Kaip VW skandalas pakeis dyzelinių variklių ateitį

Živilė KROPAITĖ, LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt 2015-10-21 16:35
Živilė KROPAITĖ, LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt
2015-10-21 16:35
Reuters/Scanpix nuotrauka
Ga­li­mas „Volks­wa­gen“ (VW) skan­da­lo po­vei­kis elek­tro­mo­bi­lių pra­mo­nei di­de­lis at­ro­do tik da­bar – tai tie­siog di­džiu­lė ži­niask­lai­dos su­kur­ta sen­sa­ci­ja, LRT RA­DI­JUI sa­ko Aber­dy­no uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­rie Pic­ku­pas. „Ta­čiau, pa­žvel­gus į par­da­vi­mų skai­čius, ma­ty­ti, kad di­de­lio po­vei­kio žmo­nėms tai ne­tu­ri“, – pa­ste­bi jis. 

Jo­nas Hans­so­nas, įmo­nės „Hyb­ri­con Bus Sys­tems“ va­do­vas, taip pat ma­no, kad in­ci­den­tas tik at­sklei­džia dy­ze­li­nių va­rik­lių trū­ku­mus ir su­da­ro dar vie­ną ga­li­my­bę elek­tra va­ro­moms trans­por­to prie­mo­nėms už­si­ti­krin­ti dau­giau po­li­ti­nės par­amos.

EK apie ap­gau­lę ži­no­jo?

Pra­si­dė­jus „Volks­wa­gen“ (VW) skan­da­lui, daž­nai gir­di­ma, kad dy­ze­li­niai va­rik­liai nu­nyks, o elek­tro­mo­bi­liai ims po­pu­lia­rė­ti spar­čiau, nei pla­nuo­ta. Ta­čiau yra ma­nan­čių, kad, jei skan­da­las kaip nors ir pa­veiks šiuos pro­ce­sus, tai tik ne­bent juos tru­pu­tė­lį pa­spar­tins.

Pa­aiš­kė­jus, kad VW nau­do­ja du­jų emi­si­jo­mis ma­ni­pu­lia­vu­sią įran­gą, su­ju­do au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė ir vi­sos už jos re­gu­lia­vi­mą at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos. Iki šiol, ko ge­ro, nie­kas vie­šai nė­ra pri­si­pa­ži­nęs, kad ži­no­jo apie ap­gau­lę dy­ze­li­niuo­se va­rik­liuo­se. Tą pa­tį sa­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, nors yra tei­gian­čių, kad ji tai, be abe­jo­nės, ži­no­jo, bet dėl lo­bis­tų spau­di­mo nie­ko ne­da­rė.

Ma­ro­sas Sef­co­vi­cius, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, at­sa­kin­gas už ener­ge­ti­kos są­jun­gą, sa­ko ma­nan­tis, kad nie­kas iš EK val­džios ne­ži­no­jo apie ap­gau­lę įren­gi­niuo­se, nors ži­no­jo, kad re­zul­ta­tai ban­dant au­to­mo­bi­lį ir rea­liai juo va­žiuo­jant ski­ria­si.

„To­dėl siū­lė­me tai, kas bū­tų at­si­ra­dę ir be ši­to skan­da­lo, ta­čiau da­bar ma­to­me, kaip svar­bu ki­tą­met įtvir­tin­ti me­cha­niz­mą, pa­gal ku­rį rei­kės įver­tin­ti dy­ze­li­nių va­rik­lių emi­si­jas ne kaž­ko­kio­mis la­bo­ra­to­ri­jos są­ly­go­mis, o rea­liai vai­ruo­jant. Taip pat ma­nau, kad po ši­tos pa­mo­kos na­cio­na­li­nės vy­riau­sy­bės bus daug reik­les­nės tes­ta­vi­mo ko­ky­bei ir tes­ta­vi­mo re­gu­lia­ru­mui – tai daž­nės, ir mes ge­riau ži­no­si­me, ko­kie au­to­mo­bi­liai va­ži­nė­ja mū­sų ke­liais“, – tei­gia M. Sef­co­vi­cius.

Da­bar EK tei­gia su­ne­ri­mu­si ir dėl to, kad vi­sa VW is­to­ri­ja pa­kenks bend­rai ES stra­te­gi­jai iki 2030 m. šilt­na­mio du­jų emi­si­jas su­ma­žin­ti 40 proc., pa­ly­gin­ti su pa­sku­ti­niu pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­čiu. Tu­rint gal­vo­je, kad be­veik ket­vir­ta­da­lį šilt­na­mio du­jų su­ke­lia bū­tent trans­por­tas, itin svar­bi čia vil­tis, kaip tei­gia Vio­le­ta Bulc – Eu­ro­pos trans­por­to ko­mi­sa­rė, kad po šio skan­da­lo ims po­pu­lia­rė­ti elek­tri­fi­kuo­tos trans­por­to prie­mo­nės.

„No­rint pa­siek­ti itin am­bi­cin­gus Eu­ro­pos nu­sis­ta­ty­tus šilt­na­mio du­jų ma­ži­ni­mo tiks­lus 2030 m., ra­gi­na­me vy­riau­sy­bes im­tis žings­nių, ku­rie rei­ka­lau­tų nau­do­ti dau­giau al­ter­na­ty­vių ener­gi­jos šal­ti­nių. Ti­ki­mės, kad ir elek­tri­fi­ka­ci­ja vai­dins svar­bų vaid­me­nį drau­ge su ki­to­mis nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Ne­abe­jo­ju, kad tos pa­mo­kos, ku­rių da­bar mo­ko­mės, pa­dės at­ei­ty­je kur­ti griež­tes­nius ir ge­riau kon­tro­liuo­ja­mus re­gu­lia­vi­mo me­cha­niz­mus“, – tvir­ti­na V. Bulc.

Ką lai­mės hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių ir elek­tro­mo­bi­lių gamintojai

Kad VW skan­da­lo lai­mė­to­jai bus hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių ir elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jai, ma­no Elo­nas Mus­kas, „Tes­la“ (daž­nai va­di­na­mos sėk­min­giau­sia šia­me šimt­me­ty­je įkur­ta au­to­mo­bi­lių kom­pa­ni­jų) va­do­vas. Ta­čiau aps­kri­tai elek­tro­mo­bi­liai iš tie­sų la­biau iš­po­pu­lia­rė­jo ne­bent Nor­ve­gi­jo­je, kur jų įsi­gi­ji­mą gau­siai su­bsi­di­juo­ja vy­riau­sy­bė.

Kaip sa­ko eks­per­tai, vie­na iš nu­si­vy­li­mo elek­tro­mo­bi­liais prie­žas­čių ta, kad tiek en­tu­ziaz­mo bu­vo vos jiems at­si­ra­dus. Jo­nas Hans­so­nas iš šiau­rės Šve­di­jos Umea mies­to va­do­vau­ja įmo­nei „Hyb­ri­con Bus Sys­tems“. Jo nuo­mo­ne, VW in­ci­den­tas – tik vie­nas iš dau­ge­lio, to­dėl di­de­lio po­vei­kio ne­tu­rės – jis tik at­sklei­džia dy­ze­li­nių va­rik­lių trū­ku­mus: „Man at­ro­do, tai tie­siog dar vie­nas žings­nis, dar vie­na ga­li­my­bė elek­tra va­ro­moms trans­por­to prie­mo­nėms už­si­ti­krin­ti dau­giau po­li­ti­nės par­amos.“

Be to, sa­ko J. Hans­so­nas, ma­žes­nis iš­me­ta­mo ang­lies dvi­de­gi­nio kie­kis yra tik vie­nas pri­va­lu­mas, o ti­kro­ji prie­žas­tis, ko­dėl at­ei­tis – elek­tro­ni­nis mo­bi­lu­mas, yra gar­sas: at­ei­ty­je di­dės ty­les­nio vie­šo­jo trans­por­to po­rei­kis, to­dėl jis bus elek­tri­nis. Taip pat, anot „Hyb­ri­con Bus Sys­tems“ va­do­vo, kas­met ba­te­ri­jų kai­na ma­žė­ja, o ga­lio­ji­mas – il­gė­ja: ti­ki­ma­si, kad 2017–2118 m. ba­te­ri­jų kai­na bus to­kia že­ma, kad elek­tro­mo­bi­liais va­žiuo­ti bus pi­giau nei va­ro­mais iš­kas­ti­niu ku­ru.

Pa­klaus­tas, ko­kius dy­ze­li­nio va­rik­lio trū­ku­mus par­odė VW skan­da­las, J. Hans­so­nas pa­ste­bi, kad grei­čiau­siai kai ku­rios vy­riau­sy­bės dy­ze­li­niams va­rik­liams įves di­des­nius mo­kes­čius: „Jei ky­la svei­ka­tos, kli­ma­to, gar­so prob­le­mų, gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ne­ga­li­ma kur­ti prie ke­lio, pra­ran­da­mi pi­ni­gai. O jei no­ri­ma tan­kes­nių, ko­ky­biš­kes­nių mies­tų, kur žmo­nės no­rė­tų gy­ven­ti, rei­kia at­si­kra­ty­ti oro ir gar­so tar­šos. [...] Vie­ša­sis trans­por­tas kon­tro­liuo­ja­mas po­li­ti­kų, to­dėl spren­di­mai grei­tes­ni. Ne to­kie tur­tin­gi žmo­nės dar bent de­šimt­me­tį ti­krai ir to­liau va­ži­nės nau­do­tais dy­ze­li­nu va­ro­mais au­to­mo­bi­liais.“

VW skan­da­las – tik ži­niask­lai­dos su­kur­ta sensacija

Lau­rie Pic­ku­pas, Aber­dy­no uni­ver­si­te­to trans­por­to po­li­ti­kos pro­fe­so­rius, sa­ko, kad šio skan­da­lo po­vei­kis ir ga­li­mas po­vei­kis elek­tro­mo­bi­lių pra­mo­nei di­de­lis at­ro­do tik da­bar: „Man at­ro­do, tai tie­siog di­džiu­lė ži­niask­lai­dos su­kur­ta sen­sa­ci­ja, nors ir ro­dan­ti kaž­kie­no siau­bin­gą klai­dą. Ta­čiau, pa­žvel­gus į par­da­vi­mų skai­čius, ma­ty­ti, kad di­de­lio po­vei­kio žmo­nėms tai ne­tu­ri. O tai tru­pu­tė­lį nu­vi­lia. Man at­ro­do, vi­si su­pran­ta, kad VW su­siims. Taip, skan­da­las di­de­lis, bet tu­riu įta­ri­mą, kad to­li­mes­nei at­ei­čiai po­vei­kio tai ne­tu­rės.“

Bent jau nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mų „Die­sel­ga­te­`u“ va­di­na­mas skan­da­las taip stip­riai ne­pa­vei­kė – tik kai­nos smu­ko ke­liais pro­cen­ti­niais punk­tais, kaip ra­šo JAV ži­niask­lai­da. Ta­čiau duo­me­nys kei­čias kas­dien, vis nau­jo­je ša­ly­je at­šau­kia­mi au­to­mo­bi­liai.

Au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos por­ta­lo „Mei­nAu­to“ mė­ne­sio pra­džios duo­me­ni­mis, VW su­da­ry­da­vo 40 proc. nuo vi­sų au­to­mo­bi­lių užk­lau­sų, da­bar jų pa­klau­sa su­ma­žė­jo iki 30 proc. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos kai­nų duo­me­nų įmo­nė „Glass“ sa­kė, kad VW ver­tė nu­kri­to 0,2 proc.

L. Pic­ku­po nuo­mo­ne, elek­tro­mo­bi­liai iš­po­pu­lia­rės, jei ati­tiks žmo­nių pri­pra­ti­mo prie au­to­mo­bi­lių nor­mas ir jei bus pa­trauk­lūs pa­gal eg­zis­tuo­jan­čias so­cia­li­nes nor­mas. „Pa­vyz­džiui, da­bar, jei tu­ri pi­ni­gų, la­bai ma­din­ga nu­si­pirk­ti „Tes­la“ au­to­mo­bi­lį, ta­čiau man ky­la la­bai rim­tų klau­si­mų, ar au­to­ma­ti­zuo­ti au­to­mo­bi­liai ir elek­tro­mo­bi­liai iš­po­pu­lia­rės taip grei­tai, nes, ma­no nuo­mo­ne, jie ne­ati­tin­ka žmo­nių pri­pra­ti­mo prie au­to­mo­bi­lių pri­nci­pų“, – sa­ko L. Pic­ku­pas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami