Kaip per nepriklausomybės metus pasikeitė lietuvių automobiliai

Vytenis RADŽIŪNAS, LRT.lt 2014-12-28 18:50
Vytenis RADŽIŪNAS, LRT.lt
2014-12-28 18:50
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nuo ne­prik­lau­so­my­bės pra­džios Lie­tu­vo­je leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pa­gau­sė­jo tris­kart – šian­dien ten­ka ge­ro­kai pa­varg­ti, kol ran­di vie­tą au­to­mo­bi­liui dau­gia­bu­čio kie­me, ir stip­riai nu­stem­bi su­ti­kęs 1990-ai­siais ša­ly­je po­pu­lia­rius „Mosk­vi­čių“ ir „Ži­gu­lį“. 

Nors nau­do­ja­mų au­to­mo­bi­lių mar­kės ir žmo­nių po­žiū­ris į trans­por­to prie­mo­nes per be­veik 25 me­tus pa­si­kei­tė, ta­čiau ne kar­di­na­liai – nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mas vis dar di­de­lės da­lies tau­tie­čių lai­ko­mas ne­są­mo­ne, o elek­tro­mo­bi­lių iš­po­pu­lia­rė­ji­mo taip pat teks pa­lauk­ti.

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 1990-ai­siais ša­ly­je bu­vo re­gis­truo­ti be­veik 493 tūkst. in­di­vi­dua­lių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių.

***

In­di­vi­dua­lūs leng­vie­ji automobiliai

Me­tai Skaičius

1970 46 662

1985 341 209

1990 492 978

1995 685 552

2000 1 mln. 97797

2010 1 mln. 554 270

2013 1 mln. 653 676

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duomenys

***

„1990-ai­siais gat­vė­se dau­giau­siai bu­vo „Ži­gu­lių“ ir „Mosk­vi­čių“, taip pat bu­vo šiek tiek „Vol­gų“ bei „Za­po­ro­žie­čių“. Vi­su­rei­gių gar­bę gy­nė UAZ, gar­sė­ję iš tie­sų ne­pras­tu pra­va­žu­mu. Vie­na ki­ta va­ka­rie­tiš­ka ma­ši­na lei­do 100 proc. tiks­lu­mu at­spė­ti, kas tu­ri po­ka­rio me­tais į Eu­ro­pos gi­lu­mą ar JAV pa­si­trau­ku­sių gi­mi­nai­čių“, – por­ta­lui LRT.lt pa­sa­ko­ja au­to­mo­bi­lių žur­na­lis­tas Re­nal­das Ga­bar­tas.

Dar­bas au­to­mo­bi­lių žur­na­lis­ti­kos sri­ty­je per pa­sta­ruo­sius dvi­de­šimt me­tų pa­šne­ko­vui lei­do iš­mė­gin­ti dau­giau nei 500 skir­tin­gų ma­ši­nų, o pir­mas nuo­sa­vas au­to­mo­bi­lis R. Ga­bar­to šei­mo­je at­si­ra­do 1994-ai­siais.

„Tai bu­vo ti­tu­luo­tas 1985-ųjų Eu­ro­pos „Me­tų au­to­mo­bi­lis“ „O­pel Ka­dett“, lie­tu­vių tau­to­sa­ko­je ži­no­mas „la­šo“ pra­var­de. Ka­dan­gi vai­ruo­ti mo­kiau­si su­nkve­ži­miu „GAZ 51“ ir dė­dės „Mosk­vič 412“, tam­siai mė­ly­nas ir vo­kiš­ka „eg­lu­te“ kve­pian­tis „Ka­dett“ ne­iš­ven­gia­mai at­ro­dė to­bu­las. Jis tu­rė­jo tik dvi prob­le­mas: po pir­mos žie­mos at­si­vė­rė itin ne­gra­biai už­mas­kuo­tos kiau­rai pra­rū­di­ju­sios sky­lės slenks­čiuo­se, o kar­biu­ra­to­riaus re­gu­lia­vi­mas ga­ra­žų auk­sa­ran­kiams bu­vo ne­įkan­da­ma mįs­lė“, – pri­si­me­na R. Ga­bar­tas.

Vė­liau jam te­ko va­ži­nė­ti su „O­pel As­co­na“, „VW Pa­ssat“, „Re­nault Me­ga­ne“, „Re­nault La­gu­na“, „VW Golf“, „Re­nault Clio“, „Su­ba­ru Out­back“. Šiuo me­tu au­to­mo­bi­lių eks­per­tas ke­liau­ja su „Au­di A4“.

Ke­lio­li­ka au­to­mo­bi­lių yra pa­kei­tęs ir „Ke­liai. Ma­ši­nos. Žmo­nės“ ve­dė­jas, žur­na­lis­tas Val­das Vi­lū­nas. „Pir­ma­sis au­to­mo­bi­lis bu­vo ge­ro­kai nau­do­tas „VW Golf-1“, po to dar tu­rė­jau ke­le­tą griu­ve­nų. Au­to­mo­bi­liai iš sa­vo tė­vy­nės Vo­kie­ti­jos bu­vo at­vež­ti bai­gę sa­vo am­žių, ta­čiau Lie­tu­vo­je jie bu­vo pui­kūs pa­kai­ta­lai pa­bo­du­sioms ir tech­niš­kai at­si­li­ku­sioms so­vie­ti­nėms ma­ši­noms. Per vi­są lai­ką va­ži­nė­jau pen­kiais se­nais ir še­šiais nau­jais au­to­mo­bi­liais“, – skai­čiuo­ja V. Vi­lū­nas.

Žie­mą po apk­lo­tu vė­di­na­ma­me ga­ra­že sto­vi ir V. Vi­lū­no itin kruopš­čiai pri­žiū­ri­ma „La­da Sa­ma­ra“. Ją žur­na­lis­tas ra­do vo­kiš­ka­me skel­bi­mų por­ta­le mo­bi­le.de.

„Kai per­žen­gi tam ti­krą me­tų ri­bą, no­ri­si grįž­ti į jau­nys­tę. Kaž­ka­da tu­rė­jau pa­na­šų au­to­mo­bi­lį ir da­bar grį­žau į 1989-uo­sius. Is­to­ri­nė, se­no­vi­nė tech­ni­ka, ypač jei yra ori­gi­na­li ir pri­žiū­rė­ta, žmo­nėms su­ža­di­na daug ge­rų jaus­mų.

Skel­bi­mų por­ta­le at­si­tik­ti­nai pa­ma­tė­me, kad ne­to­li Če­ki­jos sie­nos, ma­žo­se dirb­tu­vė­se, sto­vi ap­dul­kė­jęs „aš­tun­tu­kas“. Pa­si­kal­bė­jo­me te­le­fo­nu, at­va­žia­vo­me, šiek tiek nu­si­de­rė­jo­me ir nu­si­pir­ko­me. Vo­kie­čio perk­lau­sė­me, ar tai iš­ties ge­ra ma­ši­na, o jis tvir­tai vo­kiš­kai pa­ti­ki­no: „Das ist ori­gi­nal“, – „La­da Sa­ma­ra“ įsi­gi­ji­mo is­to­ri­ją pa­sa­ko­ja V. Vi­lū­nas.

Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gus: nuo 800 iki 9 tūkst. automobilių

Ša­lies au­to­par­ko kai­tą aky­lai ste­bė­jo ir Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų val­dan­čios bend­ro­vės „Va­ra­nas“ di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Nau­ja­nis, tur­gui va­do­vau­jan­tis nuo 1993-ųjų. Šis tur­gus šian­dien lai­ko­mas vie­nu di­džiau­siu Ry­tų Eu­ro­po­je.

„Iš pra­džių tur­gus bu­vo tran­zi­ti­nis, iš mū­sų au­to­mo­bi­lius gau­siai pirk­da­vo ru­sai. Tiek nau­do­tų au­to­mo­bi­lių, kiek bū­da­vo at­ve­ža­ma, lie­tu­viai ne­nu­pirk­da­vo, to­dėl jie bū­da­vo iš­ve­ža­mi į ki­tas ša­lis“, – por­ta­lui LRT.lt pa­sa­ko­ja V. Nau­ja­nis. Di­rek­to­rius pri­si­me­na, kad, kai tur­gus pra­dė­jo dirb­ti, ja­me bu­vo 800 au­to­mo­bi­lių. Tuo me­tu šian­dien čia sto­vi apie 4 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių, o per pre­ky­bos pa­ki­li­mą jų bu­vo ir 9 tūkst.

Po to, kai 1998-ai­siais Ru­si­ją užk­lu­po fi­nan­sų kri­zė ir ru­sų pir­kė­jų su­ma­žė­jo, Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų at­ra­do ka­za­chai. „Ne­ži­nau, kaip [jie at­si­ra­do], bet jų tur­gu­je kas­dien su­tik­da­vo­me vis dau­giau. Iš pra­džių jie pirk­da­vo tik „Mer­ce­des“, tur­gus kles­tė­jo, te­ko iš­plės­ti te­ri­to­ri­ją, o čia sto­vė­jo apie 9 tūkst. au­to­mo­bi­lių“, – tur­gaus auk­so am­žių pri­si­me­na V. Nau­ja­nis.

Au­to­mo­bi­lių tur­gaus di­rek­to­rius pri­si­me­na, jog iš pra­džių tur­gus dir­bo vi­sai ki­tu rit­mu – kar­tą per sa­vai­tę: „Pirk­da­vo ga­na ne­blo­gai, bū­da­vo sa­ko­ma, kad jei per tris kar­tus au­to­mo­bi­lis ne­par­duo­da­mas, tai la­bai ne­si­se­ka. Daž­niau­siai au­to­mo­bi­lį par­duo­da­vo iš kar­to ar­ba per du kar­tus. Už au­to­mo­bi­lius daž­niau­siai bū­da­vo at­sis­kai­to­ma do­le­riais.“Ta­čiau tuo­met, kai Ka­zachs­ta­nas įsto­jo į Mui­tų są­jun­gą kar­tu su Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja, ka­za­chų tur­gu­je ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Kiek vė­liau į Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų at­vyk­da­vo vis dau­giau kir­gi­zų, ta­čiau, anot V. Nau­ja­nio, ka­za­chai pirk­da­vo ge­res­nius au­to­mo­bi­lius, ne­gai­lė­da­vo su­mo­kė­ti bran­giau. „Di­džiau­si su­nku­mai užk­lup­da­vo tuo­met, kai ding­da­vo pir­kė­jai. Kai dings­ta pa­grin­di­nis pir­kė­jas, pra­si­de­da fi­nan­si­niai su­nku­mai“, – pri­pa­žįs­ta V. Nau­ja­nis.

Oresto Gruevičiaus (LŽ) nuotrauka

Ko ieš­ko­jo lie­tu­viai? Anot V. Nau­ja­nio, vi­sų pir­ma – „VW Jet­ta“, „VW Golf“, „Ford Scor­pio“. „Dau­giau­siai au­to­mo­bi­lių bū­da­vo ve­ža­ma iš Vo­kie­ti­jos. Šios ša­lies ga­mi­na­mos trans­por­to prie­mo­nės ir šian­dien la­biau­siai mėgs­ta­mos lie­tu­vių. At­si­me­nu vie­ną tų lai­kų skel­bi­mą: „Ford Scor­pio“ kei­čia­me į bu­tą. Gal da­bar tai skam­ba juo­kin­gai, bet tuo me­tu to­kia ver­tė ir bu­vo – 5 tūkst. do­le­rių. Žmo­nės steng­da­vo­si pa­si­ro­dy­ti, iš „Ži­gu­lio“ no­rė­da­vo įšok­ti į „skor­pio­ną“, – pri­si­me­na V. Nau­ja­nis.

Kaip pa­sa­ko­ja V. Vi­lū­nas, pa­na­šiu lai­ku „Au­di 100“ bu­vo ne tik bu­vu­sio ko­lū­kio pir­mi­nin­ko ar pra­ku­tu­sio koo­pe­ra­ti­nin­ko, bet ir vi­sų ma­ši­ną vai­ruo­ti mo­kan­čių sva­jo­nė. „Tur­tin­ges­nis po­nas Lie­tu­vo­je, ži­no­ma, sva­jo­jo tik apie „Mer­ce­des“, nes „jei my­lė­ti, tai ka­ra­lie­nę, jei va­ži­nė­ti, tai tik su „Mer­ce­des Benz“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

2000-ai­siais ru­siš­kų ir eu­ro­pie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių pro­por­ci­jos pa­si­kei­tė kardinaliai

Pa­sak V. Vi­lū­no, se­nų au­to­mo­bi­lių ga­be­ni­mas, ar­dy­mas ir de­ta­lių par­da­vi­mas ne vie­nam su­kro­vė pir­muo­sius mi­li­jo­nus.

„Au­to­mo­bi­lius vež­da­vo iš vi­sur. Pirk­da­vo kuo pi­giau­sius ir tuos, ku­riuos žmo­nės mė­go. Svar­biau­sias kri­te­ri­jus, be­je, kaip daž­nai ir da­bar, bu­vo kai­na ir pel­no dy­dis. Par­da­vė­jai vi­sa­da nau­do­jo­si ke­lio­li­ka su­kur­tų le­gen­dų apie bu­vu­sius au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kus. Pi­ni­gų tu­rin­tys leng­va­ti­kiai ti­kė­da­vo pa­sa­ko­mis apie se­nų ma­ši­nų šei­mi­nin­kus, jų gy­ve­ni­mo bū­dą ir va­ži­nė­ji­mo įpro­čius. Tos pa­sa­kos te­be­se­ka­mos iki šių die­nų“, – dės­to V. Vi­lū­nas.

„Ma­no ma­ny­mu, šie da­ly­kai itin di­de­le da­li­mi lė­mė, kad pa­gal san­ty­ki­nį ava­ri­jo­se žūs­tan­čių žmo­nių skai­čių il­gą lai­ką bu­vo­me ab­so­liu­tūs ES ly­de­riai“, – pa­ste­bi R. Ga­bar­tas. Jo tei­gi­mu, per 10 ne­prik­lau­so­my­bės me­tų ru­siš­kų ir eu­ro­pie­tiš­kų ma­ši­nų pro­por­ci­jos jau bu­vo vi­siš­kai pa­si­kei­tu­sios.Anot R. Ga­bar­to, ka­dan­gi Lie­tu­vo­je nie­ka­da ne­bu­vo jo­kios trans­por­to par­ko for­ma­vi­mo po­li­ti­kos, į mū­sų ša­lį dau­giau­sia plū­do pa­tys pi­giau­si ir daž­niau­siai kri­ti­nę ri­bą pa­sie­kę au­to­mo­bi­liai. Be to, ka­dan­gi įsi­gy­jant ma­ši­ną be­veik vi­sais at­ve­jais pa­grin­di­nis pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus yra kai­na, šio­je sri­ty­je dir­ban­tys vers­li­nin­kai pra­dė­jo ma­siš­kai im­por­tuo­ti eis­mo įvy­kiuo­se stip­riai ap­lam­dy­tas ir ofi­cia­liai „mi­ru­sias“ ma­ši­nas, ku­rias su­re­mon­tuo­da­vo, grą­žin­da­mi joms ne­blo­gą pre­ki­nę iš­vaiz­dą, už­mas­kuo­da­mi es­mi­nes tech­ni­nes prob­le­mas, su­si­ju­sias su au­to­mo­bi­lio sau­gu­mu.

Kau­no tur­gus – au­to­mo­bi­lių tran­zi­to į Ry­tus punk­tas, to­dėl, pa­sak V. Nau­ja­nio, ja­me nė­ra daug vi­siš­kai se­nų au­to­mo­bi­lių.

„Bal­ta­ru­si­jos au­to­mo­bi­lių par­kas yra pa­na­šus į mū­sų, ta­čiau ten yra to­kių au­to­mo­bi­lių, ko­kių pas mus ne­be­li­kę. Dėl tran­zi­to mū­sų par­ką la­bai šva­riai iš­va­lo ka­za­chai, kir­gi­zai ir ta­dži­kai. Jei ne­bū­tų tran­zi­to, žmo­nės vis dar tvar­ky­tų sa­vo se­nas „VW Jet­ta“. Ži­no­ma, mū­sų ša­lies par­kas pa­si­kei­tė tiek, kiek pa­ge­rė­jo gy­ve­ni­mo ly­gis. Kiek įsten­gia­me pi­ni­gų skir­ti au­to­mo­bi­liui, to­kiais ir va­ži­nė­ja­me“, – por­ta­lui LRT.lt kal­bė­jo V. Nau­ja­nis.

R. Ga­bar­tas ap­gai­les­tau­ja, kad nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mas dau­gu­mos tau­tie­čių vis dar lai­ko­mas „ne­są­mo­ne“, esą taip elg­tis nė­ra ra­cio­na­lu, nau­jas ma­ši­nas per­ka tik ma­fi­jo­zai. „Pag­rin­di­nis jų ar­gu­men­tas: duo­kit vo­kiš­ką at­ly­gi­ni­mą, ta­da pirk­siu nau­ją au­to­mo­bi­lį. Tech­ni­kos par­ko ko­ky­bė ge­rė­ja tiek, kiek už sa­vo pirm­ta­kus pa­žan­ges­ni bu­vo tais pa­čiais 2000-ai­siais pa­sau­lį iš­vy­dę au­to­mo­bi­liai“, – tę­sia R. Ga­bar­tas.

Jam pri­ta­ria ir V. Vi­lū­nas, pa­sak ku­rio, nau­ji au­to­mo­bi­liai iš­ties su­nkiai įsit­vir­ti­na mū­sų gal­vo­se ir rin­ko­je: „80 proc. vai­ruo­to­jų te­be­ma­no, kad ge­riau 10 me­tų se­nu­mo bu­vęs pra­ban­gus se­da­nas, nei nau­jas vi­du­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­lis už pa­na­šią kai­ną.“

Švie­si at­ei­tis – elektromobiliams

Šie­met prieš rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mą Lie­tu­vo­je jų bu­vo 2 mln. 276 tūkst., o po iš­re­gis­tra­vi­mo li­ko 1 mln. 456 tūkst. Tie­sa, di­džio­ji da­lis iš­re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių Lie­tu­vo­je jau ne­bu­vo eksp­loa­tuo­ja­mos (par­duo­tos da­li­mis, iš­ar­dy­tos da­lims), o Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre bu­vo li­kę tik jų įra­šai.

Mū­sų ša­ly­je nau­do­ja­mų au­to­mo­bi­lių am­žiaus vi­dur­kis – 15 me­tų. Šiuo me­tu per­ka­miau­si – 11–15 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­liai. Au­top­lius.lt duo­me­ni­mis, po­pu­lia­riau­si au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Lie­tu­vo­je yra šie: „Volks­wa­gen Pa­ssat“, „Volks­wa­gen Golf/P­lus“, „Au­di 80“, „Au­di 100“, „O­pel As­tra“, „BMW 3-SE­RIES“. Skai­čiuo­jant trans­por­to prie­mo­nes pa­gal ku­ro ti­pą, 2014-ai­siais Lie­tu­vos ke­liais va­ži­nė­jo be­veik 49 proc. dy­ze­li­nu va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių ir be­veik 40 proc. – ben­zi­nu.

***

Po­pu­lia­riau­sios au­to­mo­bi­lių mar­kės Lie­tu­vo­je, tūkst.:

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Mar­kė 2013 2014

„Volks­wa­gen“ 363,1 371,1

„Au­di“ 252,2 254,7

„O­pel“ 169,1 181,2

„Ford“ 140 139,9

„Re­nault“ 114,9 112,9

Au­top­lius.lt duomenys

***

Kal­bin­ti eks­per­tai su­tin­ka: at­ei­tis pri­klau­so elek­tro­mo­bi­liams, ta­čiau jų Lie­tu­vos gat­vė­se pa­dau­gės tuo­met, kai at­si­ras pa­trauk­li jų pa­kro­vi­mo inf­ras­truk­tū­ra bei Eu­ro­po­je iš­augs par­duo­da­mų nau­do­tų elek­tro­mo­bi­lių kie­kiai.

„Ga­lė­čiau la­žin­tis, kad elek­tro­mo­bi­liai yra trans­por­to at­ei­tis, ga­lin­ti spręs­ti ne­tgi to­kias prob­le­mas, kaip elek­tros ga­my­bos re­zer­vas. Ka­dan­gi tech­no­lo­giš­kai su­stab­dy­ti elek­tri­nę – ypač at­omi­nę – yra su­dė­tin­ga, nak­tį elek­tro­mo­bi­liai ga­lė­tų ra­miai siurb­ti nie­kam ne­rei­ka­lin­gą ir pi­gią ener­gi­ją, o, esant rei­ka­lui, at­lik­ti ener­gi­jos re­zer­vo funk­ci­ją. Da­bar to­kios tech­ni­kos pri­va­lu­mais ga­li džiaug­tis tik prie­mies­čių gy­ven­to­jai, tu­rin­tys nuo­sa­vus na­mus“, – LRT.lt sa­ko R. Ga­bar­tas.

Jam pri­ta­ria ir V. Vi­lū­nas: „E­lek­tro­mo­bi­liai ti­krai tu­rės švie­sią at­ei­tį, kai mies­te ne­rei­kės gal­vo­ti, kur įkrau­ti ba­te­ri­jas, o iš Vil­niaus į Pa­lan­gą bus ga­li­ma pa­to­giai nu­va­žiuo­ti su vie­nu su­sto­ji­mu ba­te­ri­joms įkrau­ti. Jiems pri­klau­so švie­si at­ei­tis. Tai ne­tru­kus su­pras ir val­džia.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami