Kaip efektyviai įkrauti elektromobilį ir ekonomiškai išnaudoti energiją

Šarūnas ŠUTAVIČIUS, prim.lt 2015-10-15 11:02
Šarūnas ŠUTAVIČIUS, prim.lt
2015-10-15 11:02
Autoriaus nuotr.
Net ir kas­die­nia­me gy­ve­ni­me dau­ge­lis žmo­nių su­si­du­ria su su­nku­mais, kai stai­ga iš­si­krau­na mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, ne­šio­ja­mų kom­piu­te­rių ar ki­tų įran­kių ba­te­ri­jos, to­dėl eks­per­to ko­men­ta­ras apie efek­ty­vų ener­gi­jos kau­pi­mą ir pa­nau­do­ji­mą bus nau­din­gas ne tik elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams.

Lie­tu­vos elek­tro­mo­bi­lių aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, 2015 me­tų ru­de­nį ša­ly­je bu­vo re­gis­truo­ta dau­giau nei pu­san­tro šim­to elek­tro­mo­bi­lių – tiks­les­nius duo­me­nis val­do VĮ „Re­gi­tra“, ta­čiau spe­cia­lis­tai su­ta­ria, jog elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių tik dau­gės.

Da­bar, kai Lie­tu­vo­je sta­to­ma dau­giau grei­to įkro­vi­mo sto­te­lių elek­tro­mo­bi­liams ir jų vai­ruo­to­jams ten­ka de­rin­ti spar­taus bei op­ti­ma­laus įkro­vi­mo re­ži­mus, ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį į pa­čią ba­te­ri­jos san­da­rą.

Elek­tro­mo­bi­lių ba­te­ri­jos su­si­de­da iš ga­na di­de­lio kie­kio ce­lių, daž­niau­siai nuo 96 vie­ne­tų iki 10 tūks­tan­čių. De­ja, dėl ne idea­laus ga­my­bos pro­ce­sų tiks­lu­mo ir me­džia­gų gry­nu­mo, nė­ra įma­no­ma pa­ga­min­ti dvie­jų vi­siš­kai iden­tiš­kų ce­lių (kaip ir bet ko­kių ki­tų ga­mi­nių), to­dėl jų cha­rak­te­ris­ti­kos ir įkro­vi­mo ga­li­my­bės šiek tiek ski­ria­si.

Dėl to, įkro­vi­mo me­tu yra bū­ti­na ener­gi­ją to­ly­giai pa­skirs­ty­ti vi­soms ce­lėms, o tai at­lie­ka ba­te­ri­jo­je esan­ti aku­mu­lia­to­rių val­dy­mo sis­te­ma – to­kias ku­ria­me bend­ro­vė­je „E­ner­gus Po­wer So­lu­tions“.Šis ba­te­ri­jos ce­lių ba­lan­sa­vi­mas yra ga­na lė­tas pro­ce­sas ir vyks­ta nuo­lat, kai ku­riais at­ve­jais net kai elek­tro­mo­bi­lis sto­vi ne­nau­do­ja­mas.

Nau­do­jan­tis grei­tu įkro­vi­mu, ku­rio ga­lia ga­li bū­ti apie 120kW ir truk­mė skai­čiuo­ja­ma mi­nu­tė­mis, aku­mu­lia­to­riaus val­dy­mo sis­te­ma yra ne­pa­jė­gi ba­lan­sa­vi­mą at­lik­ti lai­ku. Dėl šios prie­žas­ties daž­nai grei­to įkro­vi­mo lai­kas yra rek­la­muo­ja­mas iki tam ti­kro įkro­vos ly­gio, pa­vyz­džiui „30 mi­nu­čių iki 80 proc. įkro­vos“, bet ne iki 100 pro­cen­tų.

Elek­tro­mo­bi­lį daug kar­tų iš ei­lės krau­nant vien grei­tuo­ju bū­du, ba­te­ri­ja ga­li iš­si­ba­lan­suo­ti ir su­ma­žė­ti jos pa­nau­do­ja­ma tal­pa.

Taip pat ga­li su­trik­ti nu­va­žiuo­ja­mo at­stu­mo prog­no­zė, ka­dan­gi tiks­liam ba­te­ri­jos nu­si­dė­vė­ji­mo įver­ti­ni­mui yra rei­ka­lin­gas įkro­vi­mas iki 100 proc. Bū­ti­na pa­mi­nė­ti, kad ekra­ne ma­to­mas ener­gi­jos li­ku­tis proc. tė­ra įvai­riais al­go­rit­mais aps­kai­čiuo­ta prog­no­zė, o ne rea­lus skai­čius. Šie al­go­rit­mai ga­li la­bai skir­tis, nuo ga­na tiks­lių iki vi­sai pri­mi­ty­vių, daž­niau­siai nau­do­ja­mų elek­tri­niuo­se prie­tai­suo­se.

Ge­ras pa­vyz­dys yra mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai ir kom­piu­te­riai: jei daug kar­tų iš­krau­si­te ir vėl įkrau­si­te ne iki 100 proc., prog­no­zuo­ja­mas ener­gi­jos li­ku­tis, iš­reiš­kia­mas proc., ga­li stip­riai skir­tis nuo rea­ly­bės ir, vie­ną die­ną, dir­bant kaip įpras­ta, įkro­vos prog­no­zei pa­kri­tus iki 30 proc., pro­cen­tai ga­li im­ti tirp­ti tie­siog aky­se ir kom­piu­te­ris grei­tai iš­si­jungs, nors dar prieš ke­lias mi­nu­tes ro­dė, kad li­ko dvi va­lan­dos dar­bo.

Kaip de­rin­ti įkro­vi­mo re­ži­mus?

Bend­ruo­ju at­ve­ju, rei­kė­tų ne­si­gi­lin­ti į tech­ni­nes smulk­me­nas, ka­dan­gi vi­su tuo jau pa­si­rū­pi­no jū­sų elek­tro­mo­bi­lio ga­min­to­jas, ir rink­tis sau pa­to­gų bū­dą. Ta­čiau vis tik re­ko­men­duo­čiau bent kar­tais pa­si­nau­do­ti „lė­tuo­ju“ įkro­vi­mo bū­du, ka­dan­gi tai ga­li bū­ti bū­ti­na da­lies ga­min­to­jų aku­mu­lia­to­riams. Dau­giau in­for­ma­ci­jos, kaip elg­tis – kon­kre­taus elek­tro­mo­bi­lio mo­de­lio val­dy­to­jo ins­truk­ci­jo­je.

Op­ti­ma­lus bū­das ke­liau­ti elektromobiliu

Jei at­stu­mas il­gas, grei­to įkro­vi­mo taš­kų ap­lan­ky­mo grei­čiau­siai ne­iš­veng­si­te. Ta­čiau, jei yra ga­li­my­bė rink­tis, ge­riau jų veng­ti: su­tau­py­si­te lai­ko ir ener­gi­jos, ka­dan­gi net ir „grei­tas“ įkro­vi­mas už­trun­ka bent 30 mi­nu­čių, o di­de­lės ga­lios per­da­vi­mo me­tu at­si­ran­da dau­giau ši­lu­mi­nių nuo­sto­lių, tai­gi tam pa­čiam at­stu­mui įveik­ti yra su­nau­do­ja­ma dau­giau elek­tros ener­gi­jos. Jei ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vi­ni­mas yra ak­tua­lus, šio spren­di­mo siū­ly­čiau veng­ti. Ypač tiems, kas svars­to ar jau įsi­ren­gė grei­to įkro­vi­mo taš­ką na­mie ar dar­be.

Trys svar­biau­si dės­niai:

Grei­čiau įkrau­na­mos ir iš­krau­na­mos ba­te­ri­jos at­lai­ko dau­giau ciklų

Yra nu­sis­to­vė­ju­si vie­ša nuo­mo­nė, kad grei­tas ir daž­nas įkro­vi­mas trum­pi­na li­čio aku­mu­lia­to­riaus il­gaam­žiš­ku­mą. Iš da­lies tai yra tie­sa, ta­čiau nau­jau­si ty­ri­mai tiks­liau aiš­ki­na šią si­tua­ci­ją. Vie­nas žy­mes­nių šios sri­ties ty­ri­mų bu­vo Ka­na­dos Dal­hou­sy uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Jeff Dahn pri­sta­ty­tas 2013 me­tais.

Ty­ri­mo re­zul­ta­tai par­odė, kad ba­te­ri­jos il­gaam­žiš­ku­mas ne­prik­lau­so nuo vis dar stan­dar­ti­niu par­ame­tru lai­ko­mo cik­lų skai­čiaus.

Ban­dy­mų me­tu ba­te­ri­jos bu­vo cik­luo­ja­mos (daug kar­tų pil­nai įkrau­na­mos ir iš­krau­na­mos) skir­tin­gais grei­čiais, ta­čiau bu­vo gau­tas prieš­in­gai, ne­gu bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, re­zul­ta­tas: – kuo grei­tes­nis įkro­vi­mas ir iš­kro­vi­mas bu­vo tai­ko­mas, tuo dau­giau cik­lų ba­te­ri­jos at­lai­kė. Tai­gi, at­ro­dy­tų, kad elek­tro­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rius ap­si­mo­ka įkrau­ti spar­čiu re­ži­mu ir tuoj pat jį mak­si­ma­liai iš­krau­ti, o tai reiš­kia – in­ten­sy­viai ke­liau­ti elek­tro­mo­bi­liu.

Ki­ta ver­tus, pa­žiū­rė­jus į ban­dy­mo lai­ką ta­po aiš­ku, kad šiuo at­ve­ju il­gaam­žiš­ku­mas bu­vo ri­bo­ja­mas ne cik­lų skai­čiaus, o lai­ko, ka­dan­gi vi­sais at­ve­jais nu­si­dė­vė­ji­mas bu­vo pro­por­cin­gas eks­pe­ri­men­to truk­mei.

Ba­te­ri­jų il­gaam­žiš­ku­mui di­džiau­sią įta­ką tu­ri ne įkro­vi­mo grei­tis, o ša­lu­ti­niai veiks­niai: tem­pe­ra­tū­ra, įkro­vos ly­gis ir lai­kas, ku­rį ba­te­ri­ja bū­na vei­kia­ma šių veiks­nių.

Bū­tent to­dėl, sie­kiant mak­si­ma­laus il­gaam­žiš­ku­mo, yra bū­ti­na su­val­dy­ti šiuos veiks­nius. Na­tū­ra­lu, kad grei­čiau įkrau­na­mas aku­mu­lia­to­rius la­biau šy­la, to­dėl yra vei­kia­mas aukš­tes­nės tem­pe­ra­tū­ros ir grei­čiau nu­si­dė­vi. Dėl šios prie­žas­ties di­die­ji ga­min­to­jai sa­vo pro­duk­ci­jo­je vyk­do tem­pe­ra­tū­ri­nę kon­tro­lę, ku­ri pa­lai­ko vie­no­dą tem­pe­ra­tū­rą ir įpras­to, ir grei­to įkro­vi­mo me­tu. To­kiu at­ve­ju il­gaam­žiš­ku­mas ski­ria­si la­bai ne­žy­miai. Tai įro­do ir „Tes­la“ elek­tro­mo­bi­lio „Mo­del S“ nau­do­ji­mo sta­tis­ti­ka: nors ir šia­me elek­tro­mo­bi­ly­je nau­do­ja­mų li­čio ce­lių spe­ci­fi­ka­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad jų ga­ran­tuo­tas cik­lų skai­čius yra vos 300, ta­čiau šių me­tų sta­tis­ti­ka ro­do, kad nu­va­žia­vus 100 tūks­tan­čių ki­lo­me­trų ba­te­ri­jos tal­pa su­ma­žė­ja tik 5 pro­cen­tų.

At­sa­ky­mas į klau­si­mą, ar grei­tas įkro­vi­mas tu­ri ne­igia­mos įta­kos aku­mu­lia­to­riaus il­gaam­žiš­ku­mui bū­tų tei­gia­mas.

Ta­čiau vie­noms sis­te­moms įta­ka mi­ni­ma­li, ki­toms – ga­na di­de­lė. Vis­kas pri­klau­so nuo pa­nau­do­tų me­džia­gų, ba­te­ri­jos kons­truk­ci­jos ir ko­kiu bū­du yra val­do­mi pro­ce­sai. Ga­lu­ti­nis var­to­to­jas vis tik tu­rė­tų pa­sis­kai­ty­ti sa­vo trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jo ins­truk­ci­ją ir nu­spręs­ti, ku­rį bū­dą rink­tis, ka­dan­gi kiek­vie­nas mo­de­lis tu­ri sa­vą spe­ci­fi­ką.

Ba­te­ri­jos il­gaam­žiš­ku­mą trum­pi­na il­ga­lai­kė aukš­ta aku­mu­lia­to­riaus įkrova

Pa­si­nau­do­jus įran­kiu ar par­va­žia­vus elek­tro­mo­bi­liu, ne­rei­kė­tų sku­bė­ti jo įkrau­ti. Op­ti­ma­li li­čio ba­te­ri­jos „san­dė­lia­vi­mo“ įkro­va, pri­klau­so­mai nuo mo­de­lio, yra maž­daug 20 – 60 proc. Kas­kart pil­nai įkrau­nant ir pa­lie­kant, ba­te­ri­ja ga­li vi­siš­kai nu­si­dė­vė­ti ir per pus­me­tį. Ma­nau tai ge­rai ži­no se­nes­nės lai­dos ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių nau­do­to­jai, ku­rie jų vis tik nie­kur ne­si­ne­šio­jo ir nuo­lat lai­kė pri­jung­tus prie įkro­vik­lio. Taip nau­do­ja­mas aku­mu­lia­to­rius vi­siš­kai nu­si­dė­vi per 6 – 18 mė­ne­sių. Nau­jes­niuo­se kom­piu­te­riuo­se vis tik at­si­ra­do ga­li­my­bė ri­bo­ti įkro­vi­mą iki, pa­vyz­džiui, 80 proc., to­kiu bū­du il­gaam­žiš­ku­mą pra­il­gi­nant ke­lis kar­tus. Bū­tent to­kią stra­te­gi­ją tai­ko ir dau­gu­ma nau­jų elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jų, ta­čiau kiek­vie­nu at­ve­ju rei­kė­tų do­mė­tis at­ski­rai.

Iš­va­da: op­ti­ma­lus va­rian­tas – pil­nai įkrau­ti aku­mu­lia­to­rių įpras­tu „lė­tuo­ju“ bū­du prieš pat ke­lio­nę.

Ba­te­ri­ja ma­žiau amor­ti­zuo­sis dėl lė­tes­nio įkro­vi­mo ir trum­po lai­ko pil­no įkro­vi­mo bū­se­no­je, taip pat iki ke­lių pro­cen­tų su­tau­py­si­te elek­tros ener­gi­jos. Dėl šios prie­žas­ties da­lis ga­min­to­jų į sa­vo elek­tro­mo­bi­lius die­gia įkro­vi­mo pla­na­vi­mo funk­ci­jas, su ku­rio­mis ga­li­ma nu­sta­ty­ti lai­ką, ka­da pra­dė­ti įkro­vi­mą ar ka­da įkro­vi­mas tu­ri bū­ti baig­tas. Tai ak­tua­lu ir dvi­gu­bą elek­tros tie­ki­mo ta­ri­fą tu­rin­tiems var­to­to­jams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami