Kaip žiemą nekankinti akumuliatoriaus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-12 09:56
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-12 09:56
Atidžiau reikia stebėti akumuliatoriaus būklę, kai kasdien nukeliaujate tik nedidelį atstumą - iki 3-5 kilometrų, tad generatorius nespėja akumuliatoriaus įkrauti ir jo galia pamažu senka. LŽ archyvo nuotrauka
Net jei am­ži­nai ne­tau­po­te ir „pa­var­gu­sį“ aku­mu­lia­to­rių lai­ku iš­lei­džia­te į už­tar­nau­tą poil­sį, pa­keis­da­mi nau­ju, vi­suo­met ne­pa­kenks at­min­ti ke­le­tą tai­syk­lių, ku­rių lai­kan­tis ši au­to­mo­bi­lio ener­gi­jos sau­gyk­la tar­naus il­giau.

Au­to­mo­bi­lių dirb­tu­vių meis­tras Vai­do­tas Ne­ma­nis su LŽ skai­ty­to­jais pa­si­da­li­jo ke­le­tu pa­ta­ri­mų, kaip tei­sin­gai pri­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rių kiau­rus me­tus. Pa­sak V. Ne­ma­nio, šios tai­syk­lės ak­tua­les­nės ga­lin­ges­nius aku­mu­lia­to­rius tu­rin­čių dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių (ar net su­nkve­ži­mių) šei­mi­nin­kams, bet jas ne­pa­kenks ži­no­ti ir ben­zi­nu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams. Pir­miau­sia, meis­tro tei­gi­mu, prieš žie­mą rei­kė­tų at­lik­ti aku­mu­lia­to­riaus par­uo­ši­mo dar­bus, t.y. iš­va­ly­ti pa­tį aku­mu­lia­to­rių ir jo kon­tak­tus, pa­ti­krin­ti kro­vi­mo įtam­pą ir sro­vės nuo­tė­kį au­to­mo­bi­liui sto­vint.

„Jei aku­mu­lia­to­rius yra drėg­nas ir ne­šva­rus, jis il­gai­niui ima grei­čiau iš­si­krau­ti. Juk kor­pu­sas nė­ra vi­siš­kai ne­lai­dus, drėg­mė skver­bia­si į aku­mu­lia­to­rių, kas vė­liau su­ke­lia prob­le­mų. Dėl už­terš­tų kon­tak­tų ga­li kris­ti įtam­pa, o per di­de­lė ar­ba per ma­ža įtam­pa ga­liau­siai su­ga­di­na aku­mu­lia­to­rių. Dėl di­des­nio nei nei 50 mA sro­vės nuo­tė­kio, te­truks ke­lias die­nas, kol aku­mu­lia­to­rius iš­si­kraus ir au­to­mo­bi­lio ne­beuž­kur­si­te“, – pa­ste­bė­jo V. Ne­ma­nis.

Jei aku­mu­lia­to­rius iš­si­kro­vė tiek, jog au­to­mo­bi­lio už­kur­ti ne­be­pa­vyks­ta, teks jį įkrau­ti iš tink­lo. Krau­nant aku­mu­lia­to­rių, rei­kė­tų at­min­ti, jog tą da­ry­ti ga­li­ma ne di­des­ne sro­ve nei de­šim­ta­da­lis aku­mu­lia­to­riaus tal­pos. Pa­vyz­džiui, 70 Ah aku­mu­lia­to­rių, de­ra krau­to 7 A sro­ve, 120 Ah – 12 A sro­ve ir t.t. Taip ap­si­sau­go­si­te nuo aku­mu­lia­to­riaus per­kro­vos, ku­ri ga­li jį su­ga­din­ti.

„Di­džiau­sia ap­kro­va aku­mu­lia­to­riui ten­ka už­ve­dant au­to­mo­bi­lio va­rik­lį. Jei už­ve­di­nė­ja­te ma­ši­ną šal­tą žie­mos ry­tą, jog pe­čiu­ką, mag­ne­to­lą, ži­bin­tus ge­riau įjung­ti šiek tiek po to, kai už­ku­ria­te au­to­mo­bi­lį, o ne iš­kart. Pa­pil­do­mą įran­gą, nau­do­jan­čią daug elek­tros ener­gi­jos, pa­vyz­džiui, sė­dy­nių ar vai­ro šil­dy­mą, de­rė­tų pir­mo­sio­mis mi­nu­tė­mis lai­ky­ti iš­jung­tą ir leis­ti ge­ne­ra­to­riui pil­nai už­krau­ti aku­mu­lia­to­rių. Ži­no­ma, pa­gun­dai šal­tą žie­mos ry­tą iš­kart su­si­jung­ti vi­sus šil­dy­tu­vus at­sis­pi­ria re­tas“, – sa­kė meis­tras.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­lei­dus va­rik­lį rei­kia 1500–2000 aps./min. va­žiuo­ti bent pen­kio­li­ka mi­nu­čių, kad aku­mu­lia­to­rius vėl įsi­krau­tų. O jei gy­ve­na­me did­mies­ty­je ir ry­tus lei­džia­me spūs­ty­se, va­rik­lis di­džią­ją lai­ko da­lį vei­kia lais­vo­mis ap­su­ko­mis – apie 900 aps./min. To ne­pa­kan­ka, kad aku­mu­lia­to­rius at­gau­tų jė­gas. Ati­džiau rei­kia ste­bė­ti aku­mu­lia­to­riaus būk­lę, kai kas­dien nu­ke­liau­ja­te tik ne­di­de­lį at­stu­mą – iki 3–5 ki­lo­me­trų, tad ge­ne­ra­to­rius ne­spė­ja aku­mu­lia­to­riaus įkrau­ti ir jo ga­lia pa­ma­žu sen­ka. Kuo il­giau va­ži­nė­ja­te nu­se­ku­siu aku­mu­lia­to­riu­mi, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad jis ne­tru­kus iš­leis pa­sku­ti­nį at­odū­sį.

Au­to­mo­bi­lių su me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že šei­mi­nin­kams jis taip pat pri­mi­nė, prieš už­ve­dant va­rik­lį taip pat nu­spaus­ti san­ka­bos pe­da­lą. Taip su­ma­žė­ja star­te­riui ten­kan­tis pa­sip­rie­ši­ni­mas, o kar­tu sai­kin­giau nau­do­ja­ma aku­mu­lia­to­riaus sro­vė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami