Kaip sutaupyti degalų ir tausoti aplinką

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-18 09:57
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-18 09:57
LŽ archyvo nuotrauka
Lai­kan­tis pa­grin­di­nių eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo tai­syk­lių ga­li­ma ap­sau­go­ti au­to­mo­bi­lį nuo ge­di­mų, iki 20 proc. su­ma­žin­ti de­ga­lų są­nau­das, o tuo pa­čiu – ne­igia­mą įta­ką ap­lin­kai. Kaip ro­do ša­lies vai­ruo­to­jų nuo­mo­nės ty­ri­mo re­zul­ta­tai, tau­so­jan­čiai vai­ruo­ti sten­gia­si jau be­veik ket­vir­ta­da­lis jų.

Eko­no­miš­ko ir tuo pa­čiu eko­lo­giš­ko vai­ra­vi­mo kul­tū­ra, kuo­met va­žiuo­ti sie­kia­ma tau­piai, sau­giai ir tau­so­jant ap­lin­ką, ki­lu­si iš Skan­di­na­vi­jos ša­lių. Lie­tu­vo­je šių tai­syk­lių jau­nuo­sius vai­ruo­to­jus mo­kyk­los mo­ko jau ke­le­rius me­tus – pa­stan­gos duo­da pa­ste­bi­mų re­zul­ta­tų.

„Ver­ti­nant at­lik­to ty­ri­mo duo­me­nis ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad vis dau­gė­ja trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų, tei­kian­čių pri­ori­te­tą tau­so­jan­čiam vai­ra­vi­mui. Rū­pin­da­mie­si au­to­mo­bi­liu į šias svar­bias tai­syk­les jau at­siž­vel­gia 24 proc. ša­lies vai­ruo­to­jų“, – sa­ko Aud­rius Mie­žys, bend­ro­vės „Nes­te Lie­tu­va“ Maž­me­ni­nės pre­ky­bos sky­riaus va­do­vas.

Pa­sak jo, ty­ri­mo duo­me­nys par­odė, kad eko­no­miš­kai vai­ruo­ti, kuo­met už­ti­kri­na­mas eis­mo sau­gu­mas, tau­so­ja­mas au­to­mo­bi­lis, ma­ži­na­mos de­ga­lų są­nau­dos ir įta­ka ap­lin­kai, sten­gia­si 25 proc. vy­rų ir 22 proc. mo­te­rų. Tau­so­jan­čiai vai­ruo­jan­tys daž­niau tei­gė jau­nes­ni, ne­se­niai vai­ruo­ti pra­dė­ję, nei vy­res­ni ty­ri­mo da­ly­viai.

Kaip sa­ko vai­ra­vi­mo mo­kyk­los „Dor­ka­nas“ vai­ruo­to­jų mo­ky­to­jas Da­rius Ka­na­pins­kas, at­siž­vel­giant į pa­grin­di­nius eko­no­miš­ko vai­ra­vi­mo pri­nci­pus, ga­li­ma pa­di­din­ti sau­gu­mą ke­ly­je, ap­sau­go­ti au­to­mo­bi­lį nuo ge­di­mų, su­tau­py­ti de­ga­lų ir tuo pa­čiu su­ma­žin­ti po­vei­kį ap­lin­kai.

Sau­giai = taupiai

Pa­sak vai­ruo­to­jų mo­ky­to­jo, vai­ra­vi­mo sti­lius tu­ri įta­kos bent penk­ta­da­liui de­ga­lų są­nau­dų – nuo­lat sku­bant ir ri­zi­kuo­jant jos ne­abe­jo­ti­nai bus di­des­nės, nei va­žiuo­jant ra­miai ir sau­giai.

„Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se re­ko­men­duo­ja­ma dis­tan­ci­ja nuo prie­ky­je va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio yra bent dvi se­kun­dės ke­lio, ta­čiau aš siū­lau pa­si­lik­ti bent tris ar ke­tu­rias se­kun­des, be abe­jo­nės įver­ti­nant me­teo­ro­lo­gi­nes eis­mo są­ly­gas ir esant ga­li­my­bei iš­nau­do­ti au­to­mo­bi­lio iner­ci­ją“, – sa­ko D. Ka­na­pins­kas.

Daž­nai ma­no­ma, kad au­to­mo­bi­lis ma­žiau de­ga­lų su­nau­do­ja va­žiuo­jant lais­va (ne­utra­lia) pa­va­ra. Ta­čiau iš tie­sų rie­dė­ti re­ko­men­duo­ja­ma ta­da, kai pa­va­ra įjung­ta. Bū­tent ta­da au­to­mo­bi­liui be­veik ne­rei­kia de­ga­lų, jis va­žiuo­ja sta­bi­liai.

Tech­ni­nės būk­lės svarba

D. Ka­na­pins­ko tei­gi­mu, vai­ra­vi­mo eko­no­mi­jai itin svar­bi ir trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nė būk­lė. Jei­gu au­to­mo­bi­lis kruopš­čiai pri­žiū­rė­tas, de­ga­lų są­nau­dos bus ma­žes­nės, ta­čiau jei­gu lai­ku ne­pa­keis­ti eksp­loa­ta­ci­niai skys­čiai, fil­trai, su­di­lu­sios au­to­mo­bi­lio de­ta­lės – są­nau­dos bus di­des­nės.

Au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų slė­gį vai­ruo­to­jų mo­ky­to­jas re­ko­men­duo­ja ti­krin­ti bent kar­tą į mė­ne­sį ir prieš kiek­vie­ną il­ges­nę ke­lio­nę. Jei pa­dan­gų slė­gis ne­ati­tin­ka re­ko­men­da­ci­jų, de­ga­lų są­nau­dos ga­li pa­di­dė­ti bent 4 proc.

Su­nau­do­ja­mų de­ga­lų kie­kį iš­pūs­ti ga­li ir to­kie prie­tai­sai kaip ra­di­jo im­tu­vas ar kon­di­cio­nie­rius. Taip pat – ne­sant bū­ti­ny­bės au­to­mo­bi­ly­je ve­žio­ja­mi su­nkūs daik­tai.

De­ga­lų įtaka

Tau­py­ti bei tau­so­ti ap­lin­ką sie­kian­tiems vai­ruo­to­jams pa­ta­ria­ma ati­džiai rink­tis de­ga­lus. Jų są­nau­dos, pa­sak D. Ka­na­pins­ko, pri­klau­so ir nuo rū­šies – dy­ze­li­no il­gų ke­lio­nių me­tu daž­niau­siai su­nau­do­ja­ma ma­žiau nei ben­zi­no.

Be to, Lie­tu­vos rin­ko­je jau yra nau­jos kar­tos de­ga­lų, ga­mi­na­mų pa­gal pa­ten­tuo­tą NEXBTL tech­no­lo­gi­ją – iš bio­ma­sės. Toks dy­ze­li­nas la­biau tau­so­ja au­to­mo­bi­lį, jo są­nau­dos, o tuo pa­čiu ir po­vei­kis ap­lin­kai bū­na ma­žes­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami