Kaip nepaslysti slidžiame kelyje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-24 06:00
Slidžiame kelyje ir esant prastam matomumui smarkiai padidėja rizika nesuvaldyti automobilio. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Į Lie­tu­vą grįž­tant šal­ta­jam-šla­pia­jam se­zo­nui vai­ruo­to­jams ver­ta pri­si­min­ti: kad su­val­dy­tum au­to­mo­bi­lį sli­džio­je tra­so­je, rei­kia ge­rų įgū­džių. Pra­si­dė­jus lie­tui ma­ši­nos pa­dan­gas ga­li „pa­gau­ti“ van­dens pil­nos pro­vė­žos. To­kiu at­ve­ju la­bai su­nku su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį, ypač di­des­nio ga­ba­ri­to ir svo­rio.

Per­ver­ti­na galimybes

Au­to­mo­bi­lių, tu­rin­čių prie­ki­nių ir už­pa­ka­li­nių ra­tų pa­va­rą, val­dy­mas žie­mą smar­kiai ski­ria­si – tai ži­no net vai­ra­vi­mo nau­jo­kai. Ta­čiau teo­ri­nių ži­nių ne vi­sa­da pa­kan­ka iš­va­žia­vus į ke­lią. Au­to­mo­bi­lio tin­ka­mą val­dy­mą, kai šis ne­ti­kė­tai ima slys­ti, ga­li­ma pri­ly­gin­ti ref­lek­sams, ku­rie at­si­ran­da tik tu­rint pra­kti­nių įgū­džių.

„Kiek­vie­no vai­ruo­to­jo ne­pa­ver­si šo­nas­ly­džio spe­cia­lis­tu, ta­čiau pa­to­bu­lin­ti įgū­džius ne­pa­kenk­tų daž­nam. Kad au­to­mo­bi­lis ne­čiuož­tų ke­liams ap­le­dė­jus, pir­miau­sia la­bai svar­bu lai­ku pa­keis­ti va­sa­ri­nes pa­dan­gas į žie­mi­nes“, - pa­brė­žė vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rius And­rius Griš­ke­vi­čius

Pa­si­rū­pi­nus svar­biau­sia pre­ven­ci­ne prie­mo­ne, ga­li­ma pra­dė­ti la­vin­ti tin­ka­mo ma­ši­nos val­dy­mo įgū­džius. „Pa­si­tai­kius ke­ly­je pus­niai ar­ba le­dui svar­biau­sia - ne­su­trik­ti ir ne­da­ry­ti ne­ti­kė­tų ju­de­sių. Prieš stai­gius po­sū­kius rei­kia gal­vo­ti nuo­sek­liai, su­ma­žin­ti grei­tį, tik ne stai­ga. Jei dėl si­tua­ci­jos ke­ly­je to ne­ga­li­te da­ry­ti, tvir­čiau su­spaus­ki­te vai­rą ir va­žiuo­ki­te vie­no­du grei­čiu“, - pa­ta­rė A. Griš­ke­vi­čius.

Anot pa­šne­ko­vo, dau­gy­bė ava­ri­jų ky­la ir dėl per­ne­lyg di­de­lio vai­ruo­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo įgū­džiais. Tai liu­di­ja ir eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka. Be­je, vy­rai daž­niau pa­ten­ka į di­de­liais nuo­sto­liais gre­sian­čius eis­mo įvy­kius. Mo­te­rys dau­giau pa­ti­ria smul­kių ava­ri­jų.

„Vai­ra­vi­mas - su­dė­tin­ga už­duo­tis, ne­de­rė­tų į jį žvelg­ti at­sai­niai. Aiš­ku, vilk­tis pir­ma eis­mo juo­sta ir su­da­ry­ti spūs­tis ke­ly­je ne­rei­kė­tų, ta­čiau sli­džio­je tra­so­je sa­vo ir au­to­mo­bi­lio ga­li­my­bes bū­ti­na ver­tin­ti at­sar­giau. Kaip ge­ram plau­ki­kui, pa­si­ruo­šu­siam be var­go perp­lauk­ti srau­nią upę, taip ir au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui ga­li nu­tik­ti ta pa­ti bė­da – per­dė­tas sa­vo ga­li­my­bių ver­ti­ni­mas, ku­ris kar­tais par­ei­ka­lau­ja bran­giau­sios au­kos. Žie­mą vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­čiau pa­si­nau­do­ti įvai­rio­se mo­kyk­lo­se or­ga­ni­zuo­ja­mais kur­sais, kaip su­val­dy­ti ma­ši­ną esant sli­džiai tra­sai. To­kie mo­ky­mai iš­ei­na į nau­dą, lai­kas ne­pra­lei­džia­mas vel­tui“, - kal­bė­jo A. Griš­ke­vi­čius.

Mo­kys spe­cia­lio­se trasose

Dau­ge­ly­je Va­ka­rų Eu­ro­pos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių pa­mo­kos, kaip val­dy­ti ma­ši­ną sli­džia­me ke­ly­je, yra ne­at­sie­ja­ma bū­si­mų vai­ruo­to­jų mo­ky­mo da­lis. Lie­tu­vo­je ru­de­nį vy­rau­jan­tys lie­tūs - ne­bū­ti­nai smar­kūs - per il­ges­nį lai­ką įmer­kia ke­lio pa­vir­šių ir su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas for­muo­tis pro­vė­žoms, duo­bėms bei ki­tiems ne­ly­gu­mams.

Pra­stos oro są­ly­gos ir sli­di ke­lio dan­ga ne­abe­jo­ti­nai tu­ri įta­kos pa­di­dė­ju­siam ava­rin­gu­mui. Ta­čiau net ir pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų įgū­džiai nė­ra vie­no­dai ge­ri, tai pri­pa­žįs­ta ir pro­fe­sio­na­lus ren­gian­tys spe­cia­lis­tai.

Kad vai­ruo­to­jų mo­ky­mas tap­tų ko­ky­biš­kes­nis, prie juos ren­gian­čių dar­bo rin­kos mo­ky­mo cen­trų (DRMC) ke­tu­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je – tu­ri iš­kil­ti mo­der­nios mo­ky­mo ba­zės. Jo­se bus įreng­tos as­fal­tuo­tos di­na­mi­nės zo­nos su nuo­la­ti­nio sly­di­mo tra­so­mis, U for­mos nuo­kal­nės su po­sū­kiu nuo­kal­nės pa­bai­go­je bei drė­ki­na­ma dan­ga, kad bū­tų su­da­ry­ta šla­pios dan­gos im­ita­ci­ja. Ta­čiau dar­bus, ku­riems skir­ta 66 mln. li­tų bend­rų in­ves­ti­ci­jų, šie­met spė­jo baig­ti tik Pa­ne­vė­žio ir Klai­pė­dos DRMC.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami