Kas dvidešimtas - su vasarinėmis padangomis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-10 10:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-10 10:05
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Va­ži­nė­ti va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis drau­džia­ma jau vi­są mė­ne­sį. Ta­čiau, kaip ro­do lan­ko­miau­sio trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt at­lik­ta apk­lau­sa, kas dvi­de­šim­tas Lie­tu­vos vai­ruo­to­jas po lap­kri­čio 10 die­nos vis dar va­ži­nė­ja va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis ir lau­kia, kol iš­kris gau­ses­nis snie­gas. Už tai jiems gre­sia nuo­bau­dos.

Vik­to­ras Dauk­šas, Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas, sa­ko, kad vai­ruo­to­jai, ku­rie po lap­kri­čio 10 die­nos vis dar va­ži­nė­ja va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis, ri­zi­kuo­ja di­de­liais ne­ma­lo­nu­mais. Nuo 2014 m. įsi­ga­lio­jo nu­ta­ri­mas, pa­gal ku­rį už va­sa­ri­nių pa­dan­gų nau­do­ji­mą šal­tuo­ju me­tų lai­ku ga­li­ma ne­tek­ti au­to­mo­bi­lio tech­ni­nės ap­žiū­ros. Taip pat ga­li bū­ti skir­ta 20-40 Lt pi­ni­gi­nė bau­da.

„Apk­lau­sa par­odė, kad apie šias baus­mes gir­dė­jo šiek tiek dau­giau nei pu­sė – 52 proc. – mū­sų ša­lies vai­ruo­to­jų. O štai treč­da­lis at­sa­kė ne­ži­nan­tys, kas grės­tų, jei jie bū­tų pa­gau­ti va­ži­nė­jan­tys be pa­dan­gų, pri­tai­ky­tų žie­mai“, – sa­ko au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tas.

Pa­sak jo, dar ne­pra­si­dė­jus pa­dan­gų kei­ti­mo lai­ko­tar­piui, t.y. prieš lap­kri­čio mė­ne­sį, trans­por­to prie­mo­nę šal­ta­jam se­zo­nui pra­dė­jo ruo­šti dau­giau nei pu­sė (51 proc.) vai­ruo­to­jų. Treč­da­lis apk­laus­tų­jų tą da­rė tarp lap­kri­čio 1 ir 10 die­nos – pa­dan­gų kei­ti­mo me­tu.

„Da­lis vai­ruo­to­jų ne­lau­kė, ka­da iš­kris pir­ma­sis snie­gas ar pa­šals. Gam­tą su­nku prog­no­zuo­ti, to­dėl jie pa­dan­gas pa­si­kei­tė kur kas anks­čiau. Ki­ti šį dar­bą ati­de­da vė­les­niam lai­kui, ta­čiau taip ri­zi­kuo­ja bū­ti ne­ti­kė­tai užk­lup­ti gau­saus snie­go, plik­le­džio. Bū­tent ta­da bū­na di­džiau­sia ava­ri­jų ti­ki­my­bė. Tie­sa, net 13 proc. Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų nau­do­ja uni­ver­sa­lias pa­dan­gas“, – sa­ko V. Dauk­šas.

Apk­lau­sa par­odė, kad vi­sus veiks­mus, ku­rie rei­ka­lin­gi no­rint par­uoš­ti au­to­mo­bi­lį šal­ta­jam se­zo­nui, ži­no 68 proc. vai­ruo­to­jų, o bū­ti­niau­sius veiks­mus – pa­dan­gų ir lan­gų skys­čio pa­kei­ti­mas – at­lie­ka be­veik treč­da­lis (29 proc.) vai­ruo­to­jų.

„No­rint ge­rai par­uoš­ti trans­por­to prie­mo­nę šal­ta­jam se­zo­nui, ne­pa­kan­ka pa­keis­ti pa­dan­gas ir lan­gų skys­tį. Rei­kia de­ta­lios ir kruopš­čios au­to­mo­bi­lio ap­žiū­ros. Bū­ti­na pa­ti­krin­ti stab­džių sis­te­mą, aku­mu­lia­to­rių. Pa­si­rū­pin­ti le­do gremž­tu­kais, šluo­te­le snie­gui va­ly­ti. Tik at­li­kus ap­žiū­rą ir tu­rint bū­ti­ną in­ven­to­rių, ga­li­ma sau­giai ir ra­miai iš­rie­dė­ti į ke­lią“, – tei­gia V. Dauk­šas.

Šiuo me­tu di­džio­ji da­lis – dau­giau nei 85 proc. – vai­ruo­to­jų pa­kei­tė au­to­mo­bi­lio „a­pa­vą“ ir lan­gų skys­tį. Be­veik 79 proc. apk­lau­sos da­ly­vių pa­ti­kri­no, ar tu­ri le­do gremž­tu­ką ir šluo­te­lę snie­gui va­ly­ti. Kiek ma­žiau – 62 proc. – pa­ti­kri­no aku­mu­lia­to­rių. Ta­čiau tik be­veik pu­sė vai­ruo­to­jų pa­si­rū­pi­no vir­ve au­to­mo­bi­liui temp­ti. Dar ma­žiau – 42 proc. – pa­ti­kri­no trans­por­to prie­mo­nės stab­džių sis­te­mą.

Pa­dan­goms – du ar­ba trys sezonai

Dau­giau nei pu­sė – 55 proc. – apk­lau­sos da­ly­vių pri­si­pa­ži­no, kad žie­mai vi­sa­da per­ka nau­jas pa­dan­gas. Pi­ges­nių dė­vė­tų pa­dan­gų dai­ro­si apie 24 proc. vai­ruo­to­jų. Apie 12 proc. apk­laus­tų­jų ren­ka­si nau­jas res­tau­ruo­tas pa­dan­gas.

Pa­klaus­ti, kaip daž­nai kei­čia žie­mi­nių pa­dan­gų komp­lek­tą, net 58 proc. vai­ruo­to­jų at­sa­kė tą da­ran­tys kas 2-3 se­zo­nus. Su tuo pa­čiu pa­dan­gų komp­lek­tu 4 ar dau­giau se­zo­nų va­ži­nė­ja apie 35 proc. Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų.

Kaip tei­gia V. Dauk­šas, kiek lai­ko pa­dan­gos ga­li tar­nau­ti, pri­klau­so nuo to, ko­kiais ke­liais ir kiek ki­lo­me­trų au­to­mo­bi­lis per žie­mą nu­va­žiuo­ja.

„Per žie­mą vi­du­ti­niš­kai nu­va­žiuo­ja­ma apie 15 tūkst. ki­lo­me­trų. Jei pa­dan­gos yra ge­ros ko­ky­bės, jų ga­li už­tek­ti ir vi­sus ke­tu­ris se­zo­nus. Ka­da pa­dan­gos su­si­dė­vi, t.y. pro­tek­to­riaus gy­lis tam­pa ma­žes­nis nei 4 mm, bū­ti­na pa­dan­gas pa­keis­ti nau­jo­mis“, – sa­ko au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tas.

Dau­gu­ma – 26 proc. – pir­kė­jų vie­nai žie­mi­nei pa­dan­gai iš­lei­džia nuo 101 iki 150 li­tų. Apie 23 proc. vai­ruo­to­jų ren­ka­si pa­dan­gas, kai­nuo­jan­čias po 151-200 li­tų. Dau­giau nei 300 li­tų už vie­ną pa­dan­gą ryž­ta­si mo­kė­ti tik 13 proc. Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami