Kauno gatvėse - permatomas elektrinis troleibusas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-17 15:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-17 15:34
Tre­čia­die­nį Kau­ne pri­sta­ty­tas elek­tra va­ro­mas per­ma­to­mas elek­tri­nis tro­lei­bu­sas „Dan­cer“, tam­siu par­os me­tu virs­tan­tis in­te­rak­ty­via švie­čian­čia ins­ta­lia­ci­ja. Tai Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių moks­li­nin­kų, in­ži­nie­rių bei vers­li­nin­kų su­kur­tas tro­lei­bu­so pro­to­ti­pas, pre­ten­duo­jan­tis tap­ti leng­viau­sia vi­so­je rin­ko­je vie­šo­jo trans­por­to prie­mo­ne, su­nau­do­jan­čia dvi­gu­bai ma­žiau elek­tros ener­gi­jos.

„Mo­der­niam šiuo­lai­ki­niam mies­tui bū­ti­na de­rin­ti eko­lo­gi­ją ir ino­va­ty­vu­mą su mies­tie­čių po­rei­kiais vie­ša­jam trans­por­tui. La­biau­siai nu­džiu­gi­no tai, kad ši trans­por­to prie­mo­nė – kaip ir da­bar­ti­nė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė – yra skaid­ri“, - kal­bė­jo Kau­no me­ro pa­va­duo­to­jas Si­mo­nas Kai­rys.

Šis mo­di­fi­kuo­tas tro­lei­bu­sas – Klai­pė­dos įmo­nės „Vė­jo pro­jek­tai“ kū­ri­nys. Įmo­nė pa­ga­mi­no pir­mą­jį tro­lei­bu­so pro­to­ti­pą, ku­ris šiuo me­tu nau­do­ja­mas kaip la­bo­ra­to­ri­ja ant ra­tų, skir­ta įvai­riems tes­ta­vi­mams ir ban­dy­mams prieš pra­de­dant kur­ti se­ri­ji­nius mo­de­lius.

„Prieš ge­rus pen­ke­rius me­tus nu­spren­dėm, jog ga­li­ma su­kur­ti to­kį mies­to tro­lei­bu­są, ku­riuo no­rė­tų va­žiuo­ti net už­kie­tė­ję au­to­mo­bi­lių my­lė­to­jai. Pa­gal­vo­jo­me, kad jis tu­rė­tų bū­ti elek­tri­nis ir per­ma­to­mas. Mū­sų tiks­las yra pa­da­ry­ti vi­suo­me­ni­nį trans­por­tą žy­miai drau­giš­kes­niu žmo­nėms, mies­tui bei gam­tai, – sa­kė „bend­ro­vės „Vė­jo pro­jek­tai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­vy­das Nau­jė­kas.

„Šio tro­lei­bu­so val­dy­mo sis­te­ma yra nau­ja ir ori­gi­na­li, nes ji lei­džia tro­lei­bu­są val­dy­ti ki­tais pri­nci­pais nau­do­jant ino­va­ty­vias tech­no­lo­gi­jas. Šian­dien ry­te jau iš­ban­dė­me kon­tak­ti­nį tink­lą. Kaip ir ti­kė­jo­mės, vis­kas pui­kiai vei­kia, bet mes ir to­liau tę­si­me ban­dy­mus“, - tei­gė vie­nas iš tro­lei­bu­sų kū­rė­jų pro­fe­so­rius Ri­man­tas Di­džio­kas.

Pro­to­ti­pas bu­vo pa­ga­min­tas at­nau­ji­nus už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei „Kau­no au­to­bu­sai“ pri­klau­siu­sį 1982 m. ga­my­bos, 32 me­tus eksp­loa­tuo­tą tro­lei­bu­są „Ško­da 14Tr“. Bu­vo su­tvar­ky­ta jo va­žiuok­lė, per­da­ry­ta elek­tri­nė pa­va­ra, jos val­dy­mas, įdieg­ta li­čio jo­nų ba­te­ri­jų sis­te­ma, trans­for­muo­tas tech­ni­nis ir in­ter­je­ro di­zai­nas. Įdie­gus nau­jas tech­no­lo­gi­jas nuo skirs­to­mo­jo elek­tros tink­lo at­si­jun­gęs pro­to­ti­pas ga­li nu­va­žiuo­ti apie 80 ki­lo­me­trų. Tai yra iš es­mės nau­jas spren­di­mas, lei­džian­tis mies­tams eksp­loa­tuo­ti vie­šą­jį trans­por­tą ne­in­ves­tuo­jant į skirs­to­mo­jo tink­lo plė­trą.

Anot bend­ro­vės „Kau­no au­to­bu­sai“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Min­dau­go Gri­ge­lio, dau­ge­lis Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių mo­der­ni­zuo­ja sa­vo vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mas, at­siž­velg­da­mos į to­kius kri­te­ri­jus kaip jo eko­no­miš­ku­mas, eko­lo­giš­ku­mas ir pa­trauk­lu­mas.

„Mes ir­gi sie­kia­me orien­tuo­tis į nau­jas tech­no­lo­gi­jas ir ieš­ko­me pa­trauk­lių al­ter­na­ty­vų se­na­jam trans­por­tui, – sa­kė įmo­nės va­do­vas. – O Lie­tu­vos kū­rė­jai ir ga­min­to­jai spar­čiai ju­da į prie­kį, to­dėl no­riai pri­si­de­da­me prie jų pro­jek­tų“.

Kau­ne pri­sta­to­mas pro­to­ti­pas tu­ri vi­sas bū­si­ma­me „Dan­cer“ tro­lei­bu­se nau­do­ja­mas kom­po­zi­ti­nes kė­bu­lo me­džia­gas, uni­ka­lias elek­tri­nės pa­va­ros, ba­te­ri­jos ir val­dy­mo tech­no­lo­gi­jas. Jis bus kons­truo­ja­mas nau­jo­viš­ku mo­du­li­niu pri­nci­pu, t. y., eis­mo įvy­kio ar ge­di­mo at­ve­ju bus leng­vai kei­čia­mas rei­kia­mas mo­du­lis ir ge­di­mai ša­li­na­mi ne­stab­dant eis­mo. Pir­mai­siais me­tais pla­nuo­ja­ma pa­ga­min­ti 20 „Dan­cer“ au­to­bu­sų, skir­tų Lie­tu­vos rin­kai. Vė­liau ti­ki­ma­si ga­min­ti 1000 au­to­bu­sų per me­tus. Per­ma­to­mas au­to­bu­sas rie­dės Kau­no gat­vė­mis bir­že­lio 17–19 die­no­mis, jis bus tes­tuo­ja­mas įvai­riuo­se mies­to vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tuo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
>Pikc  78.56.177.145 2015-06-18 12:17:00
Klausi, kokio velnio lietuvišką gaminį angliškai vadinti? Tai todėl, kad esame runkeliai. Vilniuje į baltarusišką kėbulą surinktą troleibusą pavadino "Amber".
5 0  Netinkamas komentaras
Nuomonius  46.249.171.1 2015-06-18 08:49:28
Kaip tech apžiūrą .praėjo? Kai Aš atvažiuoju su visai gera į TA tai lupa didelius pinigus,ir dar drysta varinėt. Tai tokia kompozicinė plastmasė visai nužtikrins žmonių saugumo.Tai įlėkęs į tokią plastmasę dviračiu perskelsi pusiau ,atsakysi kaip už naują...
2 0  Netinkamas komentaras
Pikc  178.16.32.39 2015-06-18 02:25:15
Aha, čia truputį su tekstu suvelta. Kiek supratau, čia ypatybė ta, kad jis ir be "ūsų" galės važiuoti - t.y. ir per tinklą, ir su baterija. Idėja, aišku, labai gera - bet kokio velnio lietuvišką gaminį angliškai vadinti? Žiūriu, greitai apskritai nieko lietuviško nebeliks. Tas perdėtas "vakarėjimas" atrodo gana provincialiai, nors, kiek suprantu, juo siekiama kaip tik išvengti "provincialumo" - tik bėda, kad jis visiškai klaidingai (tiksliau - atvirkščiai) suprantamas - provincialumas yra kaip tik NE siekimas išsaugoti savo tapatybę, bet jos ATSISAKYMAS.
3 0  Netinkamas komentaras
Bubulis  78.62.105.128 2015-06-18 02:13:14
Taigi paėmė seną kleberį, uždėjo organinio stiklo kėbulą ir gavo pasaulinį technikos stebuklą
1 1  Netinkamas komentaras
Nesupratingas  78.56.177.145 2015-06-17 18:21:05
Ar būne neelektrinių troleibusų?
2 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami