Kaliningrado uostas netenka žadėto gylio

Vida BORTELIENĖ vidab@lzinios.lt 2014-06-23 06:00
Vida BORTELIENĖ
vidab@lzinios.lt
2014-06-23 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Vi­są de­šimt­me­tį Ru­si­jos dek­la­ruo­ja­mą sie­kį Klai­pė­dos uos­to pa­šo­nė­je Ka­li­ning­ra­de su­kur­ti stam­bų jū­rų komp­lek­są žlug­do vi­daus po­li­ti­ka, bet ne Lie­tu­vos tran­zi­to bar­je­rai. Apie tai by­lo­ja pers­kirs­to­mos fe­de­ra­ci­nės lė­šos.

Ru­si­jos pre­ky­bos uos­tų aso­cia­ci­ja skel­bia( tai pra­ne­šė ros­port.com), kad per 5 šių me­tų mė­ne­sius bend­ra uos­tų apy­var­ta pa­di­dė­jo 6,7 proc. – iki 251,7 mln. to­nų. Eko­no­mi­niai ro­dik­liai ge­riau­si ten, kur krau­na­mos ang­lys, kon­tei­ne­riai, grū­dai, mi­ne­ra­li­nės trą­šos, naf­tos pro­duk­tai. Van­ges­nė iš­kas­tų rū­dų ir spal­vo­tų me­ta­lų, ža­lia­vi­nės naf­tos pre­ky­ba.

Eks­por­tas au­go 9 proc. – iki 202,6 mln. to­nų, im­por­tas ma­žė­jo 7 proc. – iki 17,9 mln. to­nų, tran­zi­tas pa­di­dė­jo 10 proc. – iki 20,6 mln. to­nų, ka­bo­ta­ži­nė (vi­di­nė) kro­va smuk­te­lė­jo 14 proc. ir su­da­rė 10,6 mln. to­nų.

Ark­ties ba­sei­ne kro­vi­nių su­ma­žė­jo ket­vir­ta­da­liu, pie­tų re­gio­ne apy­var­ta ki­lo 13 pro­cen­tų. To­kia pat da­li­mi kro­va di­dė­jo To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­se, kur dau­giau­sia eks­por­tuo­ja­ma ang­lių.

Bal­ti­jos re­gio­nas, orien­tuo­tas į naf­tos ir naf­tos pro­duk­tų eks­por­tą bei var­to­ji­mo pre­kių im­por­tą, ryš­kiai at­sklei­džia no­menk­la­tū­ros svy­ra­vi­mo ten­den­ci­jas. Čia kro­vi­nių pa­dau­gė­jo 4,5 proc. – iki be­veik 92 mln. to­nų. Apy­var­tos šuo­liu, ypač dėl ang­lių kro­vos, iš­sis­ki­ria Ust Lu­ga, pa­sie­ku­si 30,1 mln. to­nų (+25,9 proc.) aukš­tu­mą, ir Sankt Pe­ter­bur­go uos­tas, kro­vęs 24,5 mln. to­nų (+10,9 proc.). Ta­čiau ket­vir­ta­da­liu ma­žiau naf­tos eks­por­ta­vo Pri­mors­kas - 24,1 mln. to­nų. Be­veik de­šim­ta­da­liu kro­va smu­ko – iki 5,6 mln. to­nų - Ka­li­ning­ra­do uos­te.

Trūks­ta fi­nan­sų

Ru­si­jos elek­tro­ni­nė ži­niask­lai­da iš­pla­ti­no lei­di­nio “Ko­mer­sant” bir­že­lio 10 die­nos pub­li­ka­ci­ją, ku­rio­je ra­šo­ma, kad Ru­si­jos trans­por­to mi­nis­te­ri­ja siū­lo at­si­sa­ky­ti gi­lia­van­de­nio Ka­li­ning­ra­do uos­to sta­ty­bos pro­jek­to. Tai aiš­kė­ja iš re­dak­ci­ją pa­sie­ku­sio mi­nis­tro And­re­jaus So­ko­lo­vo laiš­ko vi­cep­rem­je­rui Ar­ka­di­jui Dvor­ko­vi­čiui. Pu­sę pir­ma­jam pro­jek­to eta­pui biu­dže­te nu­ma­ty­tos 8 mlrd. rub­lių su­mos esą tiks­lin­ga nu­kreip­ti į Sa­be­tos uos­tą Ja­ma­lo pu­sia­sa­ly­je - sta­ty­ti su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą. Ja­ma­lo du­jų ga­vy­bos pro­jek­te da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nis kon­sor­ciu­mas, ku­rį su­da­ro ru­sų „No­vo­tek“ (60 proc. ak­ci­jų), pra­ncū­zų „To­tal“ (20 proc.) ir ki­nų „CNPC“ (20 proc.). Jei­gu iki 2017 me­tų ne­bū­tų pa­sta­ty­tas uos­to ter­mi­na­las, vy­riau­sy­bei grės­tų bau­dos - po 400 mln. JAV do­le­rių kas mė­ne­sį.

Dėl Sa­be­tos uos­to, ku­rio šie­met pers­kai­čiuo­ta sta­ty­bos są­ma­ta pa­di­dė­jo 22 mlrd. rub­lių – iki be­veik 70 mlrd. rub­lių, nu­ma­to­ma su­ma­žin­ti ir Sankt Pe­ter­bur­go kon­tei­ne­rių ter­mi­na­lo „Glo­bal Port“ biu­dže­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą.

Ka­li­ning­ra­do sri­ties vy­riau­sy­bę var­gu ar pa­guos ži­nia, kad da­lį ati­mtų iš jų uos­to pro­jek­to lė­šų ža­da­ma skir­ti pra­mo­gi­nių ir krui­zi­nių lai­vų Pio­ners­ko gy­ven­vie­tė­je inf­ras­truk­tū­rai. Prie­plau­ką pa­sta­ty­ti nu­ma­ty­ta iki 2018 me­tų, Pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­to var­žy­bų eta­po Ka­li­ning­ra­de pra­džios.

Ofi­cia­lio­je Ka­li­ning­ra­do sri­ties sve­tai­nė­je pra­ne­ša­ma, kad gu­ber­na­to­rius Ni­ko­la­jus Cu­ka­no­vas po pa­sta­ro­jo vy­riau­sy­bės po­sė­džio su­si­rin­ku­siems žur­na­lis­tams tei­gė nie­ko ne­ži­nan­tis apie pa­si­kei­tu­sius Ru­si­jos trans­por­to mi­nis­te­ri­jos pla­nus. Dar vi­sai ne­se­niai esą su mi­nis­tru kal­bė­ję apie uos­to vie­tą.

N. Cu­ka­no­vas sa­kė su­vo­kian­tis, kad fi­nan­si­nių pa­si­kei­ti­mų ga­li bū­ti dėl už­duo­čių Kry­me, ta­čiau jis ti­kė­jo­si, kad prieš ke­le­tą me­tų Ka­li­ning­ra­do gi­lia­van­de­niam uos­tui nu­ma­ty­ti 25 mlrd. rub­lių iš biu­dže­to ne­išb­rauk­ti.

Ne­rei­kia konkurento

LŽ jau ne kar­tą ra­šė, kad Ka­li­ning­ra­do uos­to tiks­lin­gu­mu, ku­rį sta­ty­ti už­si­mo­ta pir­mo­sios pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ka­den­ci­jos pa­bai­go­je, su­abe­jo­jo anks­tes­nis Ru­si­jos trans­por­to mi­nis­tras Igo­ris Le­vi­ti­nas, sa­kęs, kad uos­to inf­ras­truk­tū­ra bus sta­to­ma tik pa­si­ra­šius su­tar­tį su ter­mi­na­lo in­ves­tuo­to­jais. Per­nai ru­de­nį sri­ties va­do­vy­bė pra­ne­šė ra­du­si in­ves­tuo­to­ją, ta­čiau vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad jo nė­ra.

Anks­čiau Ka­li­ning­ra­do val­džia ir vers­li­nin­kai bė­das dėl ma­žos Ka­li­ning­ra­do uos­to apy­var­tos vers­da­vo Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių ta­ri­fams, ne­va aukš­tai tran­zi­to kai­nai. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad pa­grin­di­nė kliū­tis – Ru­si­jos uos­tų kon­ku­ren­ci­ja dėl to pa­ties kro­vi­nių srau­to.

Per­nai trans­por­to kon­fe­ren­ci­jo­je Ka­li­ning­ra­de vie­šai pra­bil­ta, kad nau­jo uos­to at­si­ra­di­mui prieš­ina­si ki­to ru­sų uos­to - Sankt Pe­ter­bur­go kom­pa­ni­jos. Ki­tą­met bai­gia­mas sta­ty­ti Bron­kos lo­gis­ti­kos komp­lek­sas Le­ning­ra­do sri­ty­je prie Lo­mo­no­so­vo gy­ven­vie­tės skir­tas pri­im­ti 1,45 mln. vie­ne­tų kon­tei­ne­rių ir 260 tūkst. ro-ro vie­ne­tų per me­tus. Jam pra­dė­jus veik­ti, esa­mas srau­tas ( kai prie­au­gis ga­na nuo­sai­kus, o ir Ru­si­jos pre­ky­bos su Va­ka­rais pers­pek­ty­va pa­sta­ruo­ju me­tu ne­aiš­ki) ne­už­ti­krins vi­sų ter­mi­na­lų ap­kro­vi­mo. To­dėl dar vie­no to­kio trans­por­to cen­tro Bal­ti­jos jū­ro­je ru­sų vers­lui grei­tai ne­rei­kės.

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to duo­me­ni­mis, per 5 mė­ne­sius šie­met krau­ta 14,8 mln. to­nų kro­vi­nių – šiek tiek dau­giau ne­gu tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai. Ta­čiau fak­tas, kad me­tų pra­džio­je pa­tir­tą apy­var­tos nuo­smu­kį pa­vy­ko įveik­ti, ro­do ga­na ge­rą Klai­pė­dos uos­to eko­no­mi­nę būk­lę ir ne­prik­lau­so­mu­mą nuo Ru­si­jos po­li­ti­kos. Šie­met ti­ki­ma­si pa­kar­to­ti pra­ėju­sių me­tų re­zul­ta­tą – per­krau­ti dau­giau kaip 34 mln. to­nų kro­vi­nių.

Ta­li­no uos­tas, iš ku­rio Ru­si­ja pe­rė­mė dau­giau­sia sa­vo naf­tos pro­duk­tų eks­por­to, taip pat sta­bi­li­za­vo kro­vi­nių srau­tą ir šie­met pla­nuo­ja 2 proc. di­des­nę apy­var­tą – 29 mln. to­nų. Ta­čiau di­džiau­sią Ta­li­no uos­to už­dar­bio da­lį su­da­ro tu­riz­mas – čia su­lau­kia­ma po 9 mln. ke­lei­vių per me­tus.

Ry­gos uos­tas per 5 mė­ne­sius šie­met per­kro­vė 17 mln. to­nų – 19 proc. dau­giau nei per­nai. Dau­giau­siai įta­kos jo apy­var­tai tu­rė­jo ru­siš­kų ang­lių ir naf­tos pro­duk­tų eks­por­tas – jų krau­ta, ati­tin­ka­mai , 6,1 mln. to­nų ir 4,6 mln. to­nų.

Tai ilius­truo­ja, kad ką įsten­gė Ru­si­ja pe­rim­ti iš Bal­ti­jos ša­lių uos­tų, jau pe­rė­mė, o tai, kas ga­be­na­ma, ne­pa­si­trau­kia dėl ge­res­nės uos­tų pa­slau­gų ko­ky­bės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami