Kauno „aligatorius“ Vakarų neužkariavo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-07 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-07 06:00
Monstro formų automobilio "AG Excalibur Alligator" kūrėjas Audronis Geštautas sakė, kad Frankfurte jo mašina sulaukė milžiniško dėmesio. LŽ archyvo nuotraukos
Vo­kie­ti­jo­je, Frank­fur­te rug­sė­jį vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je sa­vo ran­ko­mis su­kur­tą ma­ši­ną „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ ti­kė­ję­sis par­duo­ti Kau­no vers­li­nin­kas Aud­ro­nius Geš­tau­tas grį­žo tuš­čio­mis ran­ko­mis. Da­bar jis vėl vi­lia­si sa­vo kū­ri­nį pa­siū­ly­ti tur­tin­giems ru­sams ar ara­bams.

„Pri­si­pa­žin­siu, Frank­fur­te se­kė­si ne­la­bai kaip. Ma­no au­to­mo­bi­lis orien­tuo­tas dau­giau į tur­tin­gus klien­tus, o ap­žiū­rė­ti par­odos dau­giau­sia at­ėjo pa­pras­ti žmo­nės. Tie­sa, jų bu­vo ne­įsi­vaiz­duo­ja­mai daug“, – pri­si­mi­nė A. Geš­tau­tas.

Už „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ Kau­no vers­li­nin­kas pra­šė 130 tūkst. eu­rų. Prieš po­ra me­tų au­to­mo­bi­lių to­bu­lin­to­jas pres­ti­ži­nia­me Lon­do­no (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) ko­lek­ci­nių au­to­mo­bi­lių auk­cio­ne „RM Auc­tions“ už 30 tūkst. D.Bri­ta­ni­jos sva­rų ster­lin­gų (42,7 tūkst. eu­rų) jau yra par­da­vęs 2005 me­tais sa­vo pa­ties dirb­tu­vė­se pa­ga­min­tą „AG Ex­ca­li­bur“. Anuo­met A.Geš­tau­to nu­sta­ty­ta pra­di­nė kai­na ir­gi bu­vo daug di­des­nė (295 tūkst. li­tų, ar­ba 85,5 tūkst. eu­rų). Bet ga­liau­siai kau­nie­tis par­da­vė au­to­mo­bi­lį už to­kią su­mą, ko­kią pa­siū­lė pir­kė­jas. At­ro­do, Vo­kie­ti­jo­je pa­siū­ly­mų, iš­sky­rus vi­suo­ti­nį dė­me­sį, „a­li­ga­to­rius“ iš Kau­no ne­su­lau­kė.

"Aligatoriaus" vidus yra toks pat, kaip ir padidinto pravažumo vokiško universalo BMW X6, kurio bazėje yra pagamintas.

Dė­me­sio lavinoje

Kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tu A. Geš­tau­tas ne­slė­pė: jo „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ tarp­tau­ti­nė­je Frank­fur­to par­odo­je su­lau­kė ne­ei­li­nio dė­me­sio. „Pa­ti par­oda ir­gi mil­ži­niš­ka, per die­ną ją ap­lan­ky­da­vo kaž­kur apie 150 tūkst. lan­ky­to­jų. Kad pa­žiū­rė­tų ma­no au­to­mo­bi­lį, žmo­nės sto­vė­jo dviem ei­lė­mis“, – ma­lo­niais pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si Kau­no vers­li­nin­kas.

Nau­jau­sias A. Geš­tau­to kū­ri­nys su­lau­kė ir Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­dos dė­me­sio. „A­pie šį au­to­mo­bi­lį ra­šė ke­li por­ta­lai“, – pa­sa­ko­jo kau­nie­tis. Į „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ at­krei­pė dė­me­sį ne­tgi vie­nas po­pu­lia­riau­sių Vo­kie­ti­jo­je por­ta­lų spie­gel.de. Jo apž­val­gi­nin­kas pa­žy­mė­jo, kad A. Geš­tau­to kū­ri­ny­je nė­ra su­nku at­pa­žin­ti BMW X6, ku­rio ba­zė­je ir bu­vo su­kur­tas „a­li­ga­to­rius“. Pro spie­gel.de žur­na­lis­to akis ne­pras­ly­do ir tai, kad to­bu­lin­da­mas vo­kiš­ką pa­di­din­to pra­va­žu­mo uni­ver­sa­lą auk­sa­ran­kis iš Kau­no pa­kei­tė „šeš­tu­ko“ bu­fe­rio kon­fi­gū­ra­ci­ją, įmon­ta­vo grės­min­gas ra­dia­to­riaus gro­te­les, o ma­ši­nos ga­lą per­da­rė nu­da­žy­da­mas jį dviem spal­vo­mis, taip pat – per­kel­da­mas du­jų iš­me­ti­mo vamz­džius į „AG Ex­ca­li­bur“ kė­bu­lo vi­du­rį, ir da­bar jie sty­ro vie­nas ša­lia ki­to.

„AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ kil­mę iš­duo­da nuo BMW X6 ne­sis­ki­rian­čios ra­tų ar­kos, iden­tiš­kas kė­bu­las. To­dėl A. Geš­tau­to pa­to­bu­li­ni­mus spie­gel.de va­di­na pro­vo­ka­ci­ja, kai meis­trui per­len­kus laz­dą gra­žuo­lis vo­kiš­kas uni­ver­sa­las ga­lė­jo leng­vai virs­ti mons­tru. Bet lie­tu­vis, at­ro­do, ne­ma­to­mos ri­bos ne­per­žen­gė.

Automobilių tobulintojas iš Kauno Audronius Geštautas mašinas kuria pagal savo paties brėžinius.

Vil­tis – Rytai

Vis dėl­to di­džiu­lis dė­me­sys kau­nie­čio kū­ri­niui ne­reiš­kė „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ ko­mer­ci­nės sėk­mės. Ga­liau­siai Lie­tu­vos vers­li­nin­kui te­ko at­gal į Kau­ną iš­ke­liau­ti taip, kaip ir at­ke­lia­vo į Frank­fur­tą – už­si­kė­lus ma­ši­ną ant ki­to au­to­mo­bi­lio tem­pia­mo ve­ži­mė­lio. Da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­nė­je par­odo­je, ti­ki­no au­to­mo­bi­lių to­bu­lin­to­jas, jam kai­na­vo 10 tūkst. eu­rų. Da­bar Kau­nie­čio vil­tis, anot jo pa­ties, li­ko pir­kė­jai iš Ry­tų – pa­sa­kiš­kai tur­tin­gi ru­sai ar­ba ara­bai.

„Ne­se­niai bu­vau su­si­ti­kęs su ke­liais žmo­nė­mis iš Ru­si­jos. Gal­būt jie nu­pirks ma­no ma­ši­ną, o gal sa­vo drau­gams pa­siū­lys. Jei­gu ne­pa­vyks Ru­si­jo­je, ban­dy­siu lai­mę ara­bų ša­ly­se. Bet ko­kiu at­ve­ju ži­nau vie­na: Lie­tu­vo­je „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ par­da­vi­nė­ja­mas ne­bus“, – at­sklei­dė A. Geš­tau­tas.

Kaip vie­ną iš sa­vo pa­ties su­kur­tos ma­ši­nos pri­va­lu­mų Kau­no vers­li­nin­kas pa­mi­nė­jo tai, kad eg­zo­ti­nių for­mų au­to­mo­bi­lis tin­ka ne tik tur­tin­gų ko­lek­ci­nin­kų ga­ra­žams. A. Geš­tau­to tei­gi­mu, juo bus ir va­ži­nė­ja­ma. „Ma­ši­na iki šio nu­va­žia­vu­si tik 25 ki­lo­me­trus, ji vi­siš­kai nau­ja“, – at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vas.

Įspū­dį da­ro ir „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ di­na­mi­nės sa­vy­bės. Au­to­mo­bi­lio ra­tus va­ro 3 l ir 258 AG uni­ver­sa­lo BMW X6 dy­ze­lis. Jo va­ro­mas au­to­mo­bi­lis iki 100 km/h ga­li įsi­bė­gė­ti per 5,9 sek. ir va­žiuo­ti di­džiau­siu 232 km/h grei­čiu. „Kol ši­tos ma­ši­nos ne­par­duo­siu, ki­to pro­jek­to ne­bus“, – šykš­čiai apie at­ei­ties pla­nus kal­bė­jo kau­nie­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami