Kaip baltarusiai rusus aplenkė: „Bajaj“ išbandys anksčiau

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-30 12:08
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-30 12:08
Indijoje "Tata Bajaj Qute" su 13,5 AG motoru sugeba vežti dar ir krovinius ant stogo. Gamintojo nuotraukos
Bai­gian­tis pa­va­sa­riui Ru­si­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad nuo ru­dens ru­sai jau tu­rės ga­li­my­bę sa­vo ša­ly­je įsi­gy­ti pi­giau­sią pa­sau­ly­je au­to­mo­bi­lį in­diš­ką „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“. Ta­čiau, anot Bal­ta­ru­si­jos por­ta­lo abw.by, bal­ta­ru­siai bro­lius ru­sus ap­lenks.

Bal­ta­ru­si­jos por­ta­las ci­tuo­ja Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke re­gis­truo­tos spe­cia­lio­sios už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Mo­to­ve­lo“ pre­ky­bos tink­las“ di­rek­to­rių Vla­di­mi­rą Bo­gu­šą, ku­ris ti­ki­na, kad nau­ją­jį „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“ bal­ta­ru­siai par­da­vi­nė­ti pra­dės maž­daug per mė­ne­sį, ki­taip ta­riant – apy­ti­kriai iki lie­pos pa­bai­gos. Į Ru­si­ją vos 2 tūkst. JAV do­le­rių (1,8 tūkst. eu­rų) In­di­jo­je kai­nuo­sian­tį au­to­mo­bi­liu­ką In­di­jos ga­min­to­jai ža­da at­vež­ti tik­tai ru­de­nį.

Pigiausio pasaulio automobilio maksimalus greitis siekia vos 70 km/h, tačiau jo spidometras baigiasi ties 100 km/h padala.

Nuo­smu­kio produktas

Pi­giau­sią pa­sau­lio au­to­mo­bi­lį Bal­ta­ru­si­jos vai­ruo­to­jams siū­lys tas pats „“Mo­to­ve­lo“ pre­ky­bos cen­tras“. Nė­ra di­de­lė pa­slap­tis, kad Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je šiuo me­tu siau­čia eko­no­mi­nė kri­zė, ku­rių pa­ti liūd­niau­sia pa­sek­mė – ka­tas­tro­fiš­kai su­ma­žė­ju­sios gy­ven­to­jų pa­ja­mas. Da­lis pa­sau­lio ga­min­to­jų pri­si­tai­ko prie pa­si­kei­tu­sių są­ly­gų ir siū­lo ūkio kri­zės kre­čia­miems kraš­tams pa­slau­gų ir ga­mi­nių, ku­rie nė­ra ko­ky­biš­ki ar juo­lab sau­gūs, už­tat – ne­įti­kė­ti­nai pi­gūs. Prie to­kių pri­skir­ti­nas ir In­di­jo­je ga­mi­na­mas bei ru­sams su bal­ta­ru­siais pa­siū­ly­tas „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“.

Nors pa­tys in­dai šią trans­por­to prie­mo­nę rek­la­muo­ja kaip au­to­mo­bi­lį, iš ti­krų­jų tai yra kvad­ra­cik­las. „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“ ra­tus su­ka 216 kub. cm mo­to­ras, ku­ris te­ge­ba „išs­paus­ti“ juo­kin­gus 13,5 AG. Už­tat mo­to­cik­lo ba­zė­je su­kur­ta ma­ši­ny­tė 100 km/h su­nau­do­ja vos 2,8 l de­ga­lų, o ji pa­ti – pi­ges­nė už ge­rą mo­to­cik­lą.

Ki­tas da­ly­kas, kad „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“ yra vi­siš­kai ne­sau­gus – at­spa­ru­mo smū­giams prog­ra­mos „Eu­roN­CAP“ tes­tuo­se „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“ su­ge­bė­jo pel­ny­ti vos vie­ną žvaigž­du­tę iš pen­kių. Dėl to Va­ka­rų ži­niask­lai­da in­dų au­to­mo­bi­liu­ką net yra pa­va­di­nu­si „deg­tu­kų dė­žu­te“.

Ta­čiau Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos vai­ruo­to­jams, kaip ži­no­ma, „Eu­roN­CAP“ tes­tai įspū­džio ne­da­ro.

Motociklo variklis įmontuotas galinėje "Tata Bajaj Qute" dalyje.

Bal­ta­ru­siams kai­nų nenuleis

Vis dėl­to bal­ta­ru­siai, skir­tin­gai nei ru­sai, at­ro­do, jau­čia tam ti­krą ne­pa­to­gu­mą dėl to, kad jų ša­lis yra pri­ly­gin­ta ne­tur­tin­goms tre­čio­jo pa­sau­lio vals­ty­bėms, ku­rių pi­lie­čiai te­ga­li iš nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų įpirk­ti tik to­kius nau­jus au­to­mo­bi­liu­kus, ko­kie yra „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“ ar tik ne­daug už jį bran­ges­nis (In­di­jo­je kai­nuo­ja 3 tūkst. JAV do­le­rių, ar­ba 2,7 tūkst. eu­rų) „Ta­ta Na­no“. Iš dal­lies, ma­tyt, ir dėl to pa­pras­tai la­bai san­tū­ri Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­da ne­trū­ko pa­žer­ti į jų ša­lį ne­tru­kus at­ke­liau­sian­čiam „Ba­jaj“ iro­niš­kų pa­sta­bų.

„“Ba­jaj Qu­te“ ga­ba­ri­tai ke­lia šyp­se­ną: ma­ši­nos il­gis su­da­ro 2752 mm, plo­tis – 1312 mm ir aukš­tis – 1650 mm. Ma­žo­jo in­diš­ko au­to­mo­bi­lio sa­lo­nas (aiš­ku, jei jį taip ga­li­ma pa­va­din­ti) ste­bė­ti­nai as­ke­tiš­kas: vi­du­je ma­ty­ti pa­pras­tu­tis dvie­jų sti­pi­nų vai­ras, skur­di ap­dai­la, ku­ri kai kur net ne­pri­den­gia me­ta­li­nių kor­pu­so de­ta­lių. Pa­va­ros per­jun­gi­nė­ja­mos ma­žy­te ran­ke­nė­le prie­ki­nia­me sky­de. Ir tai ga­li­ma da­ry­ti ne vien ran­ka, bet pri­rei­kus ir ko­ja. Mat nuo že­mes­nių į aukš­tes­nes pa­va­rų per­jun­gi­mas vyks­ta ran­ke­nė­lę slen­kant aukš­tyn, nuo aukš­tes­nių į že­mes­nes – že­myn. Dar lai­mė, kad bent yra at­bu­li­nė pa­va­ra“, – su ne­ma­ža iro­ni­jos do­ze nau­jo­jo „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“ val­dy­mo ypa­ty­bės ap­ra­šo­mos portale abw.by.

Por­ta­lo žur­na­lis­tai pa­ste­bi, kad ba­zi­nė­je au­to­mo­bi­liu­ko ver­si­jo­je nė­ra sa­lo­no šil­dy­mo kros­ne­lės. „Ir kaip to­kia ma­ši­na va­ži­nė­ti žie­mą? – ste­bi­si abw.by. – Sa­ky­kim, ga­li­ma ap­siau­ti vel­ti­nius ir ap­si­vilk­ti kai­li­nius. Ta­čiau ką vai­ruo­to­jas da­rys, kai nuo šal­čio le­das ap­trauks prie­ki­nį „Ba­jaj“ stik­lą? Vi­sai jį pa­ša­lins? Be­je, Ru­si­jo­je vei­kian­tis „Ta­ta“ at­sto­vas ža­dė­jo, kad ma­ši­na bus pri­tai­ky­ta eksp­loa­tuo­ti mū­sų pla­tu­moms. Bet kol kas tik­tai vyks­ta pro­ce­sas pla­nuo­jant at­lik­ti pa­to­bu­li­ni­mus“.

Abw.by duo­me­ni­mis, Ru­si­jo­je nau­ja­sis „Ta­ta Ba­jaj Qu­te“ kai­nuos 4,7 tūkst. JAV do­le­rių (4,2 tūkst. eu­rų), ar­ba dau­giau nei dvi­gu­bai dau­giau nei In­di­jo­je, ka­dan­gi į kai­ną įskai­čiuo­tas ir ma­ši­nos trans­por­ta­vi­mo ta­ri­fas. „Ga­min­to­jas rei­ka­lau­ja vie­nin­gos kai­no­da­ros re­gio­ne“, – ne­links­ma pers­pek­ty­va, jog bal­ta­ru­siams var­gu ar in­dai pa­siū­lys ge­res­nes kai­nas nei bro­liams ru­sams, pa­si­da­li­jo por­ta­las.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tai  84.46.224.213 2016-07-03 09:53:29
motociklas su stogeliu.
0 0  Netinkamas komentaras
na ne  78.62.236.239 2016-07-01 11:48:41
atsiprašau, suklaidinau - juk dabar dujos jau daugiau nei perpus pigesnės, taip kad 2,8 l benzino atitinka ~7 l dujų, t.y. tiek, kiek sudegina dauguma automobiliukų, kurių variklio darbinis tūris yra 1,4 ar 1,6 litro...
0 0  Netinkamas komentaras
na ne  78.62.236.239 2016-07-01 11:43:36
už ~3 tūkst. EUR galima nusipirkti normalų 10 metų senumo automobiliuką su dujų įranga. Tie "gamykliniai" 2,8 l/100 km degalų, sudeginami per 1,5 valandos (nes maksimalus greitis 70 km/h) tolygūs 5,6 l dujų/100 km, o tokios sąnaudos jau nėra labai didelis stebuklas ir normaliais greičiais važiuojantiems automobiliams (ir su žiemą veikiančiais "pečiukais").
0 0  Netinkamas komentaras
Klaustas  78.60.168.138 2016-07-01 03:55:30
Gal cia baika?
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami