Kas slypi už lengvųjų komercinių „Škodų“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-08-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-08-12 06:00
Lietuvoje populiaru kaip lengvuosius komercinius N1 klasės automobilius registruoti ir mažuosius „Škoda Yeti“. Gamintojo nuotrauka
Šie­met nuo sau­sio iki bir­že­lio tarp po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių tre­čią­ją vie­tą užė­mė „Ško­dos“, ta­čiau kon­ku­ren­tai tvir­ti­na, kad jei če­kiš­kų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai lai­ky­tų­si etiš­ko vers­lo tai­syk­lių, „pri­zi­nin­kių“ tre­je­tu­ke šios mar­kės ne­bū­tų.

„Ško­dai“ prie­kaiš­tau­ja­ma ir dėl esą mo­kes­čių ven­gi­mo, nors pa­tys nau­jų če­kiš­kų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai to­kius kal­ti­ni­mus va­di­na ab­sur­diš­kais.

Ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ duo­me­ni­mis, 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tos 1082 nau­jos „Ško­dos“ iš bend­ro 8545 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių kie­kio. Už če­kiš­kos kil­mės nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas ge­res­nį re­zul­ta­tą par­odė tik­tai po­pu­lia­riau­sių­jų vir­šū­nė­je at­si­dū­rę „Fiat“ (1308) ir „Volks­wa­gen“ (1132). Ket­vir­tą rei­tin­go vie­tą užė­mu­si „Toyo­ta“ (994) per­nai re­gis­tra­vo 88 ma­ši­no­mis ma­žiau nei „Ško­da“. Ta­čiau dien­raš­tis LŽ ga­vo duo­me­nis, iš ku­rių ma­ty­ti, kad ti­kro­vė­je tre­čio­ji vie­ta grei­čiau­siai tu­rė­jo pri­klau­sy­ti ja­po­niš­kai, o ne če­kiš­kai mar­kei.

Pa­si­ro­do, di­de­lę da­lį, net 111, nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių „Ško­da“ jų par­da­vė­jai re­gis­tra­vo kaip ko­mer­ci­nius N1 kla­sės au­to­mo­bi­lius, nors šie aki­vaiz­džiai to­kie nė­ra. To­kioms trans­por­to prie­mo­nėms nė­ra tai­ko­mas 21 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM), dėl to jos yra daug pi­ges­nės nei kon­ku­ren­tų au­to­mo­bi­liai. „Taip elg­tis yra ne­są­mo­nė“, – ši­taip trum­pai drū­tai si­tua­ci­ją api­bū­di­no vie­nas sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­jęs skelb­ti dien­raš­čio pa­šne­ko­vas.

Kal­ti­na mo­kes­čių vengimu

Ma­tyt, tik­tai ma­žą da­lį vai­ruo­to­jų ste­bi­na fak­tas, kad ma­žy­liai „O­pel Cor­sa“, „Ško­da Fa­bia“, „Peu­geot 208“, kom­pak­tiš­kie­ji „Hyun­dai i30“, „Ško­da Ye­ti“, „Ško­da Pra­ktik“, „Ško­da Ra­pid“, vi­du­ti­nės kla­sės „Ško­da Oc­ta­via“ ar ne­tgi se­da­nas „Ško­da Su­perb“ ga­li bū­ti nau­do­ja­mi ir kaip leng­vo­sios ko­mer­ci­nės ma­ši­nos. Tar­kim, dau­ge­lis pi­cų iš­ve­žio­ji­mo fir­mų no­riai per­ka vi­sai ma­žy­čius „Kia Pi­can­to“. Ir ką? Sėk­min­gai, pa­ti­ki­mai jie tas pi­cas ve­žio­ja, gau­si­na apy­var­tą sa­vi­nin­kams. Kuo blo­gas toks ko­mer­ci­nis ma­žy­lis?

Tak­si ir ki­ta­me vers­le da­ly­vau­ja iš es­mės vi­sos au­to­mo­bi­lių mar­kės, ta­čiau nie­kas ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ne­reiš­kia. Tai dėl to, kad jos yra re­gis­truo­tos kaip pirk­tos ne ko­mer­ci­nėms reik­mėms (va­di­na­mo­sios N1 kla­sės ma­ši­nos), o kaip as­me­ni­nės pa­skir­ties leng­vo­sios ma­ši­nos. Va­di­na­si, už jas bu­vo su­mo­kė­tas ir PVM.

Vers­lo po­žiū­riu ne­etiš­ko, kaip jie pa­tys va­di­na, „Ško­dos“ par­da­vė­jų el­ge­sio Lie­tu­vo­je kri­ti­kai dien­raš­čiui LŽ pri­pa­ži­no, kad dar bū­tų ga­li­ma kęs­ti, jei ne­mo­kė­da­mi PVM ir taip su­ma­ži­nę au­to­mo­bi­lių kai­ną nau­jų če­kiš­kų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai tik­tai di­din­tų sa­vo rin­kos da­lį. „Di­des­nė rin­kos da­lis par­da­vė­jams, ži­no­ma, yra la­bai svar­bu. Par­da­vė­jai gau­na va­di­na­mų­jų bo­nu­sų iš ga­min­to­jų, ku­rie ga­ran­tuo­ja di­des­nes leng­va­tas. Bet daug la­biau rė­žia akį tai, kad re­gis­truo­jant leng­vuo­sius ke­lei­vi­nius au­to­mo­bi­lius kaip ko­mer­ci­nius iš­ven­gia­ma prie­vo­lė mo­kė­ti mo­kes­čius vals­ty­bei, taip pat ap­gau­na­mas ir pir­kė­jas, nes vė­liau la­bai su­nku, o gal ir ne­įma­no­ma par­duo­ti ko­mer­ci­nio au­to­mo­bi­lio“, – aiš­ki­no jau mi­nė­tas LŽ kon­sul­tan­tas.

Pa­sak jo, nie­kas ne­reikš­tų nė men­kiau­sių prie­kaiš­tų, jei kaip ko­mer­ci­nės įre­gis­truo­tos „Ško­dos“ ar ki­tos ma­ši­nos iš ti­krų­jų ir ati­tik­tų sa­vo pa­skir­tį. „Va­ka­ruo­se ir­gi va­ži­nė­ja ne­ma­žai „Fa­bia“, „Volks­wa­gen Golf“, „Volks­wa­gen Up!“ ar ki­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, ku­rių re­gis­tra­ci­jos do­ku­men­tuo­se yra par­ašy­ta, kad tai leng­vo­sios ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės. Ta­čiau jos ir ati­tin­ka to­kių trans­por­to prie­mo­nių rei­ka­la­vi­mus. Pa­vyz­džiui, to­kių ma­ši­nų už­pa­ka­li­niai lan­gai yra už­vi­rin­ti skar­do­mis, ga­le įreng­tas kro­vi­nių sky­rius. Ta­čiau Lie­tu­vos ke­liais va­ži­nė­jan­tys ko­mer­ci­niai „Fa­bia“, „Oc­ta­via“ ar „Su­perb“ vi­siš­kai nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo to pa­ties mo­de­lio ma­ši­nų, ku­rios įre­gis­truo­tos kaip skir­tos nau­do­ti as­me­ni­nėms reik­mėms. Sa­ky­čiau, tai yra tam ti­kra ap­gau­lė, do­ku­men­tų klas­to­ji­mas, nes ti­kro­vė­je tie au­to­mo­bi­liai nė­ra ko­mer­ci­niai. To­kie jie ta­po tik dėl to, kad bū­tų apei­tas PVM įsta­ty­mas ir at­si­ras­tų ga­li­my­bė ne­mo­kė­ti mo­kes­čių“, – pik­ti­no­si dien­raš­čio pa­šne­ko­vas.

Justas Rašomavičius: „Ta išimtis tikrai nebuvo sukurta mokesčiams slėpti ar vadinamiesiems bičiuliams preteguoti.“ Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Pa­sak jo, dau­gu­ma par­da­vė­jų yra są­ži­nin­gi ir „to­kių da­ly­kų ne­to­le­ruo­ja“. „Juk ši­taip maus­to­ma ir vals­ty­bė, ir au­to­mo­bi­lio pir­kė­jas. Ma­no ži­nio­mis, Lie­tu­vo­je taip el­gia­si tik­tai „Ško­da“, – svars­tė rin­kos ži­no­vas.

Gi­na­si legalumu

Mū­sų ša­ly­je „Ško­da“ tu­ri še­šis at­sto­vus. Di­džiau­sia jų – Vil­niu­je če­kiš­kas ma­ši­nas par­da­vi­nė­jan­ti bend­ro­ji Lie­tu­vos ir Če­ki­jos įmo­nė ARX. Jos di­rek­to­riui Čes­la­vui An­to­no­vi­čiui at­ro­do keis­tos kon­ku­ren­tų pa­sta­bos. „Ti­krai ne­ma­tau čia nie­ko blo­ga. Leng­vą­sias ke­lei­vi­nes ma­ši­nas kaip ko­mer­ci­nes par­duo­da­me tik tiems klien­tams, ku­rie pa­tys to pa­gei­dau­ja. Ga­vę to­kį pa­gei­da­vi­mą klien­tui iš­aiš­ki­na­me, su ko­kiais su­nku­mais eksp­loa­tuo­da­mas ir vė­liau par­duo­da­mas ko­mer­ci­nę ma­ši­ną jis ga­li su­si­dur­ti“, – dės­tė ARX va­do­vas.

Pa­sak Č.An­to­no­vi­čiaus, vi­si už­si­sa­kan­tie­ji leng­vuo­sius ko­mer­ci­nius au­to­mo­bi­lius „Ško­da“ ži­no, kad vė­liau, kiek pa­va­ži­nė­jus, par­duo­ti to­kių ma­ši­nų be­veik ne­bus jo­kių šan­sų. Taip pat vai­ruo­to­jai įspė­ja­mi, kad eksp­loa­tuo­jant au­to­mo­bi­lius ne sa­vi­val­dy­bių, o vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se teks įsi­gy­ti ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio vin­je­tę. LŽ ži­nio­mis, da­bar jos kai­na me­tams 304 eu­rai, mė­ne­siui – 28 ar­ba 14 eu­rų (“Eu­ro4“ ir di­des­nį eko­lo­gi­jos stan­dar­tą ati­tin­kan­čioms ma­ši­noms), sa­vai­tei – 14 eu­rų, die­nai – 6 eu­rai. Kaip tau­po­ma? Tar­kim, pi­giau­sias nau­jas „Ško­da Oc­ta­via“ au­to­mo­bi­lis kai­nuo­ja 14 208 eu­rus. Iš jų 3000 eu­rų su­mo­ka­mi kaip PVM. Jei vie­toj šio mo­kes­čio per­ka­ma ke­lių nau­do­to­jo vin­je­tė tik ke­liems mė­ne­siams ar ke­lioms sa­vai­tėms per me­tus, nau­da iš­ei­na di­džiu­lė.

Jei­gu klien­tas, pa­sak Č.An­to­no­vi­čiaus, vi­sa tai ži­no­da­mas, ne­at­si­sa­ko sa­vo pa­gei­da­vi­mo, siun­čia­mas už­sa­ky­mas ga­min­to­jui Če­ki­jo­je. „Eu­ro­pos Są­jun­ga rei­ka­lau­ja leng­vie­siems ko­mer­ci­niams au­to­mo­bi­liams tu­rė­ti tech­ni­nės ati­tik­ties do­ku­men­tus, va­di­na­muo­sius ser­ti­fi­ka­tus. Iš ga­myk­los at­ke­liau­jan­ti ma­ši­na vi­sa tai jau tu­ri. O dė­ti gro­te­les ant lan­gų ar pa­na­šiai – nie­kas to ne­rei­ka­lau­ja“, – ti­ki­no ARX di­rek­to­rius.

Pa­de­da ap­su­kru­mas praeityje

Jus­tas Ra­šo­ma­vi­čius, Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) Tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas, ne­igė, kad dėl N1 kla­sės ma­ši­nų nė­ra jo­kių rei­ka­la­vi­mų. „Vi­sų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams yra ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai – ne­tgi mo­to­cik­lų ar prie­ka­bų. M1 kla­sės trans­por­to rei­ka­la­vi­mai yra la­biau su­si­ję su sau­giu ir pa­to­giu ke­lei­vių ve­ži­mu, o N1 kla­sės – su kro­vi­nių ve­ži­mu. M1 kla­sės au­to­mo­bi­liuo­se tu­ri bū­ti mon­tuo­ja­mos spe­cia­lios sė­dy­nės, sa­vo vie­to­se tu­ri bū­ti tvir­ti­ni­mo taš­kai ir t. t., o N1 kla­sės trans­por­to prie­mo­nė­se dė­me­sys ski­ria­mas kro­vi­nio er­go­no­mi­kai, pa­kro­vi­mui , iš­kro­vi­mui“, – sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Pa­klaus­tas, ar „Ško­dos“ kon­ku­ren­tai sa­ko ne­tie­są teig­da­mi, jog N1 ma­ši­nos pri­va­lo tu­rė­ti ir at­ski­rą kro­vi­nių sky­rių, J.Ra­šo­ma­vi­čius at­sa­kė, kad „tie­sos čia esa­ma“. „Bū­tent dėl to ir at­si­ra­do prob­le­ma, kad to­kios ma­ši­nos ne­re­tai ve­žio­ja ir leng­vus kro­vi­nius. Ne­pa­kei­tus rei­ka­la­vi­mų jie ga­lė­jo bū­ti ve­žio­ja­mi ne­sau­giai. Dėl to Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja 2011 me­tais rei­ka­la­vi­mus ir kei­tė. Nuo 2012-ųjų spa­lio 29 die­nos va­di­na­mo­jo nau­jo ti­po leng­vie­ji ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai pri­va­lo ga­lė­ti vež­ti tam ti­kro tū­rio kro­vi­nius. Jų kro­vi­nių sky­rius pri­va­lo bū­ti plokš­čias, pa­kro­vi­mo an­gos aukš­tis ne ma­žes­nis kaip 800 mm, o an­gos plo­tas ne ma­žes­nis kaip 12 800 kv. cm ir kt.“, – pri­pa­ži­no VKTI at­sto­vas.

Ta­čiau če­kai, anot jo, dir­ba taip, kaip dir­bo anks­čiau. „I­ki 2012 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jo ki­ti rei­ka­la­vi­mai, ku­rie lei­do trans­por­to prie­mo­nę re­gis­truo­ti kaip ko­mer­ci­nę, nors iš iš­orės ji aki­vaiz­džiai at­ro­dė kaip leng­vo­ji ma­ši­na. Ir šia iš­im­ti­mi ga­lė­jo nau­do­tis vi­si ga­min­to­jai. Ta­čiau pa­si­nau­do­jo tik­tai „Ško­da“. Bė­gant lai­kui tech­ni­niai N1 kla­sės trans­por­to rei­ka­la­vi­mai bu­vo kei­čia­mi, ta­čiau če­kai ir to­liau va­do­vau­ja­si anks­tes­niais rei­ka­la­vi­mais, nes įsta­ty­mas at­ga­li­ne da­ta ne­vei­kia. Tai­gi ta iš­im­tis ti­krai ne­bu­vo su­kur­ta mo­kes­čiams slėp­ti ar va­di­na­mie­siems bi­čiu­liams pro­te­guo­ti, vis­kas yra le­ga­lu“, – pa­brė­žė J.Ra­šo­ma­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
TAI  78.57.219.197 2015-08-12 19:35:34
kas draudzia musu dvareliui tokias masinas gamint ir kapeika kalt.O kai gali tik vogt,meluot ir propoganda varyt tampa kaltais kiti.matyt tai jau cholopo genuose slypi dar nuo tu laiku kai riteriai uz zmudelio apsikrikstijima dalindavo marskinius ar ranksluosti....
1 1  Netinkamas komentaras
Morale  78.60.168.138 2015-08-12 07:59:54
O kaip su sazines reikalais?
1 1  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami