Kaip Europa tramdo neblaivius vairuotojus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-24 10:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-24 10:00
LŽ archyvo nuotrauka
Eu­ro­po­je kas­met pa­vyk­tų iš­veng­ti 6 500 mir­čių, jei ke­liuo­se ne­lik­tų ne­blai­vių vai­ruo­to­jų.

Vie­na iš efek­ty­viau­sių prie­mo­nių, ma­ži­nan­čių ga­li­my­bę ne­blai­viems sės­ti už au­to­mo­bi­lio vai­ro, yra pa­žei­dė­jų rea­bi­li­ta­ci­jos prog­ra­mos. Jos tai­ko­mos, sie­kiant pa­keis­ti pa­žei­dė­jų el­ge­sį ir iš­veng­ti pa­kar­to­ti­nių pa­žei­di­mų. Prog­ra­mos da­ly­vių au­to­mo­bi­liuo­se įmon­tuo­ja­mi va­rik­lio už­ve­di­mą blo­kuo­jan­tys al­ko­tes­te­riai, o vai­ruo­to­jams pa­lie­ka­ma ga­li­my­bė lai­ki­nai tu­rė­ti ap­ri­bo­tas vai­ruo­to­jo tei­ses.

Šve­di­ja. Dau­giau kaip 80 tūkst. Šve­di­jos vai­ruo­to­jų sa­va­no­riš­kai nau­do­ja au­to­mo­bi­lio už­ve­di­mą blo­kuo­jan­čius al­ko­tes­te­rius. Po­li­ci­jos su­lai­ky­tas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas pra­ran­da vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ma­žiau­siai 1 – 2 me­tams, ta­čiau jis ga­li kreip­tis į gy­dy­to­jus me­di­ci­ni­niam pa­ti­kri­ni­mui ir pa­teik­ti par­aiš­ką da­ly­vau­ti pa­žei­dė­jų prog­ra­mo­je. Šiuo at­ve­ju vai­ruo­to­jui su­tei­kia­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas su ap­ri­bo­ji­mais. Pa­žy­mė­ji­mas ga­lio­ja, jei pa­žei­dė­jo au­to­mo­bi­ly­je su­mon­tuo­tas au­to­mo­bi­lio už­ve­di­mą blo­kuo­jan­tis al­ko­tes­te­ris, o vai­ruo­to­jas nuo­lat pri­žiū­ri­mas me­di­kų. Po 1 – 2 me­tų, vai­ruo­to­jo pra­šy­mu, grą­ži­na­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas be ap­ri­bo­ji­mų, ta­čiau vai­ruo­to­jas ir to­liau yra ste­bi­mas me­di­kų.

Olan­di­ja. Dvie­jų me­tų pri­va­lo­ma prog­ra­ma tai­ko­ma pa­žei­dė­jams, ku­rie su­lai­ko­mi vai­ruo­jan­tys ne­blai­vūs (1.3 – 1.8 pro­mi­lės), jau­niems vai­ruo­to­jams (1.0 – 1.8 pro­mi­lės) ir pa­žei­dė­jams – re­ci­dy­vis­tams. Tiems vai­ruo­to­jams, ku­rie ir to­liau ne­su­ge­ba at­si­kra­ty­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, prog­ra­ma ga­li bū­ti pra­tę­sia­ma. Pa­žei­dė­jams tai­ko­ma pri­va­lo­ma par­amos prog­ra­ma, ku­rios me­tu tri­jo­se se­si­jo­se pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie al­ko­ho­lio pro­ti­nę ir fi­zi­nę ža­lą, pa­ta­ria­ma, kur kreip­tis dėl gy­dy­mo, ta­čiau gy­dy­mas nė­ra pri­va­lo­mas.

Suo­mi­ja.

Užsienio spaudos nuotrauka

Nuo 2011 m. va­rik­lio už­ve­di­mą blo­kuo­jan­tys al­ko­tes­te­riai Suo­mi­jo­je pri­va­lo­mi mo­kyk­li­niuo­se au­to­bu­suo­se ir me­di­ci­nos au­to­mo­bi­liuo­se. Taip pat apie 10 tūkst. tak­si au­to­mo­bi­lių ir au­to­bu­sų tu­ri įreng­tus blo­kuo­jan­čius al­ko­tes­te­rius. Vai­ruo­to­jas, ku­riam ati­mtas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam, ga­li gau­ti są­ly­gi­nį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą 1 – 3 me­tų lai­ko­tar­piui. Tai sa­va­no­riš­kas pa­žei­dė­jo ap­sisp­ren­di­mas. Da­ly­va­vi­mas prog­ra­mo­je ne­at­lei­džia nuo bau­dų už pa­žei­di­mą, dėl ku­rio pa­žei­dė­jui ati­mtas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas. Be to, pa­žei­dė­jas tu­ri kreip­tis į me­di­kus ir ap­tar­ti kvai­ša­lų var­to­ji­mo pa­sek­mes ir gy­dy­mo bū­dus. Vai­ruo­to­jas tu­ri kreip­tis į pa­slau­gos tei­kė­jus ir sa­vo au­to­mo­bi­ly­je įreng­ti už­ve­di­mą blo­kuo­jan­tį al­ko­tes­te­rį, ku­ris blo­kuo­ja va­rik­lio už­ve­di­mą, jei al­ko­tes­te­rio par­ody­mas vir­ši­ja 0,2 pro­mi­lės.

Pra­ncū­zi­ja. Pra­ncū­zi­jo­je ne­blai­viems vai­ruo­to­jams ski­ria­ma bau­da iki 4 500 eu­rų, ar­ba ka­lė­ji­mo baus­mė iki 2 me­tų. Pa­pil­do­mai ati­ma­ma vai­ra­vi­mo tei­sė iki 3 me­tų, pa­žei­dė­jų au­to­mo­bi­liuo­se 5 me­tų lai­ko­tar­piui įren­gia­mas va­rik­lio už­ve­di­mą blo­kuo­jan­tis al­ko­tes­te­ris ar­ba tai­ko­ma 0,5 – 3 me­tų rea­bi­li­ta­ci­jos prog­ra­ma, taip pat įren­giant au­to­mo­bi­ly­je blo­kuo­jan­tį al­ko­tes­te­rį.

Pra­ncū­zi­jo­je trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai pri­va­lo tu­rė­ti par­uoš­tus nau­do­ji­mui al­ko­tes­te­rius. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ga­li rei­ka­lau­ti, kad trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jas pa­teik­tų al­ko­tes­te­rį kiek­vie­no pa­ti­kri­ni­mo me­tu, ly­giai taip pat, kaip vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ar au­to­mo­bi­lio re­gis­tra­ci­jos do­ku­men­tus. Tie­sa, sank­ci­jos ir bau­dos už vai­ra­vi­mą be al­ko­tes­te­rio kol kas ne­pat­vir­tin­tos ir ne­tai­ko­mos. Rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti al­ko­tes­te­rį nė­ra pri­va­lo­mas vai­ruo­jan­tiems dvi­ra­tes ar tri­ra­tes trans­por­to prie­mo­nes su va­rik­liais iki 50 cm3, bei vai­ruo­to­jams, ku­rių au­to­mo­bi­liuo­se yra įmon­tuo­tas už­ve­di­mą blo­kuo­jan­tis al­ko­tes­te­ris.

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, su­kė­lę mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sią ava­ri­ją Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je bau­džia­mi iki 14 me­tų ka­lė­ji­mo, ne­ri­bo­to dy­džio bau­da ir ma­žiau­siai dve­jiems me­tams ne­ten­ka vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Vien tik už at­si­sa­ky­mą ti­krin­tis al­ko­tes­te­riu ar­ba at­lik­ti šla­pi­mo ar krau­jo tes­tą, gre­sia 6 mėn. ka­lė­ji­mo, ne­ri­bo­to dy­džio bau­da ar vai­ra­vi­mo tei­sių ne­te­ki­mas ma­žiau­siai vie­ne­riems me­tams. Pa­žei­dė­jų rea­bi­li­ta­ci­jos prog­ra­mos tai­ko­mos ko­mer­ci­nia­me trans­por­te ta­da, kai to pa­gei­dau­ja pa­tys pa­žei­dė­jai, ne­te­kę vai­ra­vi­mo tei­sių dau­giau kaip 12 mėn. lai­ko­tar­piui. Prog­ra­mos da­ly­viams vai­ra­vi­mo tei­sių ne­te­ki­mo lai­ko­tar­pis su­trum­pi­na­mas vie­nu ket­vir­ta­da­liu, o 16 val. kur­sai kai­nuo­ja iki 250 GBP.

Da­ni­ja. Da­ni­jo­je šie­met 1200 nu­baus­tų­jų už vai­ra­vi­mą aps­vai­gus nuo nar­ko­ti­kų jau pra­dė­jo rea­bi­li­ta­ci­jos kur­sus. Tai vie­nas iš pri­va­lo­mų rei­ka­la­vi­mų nu­baus­tiems as­me­nims no­rint at­gau­ti vai­ra­vi­mo tei­ses. Už 3 – 4 val. truk­mės rea­bi­li­ta­ci­jos kur­sus vai­ruo­to­jai su­si­mo­ka pa­tys po 430 eu­rų. Da­ni­jos par­la­men­to spren­di­mu, ne­blai­vių vai­ruo­to­jų rea­bi­li­ta­ci­jos prog­ra­ma bu­vo iš­plės­ta, ji da­bar tai­ko­ma ir vai­ra­vu­siems aps­vai­gus nuo nar­ko­ti­kų.

Par­eng­ta pa­gal „Al­ko­ters­te­ris“ spau­dos pranešimą

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami