la prob­le­mų pa­va­rų dė­žė­je. Tai ge­riau­sias ženk­las, jog aly­vą rei­kė­tų at­nau­jin­ti.

Kas nu­tiks, jei­gu ne­ti­krin­si­te ar ne­kei­si­te pa­va­rų dė­žės aly­vos? Il­gai­niui ga­li tap­ti su­nku įjung­ti pa­va­ras ar­ba jas jun­giant bus jun­ta­mas trūk­čio­ji­mas. Ga­li nu­tik­ti ir taip, kad pa­va­rų iš­vis bus ne­įma­no­ma įjung­ti, ir au­to­mo­bi­lį teks vilk­ti į au­to­ser­vi­są“, – apie pa­si­tai­kan­čias bė­das pa­sa­ko­jo L.Griš­ko­nis.

Kei­čiant trans­mi­si­jos te­pa­lus stan­dar­ti­niu bū­du iš pa­va­rų dė­žės iš­bė­ga tik apie 30–50 proc. se­no te­pa­lo. Tai­gi aki­vaiz­du, kad stan­dar­ti­nė te­pa­lo kei­ti­mo pro­ce­dū­ra ne­už­ti­kri­na ge­ro to­les­nio APD dar­bo, nes jo­je vis tiek lie­ka di­des­nė jau pa­nau­do­tos aly­vos da­lis. Tai dar vie­na prie­žas­tis, dėl ku­rios, at­ėjus lai­kui keis­ti pa­va­rų dė­žės te­pa­lus, re­ko­men­duo­ja­ma kreip­tis į spe­cia­lis­tus.

„Šiuo at­ve­ju tau­py­ti ti­krai ne­ver­ta, nes bū­na ir taip, jog ir pa­kei­tus te­pa­lus au­to­mo­bi­lio pa­va­rų dė­žė iš­ei­na iš ri­kiuo­tės. Taip nu­tin­ka pa­gai­lė­jus pi­ni­gų ko­ky­biš­kam te­pa­lui ir pa­si­rin­kus pi­ges­nę pu­siau sin­te­ti­nę aly­vą. Tie­sa, taip įma­no­ma su­tau­py­ti ke­lias­de­šimt eu­rų, bet nau­da ga­li bū­ti la­bai trum­pa­lai­kė. Nu­va­žia­vus ke­lis tūks­tan­čius ki­lo­me­trų daž­nai ten­ka ke­lias de­šim­tis kar­tų dau­giau su­mo­kė­ti už trans­mi­si­jos re­mon­tą. Taip pat ne­re­tai pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kai tau­pu­mo su­me­ti­mais te­pa­lus pa­ti­ki­ma keis­ti tin­ka­mos spe­cia­li­za­ci­jos ne­tu­rin­tiems meis­trams – pa­pras­čiau sa­kant, to­kiems, ku­rie ne­tu­ri vi­siš­kai jo­kio su­pra­ti­mo apie pa­va­rų dė­žes. To­kio kei­ti­mo pa­sek­mės ne­prog­no­zuo­ja­mos“, – sa­kė L.Griš­ko­nis.

Ne­utra­lią pa­dė­tį nau­do­ti kuo rečiau

Pa­sak spe­cia­lis­tų, se­nes­nių au­to­ma­ti­nių pa­va­rų dė­žių vei­ki­mą ga­li­ma pa­il­gin­ti lai­kan­tis tam ti­krų rei­ka­la­vi­mų. Pra­de­dant va­žiuo­ti į prie­kį pa­dė­tį R rei­kia per­šok­ti grei­tai. Su­sto­jus – greit per­šok­ti į P pa­dė­tį. Trum­pam su­sto­jus, pa­vyz­džiui, prie švie­so­fo­ro, ne­rei­kia jung­ti N pa­dė­ties ir aps­kri­tai ją nau­do­ti kuo re­čiau. Trum­pam su­sto­jus au­to­mo­bi­lį rei­kia pri­lai­ky­ti stab­džiais, o su­sto­jus il­ges­niam lai­kui įjung­ti P pa­dė­tį. Jei su­sto­jus prie švie­so­fo­ro au­to­mo­bi­lis smar­kiai ima verž­tis į prie­kį, kal­ta ne au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, o ak­ce­le­ra­to­riaus pa­va­ra. Taip bū­na, kai už­si­ker­ta ak­ce­le­ra­to­riaus ly­nas ar su­tri­ku­si kar­biu­ra­to­riaus veik­la.

Dar vie­na pa­vo­jin­ga si­tua­ci­ja – buk­sy­ra­vi­mas, kai va­rik­lis ne­pa­leis­tas. Dė­žės aly­vos siurb­lys vei­kia nuo al­kū­ni­nio ve­le­no ir net esant įjung­tai N pa­dė­čiai kai ku­rie krump­lia­ra­čiai su sa­vo trin­ties mo­vo­mis ne­si­te­pa. Tad buk­sy­ruo­ti ge­riau­sia už­kė­lus va­ran­čiuo­sius ra­tus ant ve­ži­mė­lio ar­ba iš­jung­ti kar­da­ni­nį ve­le­ną ar pu­sa­šius. Jei tai ne­įma­no­ma, rei­kia temp­ti to­kį au­to­mo­bi­lį ne grei­čiau kaip 30 km/val. ir kuo trum­pes­nį at­stu­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami