Kai kvapas iš kondicioneriaus atima amą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-11 06:00
Prastą kvapą iš vėdinimo sistemos galima išguiti dezinfekcinėmis priemonėmis. LŽ archyvo nuotrauka
Blo­gas kva­pas, va­sa­rą tvoks­te­lė­jęs į au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną įjun­gus kon­di­cio­nie­rių. Su tuo te­kę su­si­dur­ti ne vie­nam vai­ruo­to­jui. Už smar­vę au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne ma­tyt pra­sčiau ga­li bū­ti tik pjūk­lais džerž­gian­tis su­ge­dęs gar­sia­kal­bis, bet tą nors ga­li­ma iš­jung­ti. Ko­kių prie­mo­nių im­tis, jei įjung­tas kon­di­cio­nie­rius į vei­dą mes­te­li to­li gra­žu ne ro­žių žied­la­piais kve­pian­tį orą?

Šil­tuo­ju me­tų lai­kų ant or­ta­kių ir ga­rin­tu­vo pa­ten­ka drėg­nas karš­tas oras iš lau­ko ir iš­kart kon­den­suo­ja­si drėg­mė. Ka­dan­gi drėg­mė su­si­mai­šo su pur­vu ir dul­kė­mis, esan­čio­mis sis­te­mo­je, ji drė­ki­na pe­lė­sius, gry­be­lius ir bak­te­ri­jas, ku­rių kas­dien ne­bliz­gi­nant kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mos, anks­čiau ar vė­liau pri­si­kau­pia. Štai iš kur ir at­si­ran­da kva­pas.

Vei­kiant kon­di­cio­nie­riui, drėg­mė stip­riai pu­čia­ma į sa­lo­ną ir nu­sau­si­na­ma or­ta­kiuo­se. Bet iš­jun­gus ven­ti­lia­to­rių, da­lis jos ja­me lie­ka. Ir kiek­vie­ną kar­tą vė­liau jį įjun­gus, drėg­mės at­si­ran­da vis dau­giau ir dau­giau, taip dau­gi­na­si ir bak­te­ri­jų ko­lo­ni­jos. Lai­kui bė­gant kva­pas tam­pa ne­be­pa­ken­čia­mas mū­sų no­sims. Ką da­ry­ti, kaip iš­spręs­ti šią prob­le­mą?

„Pre­ven­ci­ja no­rint iš­lai­ky­ti sis­te­mą sau­są, pa­gal ga­li­my­bes iš­jung­ti kon­di­cio­nie­rių prieš at­va­žiuo­jant į sto­vė­ji­mo vie­tą. Tai leis su­si­kon­den­sa­vu­siai drėg­mei iš­džiū­ti šil­to oro sro­vė­je ir su­ma­žins vė­les­nį drėg­mės kon­den­sa­vi­mą­si, pa­di­di­nus or­ta­kių tem­pe­ra­tū­rą. Bet tai ne­išsp­ręs jau eg­zis­tuo­jan­čios kva­po prob­le­mos“, - pa­ste­bė­jo au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kas Ro­kas Mak­ši­mas.

De­zin­fek­ci­ja li­zo­lio skiediniu

Ra­di­ka­lus ir pa­ti­ki­mas spren­di­mas – de­zin­fek­ci­ja. Ta­čiau ko­kio­mis prie­mo­nė­mis ją at­lik­ti?

„Į­si­gy­ki­te li­zo­lio kon­cen­tra­to ar­ba jo skie­di­nių. Be­je, jų bū­na kvap­nių. At­skie­dę gry­ną li­zo­lį pro­por­ci­ja 1:100, su­pil­ki­te skie­di­nio į ran­ki­nį purš­ki­mo prie­tai­są ar­ba į tuš­čią bu­te­liu­ką nuo skys­čio stik­lams va­ly­ti, jei pa­gei­dau­ja­te, ga­li­ma įpil­ti kvap­nios par­fu­me­ri­jos. Tuo­met jau ati­da­ry­ti vi­sus ma­ši­nos lan­gus ir įjun­gę kon­di­cio­nie­rių, pa­leis­ki­te ven­ti­lia­to­rių pūs­ti mak­si­ma­lia ga­lia“, - blo­go kva­po ša­li­ni­mo te­ra­pi­jos pra­džią nu­sa­kė R. Mak­ši­mas.

Tuo­met nu­tai­ky­ki­te oro sro­vę sa­lo­ne į vei­dą/­ko­jas. Ka­dan­gi teo­riš­kai skie­di­nys ga­li, pe­rė­jęs per sis­te­mą, taip ir lik­ti skie­di­niu ir pa­tek­ti ant stik­lo ir sė­dy­nių, im­ki­mės prie­mo­nių, kad taip ne­at­si­tik­tų. Iš­lip­ki­te iš ma­ši­nos ir pa­purkš­ki­te skie­di­nio į oro ėmi­mo an­gas. Sten­ki­tės ne­tau­py­ti ir ne­pil­ti sro­ve, o bū­tent purkš­ti.

„Iš­jun­gę va­rik­lį, pa­lau­ki­me maž­daug de­šimt mi­nu­čių. Ta­da vėl už­ve­da­me va­rik­lį, kar­tu su vi­su ga­lin­gu­mu vei­kian­čiu kon­di­cio­nie­riu­mi, įjun­gia­me vi­daus re­cir­ku­lia­ci­jos funk­ci­ją, taip už­kirs­da­mi ke­lią orui iš lau­ko. Lan­gai ati­da­ry­ti. Ne­tau­py­da­mi, purš­kia­me van­dens dul­kes po ke­lei­vio ko­jo­mis, po pirš­ti­nių dė­žu­te. Ten įreng­tas oro ėmi­mas re­cir­ku­lia­ci­jos re­ži­mu. Oras pa­ten­ka ant ga­rin­tu­vo ir to­liau ei­na per sis­te­mą. Esant ga­li­my­bei, ne­blo­gai bū­tų pa­siek­ti pa­tį ga­rin­tu­vą ar­ba gau­siai jį api­pil­ti“, - aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kas.

Esant bū­ti­ny­bei, pro­ce­dū­rą ga­li­ma po ke­lių die­nų pa­kar­to­ti. Tai tu­rė­tų vi­siš­kai iš­nai­kin­ti blo­go kva­po au­to­mo­bi­ly­je su­kė­lė­jus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami