Kas trečias automobilis - lyg tiksinti bomba

LŽ red@lzinios.lt 2015-07-01 06:00

red@lzinios.lt 2015-07-01 06:00
Nudėvėtomis žieminėmis padangomis vasarą Lietuvoje važinėja net prabangių automobilių savininkai.  LŽ archyvo nuotrauka
Bir­že­lio pra­džio­je kom­pa­ni­jos „Goo­dyear Dun­lop“ ty­rė­jų ko­man­da Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je lan­kė po­pu­lia­riau­sių pre­ky­bos cen­trų aikš­te­les ir ti­kri­no ten pa­sta­ty­tų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas - iš 1552 ap­žiū­rė­tų ma­ši­nų net 590, ar­ba 38 proc., bu­vo su žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis.

Anot "Goo­dyear Dun­lop" pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, kas tre­čias pa­ti­krin­to au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas bir­že­lio pra­džio­je dar va­ži­nė­jo žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis, nors jų stab­dy­mo ke­lias, kaip įspė­ja spe­cia­lis­tai, šil­tuo­ju me­tų lai­ku pa­il­gė­ja nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos me­trų, ma­ši­ną val­dy­ti tam­pa su­dė­tin­ga, o pa­li­jus pa­vo­jus ky­la vi­siems eis­mo da­ly­viams.

„San­ty­ki­nai ge­riau­siai pa­si­ro­dė Vil­niaus ir Klai­pė­dos vai­ruo­to­jai. Čia ra­do­me 31,5 proc. au­to­mo­bi­lių su žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis. Blo­giau­si re­zul­ta­tai už­fik­suo­ti Šiau­liuo­se ir Kau­ne. Šiuo­se mies­tuo­se to­kių ma­ši­nų ap­ti­ko­me ati­tin­ka­mai 45,8 proc. ir 42,7 pro­cen­to”, – ty­ri­mo re­zul­ta­tus ko­men­ta­vo „Goo­dyear Dun­lop“ par­da­vi­mų va­do­vas Lie­tu­vo­je Min­dau­gas Ja­siū­nas.

Kar­tu jis pri­mi­nė, kad iš­var­dy­ti skai­čiai – tai di­džiau­sių Lie­tu­vos mies­tų duo­me­nys. Tuo me­tu už­mies­ty­je, ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se ir kai­muo­se si­tua­ci­ja dar blo­ges­nė. Ma­no­ma, jog ten dau­giau kaip pu­sė vai­ruo­to­jų vi­są se­zo­ną nau­do­ja vie­ną žie­mi­nių pa­dan­gų komp­lek­tą, mat va­sa­rą KET rei­ka­lau­ja keis­ti tik tas pa­dan­gas, ku­rios tu­ri dyg­lius, o ne­dyg­liuo­to­mis lei­džia­ma va­ži­nė­ti be ap­ri­bo­ji­mų.

„Rie­dant tiek sau­sa, tiek šla­pia dan­ga žie­mi­nių pa­dan­gų stab­dy­mo ke­lias yra kur kas il­ges­nis ne­gu va­sa­ri­nių. Prieš ke­le­tą me­tų „Goo­dyear Dun­lop“ at­li­ko ty­ri­mą ir nu­sta­tė, kad va­žiuo­jant mies­te 50 km/val. grei­čiu au­to­mo­bi­lis su premium kla­sės žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis su­sto­ja 2–5 me­trais to­liau ne­gu su va­sa­ri­nė­mis. Kai kam ga­li pa­si­ro­dy­ti, jog tie ke­li me­trai ne­svar­būs, ta­čiau ava­ri­nės si­tua­ci­jos at­ve­ju net ir ke­li cen­ti­me­trai ga­li bū­ti le­mia­mi”, – aiš­ki­no M. Ja­siū­nas.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­di­di­nus grei­tį skir­tu­mas tam­pa dar ryš­kes­nis. At­lie­kant ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad va­žiuo­jant už­mies­čio ke­liu 90–100 km/val. grei­čiu stab­dy­mo ke­lias pa­il­gė­ja net 12–15 me­trų. Va­di­na­si, vai­ruo­to­jas, pa­kei­tęs žie­mi­nes pa­dan­gas į va­sa­ri­nes, stab­dy­da­mas su­stos ma­žiau­siai tri­jų au­to­mo­bi­lių at­stu­mu ar­čiau.

Ki­tas pa­vo­jus – ma­ši­nos val­dy­mas. Pa­sak M. Ja­siū­no, žie­mi­nių pa­dan­gų gu­mos mi­ši­nys yra minkš­tes­nis, ta­čiau va­sa­rą jis tu­ri bū­ti kie­tas, jei no­ri­ma, kad su­ki­bi­mas su ke­lio dan­ga bū­tų ge­res­nis, o au­to­mo­bi­lis - sta­bi­les­nis va­žiuo­jant di­des­niu grei­čiu ar po­sū­kiuo­se. Bū­tent tai už­ti­kri­na va­sa­ri­nės pa­dan­gos.

Spe­cia­lis­tas taip pat pa­brė­žė, kad minkš­tas žie­mi­nių pa­dan­gų gu­mos mi­ši­nys ne­pri­tai­ky­tas va­ži­nė­ti aukš­tes­nė­je kaip 7 laips­nių oro tem­pe­ra­tū­ro­je. At­ši­lus orams, o juo­lab pra­si­dė­jus karš­čiams toks gu­mos mi­ši­nys ne­at­lie­ka vi­sų sa­vo funk­ci­jų, au­to­mo­bi­lis tam­pa ne­sta­bi­lus va­žiuo­jant di­de­liu grei­čiu ar įvei­kiant po­sū­kius – jis "plau­kio­ja".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
joo  78.62.236.239 2015-07-01 11:00:04
spėju, kad žieminėmis padangomis ekspertai dar ir universalias vadina. Beje, kas taip važinėja, tai tikrai žino apie stabdymo kelio ir manevringumo skirtumus su jomis žiemą ir vasarą, ir tai juos tenkina, t.y. yra prie jų prisitaikę. Dar galėjo pagąsdinti, kad vasarą važinėjamos tos padangos greičiau dyla. Na, dyla, ką padarysi - čia jau kiekvienas pasiskaičiuoja, kas kiek metų prireiks naujas padangas pirkti, ir ar tai labiau apsimoka nei pirkti iš karto 2 padangų komplektus - žiemai ir vasarai.
5 0  Netinkamas komentaras
Monopolininkai ruošia dirvą  78.56.136.10 2015-07-01 08:51:58
prastumti Seime įstatymą, kad žmonės pirktų naujas padangas. Tik girti veikėjai sukelia avarijas. Prie padangų kabintis mažiausiai reikia.
6 0  Netinkamas komentaras
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami