Kas balandį buvo pirmas: „Volkswagen“ ar „Toyota“?

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-06 06:00
Netgi patys "Toyota" pardavėjai pripažįsta, kad svaiginantis šios markės skrydis į populiariausių balandžio mėnesio naujų automobilių viršūnę buvo trumpalaikis.   LŽ archyvo nuotrauka
Už­va­kar pa­skelb­tais pre­li­mi­na­riais rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ duo­me­ni­mis, ba­lan­dį nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka Lie­tu­vo­je šok­te­lė­jo 20 proc., o dau­giau­sia tą mė­ne­sį bu­vo įre­gis­truo­ta „Volks­wa­gen“ mar­kės leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių – 289.

„Au­to­ty­ri­mų“ pa­teik­ta ba­lan­džio mė­ne­sio sta­tis­ti­ka bū­tų la­bai gra­ži, jei ne vie­nas akį rė­žian­tis ne­ati­ti­ki­mas. Nau­jau­sio­je at­as­kai­to­je ty­ri­mų bend­ro­vė nu­ro­do, kad sa­vo pa­tei­kia­mus skai­čius ji grin­džia „duo­me­ni­mis, gau­tais pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) me­to­di­ką iš­ana­li­za­vus vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ pa­teik­tus pra­di­nius duo­me­nis“. Ta­čiau at­si­ver­tus šios in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę re­gi­tra.lt jo­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ais­trin­giems sta­tis­ti­kos ger­bė­jams ga­li ir ža­dą ati­mti.

„Re­gi­tros“ sve­tai­nė­je nu­ro­do­ma, jog ba­lan­dį pir­kė­jai mū­sų ša­ly­je įre­gis­tra­vo 221 leng­vą­jį "Volks­wa­gen" au­to­mo­bi­lį, o tai yra tre­čias re­zul­ta­tas tarp po­pu­lia­riau­sių pra­ėju­sio mė­ne­sio mar­kių. Pa­gal VĮ „Re­gi­tra", vo­kiš­ką mar­kę ap­len­kė ir ba­lan­dį 259 leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius įre­gis­tra­vu­si ja­po­nų „Toyo­ta“, ir ita­lų „Fiat“ (249). Tad kuo ti­kė­ti?

Klau­si­mas svar­bus ir to­dėl, kad re­gi­tra.lt skel­bia­mi duo­me­nys nuo­lat ski­ria­si nuo tų, ku­riuos vi­suo­me­nei pa­tei­kia „Au­to­ty­ri­mai“. Tar­kim, pa­gal „Re­gi­trą“, sau­sį Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti 1405 nau­ji au­to­mo­bi­liai, pa­gal „Au­to­ty­ri­mus“, - 1330. Va­sa­rį šie skai­čiai bu­vo ati­tin­ka­mai 1055 ir 1191, ko­vą – 1262 ir 1328, ba­lan­dį – 1710 ir 1905.

Skai­čius le­mia metodikos

Kal­bė­da­mi apie Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­kos ypa­tu­mus par­da­vė­jai ir rin­kos eks­per­tai bu­vo pa­slap­tin­gi, pra­šė ne­mi­nė­ti jų pa­var­džių.

LŽ kal­bin­tas vie­nos iš 6 Lie­tu­vo­je vei­kian­čių nau­jų „Toyo­tos“ au­to­mo­bi­lių im­por­tuo­to­jų at­sto­vas sa­kė, kad su­reikš­min­ti ja­po­nų mar­kės lai­mė­ji­mų ba­lan­dį ne­rei­kė­tų – anot pa­šne­ko­vo, Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je „Volks­wa­gen“ kaip do­mi­na­vo, taip ir to­liau do­mi­nuos.

„Ba­lan­džio mė­ne­sio sėk­mę „Toyo­tai“ lė­mė vie­nas vie­nin­te­lis vie­nos jos im­por­tuo­to­jų – Vil­niu­je vei­kian­čios bend­ro­vės „Mo­to­to­ja“ - san­do­ris. Šiai im­por­tuo­to­jai pa­vy­ko ben­do­vei „Sa­ni­tex“ par­duo­ti 173 au­to­mo­bi­lius „Toyo­ta". To­kio­je ma­žo­je rin­ko­je kaip Lie­tu­vos taip jau kar­tais at­si­tin­ka – vie­nas vie­nin­te­lis sėk­min­gas san­do­ris ga­li lem­ti mar­kei la­bai aukš­tą skry­dį, ta­čiau jis yra la­bai trum­pas, trun­ka mė­ne­sį, kar­tais – il­giau. To­dėl siū­ly­čiau ver­ti­ni­mams rink­tis il­ges­nį lai­ko­tar­pį. O rea­ly­bė čia to­kia, kad aiš­kus ly­de­ris Lie­tu­vo­je yra „Volks­wa­gen“, - sa­kė "Toyo­tos" par­da­vė­jas.

Pa­sak LŽ pa­šne­ko­vo, jo duo­me­ni­mis, ba­lan­dį ofi­cia­lūs im­por­tuo­to­jai Lie­tu­vo­je par­da­vė iš vi­so 272 nau­jus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius „Toyo­ta“. Par­da­vi­mo re­zul­ta­tas ski­ria­si ir nuo „Re­gi­tros“, ir nuo „Au­to­ty­ri­mų“ skel­bia­mų nau­jų ja­po­niš­kų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tų. „Kiek ži­nau, „Re­gi­tra“ į sa­vo duo­me­nis ne­įtrau­kia reeks­por­tuo­tų ma­ši­nų. Teo­riš­kai ga­li­ma bū­tų svars­ty­ti, kad ma­žes­nis re­gis­truo­tų „Toyo­tos“ au­to­mo­bi­lių skai­čius „Re­gi­tros“ duo­me­nų ba­zė­je at­si­ra­do dėl to, jog gal­būt da­lį nu­pirk­tų au­to­mo­bi­lių „Sa­ni­tex“ iš­re­gis­tra­vo iš Lie­tu­vos ir įre­gis­tra­vo Lat­vi­jo­je, kur tu­ri sa­vo pa­da­li­nį. Iš „Re­gi­tros“ po­zi­ci­jų žiū­rint tai ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip reeks­por­tas“, - svars­tė LŽ pa­šne­ko­vas.

Jo nuo­mo­ne, dėl to la­biau rei­kė­tų ti­kė­ti „Au­to­ty­ri­mų“ pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka: „Au­to­mo­bi­liai nors ir iš­va­žia­vo, bet mū­sų ša­ly­je re­gis­truo­ti vis dėl­to bu­vo.“

Ko­dėl „gra­ži­na“ statistiką

Ki­tas nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tas, ku­ris taip pat pa­no­ro lik­ti ne­įvar­dy­tas, pa­tvir­ti­no, kad „ci­vi­li­zuo­tą rin­ką dar tik ku­rian­čio­se ša­ly­se, o prie to­kių pri­ski­ria­mos Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va, sta­tis­ti­ka daž­niau­siai bū­na iš­kreip­ta, nes ne­re­tai aukš­čiau­sio­je pa­gal au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­ci­ją są­ra­šo vie­to­je at­si­du­ria tie im­por­tuo­to­jai ar at­sto­vai, ku­rie dau­giau­sia ma­ši­nų vė­liau reeks­por­tuo­ja at­gal į Va­ka­rus“.

„Anks­čiau tuo gar­sė­jo „Peu­geot“ im­por­tuo­to­jai Lie­tu­vo­je, da­bar – tie, ku­rie į mū­sų ša­lį ga­be­na „Fiat“, kiek ma­žiau - „Re­nault“, „Nis­san“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas. - Tai ma­ty­ti ir gat­vė­se. Jei­gu au­to­mo­bi­lius reeks­por­tuo­jan­tys tos ar ki­tos mar­kės at­sto­vai par­duo­tų tiek ma­ši­nų, kiek dek­la­ruo­ja vals­ty­bi­nia­me re­gis­tre, jų bū­tų pil­nos gat­vės. Bet­gi taip nė­ra.“

Kam rei­ka­lin­ga iš pra­džių vež­ti ma­ši­nas į Lie­tu­vą, o vė­liau jas grei­tai iš­ga­ben­ti? „Gra­žes­nė nei ti­kro­vė­je sta­tis­ti­ka lei­džia at­lik­ti dau­giau už­sa­ky­mų ga­min­to­jams. O šiems tai su­da­ro ga­li­my­bes ne­stab­dy­ti kon­ve­je­rių, nors nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas ES, ma­no duo­me­ni­mis, nuo 16 mln. 2007-ai­siais nu­kri­to iki 12,5 mln. per­nai. Bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, kad to­kią sche­mą sa­vo par­da­vi­mo gran­di­nė­je daž­niau­siai tai­ko ne pri­va­čių in­ves­tuo­to­jų val­do­mi, o tie ga­min­to­jai, ku­rių kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą tu­ri vals­ty­bės. Gra­žūs skai­čiai po­pie­riu­je ga­min­to­jams lei­džia pra­šy­ti dau­giau do­ta­ci­jų ir kar­tu pa­grįs­ti jų rei­ka­lin­gu­mą. Tuo pat me­tu ga­min­to­jai „pag­ra­žin­tos“ sta­tis­ti­kos ti­ki­si ir iš sa­vo im­por­tuo­to­jų bei at­sto­vų“, - kons­ta­ta­vo eks­per­tas.

Dau­giau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­mą­kart Lie­tu­vo­je re­gis­tra­vę ga­min­to­jai 2015 m. ba­lan­džio mėn pa­gal VĮ "Re­gi­tra"

1."Toyo­ta"259
2."Fiat"249
3."Volks­wa­gen"113
4."Ško­da"184
5."Nis­san"130
6."Opel"108
7."Da­cia"51
8-9."Kia"45
8-9."Su­ba­ru"45
10.BMW42

Šal­ti­nis: re­gi­tra.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
faktas  213.226.131.133 2015-05-07 08:45:20
Kas moka tyrimu bendrovei, tas ir pirmas!
0 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami