Kauno oro uoste – pokyčiai rengiantis tapti šalies aviacijos centru

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-31 11:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-31 11:40
Įsi­bė­gė­ja pa­si­ruo­ši­mas Vil­niaus oro uos­to or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­jai. Jau su­pro­jek­tuo­ta lai­ki­no­ji inf­ras­truk­tū­ra, ku­ri bus su­mon­tuo­ta Kau­no oro uos­te ki­tų me­tų va­sa­rą, kai 35-ias lie­pos ir rugp­jū­čio die­nas čia per­si­kels di­džio­ji da­lis ke­lei­vių ir skry­džių iš sos­ti­nės. 

„Šiuo me­tu jau tu­ri­me kon­kre­tų pro­jek­tą, kaip at­ro­dys Kau­no oro uos­to inf­ras­truk­tū­ra. Nu­ma­to­ma, kad lai­ki­no­sios sos­ti­nės oro uos­te iki ki­tos va­sa­ros bus at­lik­ti pe­ro­no ir ter­mi­na­lo re­kons­tra­vi­mo dar­bai, įreng­ta pa­pil­do­ma au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė, pa­sta­ty­ti lai­ki­nie­ji sta­ti­niai“, – sa­ko Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stan­ke­vi­čius.

Lau­kiant iš­au­gu­sio ke­lei­vių skai­čiaus, 2017-ųjų va­sa­rą gre­ta esa­mo da­bar­ti­nio Kau­no oro uos­to ter­mi­na­lo bus įreng­tos dar dvi pa­pil­do­mos lai­ki­nos iš­vy­ki­mo ir at­vy­ki­mo vie­tos: A ter­mi­na­las, skir­tas ke­lei­viams iš­vyk­ti (3445 m2) ir C ter­mi­na­las, skir­tas ke­lei­viams at­vyk­ti (1000 m2), ra­šo­ma Lie­tu­vos oro uos­tų pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Lai­ki­na­me A ter­mi­na­le bus įreng­ta 16 re­gis­tra­ci­jos sta­lų ir 4 re­gis­tra­ci­jos sa­vi­tar­nos kios­kai, 6 įlai­pi­ni­mo var­tai, 4 pa­ti­kros punk­tai. Taip pat – vers­lo klu­bas, par­duo­tu­vės, ka­vi­nės, pre­kių au­to­ma­tai. Nuo­la­ti­nis Kau­no oro uos­to ter­mi­na­las per­mai­nų lai­ko­tar­piu taps ter­mi­na­lu B. Ja­me veiks 9 re­gis­tra­ci­jos sta­lai ir 2 re­gis­tra­ci­jos sa­vi­tar­nos kios­kai, 4 įlai­pi­ni­mo var­tai ir 4 pa­ti­kros punk­tai, 1 ba­ga­žo at­siė­mi­mo juo­sta. Lai­ki­na­me ke­lei­vių at­vy­ki­mo ter­mi­na­le C veiks 3 ba­ga­žo at­siė­mi­mo zo­nos.

Sa­vo au­to­mo­bi­liu į Kau­no oro uos­tą at­vyks­tan­tiems ke­lei­viams bus įreng­ta pa­pil­do­ma 700 vie­tų au­to­mo­bi­lių il­ga­lai­kio sto­vė­ji­mo aikš­te­lė.

„Marš­ru­tą Vil­nius-Kau­nas ke­lei­viai tu­rė­tų įveik­ti ne­sun­kiai: to­kiu at­stu­mu Eu­ro­po­je nuo mies­to ne­re­tai yra nu­to­lęs to mies­to oro uos­tas. Aš ir pats kas­dien va­žiuo­ju šiuo marš­ru­tu ir ga­liu pa­ti­kin­ti, kad tai nė­ra itin su­dė­tin­gas už­da­vi­nys. Be to, jau kal­ba­mės su trans­por­to tie­kė­jais, kad bū­tų pa­daž­nin­tos ke­lio­nės tarp Vil­niaus ir Kau­no. Bend­ra­dar­biau­ja­me ir su sa­vi­val­dy­bė­mis, kad at­si­ras­tų dau­giau taš­kų, iš kur žmo­nes bū­tų ga­li­ma vež­ti į oro uos­tą“, – pa­žy­mi A. Stan­ke­vi­čius.

Skai­čiuo­ja­ma, kad nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu ke­lią Vil­nius-Kau­nas vi­du­ti­niš­kai įveik­ti ga­li­ma per 65 mi­nu­tes. Trau­ki­niu to­kia ke­lio­nė už­trun­ka vos 70 mi­nu­čių, o au­to­bu­su – 95 mi­nu­tes.

Spren­di­mas re­kons­truo­ti Vil­niaus oro uos­to ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ką bu­vo pri­im­tas įver­ti­nus jo nu­si­dė­vė­ji­mą ir fak­tą, kad jis ne­bu­vo re­kons­truo­tas 20 me­tų. Par­uo­šia­mie­ji re­kons­truk­ci­jos dar­bai pra­si­dės jau ki­tą sa­vai­tę. Pla­nuo­ja­ma, kad vi­si re­kons­truk­ci­jos dar­bai kai­nuos 25 mln. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Šalies aviacijos centru?  82.135.139.97 2016-09-02 09:21:11
labai laikinu centru.
1 0  Netinkamas komentaras
arklys  85.193.221.174 2016-08-31 21:39:02
Idomu,kodel aerouostose klaikus prekiu ir paslaugu brangumas,kartais net kelis kartus virsijantis parduotuviu kainas mieste.Net kava ar bulkute zymiai brangesnes.Ir tai ne tik Lietuvoje,bet visoje Europoje.Paranoja kazkokia.
2 0  Netinkamas komentaras
Pagrauda  78.60.231.248 2016-08-31 21:30:48
Akivaizdu, kad turistai, nesant galimybės skristi tiesiai į Vilnių, pasirinks kitas šalis.Taigi tokiu atveju milijono kito keleivių, o per tai ir 100 kartų didesnio dydžio pajamų praradimas būtų neišvengiamas. Tad tako remontas organizuotinas taip, kad Lietuva patirtų kuo mažesnius ekonominius nuostolius, o jų - šimtamilijoninių, akivaizdu, nepatirtų tik tuo atveju, jeigu keleivių išskraidinimas ir atskraidimas būtų vykdomas netoli Vilniaus esamoje vietoje, įvardijant ją Vilniumi. Įvertinus tai tikamesnė vieta skrydžiams perkelti būtų ne Kaunas, o 20-30 km esančios Kyviškės, jas išsinuomavus, atitinkamai paremontavus taką, įsirengus keleivių terminalus, kitka kas būtina. Žinoma, geriausias atvejis yra antrojo tako įsirengimas šalia esamo oro uosto, kartu prailginant ir dabartinį taką. Apskritai Oro uosto vadovybės sprendimas remontuoti taką nepasirūpinus jo prailginimu yra neišmanėliška, daroma, kaip ne sau. Be to, mažesni nuostoliai būtų ir tokiu atveju, jeigu remontas vyktų turizmo ir atostogų įkarščiui pasibaigus , t.y. nuo rugsėjo vidurio. Tokiu atveju Seimas privalo paprašyti Premjerą, Susisiekimo ministrą paaiškinti jam neatsakingus spredimus dėl tako remonto organizavimo, juk ruošiamasi 25 mln. eurų vertės darbams, finansuojamiems valstybės valdomos įmonės lėšomis.
4 2  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami