Kaip išsirinkti automobilio akumuliatorių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-10 10:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-10 10:47
Organizatorių nuotrauka
Se­zo­ni­nių au­to­mo­bi­lių pre­kių są­ra­še – stik­lų plo­vi­mo skys­čiai ir dar ke­lios smulk­me­nos, pa­dan­gos ir aku­mu­lia­to­riai. Pa­sta­rie­siems žie­mą ten­ka ge­ro­kai di­des­nis krū­vis, to­dėl na­tū­ra­lu, kad bū­tent šiuo me­tų lai­ku ky­la dau­giau­sia prob­le­mų su ma­ši­nos elek­tros ener­gi­jos sau­gyk­la. Kaip ras­ti op­ti­ma­lų spren­di­mą pri­rei­kus keis­ti aku­mu­lia­to­rių? Kaip ne­pa­sik­lys­ti tarp pre­kių ženk­lų – ne­mo­kė­ti vien už gar­sų var­dą ir ne­nu­si­pirk­ti šlamš­to?

At­sa­ky­mus į šiuos klau­si­mus pa­dė­jo ras­ti Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) Au­to­mo­bi­lių trans­por­to ka­ted­ros moks­li­nin­kai. Do­cen­tas dr. Alf­re­das Rim­kus pa­aiš­ki­no, ko­kie par­ame­trai ski­ria „ge­rą“ ir „pras­tą“ aku­mu­lia­to­rių, ir su­ti­ko VGTU la­bo­ra­to­ri­jo­je pa­ly­gin­ti ke­lias au­to­mo­bi­lių ba­te­ri­jas iš au­to­mo­bi­lių reik­me­nų par­duo­tu­vių. Pa­ly­gi­na­mų­jų ty­ri­mų re­zul­ta­tai kiek ne­ti­kė­ti: pa­na­šu, kad nė­ra jo­kio es­mi­nio skir­tu­mo, ku­rio ga­min­to­jo lo­go­ti­pu pa­žy­mė­tą aku­mu­lia­to­rių rink­tis.

„Teo­riš­kai, ren­kan­tis nau­ją aku­mu­lia­to­rių, rei­kė­tų pa­ma­tuo­ti ba­te­ri­jos įtam­pą (ji ne­tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nė kaip 12,5 vol­tų), star­ti­nę sro­vę ir, jei­gu lei­džia aku­mu­lia­to­riaus kons­truk­ci­ja, elek­tro­li­to ly­gį virš plokš­te­lių bei jo tan­kį. Pa­sta­ra­sis pri­va­lo bū­ti 1,28 g/cm3, ta­čiau daž­niau­siai to pa­ti­krin­ti ne­įma­no­ma, nes šio­mis die­no­mis par­duo­da­mi aku­mu­lia­to­riai yra vi­siš­kai her­me­tiš­ki, su ga­myk­lo­je elek­tro­li­tu pri­pil­dy­to­mis ba­te­ri­jų sek­ci­jo­mis. Pa­ma­tuo­ti au­to­mo­bi­li­nės ba­te­ri­jos tal­pu­mą ne­sun­ku, ta­čiau tam rei­kia spe­cia­lios įran­gos, to­dėl tą pa­da­ry­ti ga­li ne­bent trans­por­to įmo­nių spe­cia­lis­tai. Vi­siems ki­tiems au­to­mo­bi­li­nin­kams ten­ka pa­sik­liau­ti ga­min­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mu ir par­da­vė­jų są­ži­nin­gu­mu“, – pri­pa­ži­no A. Rim­kus.

Uni­ver­si­te­to la­bo­ra­to­ri­jo­je pa­ma­ta­vus pen­kių skir­tin­gų ga­min­to­jų (AD, „Ban­ner“, „Bosch“, „E­xi­de“ ir „Var­ta“) aku­mu­lia­to­rių par­ame­trus pa­aiš­kė­jo, kad vi­si jie su la­bai ne­di­de­le pa­klai­da ati­tin­ka ga­min­to­jų nu­ro­do­mus ro­dik­lius. Ti­kė­ti­na, kad prie­tai­sais fik­suo­ja­mus star­te­ri­nės sro­vės ir tal­pos ne­žy­mius skir­tu­mus lė­mė ne­vie­no­das ba­te­ri­jų įkro­vi­mas bei san­dė­lia­vi­mas. Ta­čiau vi­sais at­ve­jais jie bu­vo vi­siš­kai par­uoš­ti dar­bui.

„AD Bal­tic“ pro­duk­tų va­dy­bi­nin­kas Da­rius Di­de­le­vi­čius, pa­sa­ko­da­mas apie aku­mu­lia­to­rių skir­tu­mus, at­krei­pė dė­me­sį, kad ko­ky­biš­ka nau­ja ba­te­ri­ja tei­sin­gai ins­ta­liuo­ta į au­to­mo­bi­lio elek­tros sis­te­mą, pra­dė­jus veik­ti ge­ne­ra­to­riui pa­sie­kia ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mą star­ti­nę sro­vę, net jei eksp­loa­ta­ci­jos pra­džio­je yra fik­suo­ja­mas ma­žes­nis am­pe­ra­žas. Ki­ta ver­tus, jei au­to­mo­bi­ly­je įmon­tuo­ja­mas di­des­nės tal­pos aku­mu­lia­to­rius nei bu­vo nu­ma­tę ma­ši­nos kons­truk­to­riai, ge­ne­ra­to­rius jo nie­ka­da pil­nai ne­pa­kraus. To­kiu at­ve­ju bū­ti­na kas ke­le­tą mė­ne­sių (ypač šal­tuo­ju me­tų lai­ku) pa­ti­krin­ti ba­te­ri­ją ir pa­krau­ti ją pa­pil­do­mai.

Ir VGTU moks­li­nin­kai, ir au­to­vers­li­nin­kai pa­ste­bi, kad aku­mu­lia­to­rių ga­myk­li­nis bro­kas daž­niau­siai pa­aiš­kė­ja per 2–3 mė­ne­sius nuo eksp­loa­ta­ci­jos pra­džios. Jei ba­te­ri­ja „mirš­ta“ po pus­me­čio, be­veik vi­sais at­ve­jais tam įta­kos tu­rė­jo ne­tin­ka­mas aku­mu­lia­to­riaus nau­do­ji­mas ar au­to­mo­bi­lio elek­tros įran­gos ge­di­mai: ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­vus ge­ne­ra­to­riaus dar­bas ar ener­gi­jos nu­te­kė­ji­mas. Ob­jek­ty­vios prie­žas­tys – am­žius ir už­ve­di­mo cik­lų skai­čius – su­da­ro tik 10 proc. at­ve­jų, pri­ver­čian­čių ieš­ko­ti nau­jo aku­mu­lia­to­riaus. Net 90 proc. ge­di­mų įvyks­ta dėl ne­iš­ma­ny­mo ar­ba da­ro­mų klai­dų.

Ras­ti at­sa­ky­mą į eks­pe­ri­men­to pra­džio­je su­for­mu­luo­tą klau­si­mą. kuo ski­ria­si au­to­mo­bi­li­nin­kams ge­riau ži­no­mi bran­ges­ni ir ne­se­niai rin­ko­je at­si­ra­dę, daž­niau­siai pi­ges­ni ana­lo­gai, pa­dė­jo ir tai, kad ne­ma­ža da­lis skir­tin­gais pre­kių ženk­lais žy­mi­mų aku­mu­lia­to­rių ga­mi­na­mi ta­me pa­čia­me fab­ri­ke, pa­gal iden­tiš­kas tech­no­lo­gi­jas, nau­do­jant tas pa­čias me­džia­gas. Tar­ki­me, „Bosch“, „Var­ta“ ir AD yra ga­mi­na­mi to­je pa­čio­je vie­to­je, ski­ria­si tik jų kai­na ir par­da­vė­jo su­tei­kia­ma ga­ran­ti­ja. Pa­vyz­džiui, AD aku­mu­lia­to­riams su­tei­kia­ma tri­jų me­tų ga­ran­ti­ja – 12 mė­ne­sių il­ges­nė nei ki­tų ga­min­to­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
SKAITYKITE LAISVĄ LAIKRAŠTĮ  5.20.78.171 2014-12-10 16:09:30
Bravo teisėjui V.Paškevič, nepatikėjusiam šaltakraujiško bandito M.Žalimo parodymais Lietuvos teisėjai pamažu bunda iš letargo miego, ir bando rodyti, kad jie taip pat gali priimti savarankiškus sprendimus, nešališkai vertindami bylos įrodymus, ir nepaisydami prokuratūrą užvaldžiusios nusikalstamos struktūros. Tik taip galima vertinti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Valerij Paškevič sprendimą išteisinti buvusį vyr. policijos komisarą V.Račkauską ir kitus aukštus policijos vadovus, kurie buvo kaltinti tuo, kad neva neužkirto kelio „D.Kedžio suplanuotoms žudynėms“. Kaltinimai policijos vadovams rėmėsi vieninteliu įrodymu – šaltakraujiško bandito Mindaugo Žalimo parodymais, kad jis neva buvo atėjęs į Policijos departamentą, ir ten viską išklojo apie D.Kedžio planus. B
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami