Kaltinimai "Linavos" padangėje nesibaigia

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-10 06:00
„Linavos“ revizijos komisijos pirmininkas V.Pelėda patvirtino, kad antradienį iš asociacijos sekretoriato gavo pageidaujamus pirminius dokumentus. LŽ archyvo nuotrauka
Ve­žė­jų por­ta­las car­go­news.lt pra­ne­šė, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos “Li­na­va” re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja vėl ėmė­si dar­bo. Ko­mi­si­jos tei­gi­mu, iki šiol jai ne­bu­vo su­da­ry­ta są­ly­gų nor­ma­liai dirb­ti.

Car­go­news.lt taip pat ra­šo, kad re­vi­zi­jos ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­ti pra­šo­mi pir­mi­niai do­ku­men­tai. Jos pir­mi­nin­kas Vid­man­tas Pe­lė­da por­ta­lui pa­tvir­ti­no, esą pra­ėjęs pir­ma­die­nis ko­mi­si­jai bu­vo dar­bin­gas. “Ga­vo­me pir­mi­nius do­ku­men­tus. Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad yra ga­li­my­bė juos per­vers­ti. Pla­čiau gal­būt kal­bė­si­me, kai bus baig­tas mū­sų dar­bas. Da­bar ne­tu­ri­me tei­sės ko­men­tuo­ti iš­sa­miau, nes mū­sų reg­la­men­tas ne­lei­džia to da­ry­ti”, - aiš­ki­no jis.

Kal­ti­na politikavimu

Šiuo me­tu „Li­na­vo­je“ vyks­ta rin­ki­mų ba­ta­li­jos, o ge­gu­žės 9 die­ną per aso­cia­ci­jos kong­re­są bus iš­rink­tas „Li­na­vos“ pre­zi­den­tas ir pre­zi­diu­mo na­riai. Dėl pre­zi­den­to pos­to var­žo­si da­bar­ti­nis aso­cia­ci­jos va­do­vas Al­gi­man­tas Kond­ru­se­vi­čius ir du va­do­vy­bei opo­nuo­jan­čiam ju­dė­ji­mui „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ pri­jau­čian­tys kan­di­da­tai Er­lan­das Mi­kė­nas ir Vy­tau­tas Mi­lė­nas. Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos at­as­kai­ta ga­li tu­rė­ti ne­ma­žai įta­kos rin­ki­mų re­zul­ta­tams, nes va­do­vy­bės opo­nen­tai ti­ki­si pa­teik­ti jo­je me­džia­gos apie ga­li­mą ve­žė­jų lė­šų švais­ty­mą.

Car­go­news.lt tei­gi­mu, iki tol esą bū­ta ne vie­no in­ci­den­to, kai re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­riai at­si­sa­kė sa­vo par­ašais pa­tvir­tin­ti, kad jiems pa­teik­ti bū­tent re­vi­zi­jai skir­ti do­ku­men­tai: me­ti­nis aso­cia­ci­jos ba­lan­sas, pel­no ir nuo­sto­lių at­as­kai­ta, ki­ta me­džia­ga.

"Li­na­vos" ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Ri­čar­das Mal­kus to­kį re­vi­zi­jos na­rių el­ge­sį yra pa­va­di­nęs po­li­ti­ka­vi­mu. Esą opo­nen­tai prieš rin­ki­mus taip el­gia­si dėl vie­šų­jų ry­šių. Da­bar­ti­nę aso­cia­ci­jos va­do­vy­bę mi­li­jo­ni­nių lė­šų švais­ty­mu vie­šu­mo­je kal­ti­nan­ti re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja ne­va są­mo­nin­gai ne­prii­ma do­ku­men­tų, nes jo­kio švais­ty­mo net ne­bu­vo.

Tie­sos paieškos

Opo­nen­tai pa­tei­kia ki­to­kią įvy­kių ver­si­ją. Anot vie­no jų at­sto­vo, aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­diu­mo na­rio Juo­zo Kuk­lio, 2011 me­tų vi­du­ry­je pa­aiš­kė­jo, kad ga­li bū­ti iš­eik­vo­tas 12 mln. li­tų sie­kęs ga­ran­ti­nis fon­das. Ki­ti ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ ly­de­riai kal­bė­jo ir apie per­nai gal­būt švais­ty­tas lė­šas. Ar tai tie­sa, tu­rė­tų at­sa­ky­ti re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mas. Ži­no­ma, jei­gu jai bus leis­ta su­si­pa­žin­ti su vi­sais do­ku­men­tais.

Opo­nen­tai aiš­ki­na, kad iš jų at­sto­vų su­da­ry­tai re­vi­zi­jos ko­mi­si­jai vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis truk­do­ma dirb­ti. Pa­sak J.Kuk­lio, jo, kaip pre­zi­diu­mo na­rio, ir re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos dar­bas maž­daug me­tams bu­vo par­aly­žiuo­tas teis­mui su­spen­da­vus vie­no „Li­na­vos“ va­do­vų ir re­vi­zo­rių įga­lio­ji­mus. Tai pa­da­ry­ta dėl įta­ri­mų ne­va klas­to­jus va­do­vy­bės rin­ki­mų re­zul­ta­tus per 2011-ųjų aso­cia­ci­jos kong­re­są. „Vi­sų ins­tan­ci­jų teis­mai skun­dą at­me­tė kaip ne­pag­rįs­tą. Ta­čiau tik ba­lan­džio 7-ąją at­vy­kus ve­žė­jų at­sto­vams iš vi­sų re­gio­nų, re­vi­zo­riams bu­vo leis­ta at­lik­ti sa­vo funk­ci­jas“, - tei­gė J.Kuk­lys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami