Kaip išsirinkti ir prižiūrėti dviratį?

Vilija ANDRULEVIČIŪTĖ, LRT.lt 2014-06-10 16:30
Vilija ANDRULEVIČIŪTĖ, LRT.lt
2014-06-10 16:30
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Dvi­ra­čio rė­mas bū­ti­nai tu­ri bū­ti par­en­ka­mas pa­gal žmo­gaus ūgį – an­traip va­ži­nė­jant ga­li tirp­ti ran­kos, ko­jos, skau­dė­ti nu­ga­rą, tei­gia dvi­ra­čių par­duo­tu­vės „My bi­ke“ par­da­vi­mų di­rek­to­rius Ais­tis Ba­ro­nas. Pa­sak pa­šne­ko­vo, dvi­ra­čiai ne spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se ne­bū­ti­nai yra pra­stes­nės ko­ky­bės, ta­čiau kon­sul­ta­ci­jų ko­ky­bė spe­cia­lio­se par­duo­tu­vė­se ir tur­gu­je ge­ro­kai ski­ria­si.

„Kon­sul­tuo­jan­tis su par­duo­tu­vės kon­sul­tan­tu, rei­kė­tų pa­mi­nė­ti, kur tas dvi­ra­tis daž­niau­siai bus nau­do­ja­mas – ar už­mies­ty­je, kur nė­ra spe­cia­lių dvi­ra­čių ta­kų, ar mies­tuo­se, kur jų ti­krai daug, ar daž­niau pla­nuo­ja­ma va­ži­nė­ti žvyr­ke­liais, miš­ko ta­kais. Iš­siaiš­ki­nęs tai, kon­sul­tan­tas ga­li par­ink­ti dvi­ra­čio sti­lių. Nors daž­nai žmo­nės ieš­ko to­kių dvi­ra­čių, ku­riais ga­lė­tų va­žiuo­ti vi­sur. Kon­sul­tan­tas tuo­met iš­ren­ka dvi­ra­čio sti­lių, ku­ris tin­ka­mas va­žiuo­ti ir as­fal­tu, ir miš­ke“, – kal­ba A. Ba­ro­nas.

Dvi­ra­čių ži­no­vo tei­gi­mu, ki­tas itin svar­bus da­ly­kas yra tin­ka­mo rė­mo dy­džio par­in­ki­mas. Šis yra par­en­ka­mas pa­gal žmo­gaus ūgį. Jei tuo ne­pa­si­rū­pi­na ma­žiau kom­pe­ten­ci­jos tu­rin­tis par­da­vė­jas, daž­nai dėl ne­tin­ka­mai par­ink­to dvi­ra­čio rė­mo dy­džio žmo­nėms tirps­ta ran­kos, ko­jos, skau­da nu­ga­rą. „Svar­biau­sia, kad dvi­ra­tis bū­tų pri­tai­ky­tas žmo­gaus ūgiui“, – pa­brė­žia pa­šne­ko­vas.

Po­pu­lia­riau­si – hib­ri­di­nės komp­lek­ta­ci­jos dviračiai

Dvi­ra­čiais pre­kiau­jan­čios ir juos re­mon­tuo­jan­čios įmo­nės „2 ra­tai“ di­rek­to­riaus Ra­mū­no Šiugž­dos tei­gi­mu, lai­kas, kai po­pu­lia­riau­si bu­vo kal­nų dvi­ra­čiai, jau pra­ėjo: da­bar daž­niau­siai per­ka­mi hib­ri­di­nės komp­lek­ta­ci­jos dvi­ra­čiai.

„Kaž­ka­da bu­vo po­pu­lia­riau­si kal­nų dvi­ra­čiai. Bet daž­nas pir­kė­jas iš­si­gąs­da­vo šio pa­va­di­ni­mo, sa­ky­da­vo, kad kal­nais va­ži­nė­ti ne­ke­ti­na. Ta­čiau, pa­pras­tai ta­riant, tai yra tu­ris­ti­nis dvi­ra­tis su­ma­žin­tu rė­mu ir ra­tais su gru­biu pro­tek­to­riu­mi, be pur­va­sau­gių“, – kal­nų dvi­ra­čio ypa­tu­mus ap­ta­ria R. Šiugž­da.

Ki­ta dvi­ra­čių rū­šis – mies­to dvi­ra­čiai. Mies­to dvi­ra­tis yra di­džiau­siais ra­tais, su pur­va­sau­giais, ba­ga­ži­ne, apš­vie­ti­mo įran­ga.

„Da­bar po­pu­lia­riau­sias yra hib­ri­di­nės komp­lek­ta­ci­jos dvi­ra­tis. Jo ra­tai ir rė­mas yra kaip mies­to ti­po dvi­ra­čio, o pa­va­rų per­jun­gi­mo ir stab­dy­mo me­cha­niz­mai yra kal­nų dvi­ra­čio“, – pa­sa­ko­ja R. Šiugž­da.

Kur pirk­ti dvi­ra­tį?

Pa­sak A. Ba­ro­no, pa­grin­di­nės dvi­ra­čių pre­ky­bos vie­tos (pre­ky­bos cen­trai, tur­gus, spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės) ski­ria­si kon­sul­ta­ci­jų ko­ky­be: „Kon­sul­ta­ci­jos ko­ky­bė ti­krai ski­ria­si vie­to­je, kur dir­ba bu­vęs ar esa­mas pro­fe­sio­na­lus dvi­ra­ti­nin­kas ir kur kon­sul­tan­to nė­ra vi­sai ar­ba jis tė­ra pre­kei­vis.“

Ta­čiau, anot pa­šne­ko­vo, klai­din­ga ma­ny­ti, kad spe­cia­li­zuo­to­je par­duo­tu­vė­je par­duo­da­mi tik bran­gūs dvi­ra­čiai. Kai­na, jo tei­gi­mu, la­biau­siai pri­klau­so nuo dvi­ra­čio įren­gi­mo.

„Tur­gu­je ar par­duo­tu­vė­je esan­čio dvi­ra­čio kai­na tu­rė­tų bū­ti pa­na­ši, jei yra pa­na­ši jo komp­lek­ta­ci­ja. Jei pa­na­šios komp­lek­ta­ci­jos dvi­ra­čio kai­na yra kur kas ma­žes­nė, ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad dvi­ra­čio de­ta­lės yra ge­ro­kai pra­ste­nės ko­ky­bės“, – ti­ki­na A. Ba­ro­nas.

Kur pri­žiū­rė­ti dvi­ra­tį?

Kol dvi­ra­čiu ne­va­ži­nė­ja­ma, jo de­ta­lės ne­si­dė­vi, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad ap­lin­ka jų ne­vei­kia ne­igia­mai.

„Jei dvi­ra­čiai pa­lie­ka­mi že­mos tem­pe­ra­tū­ros pa­tal­po­se, ko­ro­zi­ja vei­kia stab­džių dis­kus, sti­pi­nus, gran­di­nę, nes de­ta­lės yra vei­kia­mos drėg­mės ir šal­čio. Žie­mą lai­kant dvi­ra­tį že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je, pa­dan­gos pra­ran­da sa­vo ge­riau­sias sa­vy­bes, jos ga­li ski­li­nė­ti, ypač jei yra pra­stes­nės ko­ky­bės“, – pa­žy­mi A. Ba­ro­nas.

Jei dvi­ra­tis lai­ko­mas bal­ko­ne, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, jį bū­ti­na už­deng­ti tiek žie­mą, tiek va­sa­rą.

Pa­grin­di­nė de­ta­lė, ku­rią rei­kia pri­žiū­rė­ti, yra dvi­ra­čio gran­di­nė. Svar­bu, kad ji ne­bū­tų ap­si­vė­lu­si smė­liu, te­pa­lais. Ją rei­kia iš­plau­ti, su­tep­ti gran­di­nės te­pa­lu. O jei dvi­ra­tis yra lai­ko­mas bal­ko­ne, gran­di­nę pri­žiū­rė­ti rei­kia dar ati­džiau.

R. Šiugž­dos tei­gi­mu, po žie­mos, prieš dvi­ra­čių se­zo­ną rei­kia pa­ti­krin­ti, ar ne­kli­ba ra­tai, ra­tų guo­lius, kar­tais ten­ka juos su­tep­ti. Taip pat rei­kia ap­žiū­rė­ti, ar ra­tai tie­sūs, pa­ti­krin­ti, ar ge­rai su­ka­si pe­da­lai. Prieš sė­dant ant dvi­ra­čio po žie­mos, kar­tais ten­ka su­re­gu­liuo­ti pa­va­ras bei stab­džių ka­la­dė­les, nu­va­ly­ti rat­lan­kius, kad ge­riau veik­tų stab­džiai.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, ne vis­ką ga­li pa­da­ry­ti pats žmo­gus, to­dėl ge­riau yra kreip­tis į dvi­ra­čių meis­trus.

Se­zo­ni­nė dvi­ra­čio pro­fi­lak­ti­ka skir­tin­go­se dvi­ra­čių re­mon­to vie­to­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se at­siei­na 30-60 li­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AirDog  84.240.45.34 2014-06-10 22:06:36
Visiškai niekam tikęs straipsnis. Dviejų parduotuvių PR ir nulis patarimų. Tokiam stiliuje būtų užtekę vieno sakinio - "Visą jus dominančią informaciją rasite www.google.lt".
2 2  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami