Kaip apsaugoti automobilį ir jame paliktus daiktus?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-02 10:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-02 10:49
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ką ga­li­ma pa­da­ry­ti per 5 se­kun­des? Už­si­riš­ti ba­tą, pe­rei­ti gat­vę ar­ba... ap­vog­ti au­to­mo­bi­lį.

Anot po­li­ci­jos par­ei­gū­nų, au­to­mo­bi­liai nė­ra sau­gūs net ir apš­vies­to­se par­duo­tu­vių aikš­te­lė­se, o il­ga­pirš­čių gro­biu tam­pa tiek au­to­mo­bi­ly­je pa­lik­ti daik­tai, tiek jų de­ta­lės ar pa­tys au­to­mo­bi­liai. Ple­ve­les.lt at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas įro­dė, jog žai­biš­ka va­gys­tė iš­dau­žus au­to­mo­bi­lio stik­lą trun­ka vos 5 se­kun­des, tad tu­ri­te ke­le­tą pa­si­rin­ki­mų: ar­ba ti­kė­tis ne­pa­tek­ti į sta­tis­ti­nius nu­ken­tė­ju­sių­jų vie­ne­tus, ar­ba pa­si­rū­pin­ti net ir mi­ni­ma­lia au­to­mo­bi­lio ap­sau­ga.

Il­ga­pirš­čių gro­biu tam­pa vis­kas: pra­de­dant au­to­mo­bi­lio vi­du­je pa­lik­to­mis ran­ki­nė­mis, te­le­fo­nais, kom­piu­te­riais ar vi­di­nė­mis au­to­mo­bi­lio da­li­mis, to­kio­mis kaip mag­ne­to­los bei na­vi­ga­ci­nės sis­te­mos, bai­giant iš­orės ap­dai­la, o ga­liau­siai ir pa­čiu au­to­mo­bi­liu. „Dau­giau­siai nu­si­kal­tė­liai dar­buo­ja­si tam­siuo­ju par­os me­tu, mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se, ta­čiau pa­sku­ti­niu me­tu jie tam­pa drą­ses­ni ir įžū­les­ni: vos ke­lioms mi­nu­tėms prie dar­že­lio ar tie­siog mies­to cen­tre pa­sta­ty­to au­to­mo­bi­lio vi­du­je pa­lik­ti as­me­ni­niai daik­tai tam­pa pui­kiu ir leng­vai pa­sie­kia­mu ma­sa­lu tie­siog iš­dau­žus stik­lą ar iš­lau­žus spy­ne­lę“, – pa­sa­ko­ja Kau­no apskr. vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos 3-io­jo sky­riaus vir­ši­nin­kas Alek­sej Gu­ben­ko.

Ne­šva­riems dar­be­liams įgy­ven­din­ti va­gi­šiams pa­kan­ka pa­pras­čiau­sio lauž­tu­vo ar pei­liu­ko, o rei­kiant per­gud­rau­ja net ge­riau­siais elek­tro­ni­nes ap­sau­gos sis­te­mas, sig­na­li­za­ci­jas, to­dėl ver­tin­ga pri­si­min­ti, kaip su­kur­ti ir pa­pras­tas me­cha­ni­nes kliū­tis. Vie­na to­kių ap­sau­gos prie­mo­nių nuo au­to­mo­bi­ly­je pa­lik­tų daik­tų va­gys­čių – tai vi­siš­kai ne­pas­te­bi­ma ap­sau­gi­nė stik­lo plė­ve­lė. Plė­ve­lės veiks­min­gu­mas bu­vo už­fik­suo­tas im­ituo­tos va­gys­tės fil­ma­vi­mo me­tu, kuo­met va­gi­šiui pra­sib­rau­ti į au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną su­truk­dė plė­ve­lė, lai­kiu­si stik­lo šu­kes net po dau­ge­lio smū­gių. Tuo tar­pu ke­le­tas smū­gių į ne­ap­sau­go­tą stik­lą ir į įsi­lau­žė­lio ran­kas vos per 5 se­kun­des pa­te­ko au­to­mo­bi­ly­je pa­lik­tas kom­piu­te­ris.

„Ap­sau­gi­nės plė­ve­lės pa­slap­tis yra po­lies­te­rio sto­ry­je ir la­bai ki­biuo­se kli­juo­se, ku­rie smū­gio me­tu su­ri­ša grū­din­to stik­lo šu­kes į vie­ną ga­ba­lą ir ne­lei­džia jam su­by­rė­ti. Ji ne tik su­klai­di­na va­gį, ka­dan­gi vi­zua­liai nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo pa­pras­to stik­lo, bet svar­biau­sia – su­ku­ria kliū­tį ban­dant žai­biš­kai iš­dauž­ti stik­lą“, – vei­ki­mo pri­nci­pą pa­aiš­ki­na eks­pe­ri­men­tą ini­ci­ja­vu­si Ple­ve­les.lt va­do­vė Ži­vi­lė Vait­kū­nie­nė.

Pa­ta­ria už­vil­kin­ti įsib­ro­vi­mo laiką

Anot po­li­ci­jos par­ei­gū­no, ap­sau­gos prie­mo­nės, ku­ri 100 proc. ga­ran­tuo­tų, kad au­to­mo­bi­lis ne­bus ap­vog­tas, nė­ra, ta­čiau pa­si­nau­do­ti pa­pil­do­mo­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis, ku­rios už­vil­ki­na įsib­ro­vi­mo lai­ką – ver­ta. „Kol va­gis ban­dys įsib­rau­ti ir įveik­ti užt­va­ras, di­dė­ja ti­ki­my­bė, kad ap­lin­ki­niai pa­ste­bės įvy­kį ir pra­neš po­li­ci­jai, o gal­būt pats va­gis iš­si­gąs ir spruks, taip ir ne­įsib­ro­vęs į vi­dų“, – sa­ko A. Gu­ben­ko.

Be vi­sų prie­mo­nių, pa­dė­sian­čių ap­sau­go­ti au­to­mo­bi­ly­je esan­čius daik­tus ar pa­tį au­to­mo­bi­lį, svar­bu įsi­reng­ti ir sig­na­li­za­ci­ją. Bet ko­kio smū­gio me­tu, ši pra­ės veik­ti, o tai su­kels ap­lin­ki­nių dė­me­sį. A. Gu­ben­ko ma­no, kad la­bai svar­bu bū­ti rea­lis­tiš­kiems ir bend­ruo­me­niš­kiems: ne­rei­kė­tų gal­vo­ti, kad ma­no tur­tas sau­gus, kol į tai ne­įdė­ta jo­kių pa­stan­gų, o pa­ma­čius ki­tam ar jo tur­tui gre­sian­čią ne­lai­mę – ne­del­siant apie tai pra­neš­ti par­ei­gū­nams.

Pa­grin­di­niai tai­ki­niai – ne pa­tys nau­jau­si automobiliai

Per pa­sta­ruo­sius me­tus Lie­tu­vo­je įvyk­dy­tos 927 au­to­mo­bi­lių va­gys­tės, o dau­giau­siai iš jų, net 294 – Kau­no aps­kri­ty­je. A. Gu­ben­ko pa­ste­bi jau ke­le­tą me­tų ne­kin­tan­čią ten­den­ci­ją, kad la­biau­siai va­gi­šių mė­gia­mi ne nau­ji, o 5–10 me­tų se­nu­mo „Volks­wa­gen“(„Tou­ran“, „Golf“ mo­de­liai) ir „Toyo­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­liai. Ki­taip ta­riant tie, ku­riais di­džio­ji da­lis mū­sų kas­dien ju­da į dar­bus, ve­ža vai­kus į dar­že­lius ar mo­kyk­las. Il­ga­pirš­čių dė­me­sį pa­trau­kia ir au­to­mo­bi­ly­je pa­lik­ti daik­tai bei bran­giai su­per­ka­mos iš­ori­nės au­to­mo­bi­lio de­ta­lės.

Par­ei­gū­nui pa­an­tri­na Ž.Vait­kū­nie­nė, į ku­rią krei­pia­si pa­na­šias si­tua­ci­jas iš­gy­ve­nę vai­ruo­to­jai, per vė­lai su­si­rū­pi­nę au­to­mo­bi­lio sau­gu­mu: „Va­gia­ma iš to­kių vie­tų, kur lan­ko­tės daž­niau­siai ir ti­kriau­siai iš­bė­ga­te tik trum­pam, net ne­su­si­mąs­ty­da­mi, kad ga­li įvyk­ti žai­biš­ka va­gys­tė. Rei­kė­tų ne­ap­si­gau­ti – pa­ty­ręs va­gis iš­dauš jū­sų lan­gą ir pa­sieks daik­tus vos per ke­lias se­kun­des, o kol grį­ši­te jo ir pėd­sa­kų ne­bus li­kę“. Bū­tent to­dėl, pir­miau­siai sa­vo daik­tus tu­ri­me sau­go­ti pa­tys“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami