Kaune – svarbūs parkavimo pakeitimai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-29 12:51
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-29 12:51
Kauno m. savivaldybės archyvo nuotrauka
Kau­no mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mams, ku­rie pa­dės spręs­ti il­gus me­tus ig­no­ruo­tas prob­le­mas, su­si­ju­sias su au­to­mo­bi­liais užg­rūs­to­mis cen­tri­nė­mis mies­to gat­vė­mis. Vie­nas iš spren­di­mų – ne­bran­gūs me­ti­niai par­ka­vi­mo lei­di­mai, ku­rie pa­dės au­to­mo­bi­lių srau­tus iš gat­vių per­kel­ti į sto­vė­ji­mo aikš­te­les.

„Kau­no mies­to cen­tre au­to­mo­bi­lius sta­tan­čius vai­ruo­to­jus ga­li­ma su­skirs­ty­ti į dvi gru­pes – vie­niems svar­bu au­to­mo­bi­lį pa­sta­ty­ti grei­tai ir kuo ar­čiau no­ri­mos vie­tos, ki­tiems svar­bu au­to­mo­bi­lį pa­sta­ty­ti kuo pi­giau. Įgy­ven­di­nus siū­lo­mas per­mai­nas, Kau­no cen­tre bus pa­ten­ki­na­mi ir vie­nų, ir ki­tų vai­ruo­to­jų po­rei­kiai“, – tei­gė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Pa­ulius Ke­ras.

Tarp svar­biau­sių siū­lo­mų nau­jo­vių – ženk­liai at­pi­gę me­ti­niai lei­di­mai. Nuo sau­sio 6 die­nos įsi­ga­lios nau­jos for­mos me­ti­niai lei­di­mai, ku­rie leis au­to­mo­bi­lius sta­ty­ti tam ti­krai zo­nai pri­skir­to­je aikš­te­lė­je. Ža­lio­sios zo­nos me­ti­nis lei­di­mas kai­nuos 120 €, mė­ly­no­sios – 230 €, rau­do­no­sios – 340 € ir gel­to­no­sios – 450 € me­tams. Pa­ly­gi­ni­mui, vie­no au­to­mo­bi­lio pa­sta­ty­mas ža­lio­jo­je zo­no­je pa­gal iki šiol ga­lio­ju­sius įkai­nius per me­tus kai­na­vo 756 €, mė­ly­no­jo­je – 1512 €, rau­do­no­jo­je – 2268 €, o gel­to­no­jo­je – 3024 €, – ra­šo­ma Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Taip pat nu­spręs­ta at­pi­gin­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą šiuo me­tu ma­žiau ap­krau­to­se bei pa­bran­gin­ti la­biau­siai ap­krau­to­se mies­to gat­vė­se. Rink­lia­va už par­ka­vi­mą at­pigs Tra­kų, Ka­ro li­go­ni­nės ir Kau­na­kie­mio gat­vė­se, ku­rios bus pri­skir­tos ža­lia­jai zo­nai, ku­rio­je va­lan­da sto­vė­ji­mo kai­nuo­ja 0,3 €.

Tuo tar­pu par­ka­vi­mas brangs ar­čiau­siai Lais­vės alė­jos esan­čio­se gat­vė­se, ku­rio­se užim­tu­mas šiuo me­tu sie­kia dau­giau nei 90 proc. Kęs­tu­čio, K. Do­ne­lai­čio, Ge­di­mi­no (tarp Lais­vės al. ir Kęs­tu­čio g.) gat­vės bus pri­skir­tos gel­to­na­jai zo­nai. Rau­do­na­jai zo­nai bus pri­skir­tos pri­skir­ti Ge­di­mi­no bei Miš­ko gat­vės, esan­čios prie lai­ki­no­sios au­to­bu­sų sto­ties.

„Cen­tri­nės mies­to da­lies sto­vė­ji­mo vie­tų užim­tu­mas sie­kia dau­giau nei 90 pro­cen­tų. Esant to­kiam sto­vė­ji­mo užim­tu­mui, vai­ruo­to­jai, ieš­kan­tys, kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį, su­ku­ria pa­pil­do­mą eis­mo srau­tą bei pa­di­di­na spūs­tis mies­to cen­tri­nė­je da­ly­je“, – il­gą lai­ką ne­spręs­tą prob­le­mą įvar­di­no P. Ke­ras.

Į Kau­no se­na­mies­tį at­vyks­tan­tys tu­ris­tų au­to­bu­sai su­si­du­ria su par­ka­vi­mo prob­le­ma – juos pa­si­tin­ka sau­sa­kim­ša Kau­no pi­lies au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Sie­kiant su­sig­ra­žin­ti tu­ris­tų srau­tus, nu­spręs­ta ap­mo­kes­tin­ti Kau­no pi­lies aikš­te­lę. Jo­je šiuo me­tu au­to­mo­bi­lius sta­tan­tiems kau­nie­čiams siū­lo­ma juos ne­mo­ka­mai pa­lik­ti ne­to­lie­se, Jo­na­vos gat­vė­je, esan­čio­se aikš­te­lė­se, ku­rias ga­li­ma pa­siek­ti pa­to­giu pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku.

Pa­gal anks­čiau pri­im­tą spren­di­mą, įmo­nės, ku­rios su­kur­da­vo Kau­ne 200 dar­bo vie­tų, ga­lė­jo ti­kė­tis gau­ti leng­va­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mui. Nu­spręs­ta šią tvar­ką keis­ti.

„Da­bar trans­por­to prie­mo­nės su šiais lei­di­mais už­ki­ša ga­na daug bran­giau­sio­je zo­no­je esan­čių gat­vių. Ti­ki­ma­si, kad po šio pa­kei­ti­mo ap­ma­žės trans­por­to srau­tai mi­nė­to­se gat­vė­se, o vai­ruo­to­jai, sa­vo trans­por­to prie­mo­nes sta­tan­tys vie­nai ar ke­lioms va­lan­doms, mi­nė­to­se vie­to­se leng­viau ras vie­tą“, – tei­gė vie­šo­sios įstai­gos „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ va­do­vas Jus­tas Li­ma­naus­kas.

Taip pat nu­spręs­ta mo­to­cik­lų ir mo­pe­dų par­ka­vi­mui ap­mo­kes­tin­to­se vie­to­se ne­tai­ky­ti jo­kio mo­kes­čio. Leng­va­tų su­lauks ir is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai, ku­rie sa­vo trans­por­to prie­mo­nes ap­mo­kes­tin­to­se gat­vė­se ne­mo­ka­mai ga­lės par­kuo­ti nuo 17 val.

Nuo sau­sio 6 die­nos gel­to­na­jai zo­nai bus pri­skir­ta K. Do­ne­lai­čio g. da­lis nuo E. Ožeš­kie­nės g. iki A. Mic­ke­vi­čiaus g.; V. Put­vins­kio g. nuo Mai­ro­nio g. iki A. Mic­ke­vi­čiaus g.; Kęs­tu­čio g. da­lis nuo I. Kan­to iki A. Mic­ke­vi­čiaus g.; vi­sa Spaus­tu­vi­nin­kų g.; Ge­di­mi­no g. da­lis nuo Lais­vės al. iki Kęs­tu­čio g.; vi­sa J. Gruo­džio g.. Rau­do­na­jai zo­nai bus pri­skir­ta vi­sa Miš­ko g. ir Ge­di­mi­no g. da­lis nuo Kęs­tu­čio g. iki Griun­val­do g.

Mė­ly­na­jai zo­nai bus pri­skir­ta aikš­te­lė prie S. Dau­kan­to g. (už „Sta­toil“ de­ga­li­nės), I. Kan­to gat­vės da­lis nuo Kęs­tu­čio g. iki Ka­ra­liaus Min­dau­go pr., vi­sa D. Poš­kos g., vi­sa Sma­li­nin­kų g. su aikš­te­le bei aikš­te­lė K.Do­ne­lai­čio g. 62 (prie Vie­ny­bės a.). Ža­lia­jai zo­nai bus pri­skir­ta Kau­no pi­lies aikš­te­lė, aikš­te­lės Šv. Ger­trū­dos g. prie pa­sta­tų Nr. 38 ir 32A; aikš­te­lė Kęs­tu­čio g. prie Ži­lins­ko ga­le­ri­jos, aikš­te­lė prie Vy­tau­to pr. ir Kęs­tu­čio g. san­kry­žos, Tra­kų g. da­lis nuo To­to­rių g. iki Baž­ny­čios g.; vi­sa Ka­ro li­go­ni­nės g.; vi­sa Kau­na­kie­mio g.; Šiau­lių g. da­lis nuo Vy­tau­to pr. iki Kau­na­kie­mio g.; Aikš­te­lė K.Do­ne­lai­čio g. (te­ri­to­ri­ja ap­link pa­sta­tą Nr. 65P) ir aikš­te­lė Sa­va­no­rių pr. prie pa­sta­to Nr. 349.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Janina  78.62.138.212 2015-12-30 11:15:00
visi kanalai pakartojo info, kuria istransliavo pati savivaldybe, melagingai nurodydama, kad atipigo masinu statymas. Anksciau turedamas viena metini leidima, galejai masina palikti bet kurioje apmokamoje vietoje, visame mieste. Dabar, jei pagal tarnybos pobudi tau reikes judeti po miesta ir retsykiais skirtingose vietose parkuotis, pirksi net kelis leidimus. Tarp kitko, palyginimui (atseit, irodymui, kad dabar - viskas pigiau) pateikta SUMA, KURIA VAIRUOTOJAS SUMOKETU, JEI VISUS METUS, VISA APMOKESTINTA PAROS LAIKA PIRKTU VALANDINIUS LEIDIMUS. Tuomet is tikruju, susidarytu tukstanciai euru. Bet metiniai (nuolatiniai leidimai) tam ir sugalvoti, kad kas valanda nemoketum...
0 0  Netinkamas komentaras
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami