Kanada tiesia pirmąjį asfaltuotą kelią iki Arkties vandenyno

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-21 15:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-21 15:00
270 mln. eurų kainuosiantį dviejų juostų greitkelį ketinama užbaigti 2017-2018 m. žiemą. DoT nuotraukos
Gam­ti­niais iš­tek­liais gau­sus Ark­ties van­de­ny­nas jau ne vie­ne­rius me­tus ma­si­na te­ri­to­ri­nį pri­ėji­mą prie jo tu­rin­čias vals­ty­bes – Ru­si­ją, Ka­na­dą, JAV ar Gren­lan­di­ją val­dan­čią Da­ni­ją. Ka­na­da jau 2017–2018 m. žie­mą ke­ti­na baig­ti uni­ka­lų ke­lių in­ži­ne­ri­jos pro­jek­tą – pir­mą­jį Šiau­rės Ame­ri­ko­je as­fal­tuo­tą ke­lią, ve­dan­tį iki pat Ark­ties van­de­ny­no.

137 ki­lo­me­trų greit­ke­lis, ku­rio ga­lu­ti­nė kai­na sieks apie 270 mln. eu­rų, su­jungs Inui­vi­ko mies­tą su Ark­ties van­de­ny­no pa­kran­tė­je esan­čiu Tuk­to­jak­tu­ku, tu­rin­čiu kiek ma­žiau nei tūks­tan­tį gy­ven­to­jų. Ži­no­ma, Ka­na­dos Šiau­rės Va­ka­rų te­ri­to­ri­jų mąs­tais tai nė­ra pats men­kiau­sias skai­čius, nes 18 kar­tų už Lie­tu­vą di­des­nė­je Ka­na­dos pro­vin­ci­jo­je re­zi­duo­ja tik kiek dau­giau nei 40 tūkst. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų. Vis dėl­to ke­lias į Tuk­to­jak­tu­ką tie­sia­mas ne­at­si­tik­ti­nai. Ne­pai­sant jo dy­džio ir nuo­ša­lu­mo čia ap­žiū­rė­da­ma Ka­na­dos Šiau­rės te­ri­to­ri­jas yra lan­kiu­si­si ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II, o gar­sio­ji ro­ko gru­pė „Me­tal­li­ca“ 1995 m. su­ren­gė kon­cer­tą, pa­va­din­tą „Po­lia­ri­niu pa­plū­di­mio va­ka­rė­liu“.

Šio ke­lio sta­ty­bos įdo­mios in­ži­ne­ri­ne pra­sme, mat tai pir­mas to­kio ti­po už­po­lia­ri­nis ke­lias. Sta­ty­bi­nes me­džia­gas ve­žan­tys su­nkve­ži­miai sta­tyb­vie­tę ga­li pa­siek­ti tik žie­mą, kai ati­da­ro­mi per už­ša­lu­sius van­dens tel­ki­nius be­sid­rie­kian­tys se­zo­ni­niai le­do ke­liai. Dėl šil­tos žie­mos pra­džios šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, sta­ty­bos dar­bai tę­sia­mi tik sau­sį, to­dėl at­si­lie­ka­ma nuo gra­fi­ko. Ke­lias tam, kad dar­bai vyk­tų grei­čiau tie­sia­mas iš abie­jų pu­sių – tiek iš Tuk­to­jak­tu­ko, tiek iš Inui­vi­ko.

Nors kelias ant amžinojo įšalo tiesiamas naudojant apsauginį specialios technologijos mišinį, ateityje dėl šylančio klimato tai gali neapsaugoti nuo problemų.

Di­džiau­sias iš­šū­kis – šy­lan­tis klimatas

Prie sta­ty­bų kiek­vie­ną žie­mą iš vi­so plu­ša 150 spe­cia­lis­tų ir dar­bi­nin­kų, o per­nai dvi sta­ty­bų dar­bus vyk­dan­čios bend­ro­vės skal­dos su­nau­do­jo tiek, kiek tel­pa į 150 Olim­pi­nių ba­sei­nų. Ki­ti įspū­din­gi skai­čiai: per vi­sus pro­jek­to eta­pus dvie­jų juo­stų greit­ke­liui su aš­tuo­niais til­tais bus per­vež­ta ir iš­kas­ta 177 mln. ku­bi­nių pė­dų me­džia­gų.

„Ta­čiau di­džiau­sias iš­šū­kis mums yra šy­lan­tis kli­ma­tas. Kli­ma­tas kei­čia­si tie­siog drąs­tiš­kai. Nes tam kad le­do ke­liai ant van­dens tel­ki­nių at­lai­ky­tų 40 to­nų sve­rian­čias trans­por­to prie­mo­nes, oro tem­pe­ra­tū­ra tu­ri siek­ti bent –20 laips­nių, o dar ge­riau –30. Le­do ke­lius tu­ri­me tin­ka­mai par­uoš­ti, jog as­fal­to tie­si­mui rei­ka­lin­gą skal­dą su­si­vež­tu­me kuo anks­čiau“, – pa­aiš­ki­no pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios bend­ro­vės vi­cep­re­zi­den­tas Mer­ve­nas Gru­be­nas.

Prob­le­mos čia ne­si­bai­gia, mat ke­lias tie­sia­mas ant taip va­di­na­mo­jo am­ži­no­jo įša­lo. Nors skal­dos sluoks­nio sto­ris smar­kiai pra­noks­ta tą, ku­ris nau­do­ja­mas tie­siant greit­ke­lius ne to­kio­se at­šiau­rio­se kli­ma­to zo­no­se, o vi­sa tai pa­pil­do­mai tvir­ti­na­ma už­po­lia­ri­niams ke­liams su­kur­ta ap­sau­gi­ne dan­ga, net ir tai at­ei­ty­je ga­li ne­ap­sau­go­ti nuo prob­le­mų. Dėl kli­ma­to at­ši­li­mo jau ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je am­ži­nas įša­las ga­li pa­si­ro­dy­ti vi­sai ne toks il­gaam­žis.

„Jei apa­ti­nis sluoks­nis dėl kli­ma­to at­ši­li­mo pa­žliug­tų, ke­lio dan­ga im­tų link­ti ir virs­tų ame­ri­kie­tiš­kais kal­ne­liais“, – sa­kė pro­jek­tą pri­žiū­rin­tis in­ži­nie­rius Ke­vi­nas McLeo­das, ku­rio tei­gi­mu at­ei­ty­je šio ke­lio prie­žiū­ros są­ma­ta dėl pa­na­šių prie­žas­čių ga­li smar­kiai iš­aug­ti.

Vie­nos eros pabaiga

Ta­čiau vie­tos bend­ruo­me­nė jau da­bar džiau­gia­si tuo, jog pir­ma­sis as­fal­tuo­tas, kiau­rus me­tus at­vi­ras ke­lias į Tuk­to­jak­tu­ką pri­trauks bū­rį smal­suo­lių ir tu­ris­tų, pa­no­rė­sian­čių iš­vys­ti Ark­ties van­de­ny­no pa­kran­tę, įspū­din­gą Šiau­rės gam­tą, o va­sa­ros me­tu gal­būt net trum­pam niurk­te­lė­ti į šiau­riau­sią pla­ne­tos van­de­ny­ną. Taip pat as­fal­tuo­tas pa­leng­vins kas­die­nius iš­šū­kius vie­ti­niams.

„Tai taps eros pa­bai­ga. Le­do ke­lių eros pa­bai­ga“, – la­ko­niš­kai šiau­rie­tiš­kai, pa­klaus­ti apie po­ky­čius, at­sa­ko vie­ti­niai.

Nuo Či­ka­gos iki Tuk­to­jak­tu­ko at­stu­mas sieks be­veik 6 tūkst. ki­lo­me­trų, ta­čiau ne­abe­jo­ja­ma, jog nau­jų įspū­džių trokš­tan­tys ke­liau­to­jams, ši ke­lio­nė įgys pi­lig­ri­mi­nį sta­tu­są. To­kį ko­kį da­bar tu­ri le­gen­di­nis JAV marš­ru­tas nuo At­lan­to iki Ra­mio­jo van­de­ny­no, iš­gar­sė­jęs is­to­ri­niu pa­va­di­ni­mu „Rou­te 66“.

Ga­li­ma gin­čy­tis, jog tai nė­ra pir­ma­sis kiau­rus me­tus veik­sian­tis as­fal­tuo­tas ke­lias į Ark­tį. Mat dau­giau nei 1200 ki­lo­me­trų M8 greit­ke­liu, jun­gian­čiu Mask­vą ir (per Ar­chan­gels­ką) Se­ve­rod­vins­ką pra­ėju­sio am­žiaus sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je nu­tie­sė so­vie­tai. Bet jis bai­gia­si ties vi­di­ne Bal­tą­ja jū­ra, ku­ri tik šiau­riau įsi­lie­ja į Ark­ties van­de­ny­ną. To­dėl greit­ke­lį į Tuk­to­jak­tu­ką pa­grįs­tai ga­li­ma va­din­ti pir­muo­ju pa­sau­ly­je as­fal­tuo­tu ke­liu iki pat Ark­ties van­de­ny­no.

Net jei ka­na­die­čiai ir ru­sai su­si­gin­čy­tų dėl to­kio sta­tu­so, aki­vaiz­du, jog abi vals­ty­bes ma­si­na Ark­ties van­de­ny­ne sly­pin­tys nau­din­gų­jų iš­ka­se­nų tel­ki­niai. Greit­ke­lį iki Ark­ties van­de­ny­no nu­tie­su­si Ka­na­da pa­teiks kol kas stip­riau­sią par­aiš­ką į Ark­ty­je sly­pin­čius ir dėl šy­lan­čio kli­ma­to bei to­bu­lė­jan­čių tech­no­lo­gi­jų prie­ina­mais tap­sian­čius gam­tos tur­tus.

Prie ledo kelio, kuriuo tiekiamos statybinės medžiagos, formavimo dirba atskira 20 kelininkų komanda.

.

270 mln. eurų kainuosiantį dviejų juostų greitkelį ketinama užbaigti 2017-2018 m. žiemą.

Tuktojaktuko gyvenvietė ant Arkties vandenyno kranto.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami