Kauno "krateriai" virsta pravažiuojamomis gatvėmis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-16 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-16 06:00
Kauno kelininkai šiemet iš peties lygina gatvių kanjonus ir kraterius. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Kau­nie­čiai ne vie­nus me­tus su kar­tė­liu juo­kau­jan­tys, kad ne­už­lo­po­mi Kau­no gat­vių "kra­te­riai" ne­tru­kus bus pra­va­žiuo­ja­mi tik su­nkią­ją tech­ni­ka, ro­dos, su­lau­kė po­ky­čių me­to. Pa­va­sa­rį į dar­bus ki­bę ke­li­nin­kai jau su­re­mon­ta­vo 85 mies­to gat­ves ir ti­ki­na, kad tai dar ne pa­bai­ga.

Tvar­ko Drau­gys­tės gatvę

Kau­ne ke­lias pa­sta­rą­sias sa­vai­tes Pa­ne­rių gat­vė­je dir­bę ke­li­nin­kai pa­klo­jo nau­ją as­fal­to dan­gą, o ar­ti­miau­siu me­tu už­baigs kel­kraš­čių tvar­ky­mo dar­bus ir su­žy­mės eis­mo juo­stas.

„Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus bu­vo at­nau­ji­na­mos pra­sčiau­sios būk­lės Pa­ne­rių gat­vės at­kar­pos ties De­mo­kra­tų ir Var­nių gat­vė­mis. Šie­met su­tvar­ky­tas dau­giau nei dvie­jų ki­lo­me­trų gat­vės ruo­žas, ve­dan­tis nuo ma­gis­tra­lės A1 ap­link­ke­lio iki Kau­no mies­to ri­bos", - tei­gė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis.

Prieš ke­lias die­nas ke­li­nin­kai pra­dė­jo Drau­gys­tės gat­vės at­kar­pos, esan­čios tarp Ko­vo 11-osios gat­vės žie­do ir Pra­mo­nės pros­pek­to, re­mon­to dar­bus. Šio­je gat­vė­je bus pa­klo­ta nau­ja as­fal­to dan­ga, įreng­ti nau­ji ša­li­gat­viai bei įva­žos.

Šiuo me­tu taip pat vyk­do­mi į so­cia­li­nį būs­tą ve­dan­čių K. Ve­vers­kio ir Z. Ge­ru­lai­čio gat­vių tvar­ky­mo dar­bai. Šią va­sa­rą ke­li­nin­kai ka­pi­ta­liai re­mon­tuos Jo­na­vos, Che­mi­jos, Ke­ram­zi­to, Pa­ma­rio, Elek­trė­nų, Pra­vie­niš­kių, M. Jan­kaus, Pa­le­mo­no gat­ves ir Bi­ru­liš­kių plen­tą. Taip pat bus tvar­ko­mas Vaiš­vy­da­vos plen­tas, Pi­liuo­nos, Di­džio­ji ir Rū­ko gat­vės.

Nuo pa­va­sa­rio pra­džios į mies­to gat­ves žen­gę ke­li­nin­kai, at­sa­kin­gi už ava­ri­nių duo­bių ir iš­dau­žų tvar­ky­mą, jau at­nau­ji­no 40 tūkst. kv. m. as­fal­to dan­gos ir su­tvar­kė 350 įdu­bu­sių šu­li­nių dang­čių.

Tvir­ti­na šlaitą

Kau­ne taip pat to­liau tę­sia­mi Sa­va­no­rių pros­pek­to įkal­nės ir K. Pe­traus­ko gat­vės re­kons­truk­ci­jos dar­bai. Sa­va­no­rių pros­pek­to įkal­nė­je jau su­gręž­tos be­veik sep­ty­nios de­šim­tys 12 me­trų il­gio po­lių, iš ku­rių su­da­ry­ta at­ra­mi­nė sie­na leis su­tvir­tin­ti šlai­tą.

„Šie­met su­tvar­kius Sa­va­no­rių pros­pek­to įkal­nę, ki­tą­met pla­nuo­ja­me to­liau tęs­ti gat­vės re­mon­to dar­bus iki pat Že­mai­čių gat­vės. Šio­je vie­to­je prie tvar­ky­bos dar­bų ke­ti­na pri­si­dė­ti ir čia nau­ją pa­sta­tą šiuo me­tu sta­tan­čios įmo­nės at­sto­vai", - tei­gė Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas.

Šių re­kons­truk­ci­jos dar­bų pa­bai­go­je ke­li­nin­kai įrengs nau­jus gat­vės pa­grin­dus, pa­klos nau­ją as­fal­to dan­gą, įrengs nau­jus ša­li­gat­vius ir su­tvar­kys ap­lin­ką.

Tiks­las - už­baig­ti kuo greičiau

Pa­sak bend­ro­vės „Kau­no ke­liai" at­sto­vų, bir­že­lio mė­ne­sį re­mon­tuo­ja­ma­me K. Pe­traus­ko gat­vės ruo­že įsi­kurs in­ži­ne­ri­nių tink­lų spe­cia­lis­tai, ku­rie vyk­dys po­že­mi­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų dar­bus: du­jo­tie­kio re­no­va­ci­ją, elek­tros tink­lų, lie­taus nuo­te­kų, ka­na­li­za­ci­jos įren­gi­mo dar­bus.

„Ku­rį lai­ką dar­bai vyks „po že­me", ku­riuos pa­bai­gus gat­vė­je to­liau klo­si­me as­fal­to sluoks­nius, tvar­ky­si­me ša­li­gat­vius, įva­žas į kie­mus ir ki­tus bū­ti­nus dar­bus. Iš tie­sų dir­ba­me vi­su pa­jė­gu­mu - ži­no­me, ko­kia ši gat­vė svar­bi kau­nie­čiams", - tei­gė bend­ro­vės „Kau­no ke­liai" dar­bų vyk­dy­to­jas Ro­ber­tas Pe­traus­kas.

Pa­sak me­ro A. Kup­čins­ko, taip pat rei­kė­tų su­tvar­ky­ti ir K. Pe­traus­ko gat­vė­je, prie „Ši­lo" par­duo­tu­vės, esan­tį fon­ta­ną bei iš­kirs­ti ša­lia fut­bo­lo ma­nie­žo tvo­ros esan­čius krū­my­nus.„Pag­rin­di­nis re­kons­truk­ci­jos tiks­las - pra­pla­tin­ti šią gat­vės at­kar­pą iki 4 eis­mo juo­stų. At­kar­pa nuo Rad­vi­lė­nų plen­to iki Sa­va­no­rių pros­pek­to jau yra 4 juo­stų", - tei­gė Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas A. Pa­kal­niš­kis.

Šiuo me­tu pra­sčiau­sios būk­lės ma­gis­tra­li­nė gat­vė yra Rau­dond­va­rio plen­tas, ku­ria­me su­si­dė­vė­ju­si ne tik va­žiuo­ja­mo­ji da­lis, bet ir po­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos, to­dėl bū­ti­na es­mi­nė šios gat­vės re­kons­truk­ci­ja. Tai yra di­džiu­lis pro­jek­tas, ku­rio ver­tė, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, ga­li siek­ti 80-90 mln. Lt.

„Jau pa­si­ra­šė­me su­tar­tį dėl Rau­dond­va­rio plen­to re­kons­truk­ci­jos tech­ni­nio pro­jek­to. Kai jis bus par­eng­tas, ga­lė­si­me teik­ti par­aiš­ką dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų par­amos. Su­lau­kę eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo, ki­tais me­tais ti­ki­mės pra­dė­ti Rau­dond­va­rio plen­to re­kons­truk­ci­ją ", - tei­gė A. Pa­kal­niš­kis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
komikai  78.31.228.180 2014-06-16 09:25:31
Nejuokinkit ir nepykdykit tokiais uzsakytais straipsniais kaunieciu. Visi gi mato kokios gatves ir poros galabaliuku negrabus sutvarkymas nieko gero neduos. Juk pernai tvarke Draugystes gatve, o siemet vel tas pats. Cirkininkai
4 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami