Kas ketvirtas vėluoja į techninę apžiūrą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-14 06:00
Į privalomosios techninės apžiūros statistiką įtrauktos ir nenaudojamos, bet dar neišregistruotos mašinos. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­ja „Tran­seks­ta“ at­sklei­dė, kad pa­tys ne­rū­pes­tin­giau­si ša­lies vai­ruo­to­jai gy­ve­na Klai­pė­dos, Kau­no, Vil­niaus ir Tau­ra­gės aps­kri­ty­se. Bu­vo skai­čiuo­ja­ma pa­gal tai, kiek jų, pa­ly­gin­ti su vi­sos aps­kri­ties au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų skai­čiu­mi, vė­luo­ja at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA). Dau­giau­sia to­kių vai­ruo­to­jų yra uos­ta­mies­ty­je ir jo apy­lin­kė­se.

Anot „Tran­seks­tos“ sta­tis­ti­kos, 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį net 28,3 proc. Klai­pė­dos aps­kri­ties au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų vė­la­vo at­lik­ti TA. Sau­sį-bir­že­lį Kau­no aps­kri­ty­je to­kių bu­vo 25,6 proc., Vil­niaus ir Tau­ra­gės aps­kri­ty­se – po 25,5 pro­cen­to. Pa­vyz­din­giau­si esą Ute­nos aps­kri­ties vai­ruo­to­jai, mat per pir­mus še­šis mė­ne­sius 19,3 proc. jų vė­la­vo į TA. Iš vi­so Lie­tu­vo­je yra 10 aps­kri­čių, o jų vė­la­vi­mo į TA vi­dur­kis bu­vo 24,7 pro­cen­to. „Tran­seks­tos“ tei­gi­mu, to­kią sta­tis­ti­ka bū­ti­na no­rint nu­spė­ti, ko­kios aps­kri­tys yra pa­čios pa­žei­džia­miau­sios ko­rup­ci­jos po­žiū­riu.

Ap­kal­ti­no policiją

Prieš ku­rį lai­ką Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) krei­pė­si į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trus ir juos vie­ni­jan­čią „Tran­seks­tą“, kad bū­tų pra­dė­ta ak­ty­viau ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja.

Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, šie­met sau­sio 1-ąją Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 1 549 158 trans­por­to prie­mo­nės, vi­du­ti­niš­kai 15,4 me­tų se­nu­mo. Dau­gu­ma jų (1 257 473) – leng­vie­ji ke­lei­vi­niai (M 1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai. Šie ir­gi vi­du­ti­niš­kai 15 me­tų se­nu­mo. Dau­gu­ma nau­do­tų ma­ši­nų vai­ruo­to­jų, tarp ku­rių yra ir par­ei­gū­nų, pui­kiai ži­no, kad se­nie­nų TA daž­nai ga­li kai­nuo­ti la­bai bran­giai, tad ieš­ko iš­ei­čių. Ne­di­de­lė pa­slap­tis, kad ne­re­tai TA at­lie­ka­ma iš anks­to su­si­ta­rus su kon­tro­lie­riais.

Pa­sak aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vo Gin­tau­to Šlė­de­rio, di­des­nė ti­ki­my­bė su­si­tar­ti dėl TA yra to­se aps­kri­ty­se, ku­rio­se vai­ruo­to­jai į TA vė­luo­ja la­biau­siai. Ke­ly­je gre­sia ne tik bū­ti su­gau­tam ir nu­baus­tam di­de­le bau­da – pa­gal 2014 me­tais įsi­ga­lio­ju­sias nau­jas Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sas, ga­li bū­ti su­stab­dy­tas TA ne­at­li­ku­sio au­to­mo­bi­lio lei­di­mas da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me. Dėl to da­liai ma­ši­nų sa­vi­nin­kų, no­rin­čių gau­ti TA kor­te­lę, yra ge­ros vi­sos prie­mo­nės.

„Tran­seks­tos“ duo­me­ni­mis, pa­sta­rai­siais me­tais vė­luo­jan­čių­jų at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją au­to­mo­bi­lių TA Lie­tu­vo­je ma­žė­jo. 2014-ųjų pir­mą­jį pus­me­tį vi­so­je Lie­tu­vo­je to­kių bu­vo 31,9 proc., o tuo pa­čiu me­tu per­nai – 25 pro­cen­tai. Dar 0,3 proc. ma­žiau ne­rū­pes­tin­gų vai­ruo­to­jų bu­vo šie­met sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais.

Ramūnas Šideikis: "Dauguma neapdraustų ir TA neatlikusių transporto priemonių yra nenaudojamos, tad bausti jų savininkus nėra už ką."

2014–2016 me­tais tris pir­muo­sius pus­me­čius vė­la­vi­mo į TA ly­de­rė bu­vo Klai­pė­dos aps­kri­tis. 2014-ųjų sau­sį-lie­pą jo­je bu­vo fik­suo­ta 36 proc. vė­luo­jan­čių­jų, 2015 me­tais tuo pa­čiu lai­ku – 29,1 pro­cen­to. Per po­rą me­tų juo­da­ja­me „Tran­seks­tos“ są­ra­še dau­giau­sia „pa­ki­lo“ Kau­no aps­kri­tis – iš ket­vir­tos vie­tos 2014 ir 2015 me­tais į an­trą vie­tą šie­met pir­mą­jį pus­me­tį, o la­biau­siai pa­dė­tis ge­rė­jo Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je – šie­met ji pa­gal šį ro­dik­lį sep­tin­ta, nors bū­da­vo an­tro­je vie­to­je.

Mi­nė­tu lai­ko­tar­piu ma­žiau­siai į TA vė­luo­ta Ute­nos aps­kri­ty­je.

Aso­cia­ci­ja „Tran­seks­ta“ dėl vė­la­vi­mo į TA kal­ti­na po­li­ci­ją, ne­va ji blo­gai kon­tro­liuo­ja si­tua­ci­ją. Ta­čiau par­ei­gū­nai ne­no­ri su­tik­ti su to­kia nuo­mo­ne.

„Mū­sų aps­kri­ty­je vyk­do­ma to­kia pat in­ten­sy­vi ne­draus­min­gų vai­ruo­to­jų pre­ven­ci­ja kaip ir ki­to­se. Pa­ste­bė­jau ten­den­ci­ją, kad dau­gu­ma ne­apd­raus­tų ir TA ne­at­li­ku­sių trans­por­to prie­mo­nių pa­pras­čiau­siai ne­nau­do­ja­mos. Jos il­gai­niui pa­lie­ka­mos be prie­žiū­ros, štai ma­ši­nos ir pa­ten­ka į juo­duo­sius są­ra­šus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Ši­dei­kis.

Ga­li­ma spė­ti, kad pa­ly­gin­ti tur­tin­ga­me Klai­pė­dos re­gio­ne žmo­nės daž­niau kei­čia se­nus au­to­mo­bi­lius į nau­jus, o tuos se­nus pa­lie­ka ne­pri­žiū­ri­mus. Taip ga­li bū­ti ir Kau­no bei Vil­niaus re­gio­nuo­se.

Pa­sak R. Ši­dei­kio, vė­la­vi­mą į TA le­mia ir pa­pras­čiau­sias žmo­nių ne­rū­pes­tin­gu­mas. „Ma­nau, kad tai yra vai­ruo­to­jų ap­lai­du­mas. Da­lis vai­ruo­to­jų ma­ši­nas ar­tė­jan­čiai TA ruo­šia iš anks­to, lai­ku at­lie­ka ap­žiū­rą. Bet yra ne­ma­žai to­kių, ku­rie abe­jin­gi įsta­ty­mo nuo­sta­tai. Ta­čiau jei jų ma­ši­na be TA ne­iš­va­žiuo­ja iš ga­ra­žo, baus­ti jų nė­ra už ką“, – pa­žy­mė­jo par­ei­gū­nas.

Pa­ta­ria­ma skųstis

STT par­agin­ta „Tran­seks­ta“ nuo lie­pos ėmė­si spe­cia­laus An­ti­ko­rup­ci­jos pro­jek­to. Kaip jau ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, „Tran­seks­ta“ par­en­gė TA kon­tro­lie­riams at­min­ti­nes, kaip elg­tis, jei jiems bus siū­lo­mas ne­tei­sė­tas at­ly­gis.

„Su­lau­kęs ne­tei­sė­to pa­siū­ly­mo ar­ba ra­dęs do­ku­men­tuo­se pi­ni­gus, kon­tro­lie­rius pri­va­lo juos grą­žin­ti vai­ruo­to­jui ir pa­aiš­kin­ti, kad to­kie veiks­mai už­trau­kia bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. Tuo at­ve­ju, jei vai­ruo­to­jas ne­sik­lau­so kon­tro­lie­riaus ra­gi­ni­mų pa­siim­ti pi­ni­gus, bū­tų tiks­lin­ga iš­kvies­ti dar bent po­rą kon­tro­lie­rių ir / ar pa­mai­nos vir­ši­nin­ką, ku­rie ga­lė­tų pa­liu­dy­ti nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bes, nu­fo­tog­ra­fuo­ti pi­ni­gus ir par­ašy­ti par­eiš­ki­mą po­li­ci­jai“, – ra­šo­ma at­min­ti­nė­je.

Anot G. Šlė­de­rio, pra­ne­šu­siems apie siū­lo­mą ky­šį kon­tro­lie­riams bus mo­ka­mos iki 500 eu­rų pre­mi­jos.

Dar vie­na nau­jo­vė – ar­ti­miau­siu me­tu vi­sos į TA at­vy­ku­sios trans­por­to prie­mo­nės bus fo­tog­ra­fuo­ja­mos. „Nors tie­sio­giai siū­lan­čių­jų ky­šių kon­tro­lie­riui ne­už­fik­suo­ta, bet ra­jo­nuo­se vis dar po­pu­lia­ru at­vy­ku­siuo­se į tech­ni­nę ap­žiū­rą au­to­mo­bi­liuo­se (ša­lia pa­ste­bė­to de­fek­to – aut.) pa­lik­ti bank­no­tą. Daž­nai konf­lik­to iš­ven­gia­ma kon­tro­lie­riui pa­aiš­ki­nus, ko­kia yra tei­si­nė at­sa­ko­my­bė už ky­šio da­vi­mą“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas „Tran­seks­tos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Da­dur­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
BEBRAS  195.182.89.210 2016-09-15 09:37:12
PINIGŲ IR LAIKO SIURBIKAI TOS TA STOTYS.
2 0  Netinkamas komentaras
įsakymas viešiems tarnams  77.219.189.202 2016-09-15 01:13:01
Naikinti visas tas TA ir visus monopolius tuoj pat, kaip yra JAV ir JK, dėl techninių gedimų galimai įvyksta tik 0,01 proc. įvykių
4 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami